Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej

2 (z późniejszymi zmianami)
Sprawdzian OKE jest powszechny i obowiązkowy jest warunkiem ukończenia szkoły podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami)

3

4

5 Przed sprawdzianem w kwietniu
analiza i wnioski z przeprowadzonych sprawdzianów program naprawczy WSiP próbne sprawdziany OKE „Sprawdź Swoją Szkołę” WSiP badanie wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów

6 Mocne strony Słabe strony
analiza sprawdzianów i wdrażane wnioski przyczyniają się do osiągania dobrych /standard I, IV/ i zadawalających wyników badane standardy, określane jako standard II, III i V /II – pisanie; III – rozumowanie; V - wykorzystanie wiedzy w praktyce/ wymagają poprawy w celu uzyskania zadawalających wyników doskonalenia wymaga ćwiczenie umiejętności rozumowania treści zadań obliczeniowych i zapisywania wyrażeń arytmetycznych praca z wykorzystaniem wiedzy w zadaniach praktycznych ćwiczenie racjonalnego gospodarowania czasem na sprawdzianie wzbogacenie słownictwa uczniów w celu poprawienia umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach i intencjach organizacja pracy obligująca do wywiązania się w pełni ze złożonych poleceń i zadań dla uzyskania kompletnego wyniku

7 Wskazówki dla uczniów dla nauczycieli dla rodziców wzbogacać lekcje
doskonalić technikę samodzielnego pisania zadań praktykować metodę uczenia się ze zrozumieniem ćwiczyć umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce pracować nad wzbogaceniem słownictwa wzbogacać lekcje zadaniami problematycznymi stosować zróżnicowane narzędzia pomiaru wiedzy i umiejętności ze standardami wymagającymi poprawy przeprowadzać w klasie optymalną ilość wystandaryzowanych sprawdzianów mobilizować dzieci do systematycznej pracy w przygotowaniu do lekcji i sprawdzianów zachęcać dzieci do korzystania z fachowej literatury i źródeł wzbogacających    wiedzę

8 Raport z przeprowadzonych sprawdzianów
w szkole prowadzi się działania w celu wdrożenia wniosków ze sprawdzianów stosując odpowiednie formy pracy realizacja podstawy programowej potwierdza się ze standardami wymagań egzaminacyjnych w szkole są przestrzegane procedury w sprawie przeprowadzania sprawdzianów analiza i stawianie wniosków jest pracą zespołową nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych

9 Sylwetka szóstoklasisty
posiada umiejętności sprzyjające osiąganiu standardów wymagań na zakończenie SP posiada podstawową wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów i edukacji szkolnych zna strategie rozwiązywania zadań w różnych formach dobrze gospodaruje czasem jest zdecydowany podejmuje przemyślane decyzje pracuje samodzielnie wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją dba o estetykę i czytelność pracy

10 Nasze wyniki uczeń szkoła gmina powiat województwo Wynik ze sprawdzianu nie powinien być zaskoczeniem dla ucznia, a jedynie potwierdzeniem jego osiągnięć

11

12 1. Czytanie 1.1 odczytywanie różnych tekstów kultury
1.2 określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu 1.3 rozumienie znaczenia podstawowych symboli 1.4 odczytywanie danych z różnych rodzajów źródeł

13 2. Pisanie 2.1 redagowanie na temat i zgodnie z celem różnych form wypowiedzi 2.2 formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu (intencji) 2.3 budowanie tekstu poprawnego kompozycyjnie, celowe stosowanie środków językowych i przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 2.4 przedstawianie w postaci graficznej danych z tabeli 2.5 dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu

14 3. Rozumowanie 3.1 posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń 3.2 przedstawianie przyczyn oraz skutków wydarzeń i zjawisk 3.3 określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego 3.4 wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia 3.5 opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu 3.6 rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności 3.7 dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich 3.8 ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania 3.9 analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności

15 4. Korzystanie z informacji
4.1 wskazywanie źródeł informacji, posługiwanie się nimi, analizowanie oferty mediów kierowanej do dzieci i młodzieży 4.2 wybieranie spośród tych ofert, kierowanie się wskazanymi kryteriami

16 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce
5.1 posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku 5.2 wybieranie przyrządów służących do obserwacji i pomiaru, odpowiadanie na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisywanie wyników obserwacji 5.3 wykonywanie obliczeń 5.4 wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych poznanych własności 5.5 wyjaśnianie na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia 5.6 rozumienie potrzeby stosowania poznanych zasad


Pobierz ppt "Sprawdzian po klasie szóstej w szkole podstawowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google