Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja auczania indywidualnego Organizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja auczania indywidualnego Organizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja auczania indywidualnego Organizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum

2 Akty prawne: Konstytucja RP Art. 70 ust. 1 Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

3 Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.): Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

4 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 71b. ust. 1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

5 Interpretacja pojęcia: znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły Stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły oznacza występowanie u ucznia takich niepełnosprawności lub (co najmniej przejściowe) występowanie takiego schorzenia, które stanowi rzeczywistą przeszkodę do uczęszczania do szkoły. (vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

6 Interpretacja pojęcia: Znacznie utrudniającą Znacznie utrudniającą uczęszczanie do szkoły jest przeszkoda, której przezwyciężenie byłoby połączone z istotnym wysiłkiem, tak że nie można rozsądnie wymagać, aby uczeń odbywał zajęcia w normalnym trybie. ( vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

7 Akty prawne: ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - Dz. U. Nr 175, poz ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych - Dz.U. Nr 173, poz ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. Nr 228, poz. 1487

8

9 Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala: zakres, miejsce, czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania, formy i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej

10 Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio: przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi; w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

11 Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

12 W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniaobowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia

13 bezpośrednio z uczniem Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin (dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin (realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni), dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin (dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni), dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzindla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin ( (w ciągu co najmniej 3 dni).

14 Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej

15 Dyrektor których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

16 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja auczania indywidualnego Organizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google