Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 1 II Lubuskie Forum Gospodarcze Polsko – Niemiecka Konferencja Gospodarcza GUBIN 18 września 2009r. Joanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 1 II Lubuskie Forum Gospodarcze Polsko – Niemiecka Konferencja Gospodarcza GUBIN 18 września 2009r. Joanna."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 1 II Lubuskie Forum Gospodarcze Polsko – Niemiecka Konferencja Gospodarcza GUBIN 18 września 2009r. Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu

2 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 2 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Umowa z PARP z dnia 15 maja 2008r. na obsługę działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

3 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 3 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Na II terminy składania wniosków do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 201 295 645,19 PLN. Podpisano umowy o dofinansowanie z ośmioma Beneficjentami na łączną kwotę wsparcia 119 131 256,00 PLN. We wrześniu 2009r. będą podpisane 2 umowy z Beneficjentami projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej na kwotę 30 554 516,86 PLN

4 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 4 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Termin naboru II rundy wniosków w 2009r. : od dnia 28.09.2009r. - do dnia 30.10.2009r.

5 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 5 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Beneficjenci Działania 4.4 w województwie Lubuskim: Werner Janikowo Sp. z o. o. - Kęszyca Leśna - 18 200 000,00 PLN, LZMO Sp. z o. o. - Żary - 7 297 501,00 PLN, SWEDWOOD POLAND Sp. z o. o. – Chlastawa - 29 118 500,00 PLN, VICTAULIC Polska Sp. z o. o. – Drezdenko - 12 384 511,00 PLN, Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe LAMIX Mirosław Laszko – Witnica - 18 424 800,00 PLN, PUW EKO-BUD Tadeusz Żugaj - Świebodzin - 9 966 836,60 PLN, APEXIM AB Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Baranowski - Mirostowice Dolne - 13 292 400,00 PLN, LINSTAL Sp. z o. o. - Lubsko - 10 446 708,00 PLN.

6 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 6 Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach.

7 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 7 Beneficjenci: MSP prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość kosztów kwalifikowanych: od 8 mln zł do 160 mln zł.

8 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 8 Możliwe typy projektów: Zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które: Stosowane jest nie dłużej niż 3 lata na świecie bądź Technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15%, prowadzący do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

9 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 9 Intensywność wsparcia Minimalna wartość wsparcia wynosi 2,4 mln zł Maksymalna kwota wsparcia 1 mln zł Wsparcie na doradztwo (tylko dla MSP) 1 mln złWsparcie na szkolenia 40 mln złWsparcie na inwestycje

10 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 10 Intensywność wsparcia na doradztwo i szkolenia MSP: doradztwo 50 %; szkolenia specjalistyczne 35 % i 45%;

11 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 11 Intensywność wsparcia poziom dofinansowania wydatków inwestycyjnych dla projektów realizowanych na terenie woj. lubuskiego: 70 % - mikro/mali przedsiębiorcy; 60 % - średni przedsiębiorcy;

12 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 12 Przykładowe koszty kwalifikowane: zakup niezbędnych środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych, zakupu niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych, zakup usług szkoleniowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

13 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 13 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działania 6.1. Paszport do eksportu dla MSP Cel Działania: wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową;

14 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 14 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 6.1 Na II terminy składania wniosków do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 77 760, 00 PLN W ramach I rundy aplikacyjnej rekomendowano do wsparcia 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 39 600,00 PLN – umowy zostały podpisane w lipcu br.; W ramach II rundy aplikacyjnej złożono 4 wnioski o dofinansowanie, z czego 1 odpadł na etapie oceny formalnej, 3 pozostałe skierowano do oceny merytorycznej;

15 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 15 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 6.1 Termin naboru wniosków III runda w 2009r. od dnia 14.09.2009r. do dnia 09.10.2009r.

16 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 16 Budżet całkowity – 121 840 000,00 EUR Rodzaje projektów objęte dofinansowaniem: I ETAP - przygotowanie Planu rozwoju eksportu, II ETAP - wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

17 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 17 Beneficjenci - mikro, mali lub średni przedsiębiorcy którzy w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymali pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają nie przekracza równowartości w złotych 200 tys. EUR, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartości 100 tys. EUR.

18 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 18 Zasady udzielania dofinansowania dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu, dofinansowanie na przygotowanie oraz wdrożenie Planu rozwoju eksportu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

19 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 19 Zasady udzielania dofinansowania Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.

20 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 20 I ETAP - przygotowanie Planu rozwoju eksportu Plan rozwoju eksportu powinien dotyczyć w szczególności: analizy konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa oraz wyboru rynku docelowego działalności eksportowej pod kątem produktów/usług przedsiębiorcy; badania wybranego rynku docelowego poprzez analizę aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu/usługi przedsiębiorcy do wybranego rynku; wyboru i wskazania działań do realizacji przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrany rynek.

21 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 21 II ETAP – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który posiada Plan rozwoju eksportu opracowany w ramach I etapu.

22 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 22 II ETAP – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Okres realizacji projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może przekraczać 24 miesięcy. Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków na wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Planowane do realizacji działania i ich budżety powinny być zgodne z rekomendacjami wynikającymi z Planu rozwoju eksportu.

23 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 23 II ETAP - wdrożenie Planu rozwoju eksportu Dofinansowanie jest udzielane z przeznaczeniem na co najmniej dwa z następujących działań, w tym co najmniej jedno z działań wskazanych w lit. c. – f.: a.udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, b.udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, c.wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, d.uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, e.doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, f.doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

24 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 24 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Budżet całkowity – 390 mln EUR

25 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 25 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 8.1 Na 3 terminy składania wniosków do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 21 942 503,95 PLN. Do dnia dzisiejszego podpisanych zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 993 572,75 PLN. 29 wniosków o dofinansowanie z ostatniego naboru ( II w 2009 r.) jest w trakcie oceny merytorycznej

26 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 26 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 8.1 Nabór wniosków runda III w 2009r.: od dnia 26.10.2009r. do dnia 13.11.2009r.

27 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 27 Cel działania stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rejestracji; wykształcenie szerokiej grupy specjalistów; rozwój podaży usług i produktów cyfrowych;

28 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 28 Typy projektów projekty mające na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

29 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 29 Usługa elektroniczna: świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną; za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych; na indywidualne zadanie usługobiorcy; bez jednoczesnej obecności obu stron; wymagające niewielkiego udziału człowieka po stronie usługodawcy;

30 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 30 Beneficjenci: mikro i mali przedsiębiorcy; którzy złożą wniosek o dofinansowanie przed upływem 12 miesięcy od daty założenia działalności gospodarczej;

31 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 31 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia, świadczenia i aktualizacji usług cyfrowych; wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich; zakup usług pomocniczych w tym: transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że przyjęte stawki są cenami rynkowymi; zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; najem i eksploatacja pomieszczeń;

32 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 32 Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem c.d. promocja wdrożonych rozwiązań drogą elektroniczną i tradycyjną; nabycie licencji, patentów, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej jeśli: będą wykorzystywane na cele realizacji projektu, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; zakup środków trwałych z wyjątkiem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; raty spłat wartości początkowej z tytułu umowy leasingu prowadzące do przeniesienia własności na korzystającego; zakup szkoleń specjalistycznych związanych z e-usługami (nieprzekraczających 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych);

33 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 33 Forma i wartość wsparcia: wielkość wsparcia nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest wyższa niż 20 tyś. PLN i niższa niż 1 mln. PLN; wsparcie udzielane w ramach działania jest jednokrotnie; projekt realizowany jest max. przez 24 miesiące;

34 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 34 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Budżet całkowity – 460 mln EUR

35 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 35 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 8.2 Na 3 terminy składania wniosków do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 12 272 400,98 PLN. Na dzień dzisiejszy podpisanych zostało 5 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1 771 883,31 PLN.

36 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 36 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 STAN REALIZACJI działania 8.2 Nabór wniosków w 2009r. –od dnia 05.10.2009r. do dnia 23.10.2009r.

37 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 37 Cel działania stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej; stworzenie mikro/małym/średnim przedsiębiorcom szansy na udział w rynkach o zasięgu ponadregionalnym przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dystrybucji i produkcji; wdrażanie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (B2B);

38 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 38 Beneficjenci mikro/mały/średni przedsiębiorca dokonuje nowej inwestycji; zawarł umowy o współpracy przynajmniej z dwoma innymi przedsiębiorcami; planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności poprzez dostosowanie własnych systemów do systemów kooperantów w celu umożliwienia automatyzacji wymiany danych/informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw;

39 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 39 Forma i wartość wsparcia wielkość wsparcia dla woj. lubuskiego to 60% dla średnich przedsiębiorstw oraz 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw; wsparcie na promocję rozwiązań B2B i zatrudnienie to max 85% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta; wsparcie na doradztwo to max 50% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta;

40 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 40 Forma i wartość wsparcia wsparcie na szkolenia specjalistyczne max 45% wydatków kwalifikujących się poniesionych na ten cel przez beneficjenta; wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest wyższa niż 20 tyś. PLN i niższa niż 2 mln. PLN; wsparcie udzielane w ramach działania jest jednokrotne!; projekt realizowany jest max przez 24 miesiące;

41 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 41 Pomoc na promocję i zatrudnienie udzielana przedsiębiorcom w ramach Działania 8.2 stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis. Maksymalna kwota dofinansowania na realizację pojedynczego projektu musi być zgodna z limitami pomocy de minimis.

42 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 42 Regionalna Instytucja Finansująca na lata 2008-2015 Zadania RIF: Promocja, Udzielanie informacji, Szkolenia dla Wnioskodawców i Beneficjentów Przyjmowanie wniosków Nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy

43 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 43 REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY Od lipca 2005 przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. działa Regionalny Punkt Konsultacyjny (RPK), projekt był realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 "Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU" Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, obecnie działalność PK jest finansowana w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, Punkt Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjne,

44 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 44 REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY klientami PK mogą być przedsiębiorcy, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz wszyscy poszukujący informacji o możliwości skorzystania z programów współfinansowanych ze środków UE oraz informacji dotyczących otwierania, finansowania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej. Zielona Góra, ul. Chopina 11/13 pok. 806 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. tel. 068-329 78 34 e-mail: konsultacje@region.zgora.pl

45 Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 45 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zapraszamy do współpracy! ul. Chopina 11/13 65-001 Zielona Góra tel.: 68/ 327 05 04 fax. : 68/ 325 38 88 e-mail: agencja@region.zgora.pl


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna 1 II Lubuskie Forum Gospodarcze Polsko – Niemiecka Konferencja Gospodarcza GUBIN 18 września 2009r. Joanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google