Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustrój sądów administracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustrój sądów administracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Ustrój sądów administracyjnych

2 I. Wiadomości ogólne 1. Źródła prawa
Konstytucja RP Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (p.u.s.a.) Rozporządzenia Prezydenta RP Uchwała Zgromadzenia Ogólnego NSA z w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania NSA

3 I. Wiadomości ogólne 2. Sądy administracyjne w systemie sądów polskich
XX-lecie międzywojenne: Najwyższy Trybunał Administracyjny Trybunał Kompetencyjny Inwalidzki Sąd Administracyjny i sądy ubezpieczeń społecznych : jednoinstancyjne sądownictwo administracyjne utworzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wraz z ośrodkami zamiejscowymi) od 2004: Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne

4 I. Wiadomości ogólne 2. Sądy administracyjne w systemie sądów polskich
art. 175 ust. 1 KRP   Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. art. 184 KRP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. art. 2 p.u.s.a. Sądy administracyjne = NSA + wojewódzkie sądy administracyjne

5 I. Wiadomości ogólne 2. Sądy administracyjne w systemie sądów polskich
Oddzielny pion sądownictwa!

6 II. Naczelny Sąd Administracyjny 1. Właściwość
Art. 3 § 2 p.u.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy innych ustaw. Sąd dyscyplinarny dla sędziów sądów admintracyjnych Art. 15 § 1 p.p.s.a.

7 II. Naczelny Sąd Administracyjny 1. Skład
Art. 30 p.p.s.a. W skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodzą: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesi oraz sędziowie PREZES Powoływany przez Prezydenta spośród 2 kandydatów przedstawionych przez ZOS NSS Kadencja: 6 lat WICEPREZESI Powoływani przez Prezydenta na wniosek Prezesa NSA za zgodą ZOS NSA Stoją na czele Izb

8 II. Naczelny Sąd Administracyjny 2. Struktura (39-40 p.u.s.a.)

9 II. Naczelny Sąd Administracyjny 3. Organy (31 i nast. p.u.s.a.)
Prezes NSA Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA Kolegium NSA

10 II. Naczelny Sąd Administracyjny 3.1 Prezes NSA
Stoi na czele NSA Kieruje pracami NSA Reprezentuje je na zewnątrz Nadzór w zakresie administracji sądowej Występuje o podjęcie uchwały „abstrakcyjnej”

11 II. Naczelny Sąd Administracyjny 3.2 Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA
Skład: sędziowie NSA Przewodniczy Prezes NSA Co najmniej raz do roku Uchwały: bezwzględna większość przy obecności co najmniej ½ członków Kompetencje: art. 46 p.u.s.a.

12 II. Naczelny Sąd Administracyjny 3.3 Kolegium NSA
Przewodniczy Prezes NSA 3 letnia kadencja Kompetencje: art. 47 p.u.s.a.

13 II. Naczelny Sąd Administracyjny 4. Sąd dyscyplinarny
Dla sędziów NSA i wsa I instancja – 3 sędziów II instancja – 7 sędziów Rzecznik Dyscyplinarny wybierany przez Kolegium NSA

14 III. Wojewódzkie sądy administracyjne 1. Wiadomości ogólne
Art. 3 § 1 p.u.s.a.   Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne Tworzone rozporządzeniem Prezydenta na wniosek Prezesa NSA dla obszaru jednego lub więcej województw Obecnie: 16 Właściwość ustalana wg siedziby organu, ale są wyjątki! (13 § 2 p.p.s.a.)

15 III. Wojewódzkie sądy administracyjne 2. Skład i struktura
Skład: Prezes WSA, wiceprezes(i), sędziowie

16 III. Wojewódzkie sądy administracyjne 3. Organy
Prezes WSA Zgromadzenie ogólne sędziów wsa Kolegium WSA

17 IV. Sędziowie sądów administracyjnych 1. Wiadomości ogólne
Niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom Gwarancje niezawisłości: Konst. Art Powoływani przez Prezydenta na wniosek KRS (zgoda na przedstawienie kandydata: ZO NSA + opinia odpowiedniego Kolegium) na stanowisko sędziego NSA lub sędziego WSA z wyznaczenie miejsca służbowego Wymagania art. 6 i 7 p.u.s.a. Możliwa delegacja przez Prezesa NSA lub Ministra Sprawiedliwości

18 IV. Sędziowie sądów administracyjnych 2. Wyznaczanie sędziów w WSA
Zasada: wyznacza przewodniczący Wyjątek: losowanie Sprawa przekazana do ponownego rozpoznania Wznowienie postępowania Wyłączenie sędziego Uzasadniony wniosek sędziego sprawozdawcy (regul.wewn.urzęd.WSA)

19 V. Inni pracownicy sądów
(asesorzy sądowi) referendarze Asystenci sędziów Inni urzędnicy (obsługa administracyjna i techniczna)

20 VI. Orzecznictwo Orzecznictwo NSA i wsa (tzw. żółte orzecznictwo) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Baza orzeczeń


Pobierz ppt "Ustrój sądów administracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google