Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Iwona Wiatr 34402 Magdalena Janiec 39247 2UAZ AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Iwona Wiatr 34402 Magdalena Janiec 39247 2UAZ AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 Iwona Wiatr Magdalena Janiec UAZ AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

2 Agencja Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego jest słu ż b ą specjaln ą powołan ą do ochrony porz ą dku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Utworzona 29 czerwca 2002, Agencja Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego, powstała po rozwi ą zaniu Urz ę du Ochrony Pa ń stwa, w miejsce którego utworzono dwie odr ę bne agencje: Agencj ę Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego oraz Agencj ę Wywiadu.29 czerwca2002Urz ę du Ochrony Pa ń stwaAgencj ę Wywiadu

3 Zakres jej zada ń koncentruje si ę na ochronie bezpiecze ń stwa wewn ę trznego pa ń stwa i obywateli. Jako słu ż ba specjalna podlega kontroli cywilnej: działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Status obowi ą zki i uprawnienia ABW okre ś la Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego oraz Agencji Wywiadu.

4 Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego jest ochrona pa ń stwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mog ą stwarza ć zagro ż enie dla niepodległo ś ci lub porz ą dku konstytucyjnego Polski, zakłóci ć funkcjonowanie struktur pa ń stwowych b ą d ź narazi ć na szwank podstawowe interesy kraju.

5 *rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro ż e ń godz ą cych w bezpiecze ń stwo wewn ę trzne pa ń stwa oraz jego porz ą dek konstytucyjny, a w szczególno ś ci w suwerenno ść i mi ę dzynarodow ą pozycj ę, niepodległo ść i nienaruszalno ść jego terytorium, a tak ż e obronno ść pa ń stwakonstytucyjny Do zadań ABW należy:

6 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest ę pstw (oraz ś ciganie ich sprawców): -szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy pa ń stwowej i innych przest ę pstw godz ą cych w bezpiecze ń stwo pa ń stwa -godz ą cych w podstawy ekonomiczne pa ń stwa -korupcji osób pełni ą cych funkcje publiczne -w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze ń stwa pa ń stwa -nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu broni ą, amunicj ą i materiałami wybuchowymi, broni ą masowej zagłady oraz ś rodkami odurzaj ą cymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie mi ę dzynarodowym

7 realizowanie, w granicach swojej wła ś ciwo ś ci, zada ń słu ż by ochrony pa ń stwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpiecze ń stwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach mi ę dzynarodowych uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie wła ś ciwym organom informacji mog ą cych mie ć istotne znaczenie dla ochrony bezpiecze ń stwa wewn ę trznego pa ń stwa i jego porz ą dku konstytucyjnego podejmowanie innych działa ń okre ś lonych w odr ę bnych ustawach i umowach mi ę dzynarodowych Zadania ABW cd.:

8 posiadaj ą ca wył ą cznie obywatelstwo polskie, korzystaj ą ca z pełni praw publicznych, wykazuj ą ca nieskaziteln ą postaw ę moraln ą, obywatelsk ą i patriotyczn ą, daj ą ca r ę kojmi ę zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okre ś lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. posiadaj ą ca co najmniej ś rednie wykształcenie i okre ś lone kwalifikacje zawodowe oraz zdolno ść fizyczn ą i psychiczn ą do słu ż by w formacjach uzbrojonych, wymagaj ą cych szczególnej dyscypliny słu ż bowej, której gotowa jest si ę podporz ą dkowa ć. Służbę w ABW może pełnić osoba:

9 Funkcjonariuszy ABW dzieli si ę na: funkcjonariuszy słu ż by stałej i funkcjonariuszy słu ż by przygotowawczej". Funkcjonariuszem słu ż by przygotowawczej jest si ę do czasu mianowania do słu ż by stałej. Gdy funkcjonariusz słu ż by przygotowawczej (kandydat) nie podoła egzaminom wymaganym do przej ś cia do słu ż by jako funkcjonariusz, jest zwalniany ze słu ż by przygotowawczej i odchodzi z Agencji Bezpiecze ń stwa Wewn ę trznego. Funkcjonariuszem ABW staje si ę funkcjonariusz słu ż by przygotowawczej po zło ż eniu ś lubowania, otrzymaniu stopnia słu ż bowego oraz mianowania na stanowisko słu ż bowe.

10 1. W granicach zada ń, o których mowa była wcze ś niej funkcjonariusze ABW wykonuj ą : - czynno ś ci operacyjno- rozpoznawcze i dochodzeniowo- ś ledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przest ę pstw oraz ś cigania ich sprawców; - czynno ś ci operacyjno- rozpoznawcze i analityczno- informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpiecze ń stwa pa ń stwa i jego porz ą dku Konstytucyjnego. 2. ABW wykonuje równie ż czynno ś ci na polecenie s ą du lub prokuratora w zakresie okre ś lonym w Kodeksie post ę powania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym. 3. Funkcjonariusze ABW wykonuj ą czynno ś ci tylko w zakresie wła ś ciwo ś ci tej Agencji i w tym zakresie przysługuj ą im uprawnienia procesowe Policji, wynikaj ą ce z przepisów Kodeksu post ę powania karnego. Zadania funkcjonariuszy ABW w razie zagrożenia suwerenności, nienaruszalności terytorium:

11 1. Funkcjonariusze ABW, wykonuj ą c czynno ś ci słu żą ce realizacji zada ń, o których mowa w art. 5 ust. 1, maj ą prawo: 1) wydawania osobom polece ń okre ś lonego zachowania si ę, w granicach niezb ę dnych do wykonania czynno ś ci, o których mowa w pkt 2-5, albo w celu unikni ę cia bezpo ś redniego zagro ż enia bezpiecze ń stwa osób lub mienia; 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich to ż samo ś ci; 3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach okre ś lonych w przepisach Kodeksu post ę powania karnego; Uprawnienia funkcjonariuszy ABW podczas wykonywania zadań:

12 4) przeszukiwania osób i pomieszcze ń w trybie i w przypadkach okre ś lonych w przepisach Kodeksu post ę powania karnego; 5) dokonywania kontroli osobistej, przegl ą dania zawarto ś ci baga ż y oraz sprawdzania ładunku w ś rodkach transportu l ą dowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod gro ź b ą kary; 6) obserwowania i rejestrowania przy u ż yciu ś rodków technicznych obrazu zdarze ń w miejscach publicznych oraz d ź wi ę ku towarzysz ą cego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynno ś ci operacyjno- rozpoznawczych podejmowanych na podstawie ustawy; Uprawnienia funkcjonariuszy ABW podczas wykonywania zadań cd.:

13 1. W razie niepodporz ą dkowania si ę wydanym na podstawie prawa poleceniom, funkcjonariusze ABW mog ą stosowa ć fizyczne, techniczne i chemiczne ś rodki przymusu bezpo ś redniego, słu żą ce do obezwładniania lub konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów. 2. W przypadkach okre ś lonych w ust. 1 mog ą by ć stosowane jedynie ś rodki przymusu bezpo ś redniego odpowiadaj ą ce potrzebom wynikaj ą cym z zaistniałej sytuacji i niezb ę dne do osi ą gni ę cia podporz ą dkowania si ę wydanym poleceniom. 3. Rada Ministrów okre ś li, w drodze rozporz ą dzenia, rodzaje ś rodków przymusu bezpo ś redniego, o których mowa w ust. 1, oraz przypadki i sposób ich u ż ycia, a tak ż e sposób dokumentowania przypadków ich zastosowania, uwzgl ę dniaj ą c ochron ę interesów osób, wobec których ś rodki te zostały zastosowane. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy ABW (wg art.25 ustawy o ABW i AW):

14 Podsumowuj ą c ABW jest słu ż b ą specjaln ą powołan ą do ochrony porz ą dku konstytucyjnego RP. Aktem prawnym na mocy, którego działa ta słu ż ba jest ustawa z 24 maja 2002 r. o ABW i AW. Działalno ść ABW jest finansowana z bud ż etu pa ń stwa. Do głównych zada ń tej ABW nale ż y: -rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagro ż e ń, które mog ą zakłóci ć bezpiecze ń stwo pa ń stwa -rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ś ciganie sprawców przest ę pstw: szpiegostwa, terroryzmu, osób zamieszanych w korupcj ę a pełni ą cych funkcje publiczne, osób posiadaj ą cych, wytwarzaj ą cych i rozprzestrzeniaj ą cych amunicj ę, bro ń paln ą, bro ń masowego ra ż enia, ś rodki odurzaj ą ce i substancje psychotropowe na skal ę mi ę dzynarodow ą. Zakres działania tej organizacji mo ż na charakteryzowa ć w 3 grupach : - informacyjno- analitycznej (obejmuj ą cej rozpoznawanie zagro ż e ń oraz zadania zwi ą zane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem informacji o zagro ż eniach) - procesowo- ś ledczej (zwi ą zane z zadaniami zapobiegania i wykrywania przest ę pstw) - ochronno- kontrolnej (w zakresie ochrony informacji niejawnych) ABW jest centralnym organem administracji w sprawach bezpiecze ń stwa ochrony porz ą dku ustrojowego. porz ą dku ustrojowego.


Pobierz ppt "Iwona Wiatr 34402 Magdalena Janiec 39247 2UAZ AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google