Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza II – wypracowywanie wizji rozwoju regionu Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu Przysiek,

2 Plan pracy Lp. Czas Zadanie do wykonania Planowany wynik 1 12.00-12.05
Powitanie uczestników 2 Prezentacja wprowadzająca 3 Analiza SWOT – prezentacja i dyskusja Wnioski, uwagi zalecenia 4 Identyfikacja sytuacji w regionie – prezentacja badania ankietą Delphi 5 Przerwa 6 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Wnioski, uwagi, tezy określające sytuację w regionie 7 Podsumowanie Wskazania do wizji rozwoju regionu 8 Zakończenie spotkania Wskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy Cel – identyfikacja sytuacji oraz wypracowanie wizji rozwoju regionu. Dane wejściowe – wyniki badań, diagnoza sytuacji, tezy postawione w ankiecie Delphi (identyfikacja podstawowych problemów w regionie – na ich bazie będą wypracowywane działania, mające za zadanie eliminację / ograniczenie występujących problemów). Metodyka pracy Prezentacja danych pozyskanych w ramach badań oraz pracy ekspertów, poddanych w formie ankiety Delphi ocenie szerokiego grona respondentów. Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie postawionych tez i wyciągniętych wniosków, proponowanie uwag, tez, zaleceń, propozycji działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza II zostanie przygotowana następna ankieta Delphi. Jej zadaniem będzie sprecyzowanie / pogłębienie tez postawionych w pierwszej ankiecie (główne kierunki rozwoju, cele strategiczne, propozycje działań, spodziewane rezultaty wdrażania RSI).

4 Zrealizowane prace Raport Metodologiczny – koncepcja aktualizacji RSI.
Zrealizowane procesy: Diagnoza, Ewaluacja, Badania pogłębione, Różnorodność technik badawczych. Diagnoza sytuacji (dokument). Ewaluacja ex-post (dokument). Przygotowanie i rozpoczęcie procesu aktualizacji celów strategicznych i kierunków działań metodą foresight’u. Analiza SWOT – badanie ankietowe metodą CAWI. Badanie przy wykorzystaniu ankiety Delphi – I tura.

5 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań
Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusz/e rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

6 Wnioski z diagnozy – kapitał ludzki, edukacja
Kapitał ludzki – negatywne trendy: niska aktywność zawodowa (55,2% - o 1 p.p. niższy niż średnio w Polsce), niskie zatrudnienie (49% - o 2 p.p. niższy niż przeciętnie w Polsce), wysokie bezrobocie (11,2% - wyższe o 1,5 p.p., bezrobocie rejestrowane - 17,8% - o 4,5 p.p. wyższy niż średnio w kraju), starzenie się populacji, migracja. Edukacja - szkoły wyższe - mniejsza liczba osób z wyższym wykształceniem (o 4,6 p.p.) niż średnio w Polsce, ponadprzeciętnie reprezentowane kierunki kształcenia, takie jak: opieka społeczna (10,6%), nauki rolnicze, leśne i rybactwo (7,5%), fizyka (6,7%), pedagogika (6,2%), dziennikarstwo i informacja (6,2%), biologia (6,2%); mała liczba studentów kierunków technicznych (poniżej 4% łącznej liczby studentów danej specjalności w Polsce): produkcja i przetwórstwo (1,7%), ochrona środowiska (2,3%), informatyka (3,0%), nauki społeczne (3,3%), ochrona i bezpieczeństwo (3,6%), architektura i budownictwo (3,7%), nauki inżynieryjno-techniczne (3,8%), matematyka i statystyka (3,9%). Edukacja – szkoły średnie i zawodowe Brak współpracy szkolnictwa na poziomie średnim i zawodowym ze szkołami wyższymi w obszarze kształcenia specjalistów dla gospodarki, Nie nadążanie za postępem technicznym w obszarze kształcenia, Słabe dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki.

7 Wnioski z diagnozy – potencjał gospodarczy
Znaczna nierównowaga w liczbie firm – zróżnicowany wskaźnik przedsiębiorczości, centrum gospodarcze – rejon Bydgoszczy i Torunia, silna pozycja regionu włocławskiego oraz powiatu inowrocławskiego, zdecydowanie mniejsza liczba firm w pozostałych powiatach, duże firmy ulokowane w kilku powiatach – w większości w wyżej wymienionych. Wiodące sektory gospodarki regionu Spożywczy – duża liczba firm, w tym dużych firm, najwyższe przychody, Papierniczy – drugie po produkcji wyrobów spożywczych przychody, kilka firm, znaczny udział w przychodzie regionu, kluczowe znaczenie dla powiatów, w których działają Chemiczny – 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych, głównie duże firmy, najwyższe przygody na firmę w regionie, wysokie nakłady na B+R, Elektromaszynowy – generuje wysokie przychody, należy do niego największa liczba firm równomiernie rozprzestrzenionych po terenie województwa, Elektroniczny – istotny eksporter, „Crystal Park” w Łysomicach, SHARP i kooperanci Branże zdominowane przez MŚP Produkcja metalowych wyrobów gotowych, produkcja artykułów spożywczych oraz produkcja wyrobów z drewna oraz korka - równomiernie rozłożone w całym regionie, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn - głownie mikro firmy z niskim przychodem, Produkcja mebli i produkcja odzieży – istotne znaczenie dla blisko połowy powiatów, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - znaczenie dla kilku powiatów – specjalizacja lokalna.

8 Wnioski z diagnozy – innowacyjność, B+R
Nakłady na innowacyjność - 95% nakładów na innowacyjność przypadło na przemysł. nakłady firm usługowych – bardzo niskie (0,5% nakładów w Polsce), nakłady firm przemysłowych (4,5% nakładów w Polsce), niskie nakłady inwestycyjne na działalność B+R (1,8% wydatków ponoszonych w Polsce), niskie nakłady na zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych (1,7%), wysokie nakłady na zakup środków trwałych (ponad 5% wydatków w kraju), Udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach ogółem – 10% - dwukrotnie więcej niż średnio w Polsce – najlepszy wskaźnik wśród regionów, w MŚP udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem nie przekracza 1% (dwukrotnie mniej niż w Polsce). Nakłady na B+R – jedne z najniższych nakładów w kraju, nakłady na badania naukowe w ramach poszczególnych dziedzin wyniosły: nauki przyrodnicze (2,0%), nauki inżynieryjne i techniczne (1,6%), nauki medyczne i nauki o zdrowiu (0,7%), nauki rolnicze (0%), nauki społeczne (4,6%), nauki humanistyczne (0%). Jednostki naukowe – mała liczba jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, mała liczba pracowników B+R. Zgłoszenia patentowe – mała liczba zgłoszeń patentowych zgłoszenia w 2010 r. (3,9% ogólnej liczby zgłoszeń w Polsce). Udzielone patenty 35 – 2,5% liczby w całym kraju.

9 Wnioski z diagnozy – system innowacyjny
Przedsiębiorstwa duże znaczenie firm MŚP, które charakteryzują się niższą rentownością niż średnio w kraju, niską innowacyjnością oraz brakiem wsparcia w postaci lokalnego sektora B+R, relatywnie wysokie nakłady na badania i rozwój w kilku kluczowych sektorach gospodarki – w branży chemicznej, metalowej i elektronicznej, firmy te mają bardzo dobre wyniki, duże inwestycje największych firm spowodowały, że w regionie udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach ze sprzedaży ogółem jest największy w Polsce. Jednostki naukowe niewielka liczba jednostek B+R oraz uczelni prowadzących badania w sektorach, które mogłyby wesprzeć lokalny przemysł, brak silnych jednostek naukowych w branżach, które mają istotne znacznie dla lokalnego przemysłu, brak laboratoriów i zespołów naukowych nastawionych na świadczenie usług dla przemysłu. Jednostki otoczenia biznesu na potrzeby sektora MŚP funkcjonuje sieć instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi finansowe i doradcze, w tym w zakresie innowacyjności, jednak efekty tego wsparcia dotąd nie są widoczne (np. bardzo niska innowacyjność MŚP), mniej ośrodków innowacji i przedsiębiorczości niż w większości regionów w Polsce, przedsiębiorcy informują o niskiej aktywności jednostek otoczenia biznesu, często ich nie znali, ani nie znali ich oferty – jednostki muszą działać bardziej rynkowo.

10 Dane Analiza SWOT Analiza SWOT:
Czynniki wewnętrzne – mocne i słabe strony regionu, Czynniki zewnętrzne – szanse i zagrożenia. Założenia / wstępne tezy w oparciu o wyniki badań, ewaluacji oraz diagnozę. Tezy zostały poddane szeroko zakrojonemu badaniu metodą CAWI. Respondenci reprezentujący różne środowiska województwa kujawsko- pomorskiego, korzystając z ankiety internetowej dokonują weryfikacji postawionych tez. Wyniki badania (robocze) - prezentacja. Dyskusja. Dane

11 Mocne strony Słabe strony
Dobrze rozwinięte rolnictwo połączone z rozwiniętym przemysłem spożywczym. Dobrze rozwinięty przemysł chemiczny i elektromaszynowy, odznaczający wysoką rentownością, relatywnie wysokimi nakładami na B+R oraz na inwestycje. Od kilku lat, dzięki zagranicznym inwestycjom, województwo stało się potentatem w produkcji wysoko technologicznej elektroniki. Istnienie dużych firm, które mogą być motorami innowacyjności oraz działalności B+R w regionie. Relatywnie wysokie nakłady na badania i rozwój w kilku kluczowych sektorach gospodarki – w branży chemicznej, metalowej i elektronicznej. Duże inwestycje największych firm w kilku ostatnich latach spowodowały, że w regionie udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem jest największy w Polsce. Firmy MŚP są statystycznie większe niż średnio w Polsce – przy tej samej procentowej liczbie firm procentowo większe zatrudnienie i przychody. Łączne nakłady na badania i rozwój w województwie należą do najniższych w kraju. Słabe wyniki dotyczące liczby udzielonych patentów. Brak renomowanych uczelni technicznych. Niewielka liczba jednostek B+R oraz uczelni prowadzących badania w sektorach, które mogłyby wesprzeć lokalny przemysł. Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, w tym w szczególności w obszarze kierunków technicznych. Niekorzystne zmiany w zakresie zasobów ludzkich – niska aktywność zawodowa, starzenie się lokalnej społeczności, wysoka migracja. Duże znaczenie firm MŚP, które charakteryzują się niższą rentownością niż średnio w kraju, niską innowacyjnością oraz brakiem wsparcia w postaci lokalnego sektora B+R.

12 Szanse Zagrożenia Rozwój relatywnie silnego sektora MŚP – rozwój i wzrost firm z lokalnym kapitałem silnie związanych z regionem. Rozwój kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnej gospodarki. Rozwój badań i prac badawczo-rozwojowych w regionie. Zaangażowanie firm w zwiększenie nakładów na B+R. Tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami, szczególnie pomiędzy firmami MŚP z tej samej branży oraz wiodącymi dużymi przedsiębiorstwami i firmami MŚP Rozwój jednostek wsparcia biznesu pod kątem zaspokojenia potrzeb lokalnych firm MŚP. Silne zaangażowanie lokalnych środowisk w rozwój regionu. Zaplecze produkcyjno-usługowe dla sąsiednich regionów. Dalszy spadek wskaźników innowacyjności regionu i połączony z tym spadek rentowności lokalnego przemysłu. Bankructwa firm, szczególnie mikro związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej oraz wzrostem konkurencyjności sąsiednich regionów. Odpływ wykwalifikowanych pracowników do sąsiednich województw. Odpływ najzdolniejszej młodzieży na studia do uczelni w sąsiednich regionach. Migracja wewnętrzna z mniejszych miejscowości do większych – odpływ najzaradniejszych jednostek ze słabszych powiatów. Pogorszenie się warunków funkcjonowania firm (brak odpowiednio wykształconej lokalnej kadry, przeszkody administracyjne, słaba infrastruktura, itp.) i związane z tym zamykanie zakładów w regionie. Niska rentowność firm działających w regionie i związany z tym brak rozwoju lokalnego rynku, skutkujący m.in. brakiem rozwoju MSP sektora usługowego. Pakiet klimatyczny – radykalny wzrost kosztów przetwórstwa papieru i produkcji chemicznej.

13 Identyfikacja sytuacji w regionie
Weryfikacja stawianych tez za pomocą badania metodą Delphi. Badanie ankietowe bazujące na metodzie Delphi – skierowanie serii kwestionariuszy do dwóch grup osób: Wybranej grupy ekspertów, Przedstawicieli lokalnych środowisk (biznes, samorząd, edukacja). Ankieta opracowana w formie tez obejmujących cztery główne obszary tematyczne, pokrywające się z tematyką pracy zespołów eksperckich stanowi wytyczne do pracy zespołów: 1. Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, 2. Innowacyjna gospodarka, 3. Proinnowacyjne otoczenie biznesu, 4. Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie. W każdym z obszarów określono podobszary, w obrębie których postawiono szereg tez. Tezy sformułowane przez ekspertów na podstawie badań potencjału i sytuacji regionu w zakresie rozwoju innowacyjności gospodarki.

14 Badanie metodą Delphi W ramach badania respondenci korzystając ze skali punktowej określają: stopień aprobaty, lub dezaprobaty dla postawionych tez, można zaznaczyć opcję „nie mam zdania” oraz wpisać uwagi, przykłady potwierdzające dane stwierdzenie, propozycje działań, projektów inicjatyw, obszary do usprawnienia, można dodać nowe tezy. Wysłane ankiety: Eksperci reprezentujący różne środowiska – 252 ankiety, Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego – ponad 200 ankiet, Firmy zatrudniające powyżej 250 osób – 121 firm, Firmy MŚP – 600 firm. Termin zwrotu ankiet –

15 Identyfikacja sytuacji w regionie - obszary tematyczne
Proinnowacyjne otoczenie biznesu Potencjał instytucji otoczenia biznesu w regionie. Oczekiwania jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw wobec instytucji otoczenia biznesu. Poziom i zakres usług proinnowacyjnych w regionie. Kierunki rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie. E-gospodarka – rozwój infrastruktury proinnowacyjnej, w tym systemów ICT oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Działania samorządów regionalnych na rzecz rozwoju innowacyjności.

16 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Metodyka pracy
Prezentacja szczegółowa poszczególnych obszarów tematycznych. Moderowana dyskusja nad postawionymi tezami obejmująca: zgłaszanie uwag, tez, wniosków, wstępnych propozycji działań. Na podstawie wyników prac zespołów eksperckich oraz wyników badania Delphi przygotowana będzie następna ankieta Delphi. Jej zadaniem będzie pogłębienie tez postawionych w pierwszej ankiecie. Będzie ona obejmowała: główne kierunki rozwoju, cele strategiczne, propozycje działań, spodziewane rezultaty wdrażania RSI.

17 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Potencjał instytucji otoczenia biznesu w regionie Jakiego rodzaju działania powinny być podejmowane przez jednostki otoczenia biznesu w Województwie Kujawsko-Pomorskim? Wsparcie dla firm rozwijających innowacyjne technologie i produkty (kontakt z jednostkami badawczymi, wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania, wsparcie w zakresie patentowania, wyszukiwanie partnerów biznesowych, klientów, doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów). Wsparcie w zakresie modernizacji i rozwoju biznesu (szkolenia, doradztwo, pośrednictwo w transferze wiedzy i technologii, pomoc w pozyskiwaniu finansowania). Wsparcie w zakresie rozwoju nowych firm (pomoc w zakładaniu firm, wsparcie organizacyjne, lokalowe i merytoryczne). Realizacja polityki regionalnej w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, koordynacja procesów rozwoju systemu innowacyjnego, itp. Inne.

18 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Oczekiwania jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw wobec instytucji otoczenia biznesu Profesjonalne pośrednictwo w organizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz biznesu. Pomoc w wyszukiwaniu firm zainteresowanych danym obszarem badań. Pomoc w wyszukiwaniu jednostek badawczych mogących zrealizować projekt rozwojowy (technologii, produktu), lub dostarczyć niezbędnej wiedzy. Pomoc w przygotowaniu oferty badawczej i edukacyjnej. Pomoc w uzyskaniu patentu lub zgłoszenia do ochrony wzorów i znaków towarowych. Oferowanie szkoleń miękkich. Oferowanie szkoleń zawodowych. Doradztwo dla firm. Pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych. Promocja i wsparcie rozwoju eksportu oraz ekspansji zagranicznej firm. Pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Inne.

19 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Poziom i zakres usług proinnowacyjnych w regionie Oferowane usługi są wystarczające. Oferta usług jest zbyt mała. Oferowane usługi są niedostosowane do potrzeb firm w regionie. Poziom oferowanych usług jest zbyt niski. Oferowane usługi są nieznane w regionie – trudno powiedzieć jakie one są. Inne uwagi.

20 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Kierunki rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie Instytucje otoczenia biznesu powinny rozwinąć się w następujących obszarach i kierunkach: Profesjonalne centra wsparcia rozwoju gospodarczego dla wszystkich branż działające w głównych centrach regionu. Wprowadzenie specjalizacji pokrywającej się z lokalnymi specjalizacjami przedsiębiorstw. Rozbudowa infrastruktury materialnej jednostek. Rozwój posiadanych usług na bazie posiadanej infrastruktury. Budowa nowych usług. Nawiązanie ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi i edukacją. Realizacja polityki samorządu w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Inne.

21 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa E-gospodarka – rozwój infrastruktury proinnowacyjnej, w tym systemów ICT oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu Braki w następujących obszarach w zakresie E-gospodarki stanowią istotne ograniczenie w rozwoju firm innowacyjnych w regionie: Dostęp do usług urzędów za pośrednictwem Internetu. Dostęp do sieci Internet w regionie. Zbyt niska jakość dostępnych łączy do sieci. Zbyt niskie parametry istniejącej infrastruktury sieci Internet. Brak wsparcia w zakresie rozwoju i wdrażania systemów informatycznych. Brak specjalistów w branży ICT (technologie informatyczne i telekomunikacyjne). Inne.

22 Identyfikacja sytuacji w regionie – część warsztatowa Działania samorządów regionalnych na rzecz rozwoju innowacyjności Jakiego rodzaju działania powinny prowadzić samorządy na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie: Wsparcie finansowe dla firm realizujących projekty innowacyjne. Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej na poziomie szkolnictwa zawodowego i średniego do potrzeb lokalnej gospodarki. Działania na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb lokalnej gospodarki. Działania na rzecz rozwoju oferty jednostek naukowych dostosowanej do potrzeb lokalnej gospodarki. Koordynacja rozwoju systemu innowacyjnego w regionie, tworzenie ram prawnych, promocja, itp. bez bezpośredniego zaangażowania organizacyjnego. Bezpośrednia realizacja działań pro innowacyjnych. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez promocję i wspieranie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń przedsiębiorców, fundacji i jednostek otoczenia biznesu. Likwidacja barier w rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej. Rozwój infrastruktury regionu mający za zdanie ułatwienie rozwoju i funkcjonowania firm, w tym również firm innowacyjnych Inne.

23 Podsumowanie – wskazanie do wizji
Wizja rozwoju regionu i związanych w tym działań w danym obszarze tematycznym Wstępne propozycje: 1. 2. 3. Moderowana dyskusja; wizja powinna wynikać z tez postawionych i sformułowanych w wyniku dyskusji nad sytuacją w regionie.

24 Dane kontaktowe Wykonawcy
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, Warszawa tel. (022) , fax. (022) Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, Tel. (biuro j.w.), tel. kom


Pobierz ppt "Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google