Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenie finansowe e-future.net plus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenie finansowe e-future.net plus"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenie finansowe e-future.net plus
Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, działającej przy Radzie Miasta Orzesze w dn r. Opracowanie: Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze

2 UNIA EUROPEJSKA w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Finansowanie projektu: UNIA EUROPEJSKA w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych e-future.net plus

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Celem głównym Programu jest: WZROST ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ a do osiągnięcia tego celu przyczynia się m.in. realizacja jednego z sześciu celów strategicznych: (…) UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy tj. umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,

4 E-FUTURE.NET PLUS – wyjaśnienie tytułu projektu
e-future.net plus – jako wskazanie szansy włączenie uczniów orzeskich szkół do społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie działań, które z jednej strony podwyższają ich kompetencje z zakresu ICT*, a z drugiej stwarzają im szanse na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. e-future.net plus – jako kontynuacja dwóch poprzednich programów: 2007r. – e-future.net (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) oraz 2008r. – e-future.net junior (uczniowie klas I – III szkół podstawowych i oddziały przedszkolne) ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej

5 Liczba dzieci w projekcie i inne wskaźniki
L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu do r.* Stopień realizacji wskaźnika K M Ogółem  1. ilość uczniów, którzy podwyższyli swoje kompetencje kluczowe* 700 431 315 746 106,57%  2. liczba godzin zajęć kształcących kompetencje kluczowe 6160  --- --- 3080 50,00%  3. ilość uczniów, którzy zwiększyli szanse edukacyjne* 300 211 216 427 142,33%  4. liczba godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2640 ---  1320  5. ilość uczniów, którzy rozpoznali swoje predyspozycje zawodowe* 240 104 99 203 84,58%  6. ilość uczestników Konkursu Mistrz Kompetencji, przygotowanych metodą projektu edukacyjnego (WebQuest) – I edycja IX.2011 ; II edycja V.2012 100 21 29 50 * Wskaźniki ulegną zwiększeniu przy rekrutacji przeprowadzonej IX-X.2011r. - zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 od r.

6 STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU E-FUTURE.NET PLUS
PROMOCJA PROJEKTU 37 300,00 zł 3% WYNAGRODZENIA ,00 zł 69% USŁUGI ZEWNĘTRZNE – ewaluacja, catering, dowóz uczniów na Festiwal Kultury i Nauki 60 100,00 zł 5% POMOCE DYDAKTYCZNE ,00 zł 17% WYPOSAŻENIE BIURA PROJEKTU 16 000,00 zł 1% KOSZTY POŚREDNIE* 71 417,66 zł OGÓŁEM ,66 zł 100% * Koszty administracyjne, część kosztów beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego projektu (np. opłaty administracyjne, amortyzacja, usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych, koszty ochrony)

7 HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZALICZKOWYCH
Okres rozliczeniowy wydatki we Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota wnioskowana od do ,39 zł ,00 zł ,92 zł 31 692,53 zł 52 797,77 zł ,00 zł ,49 zł 86 256,32 zł ,86 zł ,01 zł ,77 zł 94 884,83 zł ,36 zł ,05 zł ,83 zł ,30 zł ,31 zł 62 240,58 zł - zł Ogółem wartość projektu ,66 zł Warunkiem przekazania kolejnej transzy jest: złożenie wniosku o płatność rozliczającego poprzednią transzę (co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych wg stanu na dzień sporządzania wniosku o płatność); jego zweryfikowanie i zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski; oraz brak przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym.

8 Wydatki kwalifikowalne - warunki
znajdują się na liście wydatków kwalifikowanych (Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego); są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; zostały faktycznie poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego); zostały prawidłowo zaksięgowane, udokumentowane oraz opisane; środki finansowe na ich pokrycie są zaplanowane w budżecie projektu. ZATEM: W tym projekcie nie można kupić podręczników, zeszytów, przyborów i rozdać ich biedniejszym (ale corocznie są na to środki finansowe w ramach stypendium socjalnego oraz programu Wyprawka Szkolna) Nie można zafundować posiłków w szkołach (jest to rola MOPSu). Nie można również dopłacić do autobusów. ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W PROJEKCIE (oszczędności wynikające z Prawa Zamówień Publicznych) PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

9 PROMOCJA PROJEKTU Zadanie 1: Promocja projektu 46 600,00 zł 3,57%
Materiały promocyjne: ulotki, plakaty, tablice informacyjne, naklejki, materiały dla uczestników projektu-notesy, smycze, teczki, długopisy) 33 400,00 zł 2,56% Opracowanie wizerunku, strony projektu, treści folderu i administrowanie stroną WWW 13 200,00 zł 1,01%

10 KONFERENCJA INAUGURACYJNA
Zadanie 2: Konferencja inaugurująca Materiały dla uczestników (drukowane, elektroniczne-pendrive), wygłoszenie referatów na konferencji, wynajem sali na konferencję, catering 6 590,00 zł 0,50%

11 REKRUTACJA DO PROJEKTU
Zadanie 3: Rekrutacja, organizacja i monitoring zajęć Druk ankiet zgłoszeniowych, segregatory i zawieszki do archiwizacji dokumentów uczestników projektu (dla każdego uczestnika osobna teczka – ponad 1000 uczniów), organizacja i monitoring zajęć 26 900,00 zł 2,06%

12 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,00 zł 12,86% Opracowanie programów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (30 programów) i prowadzenie zajęć dyd.-wyr. (30 grup x 2 h tygodniowo x 50 zł – brutto ubruttowione) ,00 zł 10,57% Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w grupach (30 grup): m.in. książki, antyramy, teleskopy, artykuły szkolne, tablice korkowe, stroje i pompony na zajęcia choreograficzne, obrotowa mapa nieba, plakaty astronomiczne, laser zielony, wstążki gimnastyczne, ekrany ścienne, atlasy historyczne, radioodtwarzacze CD, przyrządy do powstawania brył obrotowych, bryły pełne, zestawy figur przestrzennych, przybory geometryczne, artykuły szkolne, plansze interaktywne, liczydła , sztalugi studyjne młodzieżowe 30 000,00 zł 2,30%

13 DORADZTWO ZAWODOWE Zadanie 5: Doradztwo zawodowe 80 100,00 zł 6,13%
Wynagrodzenie doradcy zawodowego - 1 etat (brutto ubruttowione) 75 600,00 zł 5,79% Pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa pedagogicznego i zawodowego m.in. Prenumerata „Doradca zawodowy”, teczki informacji o zawodach, książki, piramida kariery, gry szkoleniowe CD, „Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach”, „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód”. 4 500,00 zł 0,34%

14 Wynagrodzenie DORADCY ZAWODOWEGO
W ramach Zadania 5 – Doradztwo zawodowe zatrudniono na UMOWĘ O PRACĘ doradcę zawodowego, który realizuje 25 godzin lekcyjnych tygodniowo w 3 orzeskich gimnazjach, tj: Gimnazjum nr 1 – każdy wtorek i czwartek od godz. 8:00 do 13:00 (10 godzin) Gimnazjum nr 2 – każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 15:30 (7,5 godziny) Gimnazjum nr 3 – każda środa od godz. 8:00 do 15:30 (7,5 godziny) Zajęcia są przeprowadzane w ramach indywidualnego programu pracy doradcy zawodowego z uczniem – poradnictwo indywidualne oraz programu doradcy zawodowego z grupą. Wszystkie zajęcia rejestrowane są w dzienniku zajęć doradcy zawodowego. DORADCA ZAWODOWY Kwota zabudżetowana* / 23 m-ce kwota zabudżetowana* / 1m-c brutto ubruttowione / 1m-c pochodne ZUS / 1m-c podatek / 1m-c kwota netto / 1m-c umowa o pracę nauczyciel stażysta 75 600,00 zł 3 600,00 zł 2 447,62 zł 815,12 zł 164,00 zł 1 468,50 zł Kwota została zabudżetowana na nauczyciela o wyższym stopniu awansu zawodowego.

15 ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE
Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. ,00 zł 40,14% Opracowanie programów zajęć (70 programów) i prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2h tyg. x 50zł brutto ubruttowione) ,00 zł 27,82% Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć, materiały i opłaty egzaminacyjnych - ECDL(komputerowe prawo jazdy), licencje do szkoleń e-learningowych (angielski) m.in. książki+CD, plansze interaktywne, maszyna elektrostatyczna, odtwarzacze CD, globusy indukcyjne, bryły obrotowe, myszy komputerowe, kasety AUDIO, pamięci komputerowe 4GB, tablice dydaktyczne do chemii, ekrany ścienne, bryły geometryczne obrotowe, szkielet człowieka, mapy, plansze interaktywne, palniki spirytusowe, tablice informatyczno-magnetyczne, multimedialne gry, klocki edukacyjne, ekrany przenośne, magnetyczny zegar demonstracyjny, drukarki, aparaty fotograficzne, 75 800,00 zł 5,81% Zakup dla szkół: 10 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, 10 rzutników, 10 laptopów do prowadzenia zajęć w ramach cross-financingu 85 000,00 zł 6,51%

16 Wynagrodzenie nauczyciela w projekcie
Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – znak DZF-IV_ KP/11, NK: 70161/11 z dn r.) (…) brak jest możliwości wynagradzania nauczycieli ponad średni poziom określony w Karcie Nauczyciela ze środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Posiadane kwalifikacje Czasookres Podane kwoty są KWOTAMI BRUTTO Stopnie awansu zawodowego  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany mgr z przyg. pedag. IX VIII.2011 2 039,00 zł 27,23 zł 2 099,00 zł 28,03 zł 2 383,00 zł 31,82 zł 2 799,00 zł 37,38 zł średnie wynagrodzenie 2 446,82 zł 32,68 zł 2 715,97 zł 36,27 zł 3 523,42 zł 47,05 zł 4 502,14 zł 60,12 zł od IX.2011 2 182,00 zł 29,14 zł 2 246,00 zł 29,99 zł 2 550,00 zł 34,05 zł 2 995,00 zł 40,00 zł 2 618,00 zł 34,96 zł 2 906,00 zł 38,81 zł 3 770,00 zł 50,35 zł 4 817,00 zł 64,33 zł projekt e-future.net plus IX.2010-VI.2012 42,49 zł

17 Wyjaśnienie pojęcia brutta ubruttowionego
BRUTTO UBRUTTOWIONE – dla Pracodawcy całkowity koszt zatrudnienia pracownika/zleceniobiorcy BRUTTO UBRUTTOWIONE ZUS PRACODAWCY BRUTTO ZUS PRACOWNIKA PODATEK NETTO – ROR pracownika

18 PODATEK - URZĄD SKARBOWY NETTO JAKO % Z BRUTTA UBRUTTOW.
Wynagrodzenie nauczycieli w projekcie – godzina nauczycielska: 32,31 zł NETTO 50,00 zł brutto ubruttowione 42,49 zł brutto 32,31 zł netto Kategoria Ilość nauczycieli BRUTTO UBRUTTOWIONE POCHODNE ZUS PODATEK - URZĄD SKARBOWY NETTO DLA NAUCZYCIELI NETTO JAKO % Z BRUTTA UBRUTTOW. ZADANIE 4: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Opracowanie programów zajęć dyd.-wyr.(30 progr. x 5h x 40 zł) UMOWA O DZIEŁO 30 6 000,00 zł - zł 870,00 zł 5 130,00 zł 85,50% Prowadzenie zajęć wyr.-komp. (10 szkół x 3 grupy x 2 h tygodniowo w semstrze x 50 zł - bruttoubruttowione) UMOWA ZLECENIE ,00 zł 41 289,60 zł 5 280,00 zł 85 298,40 zł 64,62% ZADANIE 6: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH   Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych (70 progr. x 5h x 40zł) UMOWA O DZIEŁO 70 14 000,00 zł 2 030,00 zł 11 970,00 zł Prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2 tygodniowo) UMOWA ZLECENIE ,00 zł 96 342,40 zł 12 320,00 zł ,60 zł ZADANIE 7: KONKURS: MISTRZ KOMPETENCJI WQ   Kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 x 10 grup w roku x 15 godzin * 50 zł) UMOWA ZLECENIE 20 15 000,00 zł 4 692,00 zł 600,00 zł 9 693,00 zł ZADANIE 8: ORZESKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY    Przygotowanie prezentacji szkół na festiwal (10 szkół x 20h x 50h) UMOWA ZLECENIE 10 10 000,00 zł 3 128,00 zł 400,00 zł 6 462,00 zł RAZEM 130 ,00 zł ,00 zł 21 500,00 zł ,00 zł 65,48%

19 Wynagrodzenie nauczycieli w projekcie – przez 1 rok szkolny
KATEGORIA Ilość nauczycieli NETTO dla 1 nauczyciela w projekcie pracującego przez 1 rok szkolny Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (30 grup x 2h/tyg. w semestrze x 50 zł – brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 30 1 421,64 zł Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych Prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2h/tyg. w semestrze x 50 zł – brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 70 Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji WQ Kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 edycje x 10 grup x 15h * 50 zł brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 10 484,65 zł Zadanie 8: Orzeski Festiwal Nauki i Kultury Przygotowanie prezentacji szkół na festiwal (10 szkół x 20h x 50 zł brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 646,20 zł

20 KONKURS MISTRZ KOMPETENCJI – 2 edycje
Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji - metoda WQ 50 180,00 zł 3,84% Organizacja konkursu: opracowanie WQ konkursowych, kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 x 10 grup w roku x 15 godzin), Komisja Konkursowa, catering, wynajem sali 23 180,00 zł 1,77% Nagrody dla szkół i nagrody indywidualne dla uczniów (w 2011r. np. netbooki, tablety, ramki cyfrowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, gierki) 27 000,00 zł 2,07%

21 ORZESKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY
Zadanie 8: Orzeski Festiwal Nauki i Kultury Organizacja Orzeskiego Festiwalu Nauki i Kultury: przygotowanie prezentacji szkół na festiwal, wynajem sali, dowóz uczniów, catering 14 450,00 zł 1,11%

22 EWALUACJA* PROJEKTU Zadanie 9: Ewaluacja projektu - usługa zewnętrzna
Opracowanie koncepcji i ankiet ewaluacyjnych dla uczestników projektu, testów kompetencyjnych dla każdego rocznika (10 testów początkowych + 10 testów końcowych), poprawa testów (próba badawcza - 30% uczestników zajęć), elektroniczne przetwarzanie danych, analiza danych i opracowanie raportów okresowych (semestralnych), opracowanie raportu końcowego 50 800,00 zł 3,89% *Ewaluacja w oświacie - ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań.

23 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zadanie 10: Zarządzanie projektem ,00 zł 20,42% Wynagrodzenia zespołu projektowego ,00 zł 19,20% Wyposażenie biura projektu (2 laptopy + MS Office, urządzenie wielofunkcyjne, meble) 16 000,00 zł 1,23% Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć 20% (w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln i do 2 mln włącznie).

24 Wybór zespołu projektowego
W dn r. zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, przyjętym Zarządzeniem Burmistrza 65/2009 z dn r. ogłoszono nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej w dn r., a ich ważność upływała w dn r. (14 dni), wpłynęły łącznie 3 oferty, po jednej na każde stanowisko, Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dn r. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Wysokie wymagania postawione przed kandydatami były wynikiem świadomości odpowiedzialności jaka wiąże się z wydatkowaniem funduszy europejskich i konsekwencjami związanymi z ich niekwalifikowalnością. Dużą wagę przywiązano do znajomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prawa oświatowego oraz uprawnień do zarządzania projektem.

25 Wybór zespołu projektowego
W wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz z późn. zm.) z dniem 1 września 2010r. zawarto umowy o pracę na czas próbny (do dnia 30 listopada 2010r.) i powierzono stanowiska: kierownika projektu, specjalista ds. kadrowych, referenta ds. księgowych. zadania związane z jakością merytoryczną projektu „e-future.net plus”, w tym w szczególności nadzór pedagogiczny nad realizacją usługi edukacyjnej świadczonej przez nauczycieli zatrudnionych w projekcie i nadzór nad całością prac związanych z realizacją i jakością zajęć (w budżecie projektu stanowisko pod nazwą „zastępcy kierownika ds. programowych i jakości projektu”), Burmistrz Miasta zdecydował powierzyć analizując własne zasoby kadrowe,

26 Wybór zespołu projektowego
Kwalifikacje Kierownika Projektu: studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – EKONOMIA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY studia podyplomowe: INFORMATYKA W SZKOLE, ZARZĄDZANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OŚWIACIE staż pracy przynajmniej 10 lat, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w oświacie – STAŻ PRACY 26 LAT, 9 LAT NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – KOORYDYNATOR PROJEKTU „E-FUTURE.NET” W 2007R., COMMENIUS w ramach Projektu "Uczenie się przez całe życie„. KURSY: kurs Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich, szkolenie "Wykorzystanie funduszy strukturalnych i programów UE w edukacji" szkolenie "Monitoring i kontrola projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" szkolenie "BELFER ONLINE - Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”

27 Wybór zespołu projektowego
Kwalifikacje zastępcy kierownika projektu: 1. studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – FILOLOGIA POLSKA, studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, EWALUACJA DYDAKTYCZNA wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, menedżerskie doświadczenie przy nadzorowaniu projektów rządowych oraz projektu „Równi i zintegrowani” (okres realizacji – 23 miesiące), „e-Orzeszanie – Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Orzesze” współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs: Błędy i naruszenia prawa w praktyce administracyjnej w świetle postępowań karnych, orzecznictwa sądowego oraz wyników kontroli państwowej w latach – 2008 

28 Wybór zespołu projektowego
Kwalifikacje referenta ds. księgowych: studia wyższe magisterskie, związane z Unią Europejską – ADMINISRACJA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ przynajmniej 5 lat w administracji samorządowej na stanowisku związanym z księgowością w oświacie – PONAD 9-LETNIE ZATRUDNIENIE W WYDZIALE EDUKACJI W PIEKARACH ŚL. doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z obsługą finansową środków unijnych – STANOWISKO ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM STYPENDIÓW UNIJNYCH niepracująca mieszkanka Orzesza.

29 Wybór zespołu projektowego
Kwalifikacje specjalisty ds. kadrowych: studia wyższe magisterskie – ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE, EKONOMIA, Dodatkowo studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ przynajmniej 5 lat w administracji samorządowej na stanowisku związanym z oświatą – 7 LAT PRAKTYKI ZAWODOWEJ minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – OBSŁUGA KADROWO- ADMINISTRACYJNA PROGRAMÓW RZĄDOWYCH I UNIJNYCH KURSY: Kurs Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich, Kurs Fundusze Europejskie – zarządzanie, audyt, kontrola wewnętrzna oraz błędy i uchybienia w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej Szkolenie – Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS,

30 Wynagrodzenia zespołu projektowego
Dokonując oceny wniosku o dofinansowanie w zadaniu dot. zarządzania projektem Urząd Marszałkowski wziął pod uwagę: Stopień złożoności projektu, Długość realizacji projektu, Zasadność i racjonalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu zarządzającego, Liczbę i charakter zadań wykonywanych przez ten personel. Urząd Marszałkowski może odmówić kwalifikowania całości lub części wynagrodzenia personelu zarządzającego, jeżeli zadania przedmiotowego personelu nie są realizowane właściwie. Na dzień r. Urząd Marszałkowski nie zakwestionował wydatków projektowych

31 REALIZATOR PROJEKTU Zarządzeniem nr 96/2010 z dn r. Burmistrz Miasta Orzesze: wyznaczył Miejski Zespół Oświaty jako Realizatora Projektu „e-future.net plus” oraz upoważnił Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie realizacji projektu: „e-future.net plus” oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego wykonania zadań wynikających z tego projektu, w tym w szczególności do podpisywania wniosków o płatność.

32 Wyjazdy i lekcje otwarte w ramach projektu
W ramach projektu e-future.net plus: nie odbywają się żadne wyjazdy na lekcje otwarte (koszty byłyby niekwalifikowalne), tym bardziej nie był organizowany żaden wyjazd zagraniczny, który nie wpisuje się Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt tym samym nie spełniałby kryteriów horyzontalnych i nie otrzymałby dofinansowania).

33 Pomoce dydaktyczne zakupione dla szkół w ramach projektu
KATEGORIA KWOTA PROCENTOWO DO CAŁOŚCI PROJEKTU KOSZTY OGÓŁEM ,66 zł Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 30 000,00 zł 2,30% Zadanie 5: Doradztwo zawodowe Pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa pedagogicznego i zawodowego 4 500,00 zł 0,34% Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych Materiały dydaktyczne i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć 40 000,00 zł 3,06% Licencje na dostęp do szkoleń e-learningowych z j. angielskiego (100 licencji) 20 000,00 zł 1,53% Materiały przygotowujące do egzaminu ECDL (20 ucz. x 7 modułów) 1 400,00 zł 0,11% Laptopy dla szkół - zintegrowanych z tablicą interaktywną (10 sztuk) * 25 000,00 zł * 1,91% Tablice interaktywne z oprogramowaniem oraz rzutnikami (10 sztuk)* 60 000,00 zł 4,59% Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji - metoda WQ Nagrody dla szkół (w 2011r.: netbooki, aparaty fotograficzne cyfrowe) 12 000,00 zł 0,92% Nagrody indywidualne dla uczniów (w 2011r.: tablety, ramki cyfrowe, odtwarzacze mp3, gierki elektroniczne) 15 000,00 zł 1,15%  RAZEM POMOCE DYDAKTYCZNE ,00 zł 15,92% Koszty pośrednie** 71 417,66 zł 5,47%  OGÓŁEM POMOCE WRAZ Z KOSZTAMI POŚREDNIMI ,66 zł 21,39% * Zakupy sprzętu w ramach CROSS-FINANCINGU ** Koszty pośrednie zostają co 3 miesiące naliczane i przekazywane na odpowiednie paragrafy szkół, m.in. materiały biurowe i art. piśmiennicze i są wykorzystywane wg potrzeb bieżących szkół.

34 CROSS – FINANCING – tzw. finansowanie krzyżowe
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 90 % 10 % max. 10 % wydatków budżetowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 350zł, np. meble, sprzęt komputerowy.

35 Wartość szacunkowa pozyskanych środków Zakupiona ilość sprzętu
Pracownie komputerowe finansowane z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Placówka Rok przydzielenia Wartość szacunkowa pozyskanych środków Zakupiona ilość sprzętu Zespół Szkół 2005 95 000,00 zł 16 zestawów komputerowych uczniowskich, serwer, laptop, wideoprojektor, skaner, drukarka, Multimedialne Centrum Informacji – 4 zestawy komputerowe, drukarka, skaner 2006 15 000,00 zł Internetowe Centra Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych - 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, ksero 2007 65 000,00 zł 10 stanowisk komputerowych uczniowskich, serwer, laptop, wideoprojektor, skaner, drukarka, laptop, Gimnazjum nr 2 2006/2007 40 769,00 zł 10 stanowisk komputerowych uczniowskich, serwer, oprogramowania, komputery, skaner, sieciowa drukarka, laptop, monitor, dodatkowe licencje itp. Gimnazjum nr 3 42 000,00 zł 10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 10 OGÓŁEM ,00 zł

36 Pomoce dydaktyczne w ramach idei e-future.net od 2007r.
Lp. Termin realizacji Tytuł projektu Źródło finansowania Wartość Kwota przeznaczona na pomoce dydaktyczne 1. r r. e-future.net Rządowy program „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w 2007r. ,00 zł 41 600,00 zł 2. r. – r e-future.net junior Rządowy program „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w 2008r. ,92 zł 59 688,90 zł 3. r r. e-future.net plus Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,66 zł ,00 zł RAZEM ,58 zł ,90 zł

37 Miejski Zespół Oświaty
Dziękujemy za uwagę Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze tel. (32) ; (32) fax (32)


Pobierz ppt "Rozliczenie finansowe e-future.net plus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google