Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Maciej Duszczyk Ośrodek Badań nad Migracjami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Maciej Duszczyk Ośrodek Badań nad Migracjami"— Zapis prezentacji:

1 „Polskie” migracje w perspektywie europejskiej Ustroń 17 stycznia 2009 roku
Dr Maciej Duszczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski

2 Migracje a UE Swobodny przepływ pracowników Uznawanie kwalifikacji
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Układ z Schengen Polityka wizowa Program Haski Europejski pakt na rzecz migracji i azylu Systemy informacyjne SIS i VIS Zapobieganie nielegalnej imigracji Pozyskiwanie pracowników wysokokwalifikowanych Nowe kompetencje w ramach Traktatu Lizbońskiego

3 Skala imigracji 42 mln (8,3 proc.) osób mieszkających w UE urodziło w kraju trzecim (Niemcy - 10 mln, Francja - 6,4 mln, Wielka Brytania – 5,8 mln, Hiszpania - 4,8 mln, Włochy – 2,5 mln). Liczbę osób, które co roku stają się nielegalnymi migrantami w UE szacuje się na tys. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Łotwa, Litwa i Estonia mają negatywne saldo migracji

4 Swobodny przepływ pracowników
Dyskusja na temat SPP przestaje być interesująca! Otwarcie rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów – dyskusja polityczna (Będą z nami konkurować o miejsca pracy… Szacunki mówiące o kilku tysiącach pracowników z Bułgarii i Rumunii są bardzo niedoszacowane – Andrzej Mańka, poseł Ligi Polskich Rodzin – Rzeczpospolita 26 października 2006 roku) Czy powinniśmy się interesować kiedy Niemcy otworzą rynek pracy?

5 Procesy demograficzne
Czynniki do debaty Procesy demograficzne EUROSTAT „wzrost populacji do 2025 r. wynikać będzie przede wszystkim z dodatniego salda migracji, ponieważ od 2010 r. łączna liczba zgonów będzie wyższa od łącznej liczby urodzeń. Po 2025 r. dodatnie saldo migracji nie będzie już przewyższać naturalnego ubytku ludności.” Procesy migracyjne EUROSTAT „jedynie 12 procent Marokańczyków docierających do Unii Europejskiej posiada wyższe wykształcenie, natomiast w przypadku USA jest to ponad 80 proc. Opinia publiczna REZOLUCJA PE - „mając na uwadze, że imigracja stała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci głównym tematem publicznej debaty w całej Unii Europejskiej, kwestią niezwykle delikatnej natury pod względem politycznym, którą można z łatwością wykorzystać do celów demagogicznych i populistycznych”

6 Debata europejska - Założenia ramowe
Grudzień 2005 – Komunikat KE „Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji” Kontekst polityczny Przemiany demograficzne i SL Ogólna dyrektywa ramowa Cztery dyrektywy szczegółowe Eures i ESM Integracja i Współpraca Instrumenty wsparcia migracji powrotnych

7 Kontekst polityczny Ceuta i Melila
Konieczność porozumienia na poziomie EU Imigracja do jednego państwa ma wpływ na inne – Schengen Preferencje wspólnotowe Również walka z nielegalną imigracją i projekty integracyjne Konkurencja pomiędzy państwami członkowskimi

8 Dyrektywa ramowa Cel - zagwarantowanie wspólnych ram prawnych wszystkim obywatelom krajów trzecich zatrudnionym zgodnie z prawem i przyjętym w państwie członkowskim, którym nie przysługuje jeszcze status rezydenta długoterminowego. Uznawanie kwalifikacji zawodowych. Jeden wniosek o łączne pozwolenie jednocześnie na pracę i na pobyt. Odpowiedzialność finansową pracodawcy.

9 Projektowane akty prawne
Dyrektywa w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych. Dyrektywa w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników sezonowych. Dyrektywa w sprawie procedur regulujących wjazd, tymczasowy pobyt i zamieszkanie osób przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa. Dyrektywa w sprawie warunków wjazdu i pobytu stażystów pobierających wynagrodzenie.

10 Dyrektywa powrotowa Dyrektywa w sprawie wspólnych standardów i procedur w krajach członkowskich dotyczących powrotów nielegalnych imigrantów kontrowersje budzi ustalenie maksymalnego okresu aresztu cudzoziemca na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. okres detencji małoletnich dzieci bez opieki oraz rodzin z małoletnimi dziećmi powinien być ograniczony do możliwie najkrótszego Nielegalni cudzoziemców, którzy nie zostali umieszczeni w ośrodkach detencyjnych będą mieli od 7 do 30 dni na opuszczenie kraju. państwa członkowskie UE powinny zapewnić bezpłatną pomoc prawną dla osób wydalanych zakaz ponownego wjazdu na terytorium Unii dla tych, którzy raz byli już z UE wydaleni.

11 Polska a debata Czy projekty aktów prawnych są dla nas korzystne?
Jakie powinno być nasze stanowisko? Czy możemy coś na tym „ugrać”? Czy umiemy nie popełniać błędów innych?

12 Europejski pakt na rzecz migracji i azylu
Przyjęty w czasie Rady Europejskiej w październiku 2008 roku. Priorytet Prezydencji francuskiej jest wyrazem zaangażowania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w prowadzenie sprawiedliwej, skutecznej i spójnej polityki wobec wyzwań i szans związanych z migracją i ma stać się on podstawą do dalszej harmonizacji w zakresie imigracji i azylu, realizowanej w duchu solidarności między państwami członkowskimi i we współpracy z państwami trzecimi.

13 Pakt Projekt „Paktu…” został nieformalnie przedstawiony państwom członkowskim pod koniec stycznia 2008 r. Spotkał się on ze sceptycznym przyjęciem ze strony niektórych państw (głównie ze względu na wyraziste rekomendacje dotyczące selektywności migracji oraz narzędzi, które miałyby skłaniać nielegalnych migrantów do powrotu)

14 Pakt zarządzanie legalną migracją, kontrola nielegalnej imigracji,
lepsza ochrona UE poprzez bardziej efektywną kontrolę granic, stworzenie Europy azylu oraz współpraca pomiędzy państwami pochodzenia, tranzytu i pobytu.

15 Pakt Stworzenie systemu dobrowolnych powrotów,
organizowanie wspólnych akcji w zakresie deportacji nielegalnych imigrantów, stworzenie przejrzystego systemu łączenia rodzin, akcji informacyjnych w państwach pochodzenia w zakresie promocji legalnych kanałów imigracji, zwiększania zaangażowania odpowiednich instytucji w programy integracyjne (asymilacyjne) imigrantów, zawarcie przez państwa członkowskie oraz w przyszłości przez Komisję Europejską umów lub porozumień o readmisji.

16 Inne FRONTEX Europejska Sieć Migracyjna Europol Konwencja z Prum

17 Wyzwania dla UE a Polska
Kontrola migracji w ramach UE Zapobieganie nielegalnym migracjom z państw trzecich Stymulowanie migracji osób wysokokwalifikowanych – akceptacja społeczna Zatrudnienie cudzoziemców w drugim segmencie rynku pracy- główne zapotrzebowanie Zapobieganie terroryzmowi Współpraca policyjna i innych służb oraz wymiana danych a suwerenność


Pobierz ppt "Dr Maciej Duszczyk Ośrodek Badań nad Migracjami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google