Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Poznań, 15 maja 2013 r. 1 Samowystarczalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Poznań, 15 maja 2013 r. 1 Samowystarczalne."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Poznań, 15 maja 2013 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

2 2 P L A N P R E Z E N T A C J I PROW OZE w gospodarstwie rolnym Co dalej ? 1. 2. 3.

3 3 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl

4 Jeszcze ok. 3 mld zł … Jeszcze ok. 3 mld zł … 30 konkursów - jeszcze 30 konkursów - w 7 RPO (dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, 17 konkursów zachodniopomorskie) – 17 konkursów - wysokoinnowacyjne inwestycje (popularne 4.4) - ochronę własności intelektualnej, - elektroniczne usługi, - e-współpracę firm, - komercjalizację badań naukowych, - tworzenie klastrów, - tworzenie klastrów, - rozwój instytucji otoczenia biznesu, - promocję i rozwój markowych produktów. 4

5 Kredyty preferencyjne Kredyty preferencyjne KREDYTY KREDYTY z dopłatami do oprocentowania 3,0 nGP, nBR 15 – 3,0 %, min. na: Budowa, przebudowa, remont mogą być używane !!!Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!!Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 5

6 6

7 7

8 WYPŁACONO – 45,3 POZOSTAŁO JESZCZE 10 WYPŁACONO – 45,3 mld zł POZOSTAŁO JESZCZE ~ 10 /70 mld ZŁ 8

9 PROW PROW Pomoc na budowę lub rozbudowę bazy turystycznej (w tym na instalacje OZE) można otrzymać ramach PROW 2007-2013 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 311. 100 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 311. Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 100 tys. PLN. 300 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 312 dla inwestycji zlokalizowanych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 5 tyś RLM). Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 300 tyś PLN (uzależnione od utworzenia ilości miejsc pracy – max. 3) 9

10 10

11 Najczęściej popełniane błędy PROW Najczęściej popełniane błędy Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale może być turystyka wiejska, Usiłowanie otrzymania dotacji do obiektów czy działalności oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem projektu musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospodarstwo, Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest jednak przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka. 11

12 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Do tej pory w dotychczasowych naborach złożono 28.999 szt. wniosków i rozdysponowano ok. 1, 3 mld PLN tj. ~ 90%. Nabór możliwy będzie w niektórych województwach - budżet na dofinansowanie ok. 600 wniosków – przy uwzględnieniu oszczędności z redukcji wypłat oraz rezygnacji z pomocy W nowo planowanym naborze nastąpi kilka istotnych zmian ; - o dotację mogą się starać osoby powyżej 60 roku życia punktacja preferuje; - jak najmniejsze obszarowo gospodarstwa - położone na terenach ONW - położenie inwestycji w gminie o niskiej dochodowości - nie korzystanie z innej pomocy w ramach PROW - możliwość przesunięcia terminu składania uzupełnień tylko o 30 dni (dotychczas 6 miesięcy). 12

13 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 13

14 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 14

15 15

16 OZE w gospodarstwie rolnym Pompy ciepłaPompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej. Małe turbiny wiatroweMałe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaicznePanele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin 16

17 OZE w gospodarstwie rolnym Małe biogazownie rolniczeMałe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasoweKotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodneMałe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. RekuperacjaRekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania. 17

18 OZE w gospodarstwie rolnym urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? kosztorys inwestorski czy ofertowanie ? użycie dla celów gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki ? efekt ekonomiczny czy poznawczy ? MIKROŹRÓDŁO, PROSUMENT i HYBRYDA 18

19 19

20 Nowy Departament w MRiRW Nowy Departament w MRiRW rozwoju spółdzielczości rolniczej grup producentów rolnych grup producentów rolnych aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy w rolnictwie i na wsi rolnictwie i na wsi funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego PODOBNO; PODOBNO; reorganizacja w ramach dostępnych zasobów etatowych i środków finansowych, nie zwiększając przy tym liczby komórek organ. 20

21 21

22 22 Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 WPR 28,6 /26,9 =18,8 (5) + 9,8 (1), przesunięcia 25% na dopłaty (-3) i MRReg BIOENERGETYKA BIOENERGETYKA Nowe wyzwania - innowacyjność i oryginalne nowoczesne technologie, - zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, efektywność energetyczna i produkcja OZE - efektywność energetyczna i produkcja OZE Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza dzisiaj linię demarkacyjną dla PROW. Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spożywczego –, gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych – mleko, mięso Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP CO DALEJ ? CO DALEJ ?

23 23 PROW 2014-2020 PRIORYTETY/OBSZARY DZIAŁANIA Konkurencyjność Cel 1. Konkurencyjność rolnictwa rolnictwa Gospodarowanie Cel 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi zasobami naturalnymi. Rozwój terytorialny Cel 3. Rozwój terytorialny Transfer wiedzy Priorytet 1. Transfer wiedzy w rolnictwie w rolnictwie Rozwój obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Działania PROW mogą służyć realizacji wielu priorytetów! Wsparcie Priorytet 2. Wsparcie żywotności gospodarstw żywotności gospodarstw Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytet 4 Wspieranie efektywnego wykorzystania surowców, gospodarka niskoemisyjna. Ochrona i poprawa stanu Priorytet 5. Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa od rolnictwa i leśnictwa Uwolnienie potencjału Priorytet 6. Uwolnienie potencjału miejsc pracy i wzrostu na miejsc pracy i wzrostu na obszarach wiejskich obszarach wiejskich

24 24 CO DALEJ ? CO DALEJ ? Model obecny; bezzwrotne dotacje – refundacja części poniesionych kosztów. ZIP) pieniądz pożyczany jest bardziej szanowany. Większość w postaci zwrotnych instrumentów pomocowych ( ZIP), w tym preferencyjnych kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń – pieniądz pożyczany jest bardziej szanowany. MODEL; Kredyt niskooprocentowany i ewentualne częściowe umorzenie MODEL; Kredyt niskooprocentowany i ewentualne częściowe umorzenie (premia technologiczna – 10 -15%) NFOŚiGW 1/3 dotacja – 2/3 ZIP Dotacje bezzwrotne będą nadal np. NFOŚiGW 1/3 dotacja – 2/3 ZIP Co najmniej 10 % budżetu ; EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i OZE Co najmniej 10 % budżetu ; EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i OZE Efekt klasycznej dźwigni finansowej – za te same środki więcej Beneficjentów Zmniejszenie funkcji kontrolnej Instytucji Wdrażającej np. ARiMR ośrodków naukowychZwiększenie roli banków i ośrodków naukowych w dystrybucji dotacji

25 25 za 1 EURO wraca W ramach kontraktów za 1 EURO składki od płatników netto (7) wraca ; NIEMCY – 0,85 EURO a. NIEMCY – 0,85 EURO b. AUSTRIA – 0,68 EURO c. FINLANDIA – 0,55 EURO d. SZWECJA – 0,54 EURO e. WŁOCHY - 0,44 EURO f. FRANCJA – 0,22 EURO g. W. BRYTANIA – 0,22 EURO Suma; ~ 0,61 EURO RABAT; W. Brytania, Dania, Holandia !!! KOSZT~ 7,2 % !!! KOSZT dystrybucji dotacji; ~ 7,2 % !!! CO DALEJ ? CO DALEJ ?

26 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów Dotacje w praktyce. 26

27 27 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl … Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie polskiej wsi … oblicza polskiej wsi … Poznań, 15 maja 2013 r.


Pobierz ppt "Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW Poznań, 15 maja 2013 r. 1 Samowystarczalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google