Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I MIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UE JAKO TEMAT BADAWCZY E UROPEJSKIEJ S IECI M IGRACYJNEJ Joanna Jaracz de Czartoszewska Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I MIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UE JAKO TEMAT BADAWCZY E UROPEJSKIEJ S IECI M IGRACYJNEJ Joanna Jaracz de Czartoszewska Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 I MIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UE JAKO TEMAT BADAWCZY E UROPEJSKIEJ S IECI M IGRACYJNEJ Joanna Jaracz de Czartoszewska Krajowy Punkt Kontaktowy ESM w Polsce

2 Europejska Sieć Migracyjna ustanowiona Decyzją Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. Cel ESM: zaspokajanie zapotrzebowania instytucji Wspólnoty oraz organów i instytucji państw członkowskich na informacje, poprzez dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji o migracji i azylu, które pomogą kształtować politykę Unii Europejskiej (UE). Sieć dostarcza również takich informacji ogółowi społeczeństwa. ESM tworzą – obok Komisji Europejskiej – krajowe punkty kontaktowe ustanawiane w poszczególnych państwach członkowskich.

3 NO SE FI EE LV LT PL SK CZ HU AT SI RO BG GR CY DE DK NL BE LU FR IT ES PT UK IE Państwa uczestniczące w pracach Europejskiej Sieci Migracyjnej MT

4 Temat badania – propozycja KPK ESM z CZ oraz IE zgłoszona w połowie 2011 roku Kontekst badania: Znaczący udział studentów w populacji obywateli państw trzecich w państwach UE (oddziaływanie na sytuację gospodarczą, rynek pracy, systemy edukacyjne etc.); Konsultacje w ramach UE w sprawie stopnia transpozycji Dyrektywy Rady 2004/114/WE (studenckiej) oraz barier w wykorzystaniu jej potencjału

5

6 Problemy badawcze – w jakim stopniu polityka państwa wpływa na zwiększanie zainteresowania podejmowaniem studiów przez obywateli państw trzecich; W jakiej skali migracje edukacyjne do UE są wykorzystywane do celów innych niż nauka; Osiąganie równowagi pomiędzy przyciąganiem zagranicznych studentów a zapobieganiem nadużywania ścieżki studenckiej wyzwaniem dla polityki imigracyjnej Wspólne specyfikacje dla wszystkich państw uczestniczących w badaniu

7 Dyrektywa Rady 2004/114/WE – warunki przyjmowania obywateli państw trzecich w celu podejmowania studiów (nie dotyczy IE, UK, DK, NO) Dostęp do studiów, rozmaite aspekty dotyczące zezwoleń pobytowych, możliwości pracy w trakcie studiów i po ich zakończeniu – bardzo zróżnicowane w UE; W badaniu ESM próba zidentyfikowania luk i wskazania obszarów problematycznych, które powinny zostać ulepszone w nowej Dyrektywie

8 Przyciąganie studentów: Działania podejmowane przez państwa członkowskie, czynniki zwiększające atrakcyjność studiowania w danym państwie, umowy międzynarodowe z państwami trzecimi, Dostęp do studiów, rozmaite aspekty dotyczące zezwoleń pobytowych, możliwości pracy w trakcie studiów i po ich zakończeniu – bardzo zróżnicowane w UE; Sprzyjanie wewnątrzunijnej mobilności studentów

9 Ułatwienia dotyczące wjazdu i pobytu w państwach członkowskich: specjalne procedury dla studentów, programy, (ewentualny) wpływ rodzaju studiów na ułatwienia wjazdu/pobytu, (uzyskanie/przedłużenie) zezwolenia na pobyt – poprzedzone koniecznością uzyskania wiz; uzyskanie wizy uwarunkowane spełnieniem (różnych) kryteriów, czas trwania procedur zwłaszcza w kontekście specyfiki roku akademickiego, powody i skala odmów wydania wiz/zezwoleń na pobyt

10 Dostęp do (praktycznych) informacji dot. warunków admisji Aktualność informacji, łatwość ich odszukania, forma ich przedstawienia, odpowiedzialne instytucje i organizacje, wykorzystywanie narzędzi komunikacji stosowanych w UE (m.in. Portalu Imigracyjnego) Dostęp do rynku pracy Możliwość pracy w trakcie studiów, zapewnienie możliwości pozostania w państwie członkowskim UE w celu znalezienia pracy po ukończeniu studiów

11 Struktura raportów krajowych: 1)Metodologia 2)Krajowy system szkolnictwa wyższego w kontekście studentów zagranicznych (struktura, bieżąca polityka /strategia państwa oraz plany na przyszłość) 3)Praktyczne i prawne kwestie odnoszące się do przyjmowania cudzoziemców na studia (m.in. kampanie promocyjne, procedury wizowe i odnoszące się do legalizacji pobytu, uznawalność wykształcenia, odpłatność i stypendia, upowszechnianie informacji o warunkach studiowania, możliwość wykonywania pracy, dostęp do świadczeń zdrowotnych, uprawnienia członków rodziny, status po zakończeniu studiów, obserwowane nadużycia ścieżki studenckiej i ich skala

12 Struktura raportów krajowych – c.d.: 4) Współpraca międzynarodowa (umowy międzypaństwowe dwustronne i wielostronne, umowy pomiędzy uczelniami, współpraca z organizacjami UE/MN, ułatwianie mobilności wewnątrzunijnej – Erasmus Mundus – oraz mobilności pozaunijnej) – doświadczenia dotychczasowe, plany na przyszłość. 5) Wpływ studentów zagranicznych na sytuację danego państwa członkowskiego (sytuacja samych uczelni, rynek pracy, demografia, obecność zagadnienia w debatach publicznych etc.) 6) Konkluzje Dane statystyczne – lata (Eurostat, dane krajowe)

13

14

15


Pobierz ppt "I MIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO UE JAKO TEMAT BADAWCZY E UROPEJSKIEJ S IECI M IGRACYJNEJ Joanna Jaracz de Czartoszewska Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google