Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustrój sądownictwa w państwach śródziemnomorskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustrój sądownictwa w państwach śródziemnomorskich"— Zapis prezentacji:

1 Ustrój sądownictwa w państwach śródziemnomorskich

2 Francja

3 Istota systemu sądownictwa
Istnieje kilka rodzajów sądów we Francji, zorganizowanych w dwa główne systemy: sądownictwo i sądownictwo administracyjne, wykorzystywane w zależności od charakteru sporu, jego znaczenia lub ciężaru czynu karalnego. W przypadku powstania sporu kompetencyjnego między obydwoma systemami wymiaru sprawiedliwości – sądownictwem i sądownictwem administracyjnym – sąd właściwy do rozstrzygania sprawy zostaje wyznaczony przez Trybunał Kompetencyjny.

4 Organizacja sądownictwa
Trybunały administracyjne Sądy administracyjne apelacyjne Rada Stanu

5 Podział postępowań ze względu na przedmiot sporu
Orzecznictwo w pełnym zakresie – spór dotyczy roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych wobec administracji publicznej w zakresie, w jakim nie jest właściwy w takiej sprawie sąd cywilny z tego względu, że szkoda powstała w wyniku działania administracji lub jej funkcjonariusza Orzecznictwo w sporze o uchylenie zaskarżonej decyzji – przedmiotem sporu jest legalność samego aktu administracji lub procedury jego wydania

6 Podstawy wniesienia skargi
Pełne postępowanie – naruszenie prawnie chronionego interesu jednostki przez zaniechanie, działanie, błąd lub na zasadzie ryzyka oraz w przypadku gdy szkoda wyniknęła w związku z umową administracyjną Postępowanie obalające akt – przekroczenie władczych uprawnień przez organ administracji (akt wydał organ niewłaściwy, nie zachowano wymagań formy aktu, miało miejsce inne naruszenie prawa)

7 Tryb wnoszenia skargi Składana jest bezpośrednio w sekretariacie prawniczym sądu administracyjnego lub wysyłana pod jego adres Przymus adwokacki – w niektórych sprawach dot. Roszczeń pieniężnych; szczególna postać – w sprawach pozostających we właściwości Rady Stanu – występują adwokaci Rady Stanu (odrębna, zamknięta grupa adwokatów w stosunku do adwokatów występujących w niższych instancjach) Termin – 2 miesiące od doręczenia lub ogłoszenia decyzji

8 Grecja

9 Sądowa kontrola administracji
Sądy administracyjne Sądy cywilne Wyższy Sąd Specjalny Izba Obrachunkowa

10 Pion sądownictwa administracyjnego
Sądy administracyjne pierwszej instancji (orzeka w składach trzyosobowych) Administracyjne sądy apelacyjne (orzeka w składach trzyosobowych) Rada Stanu (składająca się z 6 sekcji i orzekająca w składzie 5 lub 7 sędziów albo na posiedzeniu plenarnym)

11 Rodzaje sporów Sądy administracyjne orzekają w dwojakiego rodzaju sporach: Obiektywnych – sąd zajmuje się tylko oceną legalności zakwestionowanego aktu administracyjnego Substancjonalnych – sąd bada także fakty

12 Orzekanie Sąd może: Uchylić zaskarżony akt
Uchylić lub zmienić go i orzec o odszkodowaniu Oddalić skargę

13 Włochy

14 Rodzaje sądów administracyjnych
Regionalne trybunały administracyjne (I instancja) Rada Stanu (II instancja) Szczególne sądy administracyjne: Trybunał Obrachunkowy Trybunał Wód Publicznych Komisje Podatkowe Spory kompetencyjne między sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi są rozstrzygane przez Sąd Kasacyjny

15 Zakres kognicji Do właściwości sądownictwa administracyjnego należy legalność decyzji administracyjnych Wadliwość decyzji powodująca jej uchylenie przez sąd może wynikać z: Braku kompetencji do jej wydania Naruszenia prawa Nadużycia władzy przez organ, który wydał kwestionowaną decyzję Sądy powszechne nie są upoważnione do zmiany lub uchylenia aktu administracyjnego, mogą jednak podjąć decyzję rozstrzygającą sprawę na rzecz obywatela i nakazującą administracji publicznej zapłatę odszkodowania

16 Regionalne trybunały administracyjne
Siedziby znajdują się w głównych miastach poszczególnych regionów kraju; w przypadku liczniejszych regionów – mogą być tworzone wydziały zamiejscowe Właściwość: W sprawach dotyczących organów lokalnych – trybunał, którego siedziba znajduje sięw okręgu organu wydającego zaskarżony akt W przypadku aktów wydanych przez organy centralne znajdujących zastosowanie do ograniczonego terytorium – trybunał, którego siedziba znajduje się w okręgu objętym zaskarżoną decyzją i jej skutkami W sprawach z zakresu zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych – trybunał w okręgu którego znajduje się organ administracyjny zatrudniający funkcjonariusza Jeśli byłaby siedziba zaskarżonego – największe obciążenie byłoby w trybunale właściwym dla regionu Lacjum

17 Rada Stanu Organ odwoławczy Pełni funkcje doradcze:
Przedstawianie opinii dotyczących skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Prezydenta Republiki Opiniowanie regulacji, które mają być podpisane przez ministra albo Prezydenta Przedstawianie opinii w sprawie projektów aktów prawnych unifikujących wcześniejsze regulacje Opiniowanie ogólnych wzorców umów i porozumień przygotowywanych przez ministrów

18 Zgromadzenie Plenarne Rady Stanu
Zadaniem jest rozstrzyganie rozbieżności, które pojawiły się lub mogłyby się pojawić w orzecznictwie. Skład: Prezes Rady oraz dwunastu sędziów (po czterech z każdego wydziału jurysdykcyjnego) Sprawę przekazują sędziowie Rady lub na mocy decyzji Prezesa Rady Stanu

19


Pobierz ppt "Ustrój sądownictwa w państwach śródziemnomorskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google