Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja: Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja: Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja: Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami przez WFOŚiGW w Krakowie

3 System finansowania ochrony środowiska w Polsce NFO Ś iGW oraz WFO Ś iGW Ś rodki własne przedsi ę biorstw, gmin i jednostek bud ż etowych Banki, np. BO Ś Bud ż et pa ń stwa i bud ż ety wojewodów Ś rodki zagraniczne

4 Powiat (budżet) Gmina (budżet) Kary Opłaty WFOŚiGW NFOŚiGW EMISJA

5 WFOŚiGW w Krakowie status: samorz ą dowa osoba prawna działa na podstawie: ustawy Prawo Ochrony Ś rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. udziela dofinansowania zgodnie z: - „Zasadami udzielania i umarzania po ż yczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji”, - „Procedurami i kryteriami wyboru przedsi ę wzi ęć ”, - listami przedsi ę wzi ęć priorytetowych, - planem działalno ś ci Funduszu na dany rok.

6 Zasady udzielania dofinansowania Na jakie cele? art. 400a, ust. 1, pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo Ochrony Ś rodowiska Dla kogo? - jednostki samorz ą dowe i bud ż etowe - podmioty gospodarcze - organizacje społeczne, fundacje - osoby fizyczne W jakiej formie? - dotacja - po ż yczka preferencyjna - dopłata do odsetek od po ż yczek zaci ą gni ę tych w wyznaczonych bankach.

7 Dziedziny finansowania Gospodarka wodno- ś ciekowa Ochrona powietrza Termomodernizacja Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Edukacja ekologiczna Inne

8 Składowisko odpadów Barycz w Krakowie

9 Pożyczka preferencyjna (oprocentowana 4% w skali roku) Do 90% CKZ – jednostki samorz ą du terytorialnego i bud ż etowe nie prowadz ą ce działalno ś ci gospodarczej Do 70% CKZ – podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadz ą ce lub nieprowadz ą ce działalno ś ci gospodarczej Ale nie wi ę cej ni ż warto ść netto zadania! Maksymalna kwota pożyczki na 1 zadanie może wynosić do 20.000.000,-zł. Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora może wynosić do 40.000.000,-zł.

10 Umorzenia pożyczek Do 35% kwoty po ż yczki – jednostki samorz ą du terytorialnego i bud ż etowe na pozostałe zadania Do 30% kwoty po ż yczki – podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne na pozostałe zadania Warunki: 1. terminowa realizacja zadania 2. osi ą gni ę te zało ż one efekty ekologiczne i rzeczowe 3. spłacone 60% kwoty po ż yczki

11 Dopłata do 80% odsetek od pożyczek… Dla inwestorów (z wyj ą tkiem pa ń stwowych jednostek bud ż etowych) realizuj ą cych zadania w zakresie: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, Dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysoko ś ci okre ś lonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

12 Zadanie inwestycyjne  KIZ gosp. wodno-ściekowa  Wniosek na zadanie inwestycyjne gosp. wodno-ściekowa ochr. powietrza termomodernizacja gosp. odpadami ochr. przed hałasem nieinwestycyjne  Wniosek na zadanie nieinwestycyjne Dla ka ż dego etapu cyklu Fundusz przygotował zestaw dokumentów, których wypełnienie jest niezb ę dnym warunkiem do rozpatrzenia zadania i podj ę cia decyzji o przyznaniu dofinansowania

13 Struktura dokumentów Wniosek na zadanie nieinwestycyjne cz ęść A – informacje podstawowe cz ęść B – szczegółowy opis zadania cz ęść C – bud ż et zadania KIZ oraz wniosek na zadanie inwestycyjne cz ęść A – informacje podstawowe cz ęść B – plan techniczno – rzeczowy cz ęść C – plan finansowy

14 Ocena wniosków Do oceny KIZ-ów oraz wniosków Fundusz stosuje Karty Oceny (6 rodzajów w zale ż no ś ci od dziedziny) I. Selekcja wst ę pna poprawne i kompletne wypełnienie wniosku, wymagane zał ą czniki, zgodno ść statusu Wnioskodawcy oraz celów zadania z „Zasadami…” II. Ocena zasadnicza efekt ekologiczny koszt realizacji zadania wnioskowana kwota i forma dofinansowania bezpiecze ń stwo finansowania i realizacji zadania

15 Dziękuję za uwagę …


Pobierz ppt "Prezentacja: Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google