Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto za to wszystko zapłaci Mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto za to wszystko zapłaci Mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych."— Zapis prezentacji:

1 Kto za to wszystko zapłaci Mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych

2 Sukces projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa zależy od sieci ostatniej mili WSS finansowane z RPO, jakie są możliwe źródła finansowania sieci dostępowych: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4 Działanie 8.3 Działania 4.3 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 2

3 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

4 POIG Wielkopolska na tle kraju 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 4 Liczba oraz wartość (w tys. PLN) podpisanych umów POIG 4.3POIG 8.3POIG 8.4 Liczba projektów reszta kraju 4 215 153 w tym w wielkopolsce 3 11 23 Wartość projektów reszta kraju 35 476 601 683 319 458 w tym w wielkopolsce 33 276 42 068 36 234

5 POIG 8.4 Wielkopolska na tle kraju 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 5 Udział Wielkopolski po 5 naborach: 15% pod względem ilości projektów 11,3% pod względem wartości podpisanych umów Udział Wielkopolski po 5 naborach: 15% pod względem ilości projektów 11,3% pod względem wartości podpisanych umów Liczba oraz wartość (w tys. PLN) podpisanych umów nabór ciągłyrunda I 2009runda II 2009runda I 2010Łącznie Łączna liczba projektów 3 10 48 92 153 w tym w Wielkopolsce - 3 11 9 23 Łączna wartość projektów 1 838 11 219 58 322 248 079 319 458 w tym w Wielkopolsce - 5 507 15 004 15 723 36 234

6 POIG 8.3 Wielkopolska na tle kraju 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 6 Udział Wielkopolski po 5 naborach: 5% pod względem ilości projektów 7% pod względem wartości podpisanych umów Udział Wielkopolski po 5 naborach: 5% pod względem ilości projektów 7% pod względem wartości podpisanych umów Liczba oraz wartość (w tys. PLN) podpisanych umów nabór ciągłyrunda I 2009runda II 2009runda I 2010runda II 2010Łącznie Liczba projektów reszta kraju 25 34 70 50 36 215 w tym w Wielkopolsce 2 1 3 2 3 11 Wartość projektów reszta kraju 18 749 4 019 2 717 9 512 7 071 42 068 w tym w Wielkopolsce 49 078 95 172 183 788 140 521 133 124 601 683

7 POIG DZIAŁANIE 8.4

8 POIG 8.4 informacje ogólne 8. oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.4: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Cel działania: Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla użytkowników końcowych poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo Środki przeznaczone na działanie: 200 mln EUR Podstawowe wymogi dla projektów: tylko w wyznaczonych miejscowościach, dostęp dla co najmniej 40 podmiotów, minimalna przepływność 2 Mbit/s. Maksymalna wysokość dofinansowania – 60% dla mikro i małych, 50% dla średnich przedsiębiorstw 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 8

9 POIG 8.4 wykaz miejscowości 20.09.2011 UKE udostępniło nowy wykaz miejscowości kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania POIG 8.4: miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30%. Wykaz miejscowości powstał w oparciu o dane przekazane przez podmioty, świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2011 r. możliwa będzie także ponowna inwestycja w ramach działania 8.4. w miejscowościach, w których zrealizowano projekty zakładające bardzo niski poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu. 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 9

10 POIG 8.4 wykaz miejscowości - Wielkopolska 4 605 miejscowości z 204 gmin liczba ludności – 1,2 mln, ok. 36% populacji Wielkopolski w 388 miejscowościach zakwalifikowanych do wsparcia w ramach 8.4 planowane są węzły sieci WSS 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 10

11 POIG 8.4 nabory Nabory archiwalne -dotychczas odbyło się 5 naborów Nabór 2011: Ogłoszenie naboru – 17 października 2011 roku – gazeta o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie www.wwpe.gov.pl,www.wwpe.gov.pl Rozpoczęcie naboru – 31 października 2011 roku, Zakończenie naboru – 30 grudnia 2011 roku. 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 11

12 POIG DZIAŁANIE 8.3

13 POIG 8.3 informacje ogólne Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub ww. grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Budżet działania 364,4 mln EUR Wysokość dofinansowania do 85% 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 13

14 POIG 8.3 Typy projektów Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat), w tym budowa odpowiedniej infrastruktury, jeśli nie jest ona dostępna na terenie objętym projektem Dostarczenie instalacji oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę Zakup szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsług i komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności ni ezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji pr zez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), Promocja na obszarze objętym projektem. 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 14

15 POIG 8.3 Nabory Dotychczas odbyło się 6 naborów Aktualny – II nabór 2011: Ogłoszenie naboru – 18 lipca 2011 roku – gazeta o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie www.wwpe.gov.plwww.wwpe.gov.pl Rozpoczęcie naboru – 1 sierpnia 2011 roku Zakończenie naboru – 28 października 2011 roku 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 15

16 POIG DZIAŁANIE 4.3

17 POIG 4.3 Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające odpowiednią zdolność kredytową Na co: na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Ile: Do 4 mln PLN Dla Wielkopolski: Mikro i małe przedsiębiorstwa 60% Średnie 50% 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 17

18 POIG 4.3 premia technologiczna Dofinansowanie przyznawane jest w formie premii technologicznej: częściowa spłata kapitału kredytu technologicznego za zrealizowanie inwestycji technologicznej zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie udział kredytu (a nie wysokość premii technologicznej)– do 75% kosztów kwalifikowanych kredyt technologiczny może być udzielony w jednym z 15 banków współpracujących z BGK Nabory Nabór ciągły do wyczerpania alokacji Następny nabór: Oficjalne ogłoszenie – w połowie października, Przyjmowanie wniosków – planowane jest na początek grudnia 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 18

19 POIG 4.3 przykład Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatkówWydatki całkowite W tym wydatki kwalifikowane kredyt technologicznyudział własny Wydatki całkowite 4 100 000 zł Wydatki kwalifikowane, w tym: 4 000 000 zł 3 000 000 zł 1 000 000 zł zgodne z art. 10 ust 5 ustawy 3 800 000 zł zgodne z art. 10 ust 6 ustawy 200 000 zł Wydatki niekwalifikowane 100 000 zł Kwota premii technologicznej, w tym: 2 380 000 zł zgodnych z art. 10 ust 5 ustawy 2 280 000 zł zgodnych z art. 10 ust 6 ustawy 100 000 zł Złożenie wniosku kredytowego w banku komercyjnym Promesa kredytowa Przekazanie wniosku do BGK (przez bank komercyjny) Ocena formalna wniosku w BGK Ocena merytoryczna wniosku w BGK Podpisanie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 19

20 Podsumowanie 4 podstawowe źródła finansowania wybór zależy od: Rodzaju beneficjenta Doświadczenia beneficjenta Rodzaju inwestycji Obszaru inwestycji Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny JST, MŚP POIG 4.3 do 50/60% MŚP POIG 8.3 do 85% JST POIG 8.4 do 50/60% MŚP Ostatnia mila 2011-10-06 I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Kto za to wszystko zapłaci - mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych 20

21 ZAPRASZAM DO DYSKUSJI KRZYSZTOF LISZYŃSKI SzerokopasmowaPolska.pl k.liszynski@szerokopasmowapolska.pl


Pobierz ppt "Kto za to wszystko zapłaci Mechanizmy finansowania sieci szerokopasmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google