Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mrągowo - 29.09.2011 KONFERENCJA organizacji pozarządowych Jak organizować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem? Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mrągowo - 29.09.2011 KONFERENCJA organizacji pozarządowych Jak organizować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem? Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Mrągowo - 29.09.2011 KONFERENCJA organizacji pozarządowych Jak organizować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem? Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

3 Mrągowo - 29.09.2011 ZASADY I WARTOŚCI NA JAKICH OPIERA SIĘ WSPÓŁPRACA subsydiarność/pomocniczość suwerenność, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja, jawność partycypacja, dobro wspólne

4 Mrągowo - 29.09.2011 PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY tworzenie polityk publicznych (dokumentów planistycznych) współpraca przy realizacji zadań publicznych wynikających z dokumentów strategicznych tworzenie warunków do współpracy

5 Mrągowo - 29.09.2011 CO MÓWI USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Formy współpracy w szczególności: 1. Zlecanie zadań publicznych 2. Wzajemne informowanie się o kierunkach prowadzonych działań 3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych 4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 5. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej 6. Umowa partnerstwa - wg ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

6 Mrągowo - 29.09.2011 CO MÓWI USTAWA Dodatkowe formy współpracy Tworzenie i prowadzenie ośordków wspierania organizacji pozarządowych – na zlecenie może ją prowadzić organizacja. Udzielanie pożyczek, poręczeń, gwarancji na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Tworzenie wieloletnich programów współpracy. Funkcjonowanie Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

7 Mrągowo - 29.09.2011 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZADU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada.

8 Mrągowo - 29.09.2011 CO MÓWI USTAWA Art. 5a 4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności: 1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zasady współpracy; 3) zakres przedmiotowy; 4) formy współpracy; 5) priorytetowe zadania publiczne;

9 Mrągowo - 29.09.2011 CO MÓWI USTAWA 6) okres realizacji programu; 7) sposób realizacji programu; 8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; 9) sposób oceny realizacji programu; 10) informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

10 Mrągowo - 29.09.2011 DWA DOKUMENTY Opracować Wieloletni program współpracy zawierający stałe elementy i zasady współpracy Opracować Roczny program współpracy, który w wielu miejscach odnosi się do programu wieloletniego

11 Mrągowo - 29.09.2011 PROPONOWANE DODATKOWE ELEMENTY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Analiza sektora pozarządowego Analiza dotychczasowej współpracy Analiza dokumentów strategicznych samorządu Wizja współpracy Partnerzy współpracy Nazwa programu na dany rok Można opisać inicjatywę lokalną

12 Mrągowo - 29.09.2011 PROPONOWANE DODATKOWE ELEMENTY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (w sytuacji gdy nie ma wieloletniego programu) Inicjatywa lokalna Rada Działalności Pożytku Publicznego Pożyczki, gwarancje, poręczenia

13 Mrągowo - 29.09.2011 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Mrągowo - 29.09.2011 KONFERENCJA organizacji pozarządowych Jak organizować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem? Arkadiusz Jachimowicz Elbląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google