Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej

2 Sprawdzian OKE jest powszechny i obowiązkowy jest warunkiem ukończenia szkoły podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami)

3 Standardy wymagań czytaniepisanierozumowanie korzystanie z informacji wykorzysta- nie wiedzy w praktyce

4 Formy zadań sprawdzianu zadania otwarte zad. rozszerzonej odpowiedzi (RO) zad. krótkiej odpowiedzi (KO) zad. z luką (L) zadania zamknięte zad. wielokrotnego wyboru (WW) zad. na dobieranie (D) zad. typu prawda – fałsz (PF)

5 Przed sprawdzianem w kwietniu próbne sprawdziany OKE próbne sprawdziany OKE Sprawdź Swoją Szkołę WSiP Sprawdź Swoją Szkołę WSiP badanie wyników nauczania badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów analiza i wnioski z przeprowadzonych sprawdzianów program naprawczy WSiP

6 Mocne strony Słabe strony analiza sprawdzianów i wdrażane wnioski przyczyniają się do osiągania dobrych /standard I, IV/ i zadawalających wyników badane standardy, określane jako standard II, III i V /II – pisanie; III – rozumowanie; V - wykorzystanie wiedzy w praktyce/ wymagają poprawy w celu uzyskania zadawalających wyników doskonalenia wymaga ćwiczenie umiejętności rozumowania treści zadań obliczeniowych i zapisywania wyrażeń arytmetycznych praca z wykorzystaniem wiedzy w zadaniach praktycznych ćwiczenie racjonalnego gospodarowania czasem na sprawdzianie wzbogacenie słownictwa uczniów w celu poprawienia umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach i intencjach organizacja pracy obligująca do wywiązania się w pełni ze złożonych poleceń i zadań dla uzyskania kompletnego wyniku

7 Wskazówki dla uczniów dla rodziców dla nauczycieli doskonalić technikę samodzielnego pisania zadań praktykować metodę uczenia się ze zrozumieniem ćwiczyć umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce pracować nad wzbogaceniem słownictwa mobilizować dzieci do systematycznej pracy w przygotowaniu do lekcji i sprawdzianów zachęcać dzieci do korzystania z fachowej literatury i źródeł wzbogacających wiedzę wzbogacać lekcje zadaniami problematycznymi stosować zróżnicowane narzędzia pomiaru wiedzy i umiejętności ze standardami wymagającymi poprawy przeprowadzać w klasie optymalną ilość wystandaryzowanych sprawdzianów

8 Raport z przeprowadzonych sprawdzianów w szkole są przestrzegane procedury w sprawie przeprowadzania sprawdzianów realizacja podstawy programowej potwierdza się ze standardami wymagań egzaminacyjnych w szkole prowadzi się działania w celu wdrożenia wniosków ze sprawdzianów stosując odpowiednie formy pracy analiza i stawianie wniosków jest pracą zespołową nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych

9 Sylwetka szóstoklasisty posiada umiejętności sprzyjające osiąganiu standardów wymagań na zakończenie SP posiada podstawową wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów i edukacji szkolnych zna strategie rozwiązywania zadań w różnych formach dobrze gospodaruje czasem jest zdecydowany podejmuje przemyślane decyzje pracuje samodzielnie wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją dba o estetykę i czytelność pracy

10 Nasze wyniki uczeń szkoła gmina powiat województwo Wynik ze sprawdzianu nie powinien być zaskoczeniem dla ucznia, a jedynie potwierdzeniem jego osiągnięć

11 www.oke.krakow.pl

12 1. Czytanie 1. Czytanie 1.1 odczytywanie różnych tekstów kultury 1.2 określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu 1.3 rozumienie znaczenia podstawowych symboli 1.4 odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł

13 2. Pisanie 2. Pisanie 2.1 redagowanie na temat i zgodnie z celem różnych form wypowiedzi 2.2 formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji) 2.3 budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe stosowanie środków językowych i przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 2.4 przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli 2.5 dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu

14 3. Rozumowanie 3. Rozumowanie 3.1 posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń 3.2 przedstawianie przyczyn oraz skutków wydarzeń i zjawisk 3.3 określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego 3.4 wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia 3.5 opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu 3.6 rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności 3.7 dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich 3.8 ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania 3.9 analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności

15 4. Korzystanie z informacji 4. Korzystanie z informacji 4.1 wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci i młodzieży 4.2 wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi kryteriami

16 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce 5.1 posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku 5.2 wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników obserwacji 5.3 wykonywanie obliczeń 5.4 wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności 5.5 wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia 5.6 rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad


Pobierz ppt "Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google