Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA DLA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA DLA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA DLA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE
17 WRZESIEŃ 2012

2 HUTNICTWO STALI wrzesień 2012

3 RYNEK STALI W POLSCE wrzesień 2012

4 FAKTY: Sektor zatrudnia ok. 25 000 pracowników;
30-40% produkcji jest przeznaczona na eksport; Sektor wydał ok. 7 miliardów złotych na inwestycje w ostatniej dekadzie ; Koszty energii elektrycznej to ok 1,5 miliarda złotych. wrzesień 2012

5 HUTNICTWO METALI NIEŻELAZNYCH
wrzesień 2012

6 FAKTY: Sektor zatrudnia ok. 25 000 pracowników;
70% produkcji jest przeznaczona na eksport; Sektor wydaje na inwestycje ponad 1 miliard złotych rocznie; Koszty energii elektrycznej dla sektora to ok. 1miliard złotych. wrzesień 2012

7 STRUKTURA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
wrzesień 2012

8 Roczny koszt energii elektrycznej w ZGH Bolesław S.A.
Ceny energii elektrycznej oraz polityka energetyczna w Polsce na przykładzie ZGH Bolesław w latach (śr. roczne zużycie 500 GWh, udział energii w kosztach 23%) Cena płacona w UE przez konkurencję 220 zł/MWh Roczny koszt energii elektrycznej w ZGH Bolesław S.A. 66 mln zł 74 mln zł 71 mln zł 67 mln zł 69 mln zł 69 mln zł 75 mln zł 80 mln zł 98 mln zł 132 mln zł 141 mln zł 147 mln zł

9 Elementy składowe ceny energii elektrycznej w Polsce
Przykład rozwiązań systemowych w Europie w części dotyczącej podatku akcyzowego i „wsparcia energii odnawialnej” (na podstawie opracowania pt. „Analiza czynników cenotwórczych energii elektrycznej w zastosowaniu do energochłonnych branż przemysłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej – Biuro Primum BV z siedzibą w Poznaniu) Wniosek 1 Podatek akcyzowy w Polsce jest zdecydowanie największy (wykres nie uwzględnia Dyrektywy Rady 2003/96/WE Art.2 pkt.4) Wniosek 2 Koszty wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce są zdecydowanie największe Elementy składowe ceny energii elektrycznej w Polsce „Wsparcie energii odnawialnej”

10 Ceny energii elektrycznej faktycznie płacone przez firmę energochłonną
KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRODUCENTÓW ENERGOCHŁONNYCH W UE . Ceny energii elektrycznej faktycznie płacone przez firmę energochłonną (z uwzględnieniem rozwiązań systemowych, zwolnień procesowych oraz dodatkowych usług systemowych) Grupa CELSA

11 oraz wprowadzenia rekompensat od ETS-ów
Zwolnienia, ograniczenia i metody obniżenia opodatkowania energii Art. 2 pkt. 4 Dyrektywa nie ma zastosowania do energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych Art.17 pkt. 2 Państwa członkowskie mogą stosować obniżki podatku dotyczącego energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych. Przepisy w Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania energii elektrycznej – akcyza oraz wprowadzenia rekompensat od ETS-ów Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r Definicja Zakładu Energochłonnego Art.17pkt.1a „Zakład energochłonny” - energia elektryczna stanowi przynajmniej 3,0% wartości produkcji …. Całkowite zwolnienie procesów energochłonnych z akcyzy Ulgi w akcyzie dla firm energochłonnych Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Art. 10a pkt. 6 Państwa członkowskie mogą również przyjąć środki finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych w ceny energii, w celu kompensacji tych kosztów i w przypadku gdy takie środki finansowe są zgodne z zasadami pomocy państwa oraz z tymi, które będą przyjęte w tej dziedzinie. Współczynnik nawęglenia EU-27 wynosi 0,41, Polski 0,94.

12 FAKTY: OCZEKIWANIA FIRM ENERGOCHŁONNYCH:
W Polsce w latach ceny energii elektrycznej dla dużych odbiorców wzrosły o 100%. Przepisy w Unii Europejskiej pozwalają na stosowanie rozwiązań systemowych w zakresie różnicowania cen energii dla różnych odbiorców. Konkurencja w Unii Europejskiej płaci za energię elektryczną znacznie mniej –zastosowano rozwiązania systemowe w zakresie ulg (akcyza, przesył, certyfikaty kolorowe). Dla firm energochłonnych decyzja o wprowadzeniu ulg jest już spóźniona o 3 lata. Dodatkowo bardzo dużym zagrożeniem dla firm energochłonnych jest wprowadzenie ETS. OCZEKIWANIA FIRM ENERGOCHŁONNYCH: (rozwiązania wypracowane przez Grupę Roboczą ds. redukcji kosztów w firmach energochłonnych) Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku dla firm energiochłonnych redukcji obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów. Wprowadzenie zwolnień / ulg w akcyzie od energii elektrycznej (po wyjściu Polski z procedury deficytu budżetowego). Ustalenie nowych zasad zwolnień / ulg z opłaty jakościowej i przejściowej w opłatach przesyłowych. Wprowadzenie rekompensat dla firm energochłonnych z tytułu wzrostu cen energii w efekcie wprowadzenia ETS-ów.

13 STRUKTURA CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ wrzesień 2012

14 Wzrost kosztów gazu ziemnego w Polsce
w latach

15 PROCEDER WYŁUDZANIA PODATKU VAT NA RYNKU DYSTRYBUCJI STALI
wrzesień 2012

16 [ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ] J.KOZICZ
Rozbieżność danych MF i Eurostat (1) [ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ] J.KOZICZ wrzesień 2012

17 [ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ]
Rozbieżność danych MF i Eurostat (2) [ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ] wrzesień 2012

18 KONSEKWENCJE OSZUSTW Szacowane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Polską Unią Dystrybucji Stali straty budżetu państwa z tytułu wyłudzeń VAT w obrocie tylko jednego produktu - prętów stalowych wynoszą 300 – 400 milionów złotych rocznie. Straty budżetowe, obok obniżonych wpływów z tytułu VAT, obejmują również zaniżone wpływy z innych tytułów (CIT, PIT, składki ZUS itd.). Należy pamiętać, że na podobne nieprawidłowości narażone są również inne wyroby stalowe . Rozwiązanie pozwalające znacznie ograniczyć nieprawidłowości VAT na rynku wyrobów stalowych to mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (ang. reverse charge) polegający na samonaliczeniu podatku VAT przez końcowego nabywcę. Powyższe rozwiązanie jest najczęściej stosowanym sposobem eliminacji patologii obrotu VAT w handlu towarami masowymi w Unii Europejskiej. wrzesień 2012

19 ROZWIĄZANIA ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY MIEJSC PRACY
wrzesień 2012

20 Mechanizmy prawa w Polsce w sytuacji kryzysowej
Rozwiązania prawne zaproponowane przez rząd kilka lat temu w Ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (obowiązywała do 31 grudnia 2011r.) nie sprawdziły się Pracodawcy w bardzo niewielkim stopniu korzystali z rozwiązań Ustawy, głównie ze względu na relatywnie niewielką pomoc finansową dla pracodawców i pracowników ze strony Państwa, rygorystyczne kryteria uprawniające do otrzymania pomocy, biurokrację, skomplikowane i budzące wiele wątpliwości przepisy W chwili obecnej brak specjalnych przepisów dot. sytuacji kryzysowych Brak mechanizmów prawnych i większej partycypacji Państwa w finansowaniu znacznej części wynagrodzeń dla pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego powoduje bardzo duże ryzyko rozpoczęcia przez pracodawców zwolnień grupowych zamiast wysyłania pracowników na urlopy postojowe: Spowoduje to zwiększenie liczby osób bezrobotnych, a tym samym dodatkowe obciążenie dla budżetu Państwa Jest to nieefektywne z punktu widzenia pracodawcy, który traci doświadczonych pracowników, a w przypadku poprawy koniunktury musi zatrudniać ponownie wrzesień 2012

21 Mechanizmy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej
Rząd polski powinien korzystać ze sprawdzonych wzorów stosowanych w innych krajach europejskich, np. niemieckich, które umożliwiają utrzymanie poziomu zatrudnienia w przemyśle niezależnie od recesji czy wahań koniunktury i utrzymanie stopy bezrobocia na stałym, niskim poziomie (6,8%) Rozwiązania niemieckie: główny nacisk położono na aktywne wspieranie przez państwo działań służących jak najlepszemu dopasowaniu działalności firm do cyklu produkcyjnego oraz wahań koniunktury, aby zapobiec zwolnieniom pracowników pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany za czasową przerwę w świadczeniu pracy (po spełnieniu przez przedsiębiorstwo określonych warunków np. spadek zamówień) Urząd pracy rekompensuje pracownikom utratę dochodu w wysokości do 67% wynagrodzenia Dodatkowo Urząd pracy pokrywa składki społeczne pracodawcy w wysokości 50% lub 100% wrzesień 2012


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA DLA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google