Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁADZA SĄDOWNICZA W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁADZA SĄDOWNICZA W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 WŁADZA SĄDOWNICZA W POLSCE
- sądy

2 Konstytucja RP Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. […] Art Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne oraz sądy wojskowe. […]

3 Struktura władzy sądowniczej w Polsce:

4 Zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce:
Niezależność sądów - od organów władzy wykonawczej i ustawodawczej Niezawisłość sędziów – rozstrzygając sprawy, kierują się oni tylko przepisami oraz własnym sumieniem; nie podlegają żadnym naciskom Dwuinstancyjność – strona ma możliwość odwołania się od orzeczenia sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji

5 Sędziom przysługuje immunitet – nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia wolności bez uprzedniej zgody odpowiedniego sądu (art Konstytucji RP).

6 Władzę sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. U jej podstaw leży wyłącznie prawo. Niezawisłe sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sędziowie oraz członkowie trybunałów muszą: Przestrzegać jedynie Konstytucji RP i ustaw (art Konstytucji RP) Być apolityczni – nie mogą należeć do partii ani związków zawodowych Postępować zgodnie z treścią ślubowania sędziowskiego Unikać – także w życiu prywatnym – sytuacji mogących przynieść ujmę godności i ich stanowiska lub osłabić zaufanie do bezstronności wyroków.

7 Krajowa Rada Sądownictwa
konstytucyjny organ kolegialny istniejący od 8 kwietnia 1989, a powołany 29 grudnia 1989. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków (art ust. 1 Konstytucji): Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji), jednej osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

8 Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa realizowane są w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach plenarnych: dotyczące aktów prawnych regulujących ustrój władzy sądowniczej podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów dotyczące powoływania Prokuratora Generalnego rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu Prokuratora Generalnego a następnie przedstawienie Prezydentowi RP jednego kandydata (drugiego przedstawia Krajowa Rada Prokuratorów) dotyczące powoływania sędziów rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych, wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i wojskowych, rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. dotyczące spraw dyscyplinarnych występowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, przeprowadzenie wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.

9 Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy powołany jest do:
Sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (nadzór judykacyjny). Stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta RP, a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego. Rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych. Rozpatrywanie skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl. Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przekazane przez ustawy. Sąd Najwyższy mieści się w budynku przy placu Krasińskich w Warszawie.

10 Trybunał Konstytucyjny
 – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem").

11 Trybunał Stanu – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

12 Michalina Kowalska kl. Ia
Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet ( Michalina Kowalska kl. Ia


Pobierz ppt "WŁADZA SĄDOWNICZA W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google