Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Semeniuk Jeden organizm gospodarczy w polskim i europejskim prawie konkurencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Semeniuk Jeden organizm gospodarczy w polskim i europejskim prawie konkurencji."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Semeniuk Jeden organizm gospodarczy w polskim i europejskim prawie konkurencji

2 Mnogość zastosowań przepisy dotycz ą ce kontroli koncentracji („trwała zmiana kontroli”; „grupa kapitałowa”, „wspólny przedsi ę biorca”); „aspekt materialny” (przede wszystkim wył ą czenie porozumie ń „wewn ą trz” jednego organizmu gospodarczego spod art. 6 uokk i art. 101 TFUE); „aspekt formalny” („przypisanie” odpowiedzialno ś ci za naruszenie prawa konkurencji: nało ż enie kary).

3 Teoria firmy, a jeden organizm gospodarczy „Kluczem dla wyja ś nienia istnienia mechanizmu koordynacji hierarchicznej jest według Coase’a fakt, ż e mechanizm cenowy mo ż e wi ą za ć si ę ze znacz ą cymi kosztami transakcyjnymi (np. kosztami zdobycia informacji, kosztami negocjacyjnymi). Koszty transakcyjne mechanizmu cenowego nie b ę d ą wysokie w wypadku krótkotrwałych transakcji, kiedy jednak takie transakcje trzeba b ę dzie powtarza ć w sposób długotrwały, koszty transakcyjne mog ą wzrosn ąć znacz ą co”.

4 Uzasadnienie ekonomiczne dla „materialnego” aspektu single economic unit „W spójnym systemie prawa konkurencji, w którym pewne typy praktyk byłyby poddane takiej samej ocenie merytorycznej bez wzgl ę du na to, czy siła rynkowa przedsi ę biorców wynikałaby z wysokich udziałów rynkowych powstałych wskutek porozumienia zawartego pomi ę dzy samodzielnymi przedsi ę biorcami, czy te ż z monopolu jednego „samodzielnego” przedsi ę biorcy, zwolnienie porozumienia z odpowiedzialno ś ci na mocy doktryny single economic unit powodowałoby automatyczn ą odpowiedzialno ść takiego „jednego organizmu gospodarczego” za praktyk ę unilateraln ą (czyli, zgodnie z polsk ą terminologi ą, za nadu ż ycie pozycji dominuj ą cej). Taki system jednak nie istnieje w ż adnej z licz ą cych si ę antymonopolowych jurysdykcji, w tym w Polsce”. Dlaczego „wi ę cej” wolno jednemu ni ż kilku samodzielnym przedsi ę biorcom? „schumpeteria ń ska” logika vs. domniemanie siły rynkowej uczestników porozumienia

5 Czym jest literalna wykładnia w prawie polskim? „koncepcji jednego organizmu gospodarczego”, która „rozwin ę ła si ę w prawie europejskim” nie przewiduje polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – G. Materna; definicja przedsi ę biorcy z art. 4 pkt 1 uokk: „Ilekro ć w ustawie jest mowa o przedsi ę biorcy – rozumie si ę przez to przedsi ę biorc ę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno ś ci gospodarczej, a tak ż e...”; zagadnienie granic przedsi ę biorstwa/zagadnienie definicji działalno ś ci gospodarczej.

6 Konsekwencje obowiązywania doktryny single economic unit 1: obowiązek notyfikacji wspólnego przedsiębiorcy w prawie polskim

7 Konsekwencje obowiązywania doktryny single economic unit 1: Wyja ś nienia UOKiK w sprawie koncentracji: obowi ą zek notyfikacji: ka ż dego „nowego” wspólnego „przedsi ę biorcy” z art. 4 pkt 1 uokk; wspólnego przedsi ę biorcy podlegaj ą cego „wył ą cznej” kontroli. „Bior ą c zestawienie dwóch powy ż szych pogl ą dów na serio nale ż ałoby przyj ąć, ż e ka ż da restrukturyzacja w ramach grupy kapitałowej, w której dochodzi do utworzenia nowej spółki (osobowej lub kapitałowej), w której spółka ta nie jest w 100% własno ś ci ą podmiotu tworz ą cego podlegałaby notyfikacji Prezesowi UOKiK (oczywi ś cie przekraczaj ą c ustawowe progi obrotu).”

8 Konsekwencje obowiązywania doktryny single economic unit 2: „polskie zmowy przetargowe”

9 Konsekwencje obowiązywania doktryny single economic unit 2: „Dwoje przedsi ę biorców składało w przetargu swoje oferty, po czym ni ż sza (czyli bardziej korzystna dla zamawiaj ą cego oferta) z dwójki zło ż onych ofert była wycofywana przez jednego z członków „zmowy”. Wycofanie oferty miało miejsce w sytuacji, w której taka ni ż sza i korzystniejsza dla zamawiaj ą cego oferta została, po otwarciu ofert, wst ę pnie wybrana przez zamawiaj ą cego. Swoiste wycofanie oferty mogło te ż polega ć na nieuzupełnieniu braków formalnych oferty”; brak niezale ż nego ekonomicznego uzasadnienia = brak samodzielno ś ci „przedsi ę biorców”, przedsi ę biorcy nale żą do single economic unit


Pobierz ppt "Piotr Semeniuk Jeden organizm gospodarczy w polskim i europejskim prawie konkurencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google