Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady konstruowania programów projakościowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady konstruowania programów projakościowych"— Zapis prezentacji:

1 Zasady konstruowania programów projakościowych
Opracowała: Iwona Rybeńska, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ZCE

2 Programy nauczania, programy autorskie (własne)
Każdy program musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników.

3 Program nauczania do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego :
powinien stanowić opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, musi obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczyć edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części.

4 Program powinien zawierać również:
szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;  materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

5 Program zawiera:  procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, opis założonych osiągnięć ucznia oraz propozycje metod,  omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego, ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu.

6 Program nauczania ma odpowiadać na pytania:
Po co uczyć ? Czego uczyć ? Jak uczyć ? Jak oceniać? Jak poprawiać?

7 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA?
Fundamentem programu nauczania (programu własnego) jest podstawa programowa.

8 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA?
KROK 1: Zapoznanie z częścią ogólną „O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego” Podstawa została napisana językiem efektów kształcenia , dlatego w podstawie każdego przedmiotu zostały sformułowane: - cele kształcenia, czyli wymagania ogólne, - treści nauczania, czyli wymagania szczegółowe. Obowiązek znajomości podstawy niższego etapu edukacyjnego. Podstawa jest kierowana do przeciętnego ucznia, konieczna jest indywidualizacja w nauczaniu i uwzględnienie potrzeb uczniów uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce. Duży nacisk położony został na treści wychowawcze.

9 JAK NAPISAĆ PROGRAM NAUCZANIA?
KROK 2 Zapoznanie z częścią wstępną podstawy programowej określonego etapu edukacyjnego. KROK 3 Analiza rozdziału „Zalecane warunki i sposoby realizacji”. KROK 4 Analiza podstawy programowej. KROK 5 Pogłębiona diagnoza uczniów. analiza potrzeb i zainteresowań uczniów, możliwości wynikających z jego wieku, analiza opinii i orzeczeń.

10 Programy projakościowe:
1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym 2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych 3. Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się

11 Programy projakościowe
1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym Międzyszkolne Koła Przedmiotowe Indywidualny Tok Nauki Indywidualny Program Nauki Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym Edukacja Informatyczna Klub Gimnazjalisty

12 Programy projakościowe
2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych

13 Programy projakościowe
3. Miejski Program Wspierania Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się Programy Naprawcze /zalecenie Kuratora Oświaty/ Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami Program Wspierania Edukacji Zawodowej /realizacja w formie szkoleń/

14 Międzyszkolne koła przedmiotowe
Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji uczniów w danym zakresie 3. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 4. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 5. sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

15 Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym
Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji, uczniów w danym zakresie 3. udokumentowana informacja o dotychczasowych sukcesach i osiągnięciach uczniów - /załącznik 2/; 4. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 5. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 6 sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

16 Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami
Wymagane dokumenty 1. wniosek dyrektora szkoły o przyznanie dodatkowych godzin na realizację danego programu wraz z podaną liczbą godzin/tygodniowo - /załącznik 1/; 2. informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji, uczniów w danym zakresie 3. opracowany przez nauczyciela (autorski) program w zakresie danego przedmiotu lub zajęć wraz z Planem realizacji 4. informacje kwalifikacjach i znaczących osiągnięciach nauczyciela realizującego program– /zał. 3/; 5. sprawozdanie z dotychczasowej działalności wraz z wynikami ewaluacji programu - /załącznik 4/; ( przy kontynuacji )

17

18

19 Załącznik 5 Ocena merytoryczna programu
- adresaci i warunki realizacji programu 1 - cele ogólne i cele szczegółowe 2 - treści kształcenia - metody pracy - założone osiągnięcia ucznia - sposoby oceny osiągnięć uczniów - sposoby ewaluacji programu - plan realizacji programu 10 Program rozwijania uzdolnień tanecznych ADRESAT- GRUPA 5LATKÓW, warunki realizacji- 1 godz. tygodniowo , podzielona na 15 minutowe części, program dotyczy całej grupy Cele ogólne- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach. Cele szczegółowe- dba o swoje zdrowie , jest sprawne fizycznie w miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach ruchowych , w zabawach i grach Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowac czas , ma rozeznanie gdzie można bezpiecznie się bawić Odgrywa role w zabawach posługując się ruchem Chętnie uczestniczy w zbiorowych tańcach

20 załącznik 5 Sukcesy nauczyciela realizującego program (ostatnie 3lata)
- doświadczenie nauczyciela realizującego program 5 - inne dodatkowe osiągnięcia 10

21 Załącznik 5 Analiza formalna
- wniosek dyrektora tak - informacja wychowawcy o wynikach diagnozy zainteresowań - informacje dotyczące nauczyciela realizującego program - uczniowie są objęci dodatkowymi programami edukacyjnymi (np. unijnymi) nie

22 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 71-699 Szczecin ul. Hoża 6
telefon / fax:  adres www:odn.zce.szczecin.pl


Pobierz ppt "Zasady konstruowania programów projakościowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google