Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów tych przepisów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów tych przepisów,"— Zapis prezentacji:

1

2  Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów tych przepisów, a z drugiej – przewidują określone sankcje w razie ich niewykonania. 2ZPAiSA-LKW

3  To nakaz określonego zachowania, wynikający z aktu administracyjnego podmiotu wykonującego administrację publiczną, skierowany do obywatela i dotyczący sprawy regulowanej przepisami prawa administracyjnego.  Kompetencjom administracji odpowiada po stronie jednostki obowiązek posłuszeństwa wobec nakazów, jakie administracja do nich kieruje 3ZPAiSA-LKW

4  Obowiązek wynika z przepisów prawa materialnego: 1) wprost, bezpośrednio lub 2) jest konkretyzowany (określany) w formie aktu administracyjnego, najczęściej – decyzji administracyjnej. 4ZPAiSA-LKW

5  Przewidziane zachowanie jest obowiązkowe, jeśli jego niewykonanie jest zagrożone przymusem państwowym.  Trzy elementy obowiązku:  1) określenie podmiotu, który ma go wykonać,  2) rodzaj zachowania – działanie, zaniechanie lub znoszenie,  3) czas jego realizacji – wymagalność. 5ZPAiSA-LKW

6  Przepisy przewidują m.in. współpracę z państwami członkowskimi UE oraz państwami trzecimi, polegającą na wymianie informacji o zobowiązanych do płacenia podatków, powiadamianiu o dokumentach oraz dochodzeniu lub zabezpieczaniu należności pieniężnych.  Zakres należności obejmuje wszystkie podatki, cła oraz inne należności pieniężne.  Przedmiotem pomocy będą należności do 5 lat od upływu terminu płatności. Minimalna łączna wysokość należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, wynosi 1500 euro. 6ZPAiSA-LKW

7  Przedmiotem egzekucji administracyjnej są obowiązki pieniężne i niepieniężne określone w art. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Zmiana art. 2 § 1 pkt 8 u.p.e.a. (należności pieniężne państwa członkowskiego) 7ZPAiSA-LKW

8  Wyrok z 14 czerwca 2006 r., WSA w Warszawie,  I SA/Wa 400/06  O tym czy dany obowiązek podlega egzekucji administracyjnej, nie decyduje jego charakter prawny, ale ustalenie we właściwości jakich organów (sądów czy też organów administracji publicznej) obowiązek ten pozostaje. Przy czym chodzi tu o kompetencje do ustalenia obowiązku np. w postępowaniu administracyjnym, niezależnie od publicznoprawnego albo cywilnoprawnego charakteru tego obowiązku. Elementem przesądzającym o poddaniu danego obowiązku egzekucji administracyjnej jest zatem ustalenie, czy wynika on z decyzji administracyjnej lub postanowienia wydanego w trybie przepisów k.p.a. albo innej procedury administracyjnej. 8ZPAiSA-LKW

9  Tytuł egzekucyjny – akt, z którego wynika obowiązek.  Tytułem są:  - akty indywidualne (decyzja administracyjna)  - inne dokumenty  - akty generalne 9ZPAiSA-LKW

10  1) wierzyciel (niebędący OE lub będący OE)  2) organ egzekucyjny  3) zobowiązany  Podmioty na prawach strony:  organizacja społeczna  Prokurator  Rzecznik Praw Obywatelskich 10ZPAiSA-LKW

11 11 Czynności przedegzekucyjne wierzyciela:  kontrola terminowości zapłaty należności - § 1 rw  informowanie zobowiązanego - § 3 rw  upomnienie – art. 15 p.e.a. i § 4 rozp. w sprawie trybu p.w.  wystawienie tytułu wykonawczego,  wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,  przekazanie TW wraz z informacją do OE. ZPAiSA-LKW

12  Czynności postępowania egzekucyjnego – podejmowane przez organ egzekucyjny w:  - stadium wszczęcia postępowania,  - stadium rozpoznawczym,  - stadium wykonawczym. 12ZPAiSA-LKW

13  - Postępowanie egzekucyjne to ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ egzekucyjny i inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązku (przy zastosowaniu środków egzekucyjnych),  - zaczyna się w chwili wpłynięcia wniosku wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym 13ZPAiSA-LKW

14  to czynności wykonawcze, czyli zastosowanie środka egzekucyjnego (środków egzekucyjnych).  - zaczyna się w chwili doręczenia zobowiązanemu odpisu TW (od wszczęcia e.a. – 7 dni na złożenie zarzutu). 14ZPAiSA-LKW

15  przekazywanie wniosków i TW drogą elektroniczną – art. 26 § 1c u.p.e.a. (organ sporządza wydruk)  Doręczanie pism W i OE przez elektroniczną skrzynkę podawczą - § 10 r.w.  Jeśli OE jest naczelnik US, TW sporządza się w formacie wskazanym w instrukcji w BIP IS w Szczecinie - § 11 r.w. PORTAL dla WIERZYCIELI I ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH AP (PWiOE) 15ZPAiSA-LKW

16  Pierwotny – art. 26d, art. 3 pkt 7 u.w.p.  Ponowny – art. 26 d u.p.e.a. (po utracie PTW)  Dalszy – art. 26c u.p.e.a. (więcej niż 1 OE)  Zmieniony – art. 28 b (od. 7.11.14) – zmiana wysokości należności pieniężnej w toku p.e.  Jednolity – art. 1a pkt 4c u.p.e.a. (dokument państwa członkowskiego)  Zagraniczny – art. 1a pkt 17a u.p.e.a., art. 101 i 102 u.w.p. 16ZPAiSA-LKW

17  brak zgody na zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych – art. 13 u.p.e.a.,  nowe tytuły wykonawcze,  elementy TW: data doręczenia upomnienia, brak pieczęci W - postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji – art. 29 § 2 u.p.e.a., - zawiadomienie o postępowaniu weryfikacyjnym – art. 32a. 17ZPAiSA-LKW

18  stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów (wiążące stanowisko wierzyciela także dla pktu 7)  prawo wierzyciela do żądania informacji – art. 36 u.p.e.a.  zmiana dopuszczalności egzekucji z nieruchomości – brak przesłanek w art. 110 u.p.e.a.  podjęcie działań przez OE po otrzymaniu zaliczki od W na pokrycie wydatków – art. 110 § 3a u.p.e.a. 18ZPAiSA-LKW

19 Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego 19ZPAiSA-LKW


Pobierz ppt " Obowiązek prawny istnieje wówczas, gdy ustawy zawierają przepisy, które z jednej strony przewidują określone zachowanie się adresatów tych przepisów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google