Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes

2 DEFINICJA MSP

3 DOTACJE NA E-BIZNES Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DOTACJE NA E-BIZNES Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4 Źródło: strona internetowa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl

5 Dlaczego warto korzystać z unijnych dotacji na e-usługi? W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Działanie 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w całym okresie 2007-2013 zostało przeznaczone 390 mln euro. Te środki zostaną rozdysponowane w formie bezzwrotnej pomocy między przedsiębiorców, których wnioski o dofinansowanie spełnią merytoryczne i formalne kryteria przyznawania dotacji i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. Warto więc poświęcić czas – firma, która zgłosi do dofinansowania dobrze przygotowany, przemyślany, innowacyjny projekt, ma realne szanse na zdobycie dotacji.

6 Działanie 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl

7 Na co można pozyskać fundusze? projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

8 Usługa cyfrowa Usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informatycznych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

9 E-usługą nie jest: Usługa nadawcza radiowa i telewizyjna Usługa telekomunikacyjna

10 Dostawy następujących towarów i świadczenia następujących usług: Towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie Płyty CD, DVD, dyskietki i inne nośniki Gry na płytach CD Usługi świadczone przez prawników lub doradców finansowych, którzy udzielają porad klientom za pomoca poczty elektronicznej Do e-usług nie zaliczamy: Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

11 Usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej Usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego Hurtownie danych off-line Dostęp do Internetu Usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie Konwencjonalne usługi aukcyjne Usługi telefoniczne świadczone przez Internet Do e-usług nie zaliczamy: Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

12 Produktem cyfrowym jest: Plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej

13 Beneficjenci Działania 8.1 O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

14 Procent wsparcia Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

15 Poziom dofinansowania Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach Działania 8.1 nie może być: niższa niż 20 000 PLN i nie może przekroczyć 1 000 000 PLN

16 Nabór wniosków W ramach Działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

17 Regionalne Instytucje Finansujące RIF W województwie małopolskim RIFem jest: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (RIF) współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do przedsiębiorstw. MARR zaangażowana jest ponadto we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działania: 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2

18 MARR Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków tel. 12 617 66 42 www.marr.pl

19 W najbliższym konkursie nowe wytyczne UWAGA!

20 Warto odwiedzić Portal web.gov.pl jest elementem projektu systemowego PARP, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Portal innowacji PARP

21 PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ WSPIERAJĄCE MSP

22 Pozyskiwanie finansowania i wsparcia Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. UE zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje określone projekty. Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie: finansowanie bezpośrednie w formie dotacji finansowanie pośrednie poprzez krajowych i lokalnych pośredników

23 Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego 7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (7. PR) zwraca w wielu różnych programach szczególną uwagę na MŚP: Współpraca" (ok. 32,3 mld euro), Pomysły" (ok. 7,5 mld euro), Ludzie" (ok. 4,7 mld euro) oraz Możliwości" (ok. 4 mld euro). Krajowy Punk Kontaktowy ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa tel. 22-828-74-83 www.kpk.gov.pl

24 Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego Promocja udziału MŚP w programie Współpraca" MŚP są aktywnie zachęcane do brania udziału we wszystkich działaniach badawczych. MŚP są zachęcane do udziału we Wspólnych Inicjatywach Technologicznych (JTI) wszędzie tam, gdzie taka działalność uważana jest za właściwą. Program Pomysły dostępny dla MŚPTak jak każda inna organizacja, grupy badawcze z MŚP mogą konkurować z innymi na podstawie doskonałości. Zasoby ludzkie w badaniach i technologii w programie Ludzie" Większa uwaga poświęcona jest zachęcaniu MŚP do zwiększenia ich udziału w ramach działań Partnerstwo między przemysłem a szkolnictwem wyższym oraz drogi współpracy" Badania niosące korzyści dla MŚP" zawarte w programie Możliwości" Badania niosące korzyści dla MŚP" mają na celu wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach. Budżet indykatywny przeznaczony na konkretne działania MŚP wynosi około 1,3 mld euro.

25 Więcej szczegółów: http://cordis.europa.eu/fp7 Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego

26 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Na CIP składają się trzy programy operacyjne: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP) Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)

27 Kredyty unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw Unia Europejska (UE) wspiera finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mające na celu pomoc w rozpoczęciu lub rozwijaniu działalności gospodarczej. Kto się kwalifikuje? O kredyt ubiegać się mogą MŚP, które spełniają kryteria określone przez Komisję Europejską dla potrzeb programu CIP. 1. Firmy zatrudniające do 250 pracowników 2. Firmy, których obroty nie przekraczają 50 mln EUR lub których suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR 3. Firmy uznawane za MŚP w rozumieniu przepisów prawa europejskiego.

28 Komisja Europejska Komisja Europejska wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej do tworzenia wspierającego MŚP programu CIP. Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny jest pierwszym ogniwem łańcucha podziału ryzyka. Dzieli się ryzykiem związanym z kredytami dla MŚP z instytucjami finansowymi, które są pośrednikami finansowymi CIP. POŚREDNIK FINANSOWY PROGRAMU CIP MOŻE BEZPOŚREDNIO UDZIELAĆ KREDYTÓW MŚP POŚREDNIK FINANSOWY PROGRAMU CIP MOŻE UDZIELAĆ MŚP GWARANCJI KREDYTOWYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY z innymi instytucjami finansowymi uczestniczącymi w mechanizmie podziału ryzyka lub MSP

29 Więcej szczegółów: http://www.access2finance.eu http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

30 Granty Komisji Europejskiej Jak aplikować? Procedury składania wniosków określone są w Calls for Proposals dla konkretnych programów. Aplikacja odbywa się do określonej agencji wykonawczej. Komisja dokonuje bezpośredniego wsparcia finansowego w formie dotacji na rzecz projektów i organizacji, które sprzyjają interesom UE lub przyczyniają się do realizacji polityki. http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/

31 Enterprise Europe Network Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. http://www.een.org.pl/ Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska 3 31-019 Kraków tel.: 48124221866 e-mail: szkola@iph.krakow.pl www.iph.krakow.pl

32 Więcej informacji: http://ec.europa.eu/small-business

33 ul. Mikołajska 4, Kraków tel. 12 421 33 15, 12 42 30 15 sekretariat@regiony.org.pl www.centrum.krakow.pl


Pobierz ppt "Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google