Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)"— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO)
Dr Maciej Junkiert Pracownia badań nad tradycją europejską UAm

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

3 PO IG Dofinansowanie oferowane w ramach PO IG przeznaczone jest dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności i znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę w skali całego kraju. Planuje się dotować: naukę, która może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, warunki dla rozwoju tej nauki i jej współpracy z biznesem, firmy, które te rozwiązania mogą komercjalizować, firmy, które mają innowacyjne projekty, promocję polskich produktów i firm, które mogą podbić globalne rynki, informatyzację gospodarki i administracji.

4 Priorytety PO IG Oś priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura sfery B+R. Oś priorytetowa 3 – Kapitał dla Innowacji. Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Oś priorytetowa 5 – Dyfuzja informacji. Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

5 Priorytety PO IG Oś priorytetowa 7 – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Oś priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Oś priorytetowa 9 – Pomoc techniczna.

6 PO IG Realizacja PO IG finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%) oraz środków krajowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15%). Instytucją zarządzającą (IZ) jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje pośredniczące (IP).

7 Instytucje pośredniczące
Ministerstwo Gospodarki – dla Priorytetu III, IV oraz VI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dla Priorytetu I i II. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – dla Priorytetu VII i VIII.

8 PO Kapitał Ludzki Program ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Celem głównym jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

9 PO KL Wsparcie w ramach PO KL skierowane jest na upowszechnienie programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. W ramach Programu przewiduje się realizację inicjatyw mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Ponadto przewiduje się działania mające na celu dostosowanie polskich przedsiębiorstw do zmian dokonujących się w procesie modernizacji gospodarki, wspierany będzie ich potencjał adaptacyjny.

10 PO KL W ramach priorytetów edukacyjnych PO KL finansowane będą projekty mające na celu zapewnienie efektywnego zarządzania systemem edukacji, doskonalenie programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, wzmacnianie efektywności systemu szkolenia i doskonalenia kadr edukacji, zarówno na poziomie szkolnictwa wyższego, jak i wcześniejszych poziomach kształcenia. Przewiduje się także dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy, podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów i studentów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, współpracę między instytucjami systemu edukacji a przedsiębiorstwami i sektorem badawczo-rozwojowym. Bardzo ważnym elementem będą działania zmierzające do rozwoju potencjału dydaktycznego szkół wyższych oraz wspierające rozwój kierunków studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych.

11 PO KL W ramach Programu wsparcie uzyskają również działania nakierowane na wzmocnienie zdolności polskiej administracji. Polska administracja, zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym, uzyska dofinansowanie w zakresie udoskonalenia procesu stanowienia prawa, podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych (w szczególności na rzecz przedsiębiorców), upowszechnienia współpracy pomiędzy sektorem a partnerami społecznymi i gospodarczymi.

12 Priorytety PO KL Priorytety realizowane centralnie:
Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna;. Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty; Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka; Priorytet V – Dobre rządzenie;

13 Priorytety PO KL Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym:
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Priorytet VII – Promocja integracji społecznej; Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki;. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;. Ponadto realizowany będzie Priorytet X - Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 PO Infrastruktura i Środowisko
Celem głównym programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych.

15 PO IiŚ W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:
Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS); Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS); Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS); Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR); Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR); Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – ,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);

16 PO IiŚ Transport przyjazny środowisku – ,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS); Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR); Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS); Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR); Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR); Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);

17 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR); Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR); Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS). Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są: Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V); Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII); Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X); Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI); Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII); Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

18 7 Program Ramowy 1. Projekty realizowane w ramach współpracy
Wsparcie dla projektów badawczych prowadzonych przez wielonarodowe konsorcja, mających na celu opracowanie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów, demonstracji lub wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W zależności od określonego celu, projekty dotyczyć mogą ukierunkowanych działań badawczych na małą lub średnią skalę lub projektów integrujących na dużą skalę. Projekty powinny również być skierowane do określonych grup, np. MŚP lub innych mniejszych podmiotów.

19 7 PR 2. Sieci doskonałości Wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez organizacje badawcze łączące swoje działania w danej dziedzinie, prowadzonych przez zespoły badawcze w ramach bardziej długookresowej współpracy. Wdrażanie tego wspólnego programu działań będzie wymagało formalnego zobowiązania ze strony organizacji łączących część swoich zasobów i działań.

20 7 PR 3. Działania koordynacyjne i wspomagające
Wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itp.). Działania takie można także realizować w sposób inny niż poprzez zaproszenia do składania wniosków.

21 4. Projekty indywidualne: wsparcie dla badań pionierskich
Wsparcie dla projektów realizowanych przez indywidualne krajowe lub ponadnarodowe zespoły badawcze. System ten wykorzystywany będzie do wspierania podejmowanych z inicjatywy samych naukowców projektów badań pionierskich finansowanych w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Grant ERBN dla naukowców na wczesnym etapie kariery; Grant dla naukowców o udokumentowanym dorobku.


Pobierz ppt "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google