Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenie finansowe e-future.net plus Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, działającej przy Radzie Miasta Orzesze w dn. 10.10.2011r. Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenie finansowe e-future.net plus Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, działającej przy Radzie Miasta Orzesze w dn. 10.10.2011r. Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenie finansowe e-future.net plus Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, działającej przy Radzie Miasta Orzesze w dn r. Opracowanie: Miejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5, 43 – 180 Orzesze

2 e-future.net plus Poddziałanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 Finansowanie projektu: UNIA EUROPEJSKA w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Celem głównym Programu jest: WZROST ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ a do osiągnięcia tego celu przyczynia się m.in. realizacja jednego z sześciu celów strategicznych: (…) UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy tj. umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 3

4 E-FUTURE.NET PLUS – wyjaśnienie tytułu projektu e-future.net plus – jako wskazanie szansy włączenie uczniów orzeskich szkół do społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie działań, które z jednej strony podwyższają ich kompetencje z zakresu ICT*, a z drugiej stwarzają im szanse na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. e-future.net plus – jako kontynuacja dwóch poprzednich programów: 2007r. – e-future.net (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) oraz 2008r. – e-future.net junior (uczniowie klas I – III szkół podstawowych i oddziały przedszkolne) ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej 4

5 Liczba dzieci w projekcie i inne wskaźniki L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu do r.* Stopień realizacji wskaźnika KMOgółem 1. ilość uczniów, którzy podwyższyli swoje kompetencje kluczowe* ,57% 2. liczba godzin zajęć kształcących kompetencje kluczowe ,00% 3. ilość uczniów, którzy zwiększyli szanse edukacyjne* ,33% 4. liczba godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ,00% 5. ilość uczniów, którzy rozpoznali swoje predyspozycje zawodowe* ,58% 6. ilość uczestników Konkursu Mistrz Kompetencji, przygotowanych metodą projektu edukacyjnego (WebQuest) – I edycja IX.2011 ; II edycja V ,00% * Wskaźniki ulegną zwiększeniu przy rekrutacji przeprowadzonej IX-X.2011r. - zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 od r. 5

6 STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU E-FUTURE.NET PLUS PROMOCJA PROJEKTU ,00 zł3% WYNAGRODZENIA ,00 zł69% USŁUGI ZEWNĘTRZNE – ewaluacja, catering, dowóz uczniów na Festiwal Kultury i Nauki ,00 zł5% POMOCE DYDAKTYCZNE ,00 zł17% WYPOSAŻENIE BIURA PROJEKTU ,00 zł1% KOSZTY POŚREDNIE* ,66 zł5% OGÓŁEM ,66 zł100% * Koszty administracyjne, część kosztów beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego projektu (np. opłaty administracyjne, amortyzacja, usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych, koszty ochrony) 6

7 HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZALICZKOWYCH Okres rozliczeniowy wydatki we Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota wnioskowana oddo ,39 zł ,00 zł ,92 zł ,53 zł ,77 zł ,00 zł ,49 zł ,00 zł ,32 zł ,86 zł ,01 zł ,77 zł ,83 zł ,36 zł ,05 zł ,83 zł ,30 zł ,31 zł ,58 zł - zł Ogółem wartość projektu ,66 zł Warunkiem przekazania kolejnej transzy jest: złożenie wniosku o płatność rozliczającego poprzednią transzę (co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych wg stanu na dzień sporządzania wniosku o płatność); jego zweryfikowanie i zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski; oraz brak przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. 7

8 Wydatki kwalifikowalne - warunki znajdują się na liście wydatków kwalifikowanych (Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego); są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; zostały faktycznie poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego); zostały prawidłowo zaksięgowane, udokumentowane oraz opisane; środki finansowe na ich pokrycie są zaplanowane w budżecie projektu. ZATEM: W tym projekcie nie można kupić podręczników, zeszytów, przyborów i rozdać ich biedniejszym (ale corocznie są na to środki finansowe w ramach stypendium socjalnego oraz programu Wyprawka Szkolna) Nie można zafundować posiłków w szkołach (jest to rola MOPSu). Nie można również dopłacić do autobusów. ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W PROJEKCIE (oszczędności wynikające z Prawa Zamówień Publicznych) PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 8

9 PROMOCJA PROJEKTU Zadanie 1: Promocja projektu ,00 zł3,57% Materiały promocyjne: ulotki, plakaty, tablice informacyjne, naklejki, materiały dla uczestników projektu-notesy, smycze, teczki, długopisy) ,00 zł2,56% Opracowanie wizerunku, strony projektu, treści folderu i administrowanie stroną WWW ,00 zł1,01% 9

10 KONFERENCJA INAUGURACYJNA Zadanie 2: Konferencja inaugurująca Materiały dla uczestników (drukowane, elektroniczne- pendrive), wygłoszenie referatów na konferencji, wynajem sali na konferencję, catering 6 590,00 zł0,50% 10

11 REKRUTACJA DO PROJEKTU Zadanie 3: Rekrutacja, organizacja i monitoring zajęć Druk ankiet zgłoszeniowych, segregatory i zawieszki do archiwizacji dokumentów uczestników projektu (dla każdego uczestnika osobna teczka – ponad 1000 uczniów), organizacja i monitoring zajęć ,00 zł2,06% 11

12 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ,00 zł12,86% Opracowanie programów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (30 programów) i prowadzenie zajęć dyd.-wyr. (30 grup x 2 h tygodniowo x 50 zł – brutto ubruttowione) ,00 zł10,57% Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w grupach (30 grup): m.in. książki, antyramy, teleskopy, artykuły szkolne, tablice korkowe, stroje i pompony na zajęcia choreograficzne, obrotowa mapa nieba, plakaty astronomiczne, laser zielony, wstążki gimnastyczne, ekrany ścienne, atlasy historyczne, radioodtwarzacze CD, przyrządy do powstawania brył obrotowych, bryły pełne, zestawy figur przestrzennych, przybory geometryczne, artykuły szkolne, plansze interaktywne, liczydła, sztalugi studyjne młodzieżowe ,00 zł2,30% 12

13 DORADZTWO ZAWODOWE Zadanie 5: Doradztwo zawodowe ,00 zł6,13% Wynagrodzenie doradcy zawodowego - 1 etat (brutto ubruttowione) ,00 zł5,79% Pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa pedagogicznego i zawodowego m.in. Prenumerata Doradca zawodowy, teczki informacji o zawodach, książki, piramida kariery, gry szkoleniowe CD, Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach, Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód ,00 zł0,34% 13

14 Wynagrodzenie DORADCY ZAWODOWEGO W ramach Zadania 5 – Doradztwo zawodowe zatrudniono na UMOWĘ O PRACĘ doradcę zawodowego, który realizuje 25 godzin lekcyjnych tygodniowo w 3 orzeskich gimnazjach, tj: Gimnazjum nr 1 – każdy wtorek i czwartek od godz. 8:00 do 13:00 (10 godzin) Gimnazjum nr 2 – każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 15:30 (7,5 godziny) Gimnazjum nr 3 – każda środa od godz. 8:00 do 15:30 (7,5 godziny) Zajęcia są przeprowadzane w ramach indywidualnego programu pracy doradcy zawodowego z uczniem – poradnictwo indywidualne oraz programu doradcy zawodowego z grupą. Wszystkie zajęcia rejestrowane są w dzienniku zajęć doradcy zawodowego. DORADCA ZAWODOWY Kwota zabudżetowana* / 23 m-ce kwota zabudżetowana* / 1m-c brutto ubruttowione / 1m-c pochodne ZUS / 1m-c podatek / 1m-c kwota netto / 1m-c umowa o pracę nauczyciel stażysta ,00 zł 3 600,00 zł 2 447,62 zł 815,12 zł 164,00 zł 1 468,50 zł Kwota została zabudżetowana na nauczyciela o wyższym stopniu awansu zawodowego. 14

15 ZAJĘCIA KSZTAŁCĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna ,00 zł40,14% Opracowanie programów zajęć (70 programów) i prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2h tyg. x 50zł brutto ubruttowione) ,00 zł27,82% Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć, materiały i opłaty egzaminacyjnych - ECDL(komputerowe prawo jazdy), licencje do szkoleń e-learningowych (angielski) m.in. książki+CD, plansze interaktywne, maszyna elektrostatyczna, odtwarzacze CD, globusy indukcyjne, bryły obrotowe, myszy komputerowe, kasety AUDIO, pamięci komputerowe 4GB, tablice dydaktyczne do chemii, ekrany ścienne, bryły geometryczne obrotowe, szkielet człowieka, mapy, plansze interaktywne, palniki spirytusowe, tablice informatyczno- magnetyczne, multimedialne gry, klocki edukacyjne, ekrany przenośne, magnetyczny zegar demonstracyjny, drukarki, aparaty fotograficzne, ,00 zł5,81% Zakup dla szkół: 10 tablic interaktywnych z oprogramowaniem, 10 rzutników, 10 laptopów do prowadzenia zajęć w ramach cross- financingu ,00 zł6,51% 15

16 Wynagrodzenie nauczyciela w projekcie Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – znak DZF-IV_ KP/11, NK: 70161/11 z dn r.) (…) brak jest możliwości wynagradzania nauczycieli ponad średni poziom określony w Karcie Nauczyciela ze środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich. Posiadane kwalifikacje Czasookres Podane kwoty są KWOTAMI BRUTTO Stopnie awansu zawodowego stażystakontraktowymianowanydyplomowany mgr z przyg. pedag. IX VIII ,00 zł 27,23 zł 2 099,00 zł 28,03 zł 2 383,00 zł 31,82 zł 2 799,00 zł 37,38 zł średnie wynagrodzenie 2 446,82 zł 32,68 zł 2 715,97 zł 36,27 zł 3 523,42 zł 47,05 zł 4 502,14 zł 60,12 zł mgr z przyg. pedag. od IX ,00 zł 29,14 zł 2 246,00 zł 29,99 zł 2 550,00 zł 34,05 zł 2 995,00 zł 40,00 zł średnie wynagrodzenie 2 618,00 zł34,96 zł2 906,00 zł38,81 zł3 770,00 zł50,35 zł4 817,00 zł64,33 zł projekt e-future.net plus IX VI ,49 zł 16

17 Wyjaśnienie pojęcia brutta ubruttowionego BRUTTO UBRUTTOWIONE BRUTTO UBRUTTOWIONE – dla Pracodawcy całkowity koszt zatrudnienia pracownika/zleceniobiorcy BRUTTO UBRUTTOWIONE ZUS PRACODAWCY BRUTTO ZUS PRACOWNIKA PODATEK NETTO – ROR pracownika 17

18 Wynagrodzenie nauczycieli w projekcie – godzina nauczycielska: 32,31 zł NETTO 50,00 zł brutto ubruttowione 42,49 zł brutto 32,31 zł netto Kategoria Ilość nauczycieli BRUTTO UBRUTTOWIONE POCHODNE ZUS PODATEK - URZĄD SKARBOWY NETTO DLA NAUCZYCIELI NETTO JAKO % Z BRUTTA UBRUTTOW. ZADANIE 4: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Opracowanie programów zajęć dyd.- wyr.(30 progr. x 5h x 40 zł) UMOWA O DZIEŁO ,00 zł - zł870,00 zł5 130,00 zł85,50% Prowadzenie zajęć wyr.-komp. (10 szkół x 3 grupy x 2 h tygodniowo w semstrze x 50 zł - bruttoubruttowione) UMOWA ZLECENIE ,00 zł41 289,60 zł5 280,00 zł85 298,40 zł64,62% ZADANIE 6: KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych (70 progr. x 5h x 40zł) UMOWA O DZIEŁO ,00 zł - zł2 030,00 zł11 970,00 zł85,50% Prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2 tygodniowo) UMOWA ZLECENIE ,00 zł96 342,40 zł12 320,00 zł ,60 zł64,62% ZADANIE 7: KONKURS: MISTRZ KOMPETENCJI WQ Kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 x 10 grup w roku x 15 godzin * 50 zł) UMOWA ZLECENIE ,00 zł4 692,00 zł600,00 zł9 693,00 zł64,62% ZADANIE 8: ORZESKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY Przygotowanie prezentacji szkół na festiwal (10 szkół x 20h x 50h) UMOWA ZLECENIE ,00 zł3 128,00 zł400,00 zł6 462,00 zł64,62% RAZEM ,00 zł ,00 zł21 500,00 zł ,00 zł65,48% 18

19 Wynagrodzenie nauczycieli w projekcie – przez 1 rok szkolny KATEGORIA Ilość nauczycieli NETTO dla 1 nauczyciela w projekcie pracującego przez 1 rok szkolny Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (30 grup x 2h/tyg. w semestrze x 50 zł – brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE ,64 zł Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych Prowadzenie zajęć kształcących kompetencje kluczowe (70 grup x 2h/tyg. w semestrze x 50 zł – brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE ,64 zł Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji WQ Kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 edycje x 10 grup x 15h * 50 zł brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 10484,65 zł Zadanie 8: Orzeski Festiwal Nauki i Kultury Przygotowanie prezentacji szkół na festiwal (10 szkół x 20h x 50 zł brutto ubruttowione) UMOWA ZLECENIE 10646,20 zł 19

20 KONKURS MISTRZ KOMPETENCJI – 2 edycje Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji - metoda WQ ,00 zł3,84% Organizacja konkursu: opracowanie WQ konkursowych, kierowanie projektami edukacyjnymi opartymi na metodzie WQ (2 x 10 grup w roku x 15 godzin), Komisja Konkursowa, catering, wynajem sali ,00 zł1,77% Nagrody dla szkół i nagrody indywidualne dla uczniów (w 2011r. np. netbooki, tablety, ramki cyfrowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, gierki) ,00 zł2,07% 20

21 ORZESKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY Zadanie 8: Orzeski Festiwal Nauki i Kultury Organizacja Orzeskiego Festiwalu Nauki i Kultury: przygotowanie prezentacji szkół na festiwal, wynajem sali, dowóz uczniów, catering ,00 zł1,11% 21

22 EWALUACJA* PROJEKTU Zadanie 9: Ewaluacja projektu - usługa zewnętrzna Opracowanie koncepcji i ankiet ewaluacyjnych dla uczestników projektu, testów kompetencyjnych dla każdego rocznika (10 testów początkowych + 10 testów końcowych), poprawa testów (próba badawcza - 30% uczestników zajęć), elektroniczne przetwarzanie danych, analiza danych i opracowanie raportów okresowych (semestralnych), opracowanie raportu końcowego ,00 zł3,89% *Ewaluacja w oświacie - ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań. 22

23 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zadanie 10: Zarządzanie projektem ,00 zł20,42% Wynagrodzenia zespołu projektowego ,00 zł19,20% Wyposażenie biura projektu (2 laptopy + MS Office, urządzenie wielofunkcyjne, meble) ,00 zł1,23% Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – łączna wartość kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyć 20% (w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln i do 2 mln włącznie). 23

24 Wybór zespołu projektowego W dn r. zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, przyjętym Zarządzeniem Burmistrza 65/2009 z dn r. ogłoszono nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej w dn r., a ich ważność upływała w dn r. (14 dni), wpłynęły łącznie 3 oferty, po jednej na każde stanowisko, Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dn r. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Wysokie wymagania postawione przed kandydatami były wynikiem świadomości odpowiedzialności jaka wiąże się z wydatkowaniem funduszy europejskich i konsekwencjami związanymi z ich niekwalifikowalnością. Dużą wagę przywiązano do znajomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prawa oświatowego oraz uprawnień do zarządzania projektem. 24

25 Wybór zespołu projektowego W wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz z późn. zm.) z dniem 1 września 2010r. zawarto umowy o pracę na czas próbny (do dnia 30 listopada 2010r.) i powierzono stanowiska: kierownika projektu, specjalista ds. kadrowych, referenta ds. księgowych. zadania związane z jakością merytoryczną projektu e-future.net plus, w tym w szczególności nadzór pedagogiczny nad realizacją usługi edukacyjnej świadczonej przez nauczycieli zatrudnionych w projekcie i nadzór nad całością prac związanych z realizacją i jakością zajęć (w budżecie projektu stanowisko pod nazwą zastępcy kierownika ds. programowych i jakości projektu), Burmistrz Miasta zdecydował powierzyć analizując własne zasoby kadrowe, 25

26 Wybór zespołu projektowego Kwalifikacje Kierownika Projektu: 1.studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – EKONOMIA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY studia podyplomowe: INFORMATYKA W SZKOLE, ZARZĄDZANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OŚWIACIE 1.staż pracy przynajmniej 10 lat, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w oświacie – STAŻ PRACY 26 LAT, 9 LAT NA STANOWISKU DYREKTORA SZKOŁY 2.minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – KOORYDYNATOR PROJEKTU E-FUTURE.NET W 2007R., COMMENIUS w ramach Projektu "Uczenie się przez całe życie. 3.KURSY: 1.kurs Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich, 2.szkolenie "Wykorzystanie funduszy strukturalnych i programów UE w edukacji" 3.szkolenie "Monitoring i kontrola projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 4.szkolenie "BELFER ONLINE - Przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych 26

27 Wybór zespołu projektowego Kwalifikacje zastępcy kierownika projektu: 1. studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – FILOLOGIA POLSKA, studia podyplomowe: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, EWALUACJA DYDAKTYCZNA 2.wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, menedżerskie 3.doświadczenie przy nadzorowaniu projektów rządowych oraz projektu Równi i zintegrowani (okres realizacji – 23 miesiące), e-Orzeszanie – Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Orzesze współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4.Kurs: Błędy i naruszenia prawa w praktyce administracyjnej w świetle postępowań karnych, orzecznictwa sądowego oraz wyników kontroli państwowej w latach 2007 –

28 Wybór zespołu projektowego Kwalifikacje referenta ds. księgowych: 1.studia wyższe magisterskie, związane z Unią Europejską – ADMINISRACJA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ 2.przynajmniej 5 lat w administracji samorządowej na stanowisku związanym z księgowością w oświacie – PONAD 9-LETNIE ZATRUDNIENIE W WYDZIALE EDUKACJI W PIEKARACH ŚL. 3.doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z obsługą finansową środków unijnych – STANOWISKO ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM STYPENDIÓW UNIJNYCH 4.niepracująca mieszkanka Orzesza. 28

29 Wybór zespołu projektowego Kwalifikacje specjalisty ds. kadrowych: 1.studia wyższe magisterskie – ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE, EKONOMIA, 2.Dodatkowo studia podyplomowe – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3.przynajmniej 5 lat w administracji samorządowej na stanowisku związanym z oświatą – 7 LAT PRAKTYKI ZAWODOWEJ 4.minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – OBSŁUGA KADROWO- ADMINISTRACYJNA PROGRAMÓW RZĄDOWYCH I UNIJNYCH 5.KURSY: 1.Kurs Kierownik Projektu z Funduszy Europejskich, 2.Kurs Fundusze Europejskie – zarządzanie, audyt, kontrola wewnętrzna oraz błędy i uchybienia w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej 3.Szkolenie – Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS, 29

30 Wynagrodzenia zespołu projektowego Dokonując oceny wniosku o dofinansowanie w zadaniu dot. zarządzania projektem Urząd Marszałkowski wziął pod uwagę: Stopień złożoności projektu, Długość realizacji projektu, Zasadność i racjonalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu zarządzającego, Liczbę i charakter zadań wykonywanych przez ten personel. Urząd Marszałkowski może odmówić kwalifikowania całości lub części wynagrodzenia personelu zarządzającego, jeżeli zadania przedmiotowego personelu nie są realizowane właściwie. Na dzień r. Urząd Marszałkowski nie zakwestionował wydatków projektowych 30

31 REALIZATOR PROJEKTU Zarządzeniem nr 96/2010 z dn r. Burmistrz Miasta Orzesze: wyznaczył Miejski Zespół Oświaty jako Realizatora Projektu e-future.net plus oraz upoważnił Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie realizacji projektu: e-future.net plus oraz podejmowania wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego wykonania zadań wynikających z tego projektu, w tym w szczególności do podpisywania wniosków o płatność. 31

32 Wyjazdy i lekcje otwarte w ramach projektu W ramach projektu e-future.net plus: nie odbywają się żadne wyjazdy na lekcje otwarte (koszty byłyby niekwalifikowalne), tym bardziej nie był organizowany żaden wyjazd zagraniczny, który nie wpisuje się Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt tym samym nie spełniałby kryteriów horyzontalnych i nie otrzymałby dofinansowania). 32

33 Pomoce dydaktyczne zakupione dla szkół w ramach projektu KATEGORIA KWOTA PROCENTOWO DO CAŁOŚCI PROJEKTU KOSZTY OGÓŁEM ,66 zł Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ,00 zł2,30% Zadanie 5: Doradztwo zawodowe Pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa pedagogicznego i zawodowego 4 500,00 zł0,34% Zadanie 6: Kształcenie kompetencji kluczowych Materiały dydaktyczne i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć ,00 zł3,06% Licencje na dostęp do szkoleń e-learningowych z j. angielskiego (100 licencji) ,00 zł1,53% Materiały przygotowujące do egzaminu ECDL (20 ucz. x 7 modułów) 1 400,00 zł0,11% Laptopy dla szkół - zintegrowanych z tablicą interaktywną (10 sztuk) * ,00 zł*1,91% Tablice interaktywne z oprogramowaniem oraz rzutnikami (10 sztuk)* ,00 zł*4,59% Zadanie 7: Konkurs: Mistrz Kompetencji - metoda WQ Nagrody dla szkół (w 2011r.: netbooki, aparaty fotograficzne cyfrowe) ,00 zł0,92% Nagrody indywidualne dla uczniów (w 2011r.: tablety, ramki cyfrowe, odtwarzacze mp3, gierki elektroniczne) ,00 zł1,15% RAZEM POMOCE DYDAKTYCZNE ,00 zł15,92% Koszty pośrednie**71 417,66 zł5,47% OGÓŁEM POMOCE WRAZ Z KOSZTAMI POŚREDNIMI ,66 zł21,39% * Zakupy sprzętu w ramach CROSS-FINANCINGU ** Koszty pośrednie zostają co 3 miesiące naliczane i przekazywane na odpowiednie paragrafy szkół, m.in. materiały biurowe i art. piśmiennicze i są wykorzystywane wg potrzeb bieżących szkół. 33

34 CROSS – FINANCING – tzw. finansowanie krzyżowe EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 10 % max. 10 % wydatków budżetowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 350zł, np. meble, sprzęt komputerowy. 90 % 34

35 Pracownie komputerowe finansowane z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej Placówka Rok przydzielenia Wartość szacunkowa pozyskanych środków Zakupiona ilość sprzętu Zespół Szkół ,00 zł 16 zestawów komputerowych uczniowskich, serwer, laptop, wideoprojektor, skaner, drukarka, Multimedialne Centrum Informacji – 4 zestawy komputerowe, drukarka, skaner Zespół Szkół ,00 zł Internetowe Centra Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych - 4 zestawy komputerowe, skaner, drukarka, ksero Zespół Szkół ,00 zł 10 stanowisk komputerowych uczniowskich, serwer, laptop, wideoprojektor, skaner, drukarka, laptop, Gimnazjum nr 22006/ ,00 zł 10 stanowisk komputerowych uczniowskich, serwer, oprogramowania, komputery, skaner, sieciowa drukarka, laptop, monitor, dodatkowe licencje itp. Gimnazjum nr 32006/ ,00 zł 10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny Szkoła Podstawowa nr 52006/ ,00 zł 10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny Szkoła Podstawowa nr 82006/ ,00 zł 10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny Szkoła Podstawowa nr / ,00 zł 10 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, sprzęt wielofunkcyjny OGÓŁEM ,00 zł 35

36 Pomoce dydaktyczne w ramach idei e-future.net od 2007r. Lp. Termin realizacji Tytuł projektu Źródło finansowania Wartość projektu Kwota przeznaczona na pomoce dydaktyczne r r. e-future.net Rządowy program Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2007r ,00 zł41 600,00 zł r. – r e-future.net junior Rządowy program Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2008r ,92 zł59 688,90 zł r r. e-future.net plus Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,66 zł ,00 zł RAZEM ,58 zł ,90 zł 36

37 Dziękujemy za uwagę Miejski Zespół OświatyMiejski Zespół Oświaty ul. Powstańców 5ul. Powstańców 5 43 – 180 Orzesze43 – 180 Orzesze tel. (32) ; (32) tel. (32) ; (32) fax (32) fax (32)


Pobierz ppt "Rozliczenie finansowe e-future.net plus Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, działającej przy Radzie Miasta Orzesze w dn. 10.10.2011r. Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google