Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interdyscyplinarność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interdyscyplinarność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Interdyscyplinarność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
                                                                                     Renata Durda - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ - Zespół Monitorujący ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej - Dwumiesięcznik „Niebieska Linia”

2

3

4

5 Interdyscyplinarny 1. dotyczący dwu lub więcej dyscyplin naukowych 2. korzystający z dorobku kilku nauk 3. złożony z specjalistów reprezentujących różne gałęzie wiedzy

6 Trochę różnych dziedzin
Ekonomia Statystyka Historia Religia Prawo Socjologia Pedagogika Psychologia...

7 Koszty ekonomiczne przemocy
Najnowsze badania finansowane w ramach programu Daphne oceniają, że sama tylko przemoc w rodzinie kosztuje państwa członkowskie UE 16 mld euro rocznie. Badania te sugerują również, że każde dodatkowe euro wydane na zapobieganie przemocy wobec kobiet dałoby oszczędności rzędu 87 euro na łączne koszty przemocy w rodzinie. 1 euro euro

8 Przemoc wobec kobiet na świecie
Większość przypadków przemocy wobec kobiet ma miejsce w rodzinie. W ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie sprawcami tego przestępstwa są mężczyźni, a ofiarami kobiety. Według WHO, w zależności od kraju, od 10 do 60% kobiet w jakimś okresie swego życia doznaje przemocy ze strony swego męża lub partnera. Każdego roku około 22 miliony spośród 250 milionów kobiet żyjących w UE doświadcza przemocy.

9

10 Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
Prace rozpoczęto w 2005 roku w Warszawie Zakończono w maju 2011 roku w Istambule Do roku podpisało ją 16 państw – 13 w dniu przyjęcia (w tym: Austria, Francja, Islandia, Czarnogóra, Słowacja, Hiszpania, Turcja, 3 w późniejszym terminie Polska... ?

11 Zegar „przemocowy” w Polsce
Co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza aktów przemocy Co 2,5 doby ginie kobieta z powodu „nieporozumień rodzinnych” Co 15 minut ktoś zgłasza na Policję fakt przemocy w rodzinie 6% kobiet w wieku r.ż. co roku doznaje przemocy (czyli ok. 800 tys.) co druga udawała się po pomoc lekarską; co szósta wymagała hospitalizacji z powodu doznanej przemocy; Tylko 30% kobiet zgłasza organom ścigania fakt doznanej przemocy CZYLI o 70% przypadków przemocy nie wie policja. (opr. prof. Beata Gruszczyńska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, UW)

12 Źródła prawa w Polsce Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493; Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842) (aż ośmiu!)

13 Bezpłatna pomoc Art Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: 1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

14 Bezpłatna pomoc (cd. art. 3)
4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

15 Akty prawa międzynarodowego
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ): Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 roku Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet z 20 grudnia 1993 roku Rada Europy: - Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (85)4 w sprawie przemocy domowej z 26 marca 1985 r.; - Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (90)2 w sprawie reakcji społecznych na przemoc w rodzinie z 15 stycznia 1990 r.; - Rekomendacja Rady Europy 1450 (2000) dotycząca przemocy wobec kobiet w Europie; - Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec. (2002)5 w sprawie ochrony kobiet przed przemocą z 30 kwietnia 2002 r. Unia Europejska:

16 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016
Obszar I. – PROFILAKTYKA Obszar II – OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE Obszar III – ODDZIAŁYWANIA NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE Obszar IV – PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB

17 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016
Obszar I. – PROFILAKTYKA 1.1. Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1.2. Podniesienie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie 1.3. Ograniczenie zjawiska przemocy w mediach 1.4. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych 1.5. Realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

18 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016
Obszar II – OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE 2.1. Rozwój infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wypracowanie zasad współpracy 2.2. Upowszechnianie informacji oraz edukacji w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2.3. Udzielanie pomocy wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2.4. Monitoring skuteczności działań pomocowych

19 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016
Obszar III – ODDZIAŁYWANIA NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE 3.1. Rozwój infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych oddziaływujących na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz wypracowanie zasad współpracy 3.2. Interwencja oraz reakcja właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie 3.3. Stosowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie

20 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016
Obszar IV – PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB 4.1. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego osób przygotowujących się do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osób realizujących te zadania 4.2. Wyznaczenie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 4.3. Wzmocnienie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.4. Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21 Program Krajowy Program Wojewódzki Program Powiatowy Program Gminny

22 Zadania państwa Tworzenie i egzekwowanie prawa
Opracowywanie procedur postępowania i standardów działania Edukacja społeczeństwa Kształcenie i przygotowanie profesjonalistów Zapewnienie środków Wspieranie podmiotów, które działają na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie

23 Zadania województwa Tworzenie i egzekwowanie prawa
Opracowywanie procedur postępowania i standardów działania Edukacja społeczeństwa Kształcenie i przygotowanie profesjonalistów Zapewnienie środków Wspieranie podmiotów, które działają na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie

24 Zadania powiatu Tworzenie i egzekwowanie prawa
Opracowywanie procedur postępowania i standardów działania Edukacja społeczeństwa Przygotowanie profesjonalistów Zapewnienie środków Wspieranie podmiotów, które działają na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie

25 Zadania własne gminy Art. 6. ust. 2.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

26 Zespoły i grupy Interdyscyplinarne zespoły strategiczne (dawnej koalicje) – tworzenie i nadzorowanie realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, monitorowanie zjawiska, wyznaczanie priorytetów działań i finansowania, zlecanie badań, inicjowanie kampanii edukacyjnych, pozyskiwanie środków i partnerów, lobbing u lokalnych władz… Stały, reprezentatywny dla danej instytucji skład Grupy robocze (zadaniowe) – rozwiązywanie problemów konkretnych osób i rodzin, „praca z przypadkiem” Zmienny skład, odpowiedni do potrzeb konkretnego przypadku UWAGA! Grupa robocza to metoda pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami

27 Wydział spraw społecznych
URZĄD GMINY Wydział spraw społecznych Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wymiar sprawiedliwości policja Ośrodki pomocy społecznej placówki służby zdrowia PIK-i placówki oświatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne Grupy robocze - działania operacyjne Grupa robocza (zadaniowa) Grupa robocza

28 Korzyści z pracy zespołowej
Szybszy przepływ informacji, lepsza diagnoza Koordynacja potrzebnych działań Zapobieganie powielaniu działań Zapobieganie podejmowaniu działań wykluczających się Oszczędność czasu i energii Zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności Zwiększenie skuteczności działań Solidarna odpowiedzialność Zmniejszenie możliwości manipulacji Grupa wsparcia dla pomagających

29 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet 25 listopada – 10 grudnia Kampania BIAŁEJ WSTĄŻKI
zwiększenie świadomości społecznej na temat skali i problemu przemocy wobec kobiet podniesienie roli mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet zwrócenie uwagi mediów na ten problem wzmocnienie w kobietach wiary w to, że nie są same wyrażenie niezgody na przemoc w relacjach między kobietami i mężczyznami                                                                                     

30

31 Plebiscyt POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ V edycja – 2012
Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Patron: Komendant Główny Policji Celem konkursu jest: promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. Zgłoszenia przyjmujemy od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) Zgłoszenia do końca maja 2012!

32

33

34 Współpracują ze sobą LUDZIE
a nie instytucje

35 Wyróżnienia ZŁOTY TELFON XI edycja – 2011
Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP „Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 15 instytucji i 86 osób. Zgłoszenia :

36

37 i zapraszam do współpracy
Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy z „Niebieską Linią” Renata Durda


Pobierz ppt "Interdyscyplinarność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google