Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Współpraca spółdzielni socjalnych z jednostkami samorządu terytorialnego.

2 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Samorząd terytorialny Kreowanie polityki lokalnej – strategia rozwoju miasta, strategia rozwiązywania problemów społecznych, program współpracy z NGO Konsultowanie i monitorowanie polityki lokalnej – konsultowanie aktów prawa lokalnego Realizowane lokalnych zadań publicznych – realizacja zadań w sferze pożytku publicznego, realizowanie zadań publicznych Realizowanie zadań dla społeczności lokalnej - klauzule społeczne

3 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. W ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw spółdzielnie socjalne prowadzą działalność pożytku publicznego, w szczególności oznacza to: zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie (konkurs i bez konkursu); konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w tym rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, udział w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

4 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Art. 5a 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. (…) 4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności: 1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zasady współpracy; 3) zakres przedmiotowy; 4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 5) priorytetowe zadania publiczne; 6) okres realizacji programu; 7) sposób realizacji programu; 8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; 9) sposób oceny realizacji programu; 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

5 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Art. 41e. 1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio Radą Powiatową lub Radą Gminną. 2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy. 3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z: 1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy; 2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy; 3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Art. 41i. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności: 1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. zakup towarów i usług Zlecenie/powierzenie zadania publicznego konkurs Budżet jednostki samorządu terytorialnego Partnerstwo Publiczno- Społeczne Inicjatywa lokalna

8 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 221 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

9 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 221 4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

10 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Organy administracji publicznej: 1) wspierają w sferze, zadań pożytku publicznego, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie; 2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie,, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Obsługa konkursu, może być zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 (spółdzielni socjalnej), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

12 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Klauzule społeczne

13 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 91, poz. 742) – która weszła w życie z dniem 16 lipca 2009 r. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009r. nr 206, poz. 1591) – która weszła w życie z dniem 22 grudnia 2009 r. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – (w Senacie); Wejdzie w życie od 1 stycznia 2010?

14 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Art. 19 Zamówienia zastrzeżone Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów pracy chronionej, w których większość zaangażowanych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, które ze względu na charakter lub stopień swojej niepełnosprawności nie mogą wykonywać swojej pracy w normalnych warunkach. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać odniesienie do tego przepisu. Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004

15 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004 Art. 26 Instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach. Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w szczególności, dotyczyć względów społecznych i środowiskowych.

16 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004 (preambuła) 28. Zatrudnienie i praca stanowią kluczowe elementy gwarantujące wszystkim równe szanse i przyczyniające sie do integracji społeczeństwa. W tym kontekście, zakłady pracy chronionej oraz programy pracy chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Jednakże, zakłady takie mogą być nie zdolne do uzyskania zamówień w normalnych warunkach konkurencji. W konsekwencji, należy umożliwić Państwom Członkowskim zastrzeżenie prawa takich zakładów do udziału w procedurach udzielania zamówień lub zagwarantowania im realizacji zamówień w ramach programów pracy chronionej.

17 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Dyrektywa 2004/18/WE z 31 marca 2004 (preambuła) 33. Warunki realizacji zamówienia zgodne są z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio lub pośrednio, dyskryminujące oraz są przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia. Mogą one, w szczególności, zachęcać do organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg – odnoszący się do realizacji zamówienia – co do zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, co do przestrzegania postanowień Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz co do zatrudnienia większej liczby osób niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo krajowe

18 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych Art. 29 ust. 4 Ustawa – Prawo zamówień publicznych) Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

19 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych (Art. 36. Ustawa – Prawo zamówień publicznych) 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: (…) 9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, (…), c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

20 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Art. 22, ust. 2 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

21 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Dokument pomocniczy Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z dnia 20 października 2009 r. – są dostępne na stronie www.efs.gov.pl oraz innych stronach internetowych.www.efs.gov.pl

22 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. WPROWADZENIE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH ART. 29, UST. 4 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PROWADZĄ DO SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTA WYŁĄCZNIE OFERTA SPEŁNIAJĄCA OKREŚLONE WYMAGANIA Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 powinny zostać określone, w fakultatywnych postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się również, aby wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych były również zamieszczane w ogłoszeniu o zamówieniu lub, w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Właściwym miejscem do zamieszczenia tego rodzaju informacji będzie pozycja dot. informacji dodatkowych. N a j w a ż n i e j s z e

23 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Możemy wprowadzić wymóg zatrudnienia przez wykonawcę następujących grup: osób bezrobotnych - osoby spełniające przesłanki art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.). młodocianych w celu przygotowania zawodowego - zgodnie z działem IX Kodeksu pracy - pracowników, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 18 lat i nie posiadają kwalifikacji zawodowych. osób niepełnosprawnych, - osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - co oznacza osoby nie będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a zostały wymienione w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Jak określić wymagania zatrudnieniowe

24 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Co powinniśmy umieścić specyfikacji istotnych warunków zamówienia? Po pierwsze - liczbę osób wymienionych wcześniej grup, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego na przykład: Wymaganiem związanym z realizacją zamówienia, może być wymóg zatrudniania przez wykonawcę przy jego realizacji np. co najmniej 50% pracowników, którzy zostali zatrudnieni spośród osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę;

25 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Po drugie - okres wymaganego zatrudnienia osób, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego; Okres wymagany przez zamawiającego nie może być dłuższy niż okres realizacji zamówienia na przykład: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego;

26 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Po trzecie – możemy wprowadzić dodatkowe warunki związane z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 29, ust. 4, na przykład: może to być wymóg, aby zatrudnienie było realizowane na podstawie stosunku pracy, lub może to być wymóg aby zatrudnienie dotyczyło osób skierowanych przez powiatowy urząd pracy, zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ; lub

27 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Po trzecie – możemy wprowadzić dodatkowe warunki związane z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 29, ust. 4, na przykład: może to być wymóg aby zatrudnienie dotyczyło osób zwalnianych w ramach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę wydanych w związku z Dyrektywą Rady NR 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz. U. L 225 z 12.8.1998, str. 16). Jak określić wymagania zatrudnieniowe

28 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Po czwarte – sposób dokumentowania zatrudnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, których zatrudnienie jest wymagane przez zamawiającego, na przykład: wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy; odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o prace; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę);

29 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Po piąte – uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia, na przykład: Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych bezrobotnych, zaś wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu; Ważne: Dotyczy to stanu realizacji zamówienia. Na etapie oferty wykonawca składa jedynie oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów będzie obowiązany przedstawić dopiero na etapie realizacji zamówienia

30 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Jak określić wymagania zatrudnieniowe Po szóste – sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, na przykład: W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną.

31 III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego. Wytyczne kwalifikowalności PO KL 3.1.3.1 Podsekcja 1 – Zasada konkurencyjności 5) W celu spełnienia zasady konkurencyjności Beneficjent zobowiązuje się do: 1)wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców [1], o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego; w przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną. [1] 2)wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty. 6) Kryteria oceny, o których mowa w pkt 5 lit. b, mogą określać wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej.


Pobierz ppt "III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google