Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach
Podtytuł prezentacji UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Departament Ochrony Klimatu NFOŚiGW 28 listopada 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 1. Nabór wniosków konkurs 2/POIiŚ/9.3/2013
Ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2013 r. Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: – Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych Okres kwalifikacji wydatków: –

3 2. Cele planu gospodarki niskoemisyjnej
Pakiet Klimatyczno – Energetyczny 2020 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE Redukcja zużycia energii finalnej Poprawa jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenia poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO2, NOx)

4 3. Założenia do przygotowania planu
Określenie obszarów – szczebel działania gminy, obszar gminy Wskazanie podmiotów – współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym Wskazanie działań – skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w perspektywie do 2020, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na okres 3-4 lat i wpisanie ich do WPF Spójność z innymi planami/dokumentami

5 4. Podstawowe wymagania wobec planu
czyli co w planie musi być zapisane Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła zużycia energii w transporcie emisji zanieczyszczeń (CH4) w gospodarce odpadami produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (z wyłączeniem instalacji EU ETS) Zadania nieinwestycyjne (takie jak: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.)

6 4. Podstawowe wymagania wobec planu cd.
czyli co w planie musi być zapisane Mierniki osiągnięcia celów Plan wdrażania i monitorowania Źródła finansowania Odniesienie do POP i Strategicznej OOŚ Uchwała Rady Gminy i wpisanie zadań do WPF

7 5. Struktura planu Streszczenie Ogólna strategia
Cele strategiczne i szczegółowe Stan obecny Identyfikacja obszarów problemowych Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę) Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 Działania i zadania zaplanowane na okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

8 6. Wskaźniki monitorowania
Poziom redukcji CO2 (rok 1990, bądź inny możliwy do inwentaryzacji) Redukcja zużycia energii finalnej Udział zużytej energii pochodzącej z OZE Metodologia - Wspólne Centrum Badawcze (KE) we współ. z DG Env i Biurem Porozumienia Burmistrzów – Poradnik

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 7. Zakres kwalifikowany Działania obligatoryjne:
Sporządzenie bądź aktualizacja planu Wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenia miast lub gminy w roku bazowym Szkolenia dla pracowników gmin Upublicznianie informacji wynikających z planów

11 7. Zakres kwalifikowany cd.
Działania fakultatywne: Opracowanie danych dla potrzeb aktualizacji założeń/planów zaopatrzenia w ciepło, chłód, energię elektryczną i paliwa gazowe Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

12 8. Wniosek o dofinansowanie
Dwa egzemplarze papierowej wersji wniosku o dofinansowanie (oznaczone oryginał i kopia z ponumerowanymi segregatorami) Wymagane załączniki Tożsama wersja elektroniczna (wniosku i załączników) na nośniku CD (w 1 egzemplarzu)

13 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Wersja elektroniczna powinna spełniać następujące warunki: pliki powinny być uporządkowane i zapisane w niezależnych katalogach (wniosek, załączniki); nazwy plików i katalogów nie mogą zawierać skrótów; nazwy załączników powinny zawierać ich numer zgodny z wykazem załączników; pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie zip, rar, etc.; wniosek o dofinansowanie winien być dostarczony w zeskanowanej wersji (z podpisami) oraz w wersji doc; nośnik i jego opakowanie powinny być opisane (nazwy Wnioskodawcy i projektu).

14 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Tytuł projektu Identyfikacja projektu ( w POIiŚ) Typ projektu Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej Aktualizacja/opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej stanowiącego element Strategii ZIT - spełniającego wymagania NFOŚiGW wobec Planów Aktualizacja innego Planu spełniającego wymagania NFOŚiGW wobec planów gospodarki niskoemisyjnej

15 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Cel projektu Opis projektu UWAGA: Zakres projektu powiń być zgodny z załącznikiem nr 9 do Regulaminu - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej.  Należ podać, jakie elementy Beneficjent już posiada (np. bazę inwentaryzacji CO2), i jakie elementy muszą zostać uzupełnione (np. aktualizacja bazy inwentaryzacji CO2, szkolenia pracowników Gminy).

16 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Opis projektu c.d. Wydatki kwalifikowalne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Załącznik nr 1 – Lista szczegółowych kategorii wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowalne jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie Szkolenia Należy podać liczbę osób, które będą przeszkolone i planowaną długość szkolenia

17 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Opis projektu c.d. Promocja Jedno z działań obligatoryjnych. Informacja i promocja dotycząca dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Dla projektów z uwagi na wysokość wkładu publicznego nie wymagane są działania obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Rady Komisji (WE) nr 1828/2006 – artykuł 8 - umieszczanie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych. Należy stosować oznakowanie dokumentów i materiałów promocyjnych zgodne z Zasadami promocji POIiŚ Upublicznianie informacji o opracowaniu planów – należy wymienić planowane działania (np. artykuły w prasie, audycje radiowe, internet, ulotki, broszury itp.).

18 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Opis projektu c.d. Baza danych (Czy gmina posiada bazę danych, jak będą zbierane informacje i jaki będzie ich zakres???) Dane wnioskodawcy Dane osoby upoważnionej do kontaktu Lokalizacja ………………………………

19 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Okres realizacji projektu Termin rozpoczęcia projektu – nie wcześniej niż r. Termin zakończenia projektu – nie później niż r. Przebieg rzeczowo-finansowy Działania obligatoryjne - z zaznaczeniem czy zlecone czy wykonane siłami własnymi. Dokumentowanie wydatków na wynagrodzenie pracowników: - opis stanowiska/zakres obowiązków , - oświadczenie beneficjenta, że deklarowane wynagrodzenia są związane z pracą na rzecz projektu, - listę stanowisk pracy z procentowym wskazaniem czasu pracy poświęconego na realizację projektu.

20 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Uzasadnienie dla wskazanych w pkt.11 kosztów kwalifikowanych Rozeznanie rynku przeprowadzone na drodze rozesłania zapytań o cenę Badanie rynku – cenniki na stronach internetowych w przypadku działań info-promo.

21 8. Wniosek o dofinansowanie cd.
Kompletność i prawidłowe przygotowanie załączników Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - lista załączników wymaganych: 1. Uchwała Rady Gminy o woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Kopia aktualnego statutu Beneficjenta. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt`a lub inny. 4. W przypadku projekty grupowego Porozumienie/umowa regulujące wzajemne prawa i obowiązki stron zabezpieczające sprawną realizację projektu i zapewnienie trwałości projektu. 5. Procedury/Regulamin zawierania umów zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ. 6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy). 7. Zbiór 18 Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach działania 9.3 (wg. załączonego Wzoru nr 1) 8. Lista zamówień realizowanych w ramach projektu (wg załączonego we wniosku Wzoru nr 2)

22 9. Warunki zawierania umów
Szczegółowe informacje w prezentacji pn. „Warunki zawierania umów z wykonawcami w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków POIiŚ” zamieszczone są na stronie:

23 10. Fundusze Europejskie 2014-2020
Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 72,9 mln euro na: innowacje, przedsiębiorczość, autostrady i drogi ekspresowe, badania i rozwój, zielona energię, transport przyjazny środowisku, społeczeństwo informacyjne, wyłączenie społeczne, edukację, rynek pracy. Projekt Umowy Partnerstwa zakłada: powiązanie dokumentów planistycznych z projektami wskazywanymi do dofinansowania, przeznaczenie znaczącej ilości środków na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

24 10. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Cel Programu – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Budżet – 24 mld euro Kto skorzysta ze wsparcia unijnego? Najważniejszymi beneficjentami będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

25 10. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program będzie wspierał inwestycje objęte wybranymi priorytetami inwestycyjnymi w ramach następujących celów tematycznych: CT4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; CT5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; CT6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; CT7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

26 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.1 promocja produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć: farmy wiatrowe, instalacje na biomasę i biogaz, sieci przesyłowe i dystrybucyjne umożliwiające przyłączenie jednostek oze do krajowego systemu elektroenergetycznego; Beneficjenci: m.in. jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.

27 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.2 promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa Rodzaje przedsięwzięć: modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, budowa i rozbudowa oze, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystywania paliw i energii, wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzanie audytów energetycznych; Beneficjenci: przedsiębiorcy.

28 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Rodzaje przedsięwzięć: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej związana z ociepleniem budynków, wymianą oświetlenia, przebudową systemów grzewczych, instalacją mikrogeneracji, instalacja oze, instalacja systemów chłodzących; wsparcie budowy budynków pasywnych lub budynków o niemal zerowym zużyciu energii (dotyczy budynków użyteczności publicznej); Beneficjenci: jst, administracja rządowa, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst.

29 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.4 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach Rodzaje przedsięwzięć: budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w oze i/lub ograniczeniu zużycia energii, pilotażowe projekty wdrażające inteligentne rozwiązania, inteligentny system pomiarowy; Beneficjenci: przedsiębiorcy.

30 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych Rodzaje przedsięwzięć: inwestycje wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej, np.. Budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem, wymiana źródeł ciepła; Beneficjenci: jst, administracja rządowa, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, organizacje poza rządowe, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst.

31 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Priorytety Inwestycyjne 4.7 promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną Rodzaje przedsięwzięć: budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w tym z oze, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; Beneficjenci: jst, administracja rządowa, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, organizacje poza rządowe, przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst.

32 Realizacja Celu Tematycznego 4
Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Realizacja Celu Tematycznego 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach „… Sprzyjającym realizacji celów priorytetów inwestycyjnych będzie realizacja działań wynikających z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej … ”

33 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. „…Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w tym priorytecie inwestycyjnym będzie jednym z elementów tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez gminy, mogących zawierać miejskie audyty energetyczne…”

34 Oś Priorytetowa I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych. „…W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniająca się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno–klimatycznego 3x20…”

35 Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem i formularzem wniosku dostępne są na stronie
http: nfosigw.gov.pl/plany-gospodarki-niskoemisyjnej lub pod telefonem Zapraszamy do składania wniosków.

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google