Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustrój - organizacja i zadania - s ą dów administracyjnych Dopuszczalno ść skargi do s ą du administracyjnego Wykład II Copyright by Dariusz R. Kijowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustrój - organizacja i zadania - s ą dów administracyjnych Dopuszczalno ść skargi do s ą du administracyjnego Wykład II Copyright by Dariusz R. Kijowski."— Zapis prezentacji:

1 Ustrój - organizacja i zadania - s ą dów administracyjnych Dopuszczalno ść skargi do s ą du administracyjnego Wykład II Copyright by Dariusz R. Kijowski

2 Ustrój – organizacja sądów administracyjnych Ustrój s ą downictwa administracyjnego do 2003 r. – okre ś lała ustawa z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym Istniał jeden s ą d posiadaj ą cy 11 o ś rodków zamiejscowych Aktualny ustrój okre ś la ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s ą dów administracyjnych (dalej usa)

3 Ustrój – organizacja sądów administracyjnych Na struktur ę s ą downictwa administracyjnego składa si ę : 1) Naczelny S ą d Administracyjny 2) 16 wojewódzkich sadów administracyjnych, których wła ś ciwo ść obejmuje jedno województwo

4 Ustrój wsa Art. 17. § 1. Wojewódzki s ą d administracyjny dzieli si ę na wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego S ą du Administracyjnego. § 2. Wydziałem w wojewódzkim s ą dzie administracyjnym kieruje prezes lub wiceprezes s ą du albo wyznaczony s ę dzia. Art. 18. § 1. W skład wojewódzkiego s ą du administracyjnego wchodz ą : prezes s ą du, wiceprezes s ą du lub wiceprezesi s ą du oraz s ę dziowie. § 2. Liczb ę s ę dziów i wiceprezesów s ą du w wojewódzkim s ą dzie administracyjnym okre ś la Prezes Naczelnego S ą du Administracyjnego. Art. 19. Organami wojewódzkiego s ą du administracyjnego s ą : prezes s ą du, zgromadzenie ogólne s ę dziów wojewódzkiego s ą du administracyjnego, zwane dalej "zgromadzeniem ogólnym", oraz kolegium wojewódzkiego s ą du administracyjnego, zwane dalej "kolegium s ą du".

5 Ustrój – organizacja NSA Art. 30. W skład Naczelnego S ą du Administracyjnego wchodz ą : Prezes Naczelnego S ą du Administracyjnego, wiceprezesi oraz s ę dziowie. Art. 31. Organami Naczelnego S ą du Administracyjnego s ą : Prezes Naczelnego S ą du Administracyjnego, Zgromadzenie Ogólne S ę dziów Naczelnego S ą du Administracyjnego i Kolegium Naczelnego S ą du Administracyjnego. Art. 32. Naczelny S ą d Administracyjny ma siedzib ę w Warszawie.

6 Prezes NSA Sprawuje zwierzchni nadzór nad działalno ś ci ą administracyjn ą s ą dów administracyjnych Przyjmuje o ś wiadczenia o stanie maj ą tkowym s ę dziów mo ż e delegowa ć, na czas okre ś lony, s ę dziego wojewódzkiego s ą du administracyjnego, za jego zgod ą, do pełnienia obowi ą zków s ę dziego w Naczelnym S ą dzie Administracyjnym Mo ż e wnioskowa ć do Ministra Sprawiedliwo ś ci o delegowanie, na czas okre ś lony, s ę dziego s ą du apelacyjnego lub s ę dziego s ą du okr ę gowego, za jego zgod ą, do pełnienia obowi ą zków s ę dziego w s ą dzie administracyjnym Ustala projekt dochodów i wydatków NSA i wsa i korzysta podczas wykonania bud ż etu SA z uprawnie ń ministra ds. finansów publ. ustala zasady biurowo ś ci w s ą dach administracyjnych

7 Prezes NSA wnioskuje do Prezydenta RP o wydanie rozporz ą dzenia o utworzeniu i zniesieniu wsa oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wła ś ciwo ś ci, a tak ż e o utworzeniu, poza siedzib ą s ą du, i zniesieniu wydziałów zamiejscowych tych s ą dów tworzy i znosi wydziały wsa okre ś la liczb ę wiceprezesów i s ę dziów wsa powołuje i odwołuje presesów i wiceprezesów wsa ma prawo wgl ą du w czynno ś ci wła ś ciwego wojewódzkiego s ą du administracyjnego, mo ż e by ć obecny na rozprawie tocz ą cej si ę z wył ą czeniem jawno ś ci, mog ą żą da ć wyja ś nie ń oraz usuni ę cia uchybie ń, uchyla ć zarz ą dzenia administracyjne niezgodne z prawem. mo ż e zarz ą dzi ć przeprowadzenie wizytacji s ą du lub lustracji w s ą dzie, a przypadku stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawno ś ci post ę powania s ą dowego – zwróci ć na nie uwag ę i żą da ć usuni ę cia skutków uchybienia

8 Zadania sądów administracyjnych Zadania – wła ś ciwo ść wsa: 1) rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji w sprawach nale żą cych do wła ś ciwo ś ci s ą dów administracyjnych (art. 3 § 1 usa), okre ś lonej przepisami art. 3-5 psa, nie zastrze ż onych na rzecz NSA 2) wła ś ciwo ść s ą du okre ś lana jest na podstawie miejsca siedziby organu, którego aktu, czynno ś ci lub bezczynno ś ci dotyczy sprawa (art. 13 § 2 psa)

9 Właściwość wsa Prezydent RP – na podstawie art. 13 § 3 psa – okre ś lił, rozporz ą dzeniem z 25.04.2003 – ż e wsa s ą wła ś ciwe w sprawach skarg dot. spraw z zakresu działania Kierownika Urz ę du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w których stron ą skar żą c ą s ą osoby zamieszkałe poza obszarem wła ś ciwo ś ci Wojewódzkiego S ą du Administracyjnego w Warszawie, a rozporz ą dzeniem z dnia 28.08.2008 r. - w sprawach z zakresu działania: 1) ministra wła ś ciwego do spraw finansów publicznych dotycz ą cych wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó ź n. zm. 2) ),

10 Właściwość wsa cd. 2) Prezesa Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych dotycz ą cych umorzenia, odroczenia terminu płatno ś ci lub rozło ż enia na raty nale ż no ś ci z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 pa ź dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze ń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó ź n. zm. 3) ), 3)Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotycz ą cych umorzenia, odroczenia terminu płatno ś ci lub rozło ż enia na raty nale ż no ś ci z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

11 Zadania NSA Naczelny S ą d Administracyjny sprawuje nadzór nad działalno ś ci ą wsa w zakresie orzekania w trybie okre ś lonym ustawami, a w szczególno ś ci rozpoznaje ś rodki odwoławcze od orzecze ń tych s ą dów i podejmuje uchwały wyja ś niaj ą ce zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy nale żą ce do wła ś ciwo ś ci Naczelnego S ą du Administracyjnego na mocy innych ustaw (art. 3 §2 usa)

12 Zadania i właściwość NSA cd. NSA jest s ą dem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych s ę dziów s ą dów administracyjnych (art. 9 i 48 usa – w I instancji w 3-, a w drugiej – w 5-osob. składzie) NSA rozpatruje spory kompetencyjne i spory o wła ś ciwo ść (art. 4 psa)

13 Spory o właściwość i spory kompetencyjne Doktrynalnie, sporem o wła ś ciwo ść lub sporem kompetencyjnym jest sytuacja, "w której zachodzi rozbie ż no ść pogl ą dów mi ę dzy organami co do upowa ż nienia do rozpatrzenia i rozstrzygni ę cia tej samej sprawy administracyjnej, przy czym o to ż samo ś ci sprawy mo ż na mówi ć wówczas, gdy mamy do czynienia z identyczno ś ci ą jej podmiotów i przedmiotu (czyli w ę zła praw i obowi ą zków) oraz podstawy prawnej i faktycznej" (T. Wo ś ). Spory te mog ą powsta ć pomi ę dzy organami administracji publicznej lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 1 pkt 2 tylko w ramach konkretnej sprawy administracyjnej, która jest ju ż przedmiotem post ę powania albo co do której odmówiono nadania biegu post ę powania (B.Adamiak) kompetencyjne – mi ę dzy ró ż nymi podmiotami władzy publ.

14 Spory o właściwość i spory kompetencyjne cd. Spór to nie ró ż no ść pogl ą dów, lecz sprzeczno ść zachowa ń – kilka organów podejmuje post ę powanie w konkretnej sprawie uznaj ą c si ę wła ś ciwymi albo ż aden z organów, do którego zwrócono si ę o załatwienie konkretnej sprawy, nie podejmuje si ę jej rozpatrzenia uznaj ą c, ż e jest niewła ś ciwy Spór nie mo ż e by ć abstrakcyjny, musi dotyczy ć sprawy podlegaj ą cej rozpatrzeniu przez s ą d adm. – mo ż e powsta ć tylko po podj ę ciu odpowiedniej czynno ś ci przez podmiot uprawniony ustaw ą do uruchomienia (wszcz ę cia) post ę powania – czy mo ż e powsta ć w sprawach wszczynanych tylko z urz ę du – tylko pozytywny Nie mo ż e by ć mowy o sporze, gdy o wła ś ciwo ś ci danego organu orzekł wi ążą co s ą d lub inny wła ś ciwy organ - (na podstawie orzecze ń NSA)

15 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych S ą dy administracyjne nie s ą wła ś ciwe w sprawach: 1)wynikaj ą cych z nadrz ę dno ś ci i podległo ś ci organizacyjnej w stosunkach mi ę dzy organami administracji publicznej; 2)wynikaj ą cych z podległo ś ci słu ż bowej mi ę dzy przeło ż onymi i podwładnymi; 3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba ż e obowi ą zek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa;

16 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych 4) wiz wydawanych przez konsulów (z wyj ą tkiem wiz wydanych cudzoziemcowi b ę d ą cemu członkiem rodziny obywatela pa ń stwa członkowskiego Unii Europejskiej, pa ń stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wje ź dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje ź dzie z tego terytorium obywateli pa ń stw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043); 5) zezwole ń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.

17 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych cd. Sprawy wynikaj ą ce z nadrz ę dno ś ci i podległo ś ci organizacyjnej w stosunkach mi ę dzy organami administracji publicznej, np: - powierzenie funkcji dyrektora szkoły ; - likwidacja lub przekształcenie organu - zmiana terytorialnego lub rzeczowego zakresu działania organu nie nale ż y do tej sfery odwołanie ze stanowiska lub funkcji pełnionej w administracji publicznej (wyrok WSA W-wa z 1.07.3004, II SA/Wa 403/03)

18 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych cd. Sprawy wynikaj ą ce z podległo ś ci słu ż bowej mi ę dzy przeło ż onymi i podwładnymi: - sprawy udzielania zezwole ń na podj ę cie przez policjanta zaj ę cia zarobkowego poza słu ż b ą (?) - polecenia słu ż bowe rozkazy; - wyznaczenie, przeniesienie i zwolnienie ze stanowiska słu ż bowego oraz przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji; - mianowania na stopie ń wojskowy; - Przeniesienia ż ołnierza zawodowego do innego korpusu osobowego lub do innej grupy osobowej; - delegowanie do wykonywania zada ń słu ż bowych poza jednostk ą wojskow ą. Nie nale żą do tej sfery sprawy: - dot. aktów wykraczaj ą cych poza zakres podległo ś ci słu ż bowej (mianowanie, zwalnianie ze słu ż by publicznej, wynagradzanie, rozstrzyganie o uprawnieniach mianowanego funkcjonariusza publicznego do przewidzianych ustaw ą ś wiadcze ń )

19 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych cd. odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji: - chyba, ż e z przepisu prawa wynika obowi ą zek mianowania lub powołania, np.: 1) na stanowisko prezesa sko oraz na funkcj ę członka sko, 2) na stanowisko pozaetatowego aplikanta s ą dowego, 3) na stanowisko dyrektora szkoły 4) mianowania do słu ż by cywilnej - skoro ustawa wył ą cza tylko odmowy powołania i mianowania, odwołania ze stanowisk i funkcji s ą co do zasady zaskar ż alne

20 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych cd. Wprawdzie obecnie psa o tym milczy, wył ą czone spod kontroli wsa s ą sprawy, w których wła ś ciwe s ą s ą dy powszechne: 1) decyzje w sprawach ubezpiecze ń społecznych 2) odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych wprowadzeniem ogranicze ń w korzystaniu z nieruchomo ś ci (art. 131 PO Ś ) lub podj ę cia działa ń zapobiegaj ą cych lub naprawiaj ą cych szkody w ś rodowisku (art. 18 uzsz ś in), 3) szkód spowodowanych decyzj ą adm. wydan ą przed 2005 r. 4) orzeczenia sko w sprawach opłat za u ż ytkowanie wieczyste 5) odmowy udzielenia, cofni ę cia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji jednostce certyfikuj ą cej lub kontroluj ą cej, laboratorium lub innemu podmiotowi przeprowadzaj ą cemu oceny zgodno ś ci lub weryfikacje (art. 18 ustawy o systemie oceny zgodno ś ci)

21 Sprawy wyłączone spod właściwości sądów administracyjnych cd. 6) odmowa prawa dost ę pu do informacji publicznej ze wzgl ę du na wył ą czenie jej jawno ś ci z powołaniem si ę na ochron ę danych osobowych, prawo do prywatno ś ci oraz tajemnic ę inn ą ni ż pa ń stwowa, słu ż bowa, skarbowa lub statystyczna 7) Decyzje Prezesa Urz ę du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 81.1. uokik) 8) odmowa Prokuratora Generalnego powołania na stanowisko równorz ę dne w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, nieb ę d ą cego oficerem, który zrzekł si ę stanowiska prokuratora wojskowego (art. 16.3b. upop - SN), zgody na dalsze zatrudnienie prokuratora po osi ą gni ę ciu wieku 65 lat (art. 62a.3a.) oraz zgody na powołanie na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora, który zrzekł si ę stanowiska w zw. z podj ę ciem si ę pełnienia innych funkcji publicznych (art. 65a.4.) 9) przeniesienie s ę dziego w stan spoczynku przez KRS (art. 72.2. ups), zgoda KRS na powrót s ę dziego na poprzednio zajmowane stanowisko (art. 74.2.), przeniesienie s ę dziego na inne stanowisko przez MS (art. 75.4. i 98.5.) 10) Uchwały KRS w indywidualnych sprawach dot. s ę dziów (art. 14.2. ukrs) Ogólna reguła: sprawd ź ustaw ę, na podstawie której wydawany jest akt!!!

22 DOPUSZCZALNOŚĆ SKARGI DO SA Kr ą g podmiotów, na których działalno ść skargi rozpatruj ą s ą dy administracyjne: 1) Organy pa ń stwa i p.j.o. wykonuj ą ce zadania z zakresu administracji publicznej 2) Organy j.s.t. 3) Organy samorz ą dów zawodowych 4) Organy specjalne (sko, społeczna komisja rewindykacyjna ds. utraconego maj ą tku przez zz) 5) Organy i podmioty niepubliczne, którym ustawa powierza wykonywanie zada ń z zakresu administracji publicznej

23 Podmioty poddane kontroli sądów administracyjnych Pozarz ą dowe organy pa ń stwa i p.j.o. wykonuj ą ce zadania z zakresu administracji publicznej: 1) Prezydent RP? 2) inne, pozarz ą dowe organy pa ń stwowe (NIK, GIP i OIP, GIODO, KRRiT, 3) Marszałkowie Sejmu i Senatu i Szefowie Kanclelarii obu izb, Prezes NIK (w stosunku do mianowanych pracowników) 4) Prezes IPN 5) Komisarze wyborczy

24 Podmioty poddane kontroli sądów administracyjnych

25

26 Organy j.s.t.: 1) stanowi ą ce 2) wykonawcze 3) przewodnicz ą cy organów wykonawczych 4) kierownicy samorz ą dowych jednostek org. i 5) kierownicy zespolonych inspekcji słu ż b i stra ż y - działaj ą cy z upowa ż nienia starosty

27 Przedmiot skargi do sądu administracyjnego Działanie administracji publicznej: 1) akty i czynno ś ci wskazane w art. 3 § 2 ppsa – omówione na wykładzie I. 2) akty i czynno ś ci okre ś lone w przepisach szczególnych 3) podj ę cie post ę powania przez organ niewła ś ciwy – pozytywne spory o wła ś ciwo ść Zaniechanie administracji publicznej 1) bezczynno ść w zakresie podj ę cia czynno ś ci lub aktu wskazanych w art. 3 § 2 pkt 1-4 ppsa 2) odmowa podj ę cia post ę powania przez organ wła ś ciwy – spory negatywne 3) niewykonanie obowi ą zku okre ś lonego w przepisach szczególnych (art. 101a usg, art. 87 usampow, art. 91 usw, art. 64 uarw) 4) niewyznaczenie przez jednostk ę samorz ą du terytorialnego wykonawcy zast ę pczego realizacji zada ń placówki pomocy społecznej na wezwanie wojewody po stwierdzeniu uchybie ń w jej prowadzeniu (art. 129.3. ups)

28 akty i czynności określone w przepisach szczególnych 1) czynno ś ci koncesjonodawcy naruszaj ą ce interes prawny lub naruszaj ą ce na uszczerbek koncesjonariusza robót publicznych 2) odwołanie prezesa rio oraz prezesa i członka sko 3) ostateczne orzeczenia dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy Stra ż y Po ż arnej, Policji, ABW i AW, CBA, SKW i SWW, SG,BOR, Sł.Celnej, Sł.Wi ę ziennej, 4) stwierdzenie przez starost ę niewa ż no ś ci uchwały spółki wodnej 5) orzeczenia i postanowienia Głównej Komisji Orzekaj ą cej ko ń cz ą ce post ę powanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych 6) Odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum przez komisarza wyborczego 7) Odmowa udzielenia informacji prasie

29 Dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego - warunki 1) posiadanie legitymacji do wniesienia skargi 2) wyczerpanie ś rodków odwoławczych 3) zachowanie terminu do wniesienia skargi


Pobierz ppt "Ustrój - organizacja i zadania - s ą dów administracyjnych Dopuszczalno ść skargi do s ą du administracyjnego Wykład II Copyright by Dariusz R. Kijowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google