Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz."— Zapis prezentacji:

1 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora Departament Zrównoważonego Rozwoju

2 Cel powstania dokumentu
Wzmocnienie filaru adaptacyjnego w polityce klimatycznej. Zmniejszenie wrażliwości kraju na zmiany klimatyczne. Stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno -gospodarczego w obliczu ryzyk zw. ze zmianami klimatu. Impuls dla innowacyjności Polityka klimatyczna mitygacja adaptacja

3 KLIMADA kierunki adaptacji w perspektywie 2070
Geneza powstania SPA 2020 Opracowanie SPA2020 wynika z wymogów Komisji Europejskiej określonych w 2009 r. w Białej Księdze - Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania, COM(2009)147. Celem Unii jest przygotowanie kompleksowej unijnej strategii adaptacji, która ma powstać w 2013 r. Adaptacja jest również włączona do kluczowych polityk UE (polityka zagraniczna, polityka spójności, wspólna polityka rolna). SPA2020 jest elementem szerszego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie MŚ, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowisko Rządu wraz z harmonogramem realizacji strategii –przyjęte w dniu 19 marca 2010 r. Od tej daty formalnie biegnie termin realizacji zadania rządowego. W stanowisku wskazano potrzebę opracowania na szczeblu rządowym strategii działań na rzecz adaptacji sektorów do zmian klimatu wraz z oceną kosztów i korzyści.    Zgodnie ze stanowiskiem Rządu ws. Białej Księgi, koordynacja prac w ramach opracowania strategii adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu została powierzona Ministrowi Środowiska. Trzy miesiące później w dniu 29 czerwca 2010 r. KSE przyjął informację Ministra Środowiska o stanie realizacji harmonogramu opracowania sektorowych i obszarowych strategii adaptacji –zalecono finansowanie prac bieżących w r ze środków resortów (wobec braku środków w rezerwie budżetu państwa 2010) Ministerstwo Środowiska, rozpoczęło prace przygotowawcze do uruchomienia opracowania strategii adaptacji przez resorty dla odnośnych sektorów. Wniosek główny ze st. Rządu: Polska powinna opracować i włączyć działania adaptacji do krajowych i sektorowych polityk społeczno-gospodarczych. Może się również okazać, że będzie potrzebne opracowanie nowych instrumentów prawnych i finansowych.  W tym celu potrzebne jest podjęcie szeroko zakrojonych kompleksowych prac krajowych nad opracowaniem strategii adaptacji dla sektorów, priorytet powinny uzyskać sektory najbardziej zagrożone skutkami zmian klimatu i najbardziej wrażliwe. Prowadzenie takich prac wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Konieczne będzie przewidzenie w budżecie Państwa środków zapewniających stabilne finansowanie tych prac, a w dalszej kolejności wdrażanie programu. KLIMADA kierunki adaptacji w perspektywie 2070

4 faza przygotowawczo- analityczna
faza wykonawcza faza przygotowawczo- analityczna Główne fazy projektu Prace w projekcie zostały podzielone na 2 główne fazy

5 Faza przygotowawczo- analityczna

6 Faza I 2009-2010 scenariusze zmian klimatu dla Polski
Komitet Sterujący (2009 r.) osoby nominowane przez Ministrów oraz szefów urzędów i jednostek centralnych, który sterował procesem oraz podejmował decyzje według właściwości Zespół Realizacyjny (2010 r. ) instytucje/jednostki wskazane przez Komitet Sterujący) –ponad 40 instytucji Grupy Zadaniowe (2010 r.) i koordynatorzy poszczególnych grup GŁÓWNE PRODUKTY FAZY I: scenariusze zmian klimatu dla Polski sektory „wrażliwe” narzędzia adaptacji wstępne koszty Zgodnie ze stanowiskiem Rządu powołano strukturę organizacyjną i wykonawczą W skład Komitetu weszło ok. 50 osób. Grupy Zadaniowe liczyły od kilku do kilkunastu ekspertów. Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego (10 listopada 2009 r.) Wstępna organizacja działań na rzecz przygotowania strategii sektorowych, Wstępny podział kompetencji (wskazanie instytucji i ekspertów do Zespołu Realizacyjnego) Rozważenie możliwości sfinansowania przez resorty i z innych źródeł opracowania sektorowych strategii adaptacji i oszacowania kosztów ich wdrażania Zasady pracy KS i termin kolejnego spotkania. Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego (6 maja 2010) Informacja nt. stanu realizacji projektu Wytyczne do przygotowania I. części strategii adaptacji do zmian klimatu w Polsce Informacja MŚ o dostępnych i dotychczas wykonanych opracowaniach dot. skutków zmian klimatu i adaptacji, projektach n-b i badawczo-technicznych Informacja resortów i jednostek o dostępnych i dotychczas wykonanych resortowych opracowaniach dot. skutków z.k. i adaptacji, projektach n-b i b-t oraz zdefiniowanych dotychczas problemach do rozwiązania Przedstawienie i omówienie ankiety dotyczącej wrażliwości sektorów i regionów – wykaz elementów klimatu istotnych z punktu widzenia partnerów projektu Wstępne zadania Komitetu Sterującego w najbliższym okresie. Decyzja Komitetu ws. potrzeby ewentualnego rozszerzenia listy resortów wrażliwych na zmiany klimatu ustalenia formy współpracy potrzeby określenia środków na realizację strategii w sektorach powołania Zespołu Realizacyjnego Etap 1 Identyfikacja uczestników i ich włączenie do procesu  Uczestnikami są zarówno partnerzy strategiczni (administracja rządowa i samorządowa), jak i reprezentanci grup społecznych, przemysłu i biznesu, ew. konsultanci EU Uczestnicy procesu powinni być włączeni do niego od początku. Na podstawie listy uczestników zostanie opracowany kosztorys oraz ustalenie sektorowych zespołów wykonawczych. Pozwoli to na przyjecie Porozumienia o przygotowaniu strategii sektorowych. Etap 2 Przełamywanie barier Niepewność i złożoność informacji. Dostępność informacji i danych jest zależna od współpracy z partnerami. Konieczne jest wykorzystywanie istniejących projektów unijnych (np. ADAM, wikiADAPT). Literatura naukowa jest mało przydatna dla tych celów.  Konsultacje z partnerami Trudności mogą wynikać z ograniczonych środków, zgromadzenia zainteresowanych osób i instytucji, gotowość do współpracy, sprzeczność interesów. Poziom świadomości partnerów i priorytety ryzyka Trzeba się liczyc z brakiem zgody na proponowane priorytety. Konieczne są konsultacje. Decyzja ostateczna jest w rękach Komitetu Sterujacego i może uwzględniać aspekty polityczne. Niska świadomość może hamować działania. Etap 2 Partnerzy Eksperci techniczni (np. z zakresu gospodarki wodnej, strefy wybrzeża, rolnicy, planowania przestrzennego, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, transport, służb ratunkowych, zdrowia, szkolnictwa, biznesu, ośrodków badawczych i uniwersytetów, NGOs i organizacji społecznych ).

7 Scenariusze klimatyczne dla Polski
Scenariusz wiązkowy zmian sum opadów w Polsce w sezonie letnim dla okresów i Mapy prezentują zmiany w % w stosunku do wartości średniej z okresu Źródło: Projekt KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko gospodarkę i społeczeństwo IMGW 2012

8 Faza wykonawcza przygotowanie dokumentu rządowego SPA 2020

9 FAZA II 2012-2013 Dotychczasowe działania
wiosna - lato 2012 r.- koncepcja dokumentu SPA 2020, struktura i wstępny projekt październik – listopad 2012 r. - uzgodnienia wewnętrzne grudzień 2012 r. - akceptacja SPA 2020 przez Kierownictwo Resortu grudzień 2012 r. - przekazanie SPA 2020 do wstępnych uzgodnień międzyresortowych styczeń – luty 2013 r. – prowadzenie uzgodnień międzyresortowych i SOOŚ

10 Zakres SPA 2020 diagnoza i scenariusze zmian klimatu
cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 w odniesieniu do: gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, różnorodności biologicznej (w tym NATURA 2000), zdrowia, energetyki, budownictwa i gospodarki przestrzennej, obszarów zurbanizowanych, transportu, obszarów górskich, strefy wybrzeża. działania adaptacyjne, w tym działania priorytetowe, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz podaje wskaźniki monitorowania i oceny realizacji przyjętych celów. ramy finansowe

11 KONCEPCJA Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi

12 SPA 2020 w systemie dokumentów strategicznych

13 Powiązanie SPA 2020 ze strategiami zintegrowanymi
Cele SPA 2020 Korespondująca strategia zintegrowana Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu Strategia rozwoju transportu Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu Krajowa strategia rozwoju regionalnego Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu Strategia rozwoju kapitału społecznego

14 Gospodarka wodna i morska
Powodzie i podtopienia Niedobory wód Sztormy DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko SPA 2020 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodziami, suszą i deficytem wody. Zreformowanie struktur gospodarki wodnej z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu. Uwzględnianie aktualnego i potencjalnego wzrostu poziomu morza i zagrożenia powodziowego w planach inwestycyjnych w strefie nadmorskiej i wodach przybrzeżnych. Opracowanie i wdrożenie metod oceny ryzyka powodziowego i ryzyka podtopień.

15 Zmiany klimatu - wzrost natężenia zjawisk ekstremalnych przykład Wisły

16 Zmiany klimatu - wzrost natężenia zjawisk ekstremalnych przykład Wisły

17 Rolnictwo i obszary wiejskie
Powodzie, susze, silne wiatry Zmienność plonowania Rozwój szkodników DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa SPA 2020 Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym zmianom Rozwój systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania o możliwych skutkach zmian klimatycznych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wsparcie inwestycyjne gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzględniające aspekty dostosowania budownictwa wiejskiego i produkcji rolnej do zwiększonego ryzyka klimatycznego.

18 Energetyka DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Silne wiatry i ekstrema pogodowe
Oblodzenia sieci przesyłowych Niedobory wód (do chłodzenia) DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko SPA 2020 Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia energetyki jądrowej Przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na energię. Zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu w przypadkach, w których zastosowanie podstawowych źródeł nie będzie możliwe..

19 Różnorodność biologiczna
Migracja nowych inwazyjnych gatunków Zmiany w reżimie hydrologicznym Intensyfikacja erozji DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko SPA 2020 Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna. Przygotowanie strategii, planów ochrony, programów ochrony lub planów zadań ochronnych w zakresie ochrony przyrody z uwzględnieniem zmian warunków klimatycznych. Wprowadzenie instrumentów ochrony przestrzeni rolniczej, leśnej i zasobów glebowych o dużej wartości produkcyjnej.

20 Transport DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Zjawiska ekstremalne
Zmiany chwilowych warunków pogodowych Wyższe stany wody DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Strategia Rozwoju Transportu SPA 2020 Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego Uwzględnienie w procesie projektowania i budowy infrastruktury transportowej zmienionych warunków klimatycznych. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych Utworzenie stałego monitoringu wrażliwych na zmiany klimatu elementów budownictwa i infrastruktury transportowej i systemu ostrzeżeń dla służb technicznych.

21 Miasta i polityka przestrzenna
Miejska wyspa ciepła, kontrasty termiczne Powodzie Deszcze nawalne i podtopienia Deficyt wody DZIAŁANIA ADAPTACYJNE Krajowa Polityka Miejska SPA 2020 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom suburbanizacji. Skuteczne planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ryzyk klimatycznych Kompleksowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tyś. mieszkańców Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizacje zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. Ekspansja terenów zielonych i wodnych, rewitalizacja przyrodnicza Efektywne zarządzanie wodami opadowymi

22 Szczególna wrażliwość miast na zmiany klimatu

23 Krajowa Polityka Miejska (KPM)
Założenia Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) odnoszą się do zmiany klimatu, jako wyzwania horyzontalnego, specyficznie ujawniającego się w miastach. Wymienione w tym dokumencie wyzwania: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną, zarządzanie zasobami wody, poprawa efektywności energetycznej poprzez m.in. termomodernizację budynków, przyłączanie mikroźródeł energii odnawialnej, modernizację istniejących miejskich jednostek wytwarzania i przesyłu energii, inteligentne systemy pomiarowe …mają bezpośredni związek z adaptacją i są spójne ze SPA 2020. Niezbędne rozwinięcie kwestii adaptacyjnych w trakcie dalszych prac nad KPM

24 Miasta wnioski z raportu EEA
Główne wyzwania stojące przed miastami w kontekście zmian klimatu: wysokie temperatury i fale upałów (fale upałów przyczyniły się do śmierci około osób w czasie czterech miesięcy lata 2003 r. w Europie Środkowej i Zachodniej. Przewiduje się że czas trwania, częstotliwość i/lub intensywność fal upałów będzie wzrastać) powodzie (w roku 2002 w 6 krajach członkowskich UE wystąpiły powodzie. Spowodowane straty szacuje się na około 21 mld USD) deficyt wody i susze (czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak wzrost liczby ludności, wzrost konsumpcji i użytkowania gruntów zaostrzają problem niedoboru wody. Przewiduje się, iż w Europie stan zasobów wodnych będzie maleć na skutek rosnących rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a jej dostępnością).

25 Adaptacja w miastach a kwestia demograficzna
Struktura demograficzna rzutuje istotnie na ocenę wrażliwości miasta wiek mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2012

26 Mieszkańcy powyżej 65 roku
Procentowy udział ludzi w wieku ponad 65 lat w ogólnej liczbie mieszkańców poszczególnych miast powyżej 100 tys. wg stanu na rok 2011 Źródło: Opracowanie Bożena Degórska Marek Degórski na potrzeby projektu SPA

27 SPA 2020 Zagadnienia horyzontalne
Innowacje Strategie Działanie w SPA 2020 Strategia Sprawne Państwo Opracowanie procedur dot. współpracy służb i instytucji na potrzeby reagowania na wielowymiarowe zagrożenia zw. ze zmianami klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu koordynacji. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie adaptacji produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu. Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Przeprowadzenie analizy potencjału polskiej gospodarki do wytwarzania i wdrażania innowacyjnych technologii adaptacyjnych.

28 SPA 2020 Zagadnienia horyzontalne
Kształtowanie postaw społecznych Strategie Działanie w SPA 2020 - Bezpieczeństwo Energetyczne I Środowisko, - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie: zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków oraz znaczenia i konieczności oszczędzania zasobów, szczególnie wody. - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Organizowanie szkoleń dla rolników w zakresie zmian klimatu oraz metod zapobiegania i ograniczania ich skutków. - Strategia Sprawne Państwo Wypracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie pomocy Państwa udzielanej na pokrycie strat w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, oraz rozwijanie systemu ubezpieczeń obejmujących ryzyko wynikające ze zmian klimatu.

29 SPA 2020 Zagadnienia horyzontalne
Działania legislacyjne Strategie SPA 2020 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko przyjęcie nowego Prawa Wodnego w tym: prawne uregulowanie ekonomicznej rentowności użytkowania wody oraz stworzenie zachęt do zmniejszenia wodochłonności gospodarki, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju przeprowadzenie nowelizacji Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wprowadzenie prawnych uregulowań dotyczących ocen i analiz ryzyka naturalnego, w tym geologicznego oraz prognozy zmian warunków geologicznych na skutek zmian klimatu,

30 SPA 2020 Zagadnienia horyzontalne
Działania organizacyjne Strategie SPA 2020 Strategia Sprawne Państwo Priorytetowe traktowanie działań wspomagających proces adaptacji przy zamówieniach publicznych Usprawnienie struktur zarządzania, w tym zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ograniczenie skutków zdrowotnych stresu termicznego i nadzwyczajnych zdarzeń klimatycznych u wrażliwych grup ludności.

31 Finansowanie

32 Finansowanie działań adaptacyjnych
W celu przeprowadzenia oceny kosztów adaptacji do zmian klimatu MŚ zwróciło się do resortów i instytucji im podległych o przekazanie danych nt. działań adaptacyjnych oraz o oszacowanie kosztów ich realizacji w latach Na tej podstawie, oraz w oparciu o analizy eksperckie, dokonano szacunku kosztów wdrażania SPA2020, jak również wskazano szacunkowe koszty bezczynności. Łączne szacowane koszty działań adaptacyjnych (w tym działań zawartych w innych strategiach rządowych) wynoszą 81 mld zł. (koszty działań SPA 2020 – 62 mld zł). Prawdopodobną konsekwencją niepodjęcia działań adaptacyjnych mogą być straty na poziomie: Zakres lat Straty (mld zł) Straty (% PKB) * 54 0.50% 86 0.49% 120 0.52% * suma faktycznych strat

33 Udział w kosztach (%) w podziale na sektory
… oraz stosunek do skumulowanego PKB (%) do 2020 r.

34 Główne źródła finansowania
Środki krajowe publiczne (w tym system funduszy NFOŚiGW / wfośigw, budżet państwa, budżety jst) Środki UE (krajowe i regionalne programy operacyjne, LIFE) Środki prywatne

35 System wdrażania SPA 2020 krajowy i regionalny/lokalny wymiar adaptacji (SPA a strategie rozwoju województw / kompleksowe miejskie plany adaptacji) W SPA 2020 zaproponowane zostały działania szczególnie istotne do przeprowadzenia w województwach Działania jak np. ochrona przeciwpowodziowa czy tworzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami powodziowymi dotyczą większości województw system instytucjonalny czy "miękka" koordynacja? zaangażowane podmioty administracja szczebla centralnego samorządy województw samorządy lokalne przedsiębiorcy

36 AdaptacjA na FORACH GLOBALNYCH

37 Adaptacja w skali globalnej
Państwa biedne oraz państwa wyspiarskie najbardziej narażone na negatywne skutki zmian klimatu Bank Światowy, regionalne banki rozwoju, ONZ, OECD - zaangażowane w działania adaptacyjne Globalne wysiłki adaptacyjne w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu opierają się na: zwiększaniu odporności krajów i społeczeństw na niekorzystne skutki zmian klimatu poprzez podnoszenie świadomości, zwiększanie poziomu wiedzy (Nairobi Work Programme); Planowaniu krajowych działań i wsparciu krajów najuboższych w wypracowywaniu strategii adaptacyjnych (National Adaptation Plans); Finansowaniu działań adaptacyjnych w krajach najuboższych (Adaptation Fund).

38 Adaptacja w UE

39 Strategia Adaptacyjna UE
Dokument ramowy zawierający kierunkowe wytyczne w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla państw członkowskich i regionów UE. Główne założenia: zwiększenie świadomości nt. wagi adaptacji, wymiana informacji (climate-adapt.eea.europa.eu), współpraca i partnerstwo, zintegrowane podejście – włączenie kwestii adaptacyjnych do innych polityk.

40 Francja udział sektora prywatnego
Przykłady inicjatyw w sektorze prywatnym związanych z adaptacja do zmian klimatu: Energetyka jądrowa Modernizacja systemów chłodzenia w energetyce Zmiany sezonowe w konserwacji elektrowni Instalacja systemów pozwalających ograniczyć zanieczyszczenie termiczne Transport kolejowy Koncepcja innowacyjnych dworców (Bellegarde) Przegląd standardów projektowania dróg kolejowych

41 Szwecja "miękka" koordynacja kwestii adaptacyjnych
Koordynacja opiera się na: ocenie ryzyk dla poszczególnych obszarów i sektorów, wymianie informacji i wiedzy poprzez portal internetowy, formułowaniu rekomendacji dla „policy makers” w poszczególnych sektorach (za projektowanie i wdrażanie działań adaptacyjnych odpowiadają w ramach swoich kompetencji ministrowie sektorowi oraz władze regionalne i lokalne).

42 Dalsze działania kwiecień 2013 r. konsultacje społeczne,
seminarium eksperckie w ramach projektu KLIMADA (IOŚ-MŚ) – 15.04 uruchomienie platformy internetowej nt. adaptacji - KLIMADA czerwiec 2013 r. – przyjęcie SPA 2020 przez RM jesień 2013 r. – opracowanie materiału uzupełniającego w zakresie adaptacji w perspektywie do r. 2070 listopad 2013 r. – COP 19 i konferencja nt. adaptacji

43 Strona internetowa Ministerstwo Środowiska we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska rozpoczęło pracę nad utworzeniem platformy internetowej „KLIMADA”, która zostanie uruchomiona na przełomie kwietnia-maja 2013 roku. Strona https://klimada.mos.gov.pl będzie nowoczesnym portalem, na którym znajdą się wszelkie informacje dotyczące zmian klimatu i adaptacji do tych zmian.

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google