Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Oprac. Magdalena Dyszkiewicz OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Oprac. Magdalena Dyszkiewicz OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Oprac. Magdalena Dyszkiewicz OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

2

3 CEL USTAWY ZAPEWNIENIE KA Ż DEMU WIEDZY NA TEMAT: Gdzie ( przez kogo ), jakie i z jakim przeznaczeniem przetwarzane s ą dotycz ą ce go dane, Stworzenie skutecznych gwarancji decydowania o jakimkolwiek wykorzystaniu własnych danych

4 PODSTAWOWE DEFINICJE PRAWO DO OCHRONY Ka ż dy ma prawo do ochrony danych osobowych zawartych w kartotekach, skorowidzach, ksi ę gach, wykazach i innnych zbiorach ewidencyjnych oraz systemach informatycznych (art.1,2 )

5 PODSTAWOWE DEFINICJE ZAKRES STOSOWANIA przepisy ustawy maja obowi ą zek stosowa ć : o Organy pa ń stwowe i samorz ą dowe o Pa ń stwowe jednostki organizacyjne o Podmioty niepubliczne, realizuj ą ce zadania publiczne o Osoby fizyczne i prawne, które przetwarzaj ą dane w zwi ą zku z działalno ś ci ą zarobkow ą lub statutow ą

6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE DANE OSOBOWE TO WSZELKIE INFORMACJE POZWALAJACE NA ZIDENTYFIKOWANIE OSOBY: Numery PESEL, NIP, paszportu, dowodu osobistego, Cech fizyczne Cechy fizjologiczne: grupa krwi, kod genetyczny, Cech ekonomiczne: status maj ą tkowy, lista zaległo ś ci finansowych Cechy umysłowe, kulturowe, społeczne: pogl ą dy, wyznanie, przynale ż no ść

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Zbiór danych – ka ż dy posiadaj ą cy struktur ę zestaw danych o charakterze osobowym, Przetwarzanie danych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, System informatyczny – zespół urz ą dze ń, programów, procedur i narz ę dzi zastosowanych w celu przetwarzania danych Zabezpieczanie danych w systemie informatycznym – to wdro ż enie i eksploatacja ś rodków technicznych zapewniaj ą cych ochron ę danych

8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Usuwanie danych – trwałe zniszczenia danych osobowych uniemo ż liwiaj ą ce identyfikacj ę osoby, Administrator danych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba okre ś laj ą ca cel i ś rodki przetwarzania danych osobowych, Odbiorca danych – ka ż dy, komu udost ę pnia si ę dane osobowe.

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kontrola przetwarzania danych, Wydawanie nakazów przywrócenia stanu zgodnego z prawem, Zawiadamianie organów ś cigania o popełnieniu przest ę pstwa przeciwko ochronie danych osobowych, Rejestracja zbiorów danych i prowadzenie rejestru zbiorów danych Wst ę p do pomieszcze ń, w których przechowywane s ą dane osobowe w godz. 6.00 – 22.00, Wgl ą d do wszelkich dokumentów, urz ą dze ń i no ś ników.

10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE W przypadku naruszenia prawa GIODO w drodze decyzji administracyjnej nakazuje: Przywrócenie stanu zgodnego z prawem, Usuni ę cie uchybie ń, Sprostowanie danych, Zastosowanie dodatkowych ś rodków bezpiecze ń stwa, Wstrzymanie przekazywania danych, Usuni ę cie danych osobowych,

11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Nowe uprawnienia GIODO: Nakładanie grzywien ( maksymalnie do 10 tys. złotych w przypadku osób fizycznych ), Kierowanie do stosownych organów wyst ą pie ń zmierzaj ą cych do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych, Wyst ę powanie do wła ś ciwych organów z wnioskami o podj ę cie inicjatywy ustawodawczej lub o zmian ę aktów prawnych.

12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOPUSZCZALNE WYŁ Ą CZNIE, GDY OSOBA, KTÓREJ DOTYCZ Ą, WYRAZI NA TO ZGOD Ę.

13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Dane wra ż liwe: Pochodzenie rasowe, Pogl ą dy polityczne, Przekonania religijne, Przynale ż no ść zwi ą zkowa lub partyjna, Stan zdrowia, Nałogi, Preferencje seksualne, Orzeczenia s ą dowe i administracyjne.

14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE Przetwarzanie danych wra ż liwych jest dopuszczalne, gdy osoba, której dotycz ą wyrazi na to zgod ę na pi ś mie!

15 UDOSTĘPNIANIE DANYCH Dane udost ę pnia si ę na pisemny, umotywowany wniosek Mo ż na je wykorzysta ć wył ą cznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udost ę pnione, Udost ę pnia si ę je osobom i podmiotom do tego uprawnionym z mocy przepisów prawa,

16 UDOSTĘPNIANIE DANYCH ODMOWA Administrator odmawia udost ę pniania danych, je ż eli spowodowałoby to: Ujawnienie tajemnicy pa ń stwowej, Zagro ż enie obronno ś ci pa ń stwa, Zagro ż enie interesu gospodarczego, Naruszenie dóbr osobistych osoby, której dotycz ą.

17 UDOSTĘPNIANIE DANYCH Wniosek do… Wnioskodawca… Podstawa prawna…/ wskazanie potrzeby… Wskazanie przeznaczenia… Oznaczenie lub nazwa zbioru… Zakres żą danych informacji… Informacje umo ż liwiaj ą ce wyszukiwanie…

18 ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW DANYCH Administrator danych ma obowi ą zek zastosowa ć ś rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj ą ce ochron ę danych, Administrator ma obowi ą zek prowadzi ć dokumentacj ę ochrony danych, ewidencj ę osób upowa ż nionych do przetwarzania danych

19 ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW DANYCH Do przetwarzania danych mog ą by ć dopuszczone wył ą cznie osoby posiadaj ą ce upowa ż nienie nadane przez administratora danych, Osoby, które zostały upowa ż nione do przetwarzania danych s ą obowi ą zane zachowa ć w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania.

20 PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy ucze ń pełnoletni mo ż e zastrzec, aby jego oceny, zawarte w dzienniku lekcyjnym, nie były przekazywane jego rodzicom ( opiekunom prawnym )? Nie, bo wg. Rozporz ą dzenia MEN z 30 kwietnia 2007r. Oceny s ą jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).

21 PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy od rodziców zapisuj ą cych dziecko do ś wietlicy szkolnej mo ż na żą da ć podania danych takich jak miejsce zatrudnienia, stanowisko, wynagrodzenie? Nie, gdy ż placówki o ś wiatowe, nie daj ą podstawy do pozyskiwania takich informacji, poza tym s ą one zb ę dne dla realizacji celu, jakim jest zapisanie dziecka do ś wietlicy.

22 PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy dyrektor mo ż e przetwarza ć posiadane przez szkoł ę dane osobowe na potrzeby zło ż enia pozwu do s ą du dla nieletnich? Tak, bo uprawnienia takie wynikaj ą z przepisów prawa, zwłaszcza z ustawy z dnia 26 pa ź dziernika 1982r. o postepowaniu w sprawach nieletnich

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Oprac. Magdalena Dyszkiewicz OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google