Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej"— Zapis prezentacji:

1 Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach rok szkolny 2010/2011 1

2 zbadanie efektów działalności dydaktycznej szkoły;
Wprowadzenie Celem ewaluacji wewnętrznej w SP nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach w roku szkolnym 2010/2011 było: zbadanie efektów działalności dydaktycznej szkoły; doskonalenie procesu kształcenia przez wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu kl.I i III ; doskonalenie procesu kształcenia przez wdrażanie wniosków z analizy wyników sprawdzianów kl.VI ; analiza stopnia realizacji założeń koncepcji pracy szkoły; modyfikacja koncepcji pracy szkoły lub opracowanie planu działań naprawczych w razie potrzeb; zebranie informacji na temat sposobu wdrażania w szkole nowej podstawy programowej. Wybór w/w celów wynikał z aktualnych potrzeb szkoły i uwzględnienia priorytetów MEN.

3 Podczas badań wykorzystano następujące narzędzia i metody badawcze:
arkusz diagnozy wstępnej uczniów kl.I; test na zakończenie klasy I; testy standaryzowane OPERON dla uczniów klas III; testy standaryzowane dla uczniów klas VI wykorzystywane do próbnych sprawdzianów kompetencji; ankiety dla uczniów klas VI; analiza dokumentów, ankiety dla nauczycieli kl.I-VI, wywiad z rodzicami Rady Rodziców i uczniami Samorządu Uczniowskiego ankiety dla nauczycieli kl. I-II. Grupę badawczą stanowili uczniowie klas I, III, VI, nauczyciele klas I-VI, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

4 Wymaganie 1 Analizowanie wyników diagnozy wstępnej uczniów oraz wyników testów kompetencji po ukończeniu przez nich klasy I DIAGNOZA WSTĘPNA Edukacja polonistyczna

5

6 Edukacja matematyczna

7

8

9 TEST NA ZAKOŃCZENIE KLAS I
Edukacja polonistyczna

10 Edukacja matematyczna

11 Wyniki analizy testów diagnozy wstępnej klas I wykazały trudności uczniów w zakresie: - analizy słuchowej wyrazów; - dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i logicznego ciągu zdarzeń; - wykonywania działań matematycznych na liczbach (w zakresie do10); - określania warunków przynależności elementów do zbiorów logicznych. Wychowawcy klas I opracowali program naprawczy i realizowali działania, mające na celu poprawę wyników. Analiza wyników testów, przeprowadzonych w klasach pierwszych w maju 2011 r., wykazała udoskonalenie umiejętności dzieci w zakresie: - analizy słuchowej wyrazów; - określania warunków przynależności elementów do zbiorów logicznych. Pomimo podjętych działań naprawczych, nie udało się poprawić umiejętności uczniów w zakresie wykonywania działań matematycznych na liczbach (w zakresie 10) oraz dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i logicznego ciągu zdarzeń.

12 ZALECENIA Wychowawcy klas II (w roku szkolnym 2011/2012 ) powinni zintensyfikować działania, zmierzające do udoskonalenia umiejętności uczniów w zakresie dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i logicznego ciągu zdarzeń oraz wykonywania działań matematycznych (w tym usprawnienia liczenia do10); Wychowawcy klas II (np. podczas spotkania z rodzicami we wrześniu 2011 r.) powinni przekazać informacje o wnioskach z ewaluacji, dotyczącej analizy wyników testów po zakończeniu klasy I oraz związanych z nią zaleceniach.

13 Analizowanie wyników testów wiedzy i umiejętności dla uczniów klas III
Wymaganie 2 Analizowanie wyników testów wiedzy i umiejętności dla uczniów klas III Standardy nauczania Wynik szkoły w procentach Wynik województwa w procentach Wynik dla Polski w procentach CZYTANIE 91% 89% PISANIE 73% 76% ROZUMOWANIE 83% 78% KORZYSTANIE Z INFORMACJI 80% 79% WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE 84% OGÓŁEM 82% 81%

14 WNIOSKI: Z analizy wyników ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasistów wynika, że uczniowie bardzo dobrze opanowali: - czytanie(91%); - korzystanie z informacji (80%); - wykorzystywanie wiedzy w praktyce (84%); - rozumowanie(83%). Najsłabszy wynik uczniowie uzyskali w zakresie pisania 73% ( wynik dla województwa i Polski wynosi 76%). Uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów. Średni wynik w naszej szkole to 33,24, czyli o 0,79 pkt więcej niż średni wynik w województwie i kraju.

15 ZALECENIA: Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczący w klasach IV w roku szkolnym 2011/2012, powinni doskonalić u uczniów umiejętność pisania kilkuzdaniowych wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem: spójności, poprawności językowej, celowego dobierania środków językowych i przestrzegania zasad interpunkcji. Wychowawcy klas III podczas ostatniego spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2011/2012 powinni przekazać informacje o wynikach ewaluacji dotyczącej analizy testów po zakończeniu klasy III i o związanych z nią zaleceniach. Wychowawcy obecnych klas III powinni omówić wyniki sprawdzianów kompetencji poszczególnych uczniów z przyszłymi wychowawcami klas IV.

16 Wymaganie 3 Analizuje się wyniki sprawdzianu próbnego klas VI.

17 Porównanie ogólne wyników oraz łatwość standardów.
Szkoła VI A VI B VI C VI D Liczba uczniów 94 32 25 22 15 Średnia 23,18 22,19 22,28 25,07 Maksimum 39 34 38 Minimum 9 13 11 Łatwość 0,58 0,55 0,56 0,63 Stand.: Czytanie 0,81 0,82 0,76 0,83 Stand.: Pisanie 0,51 0,47 0,48 Stand.: Rozumowanie 0,37 0,52 0,43 Stand.: Korzystanie z informacji 0,89 0,92 0,91 Stand.: Wyk. wiedzy w praktyce 0,45 0,42 WNIOSKI: Uczniowie bardzo dobrze opanowali umiejętności korzystania z informacji oraz czytania, średnio sobie radzą z pisaniem, a najgorzej z rozumowaniem oraz wykorzystaniem wiedzy w praktyce. 17

18 Średni wynik szkoły (23,18 punktów) jak również mediana (wynik środkowy) i dominanta (wartość typowa) uplasował się w 5 staninie w dziewięciostopniowej skali staninowej, co oznacza, że uczniowie osiągnęli poziom tak zwany „średni”. Sprawdzian okazał się dla uczniów umiarkowanie trudny (łatwość wyniosła 0,58). Uczniowie nie potrafią odpowiednio gospodarować czasem. Podczas sprawdzianu próbnego wielu uczniom zabrakło go na rozwiązanie ostatniego, najbardziej rozbudowanego zadania. Analiza ankiety wykazała, że uczniowie znają swoje mocne i słabe strony. Wyniki sprawdzianu w większości pokrywały się z odpowiedziami w ankiecie.

19 ZALECENIA W pracy z uczniami nauczyciele powinni ćwiczyć umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza lekcji matematyki, na których uczniowie uczą się dokonywania zamiany jednostek długości, masy, pola i objętości. Nauczyciele powinni powtarzać z uczniami wiadomości z geometrii płaskiej i przestrzennej. Nieumiejętność prawidłowego zapisywania dat przez uczniów wskazuje na potrzebę wprowadzenia zwyczaju ich notowania podczas podawania tematu lekcji. Na lekcjach przyrody należy zwrócić szczególną uwagę na znajomość kalendarza (czas trwania pór roku i kolejność miesięcy). Zaleca się częstsze ćwiczenie umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi oraz tworzenia zdań o właściwej konstrukcji. Należy rozwijać wyobraźnię uczniów, a także uczyć pisemnego wyrażania myśli. Należy zwracać uwagę uczniów na staranność zapisu prac ze wszystkich przedmiotów.

20 Matematycy powinni nakłaniać uczniów, aby sprawdzali poprawność obliczeń w zadaniach.
Należy częściej proponować ćwiczenia, które powinny zostać wykonane przez uczniów w określonym czasie, aby mogli uczyć się dyscypliny i organizacji własnej pracy. Zaleca się zapisywanie na tablicy dokładnej godziny zakończenia zadania.

21 Wymaganie 4 Analizuje się wyniki sprawdzianu klas VI.

22 Porównanie ogólne wyników oraz łatwość standardów
Szkoła VI A VI B VI C VI D Liczba uczniów 93 32 25 22 14 Średnia 25,37 25,9 24,3 24,5 27,4 Maksimum 38 36 37 Minimum 8 11 13 Łatwość 0,63 0,64 0,60 0,61 0,68 Stand.: Czytanie 0,85 0,87 0,83 Stand.: Pisanie 0,49 0,48 0,47 0,41 Stand.: Rozumowanie 0,67 0,62 0,79 Stand.: Korzystanie z informacji 0,57 0,59 Stand.: Wyk. wiedzy w praktyce 0,52 0,43 0,50

23 WNIOSKI: Średni wynik szkoły wyniósł 25,37 pkt. Wynik ten jest lepszy niż średni wynik województwa (24,90 pkt) i kraju (25,27 pkt). Sprawdzian dla większości uczniów okazał się umiarkowanie trudny. Uczniowie bardzo dobrze opanowali umiejętności czytania oraz rozumowania. Dobrze wypadły umiejętności korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Najniższy poziom umiejętności prezentują uczniowie w zakresie konstruowania kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. W porównaniu z wynikami próbnych sprawdzianów nastąpiła znaczna poprawa umiejętności: rozumowanie

24 ZALECENIA: W ramach zajęć z artykułu 42 KN należy kontynuować pracę z uczniami polegającą na rozwiązywaniu testów międzyprzedmiotowych. Należy przeprowadzać dwa sprawdziany próbne (listopad oraz luty). Zaleca się częstsze ćwiczenie umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi oraz tworzenia zdań o właściwej konstrukcji.

25 Wymaganie 5 Szkoła ma koncepcję pracy Z analizy ankiet i wywiadów wynika, że: szkoła ma opracowaną koncepcję pracy; większość grona nauczycielskiego miała wpływ na jej treść; sugestie, dotyczące modyfikacji koncepcji, zostały uzgodnione podczas spotkań zespołów przedmiotowych; szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją; przedstawiciele rodziców i uczniów nie mają zastrzeżeń do pracy szkoły. ZALECENIA Z powodu zmiany na stanowisku dyrektora szkoły w roku szkolnym 2010/11 koncepcja pracy szkoły nie została wypracowana wspólnie z Radą Pedagogiczną. W związku z tym, zaleca się kontynuowanie analizy sposobów jej realizacji podczas prac zespołów samokształceniowych i zgłaszanie propozycji zmian dyrektorowi szkoły. W celu umożliwienia systematycznej analizy koncepcji pracy szkoły oraz ułatwienia dostępu do informacji dla społeczności szkolnej (nauczyciele, rodzice, uczniowie), zaleca się opracowanie jej w formie multimedialnej i umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

26 Zaleca się wprowadzenie w roku szkolnym 2011/2012 dziennika internetowego, dzięki któremu rodzice będą na bieżąco informowani o postępach w nauce i frekwencji szkolnej swoich dzieci. W związku z wnioskami Zespołu Samokształceniowego kl. I-III, proponuje się dopisanie do rozdziału I Wychowanie koncepcji pracy szkoły, następujących treści: „promowanie wartości moralnych i humanistycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do bliższego poznania biografii patrona szkoły bł. Matki Teresy z Kalkuty i wychowania w poszanowaniu drugiego człowieka (konkursy, Adopcja Serca, akcje charytatywne)”; Jeżeli w szkole będzie realizowany program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III”, należy dopisać to w koncepcji pracy szkoły w rozdziale II Dydaktyka, podnoszenie jakości. Należy wystąpić z wnioskiem o innowację dla kl. I- VI, dotyczącą przezwyciężenia stresu, fobii szkolnej, nowoczesnych metod uczenia się (potrzeba wynika z analizy ankiet na temat oczekiwań rodziców wobec szkoły) Zaleca się realizację programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”.

27 Wymaganie 6 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego Wniosek: Nauczyciele klas I- II Szkoły Podstawowej nr 35 z OI znają i prawidłowo, zgodnie z zaleceniami MEN w roku szkolnym 2010/11 wdrażali nową podstawę programową kształcenia ogólnego Dokładny opis celów, narzędzi, grup badawczych, wyników oraz zaleceń ewaluowanych obszarów został przedstawiony w raportach szczegółowych.


Pobierz ppt "Raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google