Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKI REGIONALNE Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Konferencja Naukowa Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKI REGIONALNE Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Konferencja Naukowa Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności."— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKI REGIONALNE Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Konferencja Naukowa Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń, kwietnia 2008 r.

2 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 2 Rachunki regionalne Przestrzenna specyfikacja rachunków narodowych Podsystem rachunków narodowych (zakres RR mniejszy niż RN) Grupowanie działalności ekonomicznej podmiotów gospodarki narodowej w przekroju terytorialnym

3 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 3 Rachunki regionalne w Unii Europejskiej Podstawowy dokument UE określający zasady prowadzenia rachunków narodowych i regionalnych w państwach członkowskich – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) Załączniki do Rozporządzenia Rady: - podręcznik Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA Program Transmisji ESA 95

4 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 4 Rachunki regionalne w Unii Europejskiej Zakres rachunków regionalnych obowiązujący kraje UE: - kategorie dotyczące działalności produkcyjnej według rodzaju (wartość dodana brutto, koszty związane z zatrudnieniem, pracujący, zatrudnieni, nakłady brutto na środki trwałe) - regionalny produkt krajowy brutto (RPKB) - rachunki regionalne sektora gospodarstw domowych

5 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 5 Rachunki regionalne w Polsce Badanie Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym Prace metodologiczne Rozpowszechnianie danych Opracowanie danych do tablic regionalnych Kwestionariusza ESA 95

6 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 6 Cel badania Cel – dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju regionów (NTS 1), województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3), związane z realizacją zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej

7 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 7 Regulacje prawne związane z badaniem Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) Rozporządzenie (WE) Nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych

8 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 8 Zakres rachunków regionalnych na poziomie województw (NTS 2) Rachunki bieżące według sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności (PKD): - rachunek produkcji - rachunek tworzenia dochodów Dla sektora gospodarstw domowych: - rachunek podziału pierwotnego dochodów - rachunek podziału wtórnego dochodów

9 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 9 Zakres rachunków regionalnych na poziomie podregionów (NTS 3) Dwie kategorie makroekonomiczne : - produkt krajowy brutto - wartość dodana brutto według rodzajów działalności

10 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 10 Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych z badań GUS: dane ze sprawozdań: SP, SP-3, F-01/I- 01, F-01/NFI, F-01/TFI, F-01/s, F-02, F-02/dk, Z-06, H-01w, C-02, R-10, R-CT, bilanse ważniejszych produktów rolnych dane z systemów informacyjnych: ZUS, KRUS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, MON, NFZ, NBP, KNF, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

11 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 11 Podstawowe zasady rachunków regionalnych Generalna zasada rachunków regionalnych – zachowanie spójności metodologicznej oraz zgodności liczbowej danych z rachunkami narodowymi - wykorzystywanie pojęć i definicji rachunków narodowych - bilansowanie wyników z rachunkami narodowymi

12 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 12 Podstawowe zasady rachunków regionalnych Jednostka obserwacji – jednostka lokalna rodzaju działalności Grupowanie danych w przekroju województw i podregionów w podziale na rodzaje działalności według PKD – zgodnie z siedzibą i podstawowym rodzajem działalności jednostki lokalnej przedsiębiorstwa Grupowanie jednostek lokalnych według sektorów instytucjonalnych – zgodnie z zaklasyfikowaniem jednostki macierzystej

13 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 13 Podstawowe zasady rachunków regionalnych Ewidencjonowanie produkcji globalnej i zużycia pośredniego z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych Regionalizacja PKB proporcjonalnie do wartości dodanej brutto Uwzględnienie szacunku rozmiarów szarej gospodarki

14 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 14 Zakres dostępnych danych w układzie regionów (NTS 1) oraz województw (NTS 2): - produkt krajowy brutto - kategorie rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów według rodzajów działalności (sekcji PKD) – produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, koszty związane z zatrudnieniem i nadwyżka operacyjna brutto - wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych, - kategorie rachunku podziału pierwotnego dochodów i rachunku podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych, w tym dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w układzie podregionów (NTS 3): - produkt krajowy brutto - wartość dodana brutto według rodzajów działalności (grup sekcji PKD)

15 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 15 Udostępnianie danych Formy udostępniania danych: publikacja Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne (dostępna również w Internecie) publikacje zbiorcze GUS roczniki statystyczne US Obwieszczenie Prezesa GUS bazy danych (Bank Danych Regionalnych, baza REGIO)

16 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 16 Dalsze zamierzenia i kierunki prac metodologicznych Obliczenia w cenach stałych Prace związane z monitorowaniem jakości danych Retrospektywne przeliczenia danych wynikające ze zmiany klasyfikacji NUTS 3/NTS 3 Wprowadzenie nowej klasyfikacji PKD 2007 Rewizja Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 Szersze zastosowanie danych ze źródeł administracyjnych


Pobierz ppt "RACHUNKI REGIONALNE Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Konferencja Naukowa Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google