Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU."— Zapis prezentacji:

1 Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

2 Plan prezentacji URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU 1.Program badań statystycznych 2.Demograficzne uwarunkowania rynku pracy 3.Pracujący i wynagrodzenia 4.Bezrobocie rejestrowane 5.Aktywność Ekonomiczna Ludności

3 Podstawy systemu statystyki publicznej Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 VI 1995 r. z pózn.zm. statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych [art.2] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 842) z dnia 10 IX 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych. Ustawa z dn. 21 XI 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), Statuty i regulaminy organizacyjne jednostek, Tajemnica statystyczna URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

4 Podstawy systemu statystyki publicznej. US Wrocław URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

5 W załączniku – opis każdego badania zawierający m.in.: symbol, temat, rodzaj badania, prowadzący badania, cel badania, zakres podmioto- wy, zakres przedmiotowy, źródła danych (podmioty przekazujące dane statys- tyczne, forma przekazania danych, częstotliwość i termin, miejsce prze- kazania danych, rodzaje wynikowych informacji, koszty i sposób finansowania… URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Program badań statystycznych statystyki publicznej. PBSSP

6 Program badań statystycznych statystyki publicznej. Rynek pracy Prowadzone przez GUS badania zakresie rynku pracy: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), Pracujący w gospodarce narodowej, Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy, Wolne miejsca pracy, Warunki pracy, Wypadki przy pracy, Strajki. Spory zbiorowe, Czas pracy, Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce, Instytucjonalna obsługa rynku pracy, Praca a obowiązki rodzinne, Praca nierejestrowana, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy, URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

7 Program badań statystycznych statystyki publicznej. BAEL Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) - badanie stałe, prowadzone przez Prezesa GUS-u; realizowane poprzez gospodarstwo domowe, zgodnie z wytycznymi Eurostatu; Na mocy Rozporządzenia Rady Europy Nr 577/98 z 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w poszczególnych krajach Unii. BAEL - źródło informacji o: wielkości zasobów siły roboczej, strukturze zasobów siły roboczej według podstawowych cech demo- graficznych i społecznych, przestrzennym rozmieszczeniu zasobów siły roboczej i statusu na rynku pracy (przekrój - województwa); tempie i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności z uwzględnieniem pracujących, bezrobotnych i biernych zawodo- wo, tym podstawowych danych do wskaźników strukturalnych z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

8 Program badań statystycznych statystyki publicznej. BAEL cd. Źródła danych: ankiety ZD, ZG, szacunki demograficzne Zakres podmiotowy badania– gosp. domowe oraz osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami tych gospodarstw, zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do badania, Zakres przedmiotowy - rozmiary i struktura populacji osób aktywnych i bier- nych zawodowo (m.in. wg płci, wieku, poziomu i dziedziny wykształcenia, rok uukończenia szkoły, miejsce zamieszkania, stanu cywilnego, rejestracji w urzędzie pracy oraz faktu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dokształcania poza systemem edukacji szkolnej domowego, [...] dla bezrobotnych: przyczyny oraz data odejścia z ostatniego miejsca pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody i okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy); czas i metody poszukiwania pracy. Częstotliwość - metoda reprezentacyjna; dobrowolna raz w kwartale, w wybra- nym losowo tygodniu ankieta (metoda obserwacji ciągłej) Przekrój Polska ogółem i w podziale na miasto – wieś, regiony oraz województwa ogółem i wybrane dane w podziale na miasto i wieś. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

9 PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy Badanie stałe, prowadzone przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa GUS-u – źródło danych o liczbie i strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, według cech demogra- ficzno społecznych, doświadczenia zawodowego i czasu pozostawania bez pracy oraz o napływie i odpływie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestrów urzędów pracy, z uwzględnieniem przekrojów terytorialnych. Przekrój - - Polska, regiony, województwa, podregiony, miasto i wieś, powiaty, gminy URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

10 PBSP. Badanie: Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy cd. Zakres podmiotowy – powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w zakresie osób zarejestrowanych w urzędach pracy i zgodnie z ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) uznanych za bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy. Zakres przedmiotowy – l iczba i struktura bezrobotnych według: · cech demograficzno - społecznych (wiek, płeć, poziom wykształcenia), · miejsca zamieszkania (województwo, powiat, gmina, miasta, wieś ), · pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy (do 25. roku życia; bezrobotni długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyżej 50. roku życia; bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego, wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia; bezrobotni; niepełnosprawni, …), · doświadczenia zawodowego (staż pracy, sektor własności, sekcje PKD, zawód) i czasu pozostawania bez pracy, · płynności bezrobocia (napływ oraz odpływ z bezrobocia według przyczyn, wybrane kategorie bezrobotnych: długotrwale bezrobotni; do 25. roku życia; powyżej 50. roku życia; zamieszkali na wsi; z prawem do zasiłku), – liczba i struktura osób poszukujących pracy – aktywne działania na rzecz promocji zatrudnienia: – wolne miejsca pracy Źródła danych- Sprawozdania MPiPS-01 wraz załącznikami MPiPS-01, MPiPS- 02, MPiPS-07

11 PBSP. Badanie: Pracujący w gospodarce narodowej Źródła danych: sprawozdania Z-03, Z-06, załącznik do Z-06, DG-1, SP-3, informacje o pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących dzialalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, informacje o liczbie duchownych, szacunki GUS m.in.. dotyczące: pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zatrudnionych w organizacjach członkowskich, fundacjach, samorządach gospodarczych, organizacjach pracodawców, partiach politycznych; pracujących w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 osób Zakres podmiotowy badania– podmioty prowadzące działalność gospodarczą: –zaliczone do sektora przedsiębiorstw – · o liczbie pracujących 50 osób i więcej – badanie pełne miesięczne i roczne, · o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – badanie reprezentacyjne miesięczne (10% jednostek) i roczne badanie pełne, · o liczbie pracujących do 9 osób – objęte rocznym badaniem reprezentacyjnym (sprawozdanie SP 3, próba 5%), –pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą – kwartalne i roczne badanie pełne. – jednostki sfery budżetowej państwowej i samorządowej – kwartalne i roczne badanie pełne. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

12 Program badań statystycznych statystyki publicznej. Pracujący w gospodarce narodowej cd. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych – Liczba pracujących według rodzaju działalności PKD, sektorów i form własności, statusu zatrudnienia oraz płci dla Polski i w przekrojach terytorialnych: regiony, województwa oraz podregiony, powiaty, gminy – bez jednostek objętych badaniem prowadzonym na formularzu SP 3. – Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej (w po- dziale na jednostki państwowe i samorządowe). – Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy w ciągu roku w podziale na sekcje i dzia- ły PKD, województwa, w tym przyjęcia absolwentów szkół (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób). – Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń (bez jednostek gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób). Przekrój – Polska, regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU

13 DEMOGRAFIA URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Województwo ogółem (2009) Powiat strzeliński Poniżej 25 lat25 -49 50 lat i więcej

14 DEMOGRAFIA. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Ludność w wieku produkcyjnym do 25 lat oraz w wieku 50 lat i więcej w latach 2003-2009. Stan w dniu 31 XII Według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zbiorowość osób w wie- ku 50 lat i więcej liczyła 558,3 tys. osób, tj 29,5% ogółu ludności województwa w wieku produk- cyjnym (wobec 27,5% w Polsce); średnio na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 30 osób w wieku powyżej 50 lat, czyli osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W latach 2003-2009 zbiorowość osób w wieku 50 lat i więcej uległa zwiększeniu – o 100,2 tys. (czyli o 21,9%), przy czym jej udział zwiększył się o 5,0 pkt proc. Powyższe zmiany w strukturze wiekowej zbiorowości osób w wieku produkcyjnym świadczą również o starzeniu się zasobów pracy.

15 DEMOGRAFIA URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Mężczyźni i kobiety w wieku produkcyjnym do 25 lat oraz w wieku 50 lat i więcej Stan w dniu 31 XII 2009 r. Według stanu w dniu 31 XII 2009 r., w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się: 307,9 tys. mężczyzn powyżej 50 lat (łącznie 31,4% ogółu mężczyzn w wieku produkcyjnym) oraz 250,4 tys. kobiet (27,4% kobiet w wie ku produkcyjnym). Mężczyźni: 307,9 tys. Kobiety 250,4 tys. Poniżej 25 lat 25 -49 50 lat i więcej

16 PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Struktura procentowa pracowników wg poziomu wykształcenia oraz płci Ogółem: 173,7 tys.=100,0%

17 PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA. (31X 2008r.) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU 173,9 tys. Pracownicy w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według sekcji PKD oraz płci

18 PRACUJĄCY i WYNAGRODZENIA.(31X 2008r.) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU POLSKA Woj. dolnośląskie Kobiety Mężczyźni

19 WYNAGRODZENIA (31X 2008r) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Przeciętne miesięczne wyna- grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia w 2008 r. osza- cowane na podstawie badania Z-12 wyniosło w skali kraju 3507,81 zł. Najwyższe wynagrodzenie odno- towano w województwie mazo- wieckim (4388,64 zł), a najniższe - w województwie lubuskim (3092,77 zł); W województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wyna- grodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia kształtowąło się na poziomie 3295,96 zł. dolnośląskie

20 WYNAGRODZENIA (31X 2008r) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU WYSZCZEGÓL- NIENIE OgółemSektor publicznySektor prywatny razem mężczy- źnikobietyrazem mężczy- źnikobietyrazem mężczy- źnikobiety Pracujący ogółem3125,193515,542719,903294,663754,743052,163049,043451,922485,33 w tym w wieku 50 lat i więcej w zł:3295,963603,192908,893593,294085,573241,853110,223408,752566,49 pracujący ogółem =100105,5102,5106,9109,1108,8106,2102,098,7103,3 Polska=10094,095,192,195,697,794,594,495,692,0 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w woj. dolno- śląskim na tle kraju i wynagrodzeń łącznie dla całego zbiorowości Mężczyźni i kobiety w wieku 50 lat i więcej.

21 WYNAGRODZENIA (31X 2008r) URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników w wieku 50 lat i więcej w woj. dolnośląskim według wykształcenia i płci Z wykształceniem:

22 BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Bezrobotni ogółem W wieku 50 lat i więcej MężczyźniKobiety

23 BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Bezrobotni ogółem W wieku 50 lat i więcej MężczyźniKobiety

24 BEZROBOCIE REJESTROWANE. Stan w dniu 31 XII 2009 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Bezrobotni ogółem W wieku 50 lat i więcej MężczyźniKobiety

25 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Udział osób w wieku 55 lat i więcej w ogólnej liczbie: biernych zawodowo bezrobotnychpracujących aktywnych zawodowo 12,7% 8,7% 12,3% 59,8%

26 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. IV kwartał 2009 URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Ludność ogółem Bierni zawodowo Bezrobotni Pracujący Aktywni zawodowo Bierni zawodowo Aktywni zawodowo Bezrobotni Pracujący Ludność w wieku 55 lat i więcej Według danych BAEL w IV kwartale 2009 r. średnio na każde 100 osób przypadało: 55 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz 45 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały. W przypadku osób w wieku 55 lat i więcej - na każde 100 osób przypadało 20 osób aktywnych zawodowo, czyli takie, które miały pracę lub jej poszukiwały oraz 80 osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie miały pracy i jej nie poszukiwały

27 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI. URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2003-2009 Stopa bezrobocia w latach 2003-2009

28 Dziękujemy za uwagę! URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU


Pobierz ppt "Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w świetle badań prowadzonych przez GUS URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google