Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady konstruowania programów projakościowych Opracowała: Iwona Rybeńska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady konstruowania programów projakościowych Opracowała: Iwona Rybeńska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 Zasady konstruowania programów projakościowych Opracowała: Iwona Rybeńska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZCE

2 Programy nauczania, programy autorskie (własne) Każdy program musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników.

3 Program nauczania do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego : powinien stanowić opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, musi obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczyć edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części.

4 Program powinien zawierać również: –szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania; – materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

5 Program zawiera: – procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, –opis założonych osiągnięć ucznia oraz propozycje metod, – omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, –relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, –ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu.

6 Program nauczania ma odpowiadać na pytania: Po co uczyć ? Czego uczyć ? Jak uczyć ? Jak oceniać? Jak poprawiać?

7 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA? Fundamentem programu nauczania (programu własnego) jest podstawa programowa.

8 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA? KROK 1: Zapoznanie z częścią ogólną O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego Podstawa została napisana językiem efektów kształcenia, dlatego w podstawie każdego przedmiotu zostały sformułowane: - cele kształcenia, czyli wymagania ogólne, - treści nauczania, czyli wymagania szczegółowe. Obowiązek znajomości podstawy niższego etapu edukacyjnego. Podstawa jest kierowana do przeciętnego ucznia, konieczna jest indywidualizacja w nauczaniu i uwzględnienie potrzeb uczniów uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce. Duży nacisk położony został na treści wychowawcze.

9 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA? KROK 2 Zapoznanie z częścią wstępną podstawy programowej określonego etapu edukacyjnego. KROK 3 Analiza rozdziału Zalecane warunki i sposoby realizacji. KROK 4 Analiza podstawy programowej. KROK 5 Pogłębiona diagnoza uczniów. -analiza potrzeb i zainteresowań uczniów, możliwości wynikających z jego wieku, -analiza opinii i orzeczeń.

10 Programy projakościowe: 1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych 3. Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się

11 Programy projakościowe 1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym Międzyszkolne Koła Przedmiotowe Indywidualny Tok Nauki Indywidualny Program Nauki Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym Edukacja Informatyczna Klub Gimnazjalisty

12 Programy projakościowe 2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych

13 Programy projakościowe 3. Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się Programy Naprawcze /zalecenie Kuratora Oświaty/ Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami Program Wspierania Edukacji Zawodowej /realizacja w formie szkoleń/

14 Międzyszkolne koła przedmiotowe Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji uczniów w danym zakresie 3. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 4. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 5.sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

15 Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji, uczniów w danym zakresie 3. udokumentowana informacja o dotychczasowych sukcesach i osiągnięciach uczniów - /załącznik 2/; 4. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 5. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 6sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

16 Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji, uczniów w danym zakresie 3. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 4. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 5.sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

17

18

19 Załącznik 5 Ocena merytoryczna programu - adresaci i warunki realizacji programu1 - cele ogólne i cele szczegółowe2 - treści kształcenia2 - metody pracy1 - założone osiągnięcia ucznia1 - sposoby oceny osiągnięć uczniów1 - sposoby ewaluacji programu1 - plan realizacji programu1 10

20 załącznik 5 Sukcesy nauczyciela realizującego program (ostatnie 3lata) - doświadczenie nauczyciela realizującego program5 - inne dodatkowe osiągnięcia5 10

21 Załącznik 5 Analiza formalna - wniosek dyrektoratak - informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań tak - informacje dotyczące nauczyciela realizującego program tak - uczniowie są objęci dodatkowymi programami edukacyjnymi (np. unijnymi) nie

22 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 71-699 Szczecin ul. Hoża 6 telefon / fax: +48 91 42 82 944 adres e-mail:sekretariat.odn@zce.szczecin www:odn.zce.szczecin.plodn.zce.szczecin.pl


Pobierz ppt "Zasady konstruowania programów projakościowych Opracowała: Iwona Rybeńska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google