Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwość sądów administracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwość sądów administracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Właściwość sądów administracyjnych
Przedmiot: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Kierunek: Prawo Gr. 4, 5, 6, NSP 2,5-letnie, sem. 2, rok akad. 2014/2015 mgr Radosław Bulejak

2 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne określa ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), art. 1 § 2 ww. ustawy stanowi, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

3 P.P.S.A. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach, których katalog został wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej: u.p.p.s.a.); Kognicję Sądu doprecyzowuje przepis art. 134 § 1 u.p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany wskazanymi przez stronę skarżącą zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

4 Skarga na decyzje administracyjne
Kognicja ta ustalona jest na zasadzie klauzuli generalnej; W 1980 r. – enumeracja pozytywna; w 1995 r. – wprowadzono klauzulę generalną; Wyczerpanie środków zaskarżenia z art. 52 p.p.s.a.; decyzja ostateczna; Domniemanie załatwienia sprawy w formie decyzji administracyjnej.

5 Skarga na postanowienia
Kognicja ta ustalona jest na zasadzie enumeracji pozytywnej; Postanowienia wydawane w post. adm.: jeśli przysługuje zażalenie; jeśli orzekają co do istoty; jeśli kończą postępowanie. Postanowienia wydawane w post. egz. i zabezp.: jeśli Przysługuje zażalenie.

6 Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. „(…) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa", art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA „ (…)przyznaniu, stwierdzeniu albo uznaniu" uprawnień lub obowiązków przez „akty lub czynności (…)" Przykłady: zaświadczenie, czynności materialno-techniczne, postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, wypłata równoważnika, wpis do rejestru.

7 Skargi na: 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; 5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; 7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

8 Przepisy szczególne ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), która przyznaje w art. 20 ust. 1 inicjatorowi referendum lokalnego prawo skargi do sądu administracyjnego na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum, a także na niedotrzymanie terminu podjęcia uchwały w tej sprawie;

9 Przepisy szczególne ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 z późn. zm.), która w art. 19 ust. 2 przyznaje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał samorządu aptekarskiego w sprawach określonych w tym przepisie;

10 Przepisy szczególne ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 z późn. zm.), która w art. 19 ust. 2 przyznaje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał samorządu aptekarskiego w sprawach określonych w tym przepisie;

11 Przepisy szczególne ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), która w art. 30c ust. 1 przyznaje wnioskodawcy prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej dotyczącej oceny projektu.


Pobierz ppt "Właściwość sądów administracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google