Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA STASZICA W PANKACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA STASZICA W PANKACH"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA STASZICA W PANKACH

2 Charakterystyka środowiska, w którym funkcjonuje szkoła Gimnazjum im. S. Staszica w Pankach jest szkołą wiejską skupiającą wszystkich absolwentów z 3 szkół podstawowych z terenu gminy. Gimnazjum nie dysponuje własnym budynkiem. Około 60% uczniów gimnazjum stanowią uczniowie dojeżdżający. Gmina Panki ma charakter rolniczy. Większość rodziców naszych uczniów posiada wykształcenie podstawowe lub zawodowe. W ostatnim czasie rośnie liczba uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz żyjących w trudnej sytuacji materialnej. Dużą grupę w szkole stanowią uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3 analiza statystyczna (w odniesieniu do danych z powiatu i województwa), analiza łatwości standardów wymagań egzaminacyjnych, analiza łatwości uzyskanych wyników w poszczególnych zadaniach, analiza efektywności nauczania – Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Od 2002 roku w szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów zewnętrznych

4 Działania podejmowane w celu zwiększenia efektywności nauczania z zakresu przedmiotów humanistycznych: poprawienie stanu ortografii i języka uczniów - organizowanie konkursu ortograficznego, recytatorskiego i czytelniczego, zmiana programu nauczania z języka polskiego, uwzględnianie przez nauczycieli standardów egzaminacyjnych w konstruowaniu szkolnych narzędzi badawczych,

5 zapoznawanie uczniów z kryteriami sprawdzania egzaminów zewnętrznych, stosowanie różnorodnych metod nauczania, objęcie uczniów zajęciami wyrównawczymi, organizacja zajęć pozalekcyjnych, indywidualizacja nauczania, opracowywanie testów do egzaminów próbnych oraz testów kompetencji po kl. I i II,

6 zmiana programu nauczania matematyki (treści nauczania skorelowane w czasie z treściami nauczania fizyki i chemii i geografii), przeprowadzanie lekcji koleżeńskich, prowadzenie szkolnego konkursu międzyprzedmiotowego, współpraca nauczycieli w ramach zespołu matematyczno -przyrodniczego: - dokładna analiza raportu z części matematyczno przyrodniczej egzaminu, - wybór dodatkowych podręczników i testów w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu, z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych :

7 - opracowywanie własnych zadań prowadzących do osiągania standardów egzaminacyjnych (testy kompetencji po klasie pierwszej i drugiej), dokonywanie korekty planów wynikowych, zmiana konstrukcji sprawdzianów, opracowanie zadań nawiązujących do praktycznego stosowania wprowadzanych treści nauczania, zwiększenie liczby dodatkowych godzin przygotowujących uczniów do egzaminów, przystąpienie do projektu: Ścieżka edukacyjna drogą do sukcesu,

8 udostępnianie opracowanych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych innym nauczycielom, prowadzenie całorocznych konkursów z matematyki, geografii, fizyki w celu zachęcenia uczniów do samodzielnego rozwiązywania zadań (szczególnie z zakresu standardu IV), wspólne przygotowywanie do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych w sytuacji większej liczby nauczycieli uczących tego samego przedmiotu (bogatsza i bardziej rozwijająca uczniów forma pracy).

9 Analiza statystyczna wyników egzaminu gimnazjalnego

10 Część humanistyczna Średnia liczba punktów w części humanistycznej

11 Średnia liczba punktów w części humanistycznej w oddziałach A,B,C

12 Część matematyczno – przyrodnicza Średnia liczba punktów w części matematyczno - przyrodniczej

13 Średnia liczba punktów w części matematyczno - przyrodniczej w oddziałach A,B,C

14 GHGimnazjumPowiatWojewództwo 2008średni 2009średni 2010średni Skala staninowa – część humanistyczna i matematyczno - przyrodnicza GMPGimnazjumPowiatWojewództwo 2008średni 2009średni 2010wyżej średniśredni

15 Łatwość standardów wymagań egzaminacyjnych Część humanistyczna Standard I - czytanie i odbiór tekstów kultury

16 Standard I Czytanie i odbiór tekstów kultury

17 Standard II Tworzenie własnego tekstu

18 Standard II Tworzenie własnego tekstu

19 Część matematyczno – przyrodnicza Standard I – dotyczy umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

20 Standard I Dotyczy umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

21 Standard II Wyszukiwanie i stosowanie informacji

22 Standard II Wyszukiwanie i stosowanie informacji

23 Standard III Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

24 Standard III Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

25 Standard IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

26 Standard IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

27 Średnie łatwości dla poszczególnych przedmiotów szkoły w porównaniu z województwem i powiatem w 2010 roku

28

29 Wykorzystanie EWD w poprawie efektywności pracy szkoły 1. Analiza EWD z uwzględnieniem przedziałów ufności i potencjału uczniów w latach 2008 – Wyniki szkoły zestawione na skali staninowej. 3. Efekty pracy zespołów nauczycielskich. 4. Wnioski.

30 EWD 2008 Przedziały ufności EWD 2008 część humanistyczna i matematyczno - przyrodnicza

31 EWD 2009 Część humanistyczna

32 Przedziały ufności dla oddziałów A,B,C

33 Przedziały ufności według potencjału

34 EWD 2010 Przedziały ufności dla szkoły

35 Przedziały ufności dla oddziałów A,B,C

36 Przedziały ufności według potencjału

37 Porównanie GH EWD w latach

38 EWD 2009 Część matematyczno-przyrodnicza

39 Przedziały ufności dla oddziałów A,B,C

40 Przedziały ufności według potencjału

41 EWD 2010

42 Przedziały ufności dla oddziałów A,B,C

43 Przedziały ufności według potencjału (2010)

44 Porównanie GMP EWD w latach

45

46 Wyniki zestawione na skali staninowej Część humanistyczna

47 Wyniki zestawione na skali staninowej GH z podziałem na oddziały

48

49 Wyniki zestawione na skali staninowej Część matematyczno- przyrodnicza

50 Wyniki zestawione na skali staninowej GMP z podziałem na oddziały

51

52 Efekty pracy zespołów nauczycielskich Mocne strony: wzrost efektywności pracy zespołów w celu podniesienia średniej wyników z egzaminu gimnazjalnego, systematyczność dokonywania analiz efektów pracy dydaktycznej, poszerzenie i wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie udziału uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

53 Słabe strony: działania naprawcze podejmowane przez nauczycieli nie zawsze spotykają się z wystarczającym zaangażowaniem ze strony uczniów, duża grupa uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (rok 2008 – 26,0%, rok 2009 – 22,7%, rok 2010 – 12,5%), środowisko uczniowskie znacznie zróżnicowane pod względem materialnym, niskie ambicje edukacyjne w środowisku rodzinnym uczniów.

54 Wnioski W modelowaniu pracy dydaktycznej uczniów oprócz analizy wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej uwzględniamy również własne badania na wejściu. Prowadzone co roku szczegółowe analizy jakościowe i ilościowe pozwalają diagnozować problemy i podejmować decyzje dotyczące kształcenia uczniów w następnych latach. Posługiwanie się EWD pozwoliło dostrzec słabe obszary pracy naszej szkoły i wpłynęło na podjęcie odpowiednich i skutecznych kroków w celu poprawy efektów kształcenia. Wieloletnie analizy wyników pod kątem podniesienia efektywności nauczania wskazują na potrzebę i znaczenie pracy zespołowej nauczycieli.

55 Dziękujemy za uwagę mgr Aleksandra Świerczek mgr Karolina Kurek mgr Justyna Ługowska


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA STASZICA W PANKACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google