Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKI REGIONALNE Konferencja Naukowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKI REGIONALNE Konferencja Naukowa"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKI REGIONALNE Konferencja Naukowa
„Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym” Toruń, kwietnia 2008 r. RACHUNKI REGIONALNE Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

2 Rachunki regionalne Przestrzenna specyfikacja rachunków narodowych
Podsystem rachunków narodowych (zakres RR mniejszy niż RN) Grupowanie działalności ekonomicznej podmiotów gospodarki narodowej w przekroju terytorialnym Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

3 Rachunki regionalne w Unii Europejskiej
Podstawowy dokument UE określający zasady prowadzenia rachunków narodowych i regionalnych w państwach członkowskich – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) Załączniki do Rozporządzenia Rady: - podręcznik „Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995” - „Program Transmisji ESA 95” Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

4 Rachunki regionalne w Unii Europejskiej
Zakres rachunków regionalnych obowiązujący kraje UE: - kategorie dotyczące działalności produkcyjnej według rodzaju (wartość dodana brutto, koszty związane z zatrudnieniem, pracujący, zatrudnieni, nakłady brutto na środki trwałe) - regionalny produkt krajowy brutto (RPKB) - rachunki regionalne sektora gospodarstw domowych Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

5 Rachunki regionalne w Polsce
Badanie „Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym” Prace metodologiczne Rozpowszechnianie danych Opracowanie danych do tablic regionalnych Kwestionariusza ESA 95 Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

6 Cel badania Cel – dostarczenie informacji o podstawowych kategoriach rachunków narodowych w przekroju regionów (NTS 1), województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3), związane z realizacją zobowiązań ustawowych zarówno krajowych, jak również wobec Unii Europejskiej Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

7 Regulacje prawne związane z badaniem
Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) Rozporządzenie (WE) Nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

8 Zakres rachunków regionalnych na poziomie województw (NTS 2)
Rachunki bieżące według sektorów instytucjonalnych i rodzajów działalności (PKD): - rachunek produkcji - rachunek tworzenia dochodów Dla sektora gospodarstw domowych: - rachunek podziału pierwotnego dochodów - rachunek podziału wtórnego dochodów Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

9 Zakres rachunków regionalnych na poziomie podregionów (NTS 3)
Dwie kategorie makroekonomiczne : - produkt krajowy brutto - wartość dodana brutto według rodzajów działalności Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

10 Źródła danych Wtórne wykorzystanie danych z badań GUS:
dane ze sprawozdań: SP, SP-3, F-01/I- 01, F-01/NFI, F-01/TFI, F-01/s, F-02, F-02/dk, Z-06, H-01w, C-02, R-10, R-CT, bilanse ważniejszych produktów rolnych dane z systemów informacyjnych: ZUS, KRUS, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, MON, NFZ, NBP, KNF, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

11 Podstawowe zasady rachunków regionalnych
Generalna zasada rachunków regionalnych – zachowanie spójności metodologicznej oraz zgodności liczbowej danych z rachunkami narodowymi - wykorzystywanie pojęć i definicji rachunków narodowych - bilansowanie wyników z rachunkami narodowymi Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

12 Podstawowe zasady rachunków regionalnych
Jednostka obserwacji – jednostka lokalna rodzaju działalności Grupowanie danych w przekroju województw i podregionów w podziale na rodzaje działalności według PKD – zgodnie z siedzibą i podstawowym rodzajem działalności jednostki lokalnej przedsiębiorstwa Grupowanie jednostek lokalnych według sektorów instytucjonalnych – zgodnie z zaklasyfikowaniem jednostki macierzystej Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

13 Podstawowe zasady rachunków regionalnych
Ewidencjonowanie produkcji globalnej i zużycia pośredniego z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych Regionalizacja PKB proporcjonalnie do wartości dodanej brutto Uwzględnienie szacunku rozmiarów „szarej gospodarki” Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

14 Zakres dostępnych danych
w układzie regionów (NTS 1) oraz województw (NTS 2): - produkt krajowy brutto - kategorie rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów według rodzajów działalności (sekcji PKD) – produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, koszty związane z zatrudnieniem i nadwyżka operacyjna brutto - wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych, - kategorie rachunku podziału pierwotnego dochodów i rachunku podziału wtórnego dochodów dla sektora gospodarstw domowych, w tym dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w układzie podregionów (NTS 3): - wartość dodana brutto według rodzajów działalności (grup sekcji PKD) Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

15 Udostępnianie danych Formy udostępniania danych:
publikacja „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne” (dostępna również w Internecie) publikacje zbiorcze GUS roczniki statystyczne US Obwieszczenie Prezesa GUS bazy danych (Bank Danych Regionalnych, baza REGIO) Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych

16 Dalsze zamierzenia i kierunki prac metodologicznych
Obliczenia w cenach stałych Prace związane z monitorowaniem jakości danych Retrospektywne przeliczenia danych wynikające ze zmiany klasyfikacji NUTS 3/NTS 3 Wprowadzenie nowej klasyfikacji PKD 2007 Rewizja Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 Szersze zastosowanie danych ze źródeł administracyjnych Urząd Statystyczny w Katowicach Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych


Pobierz ppt "RACHUNKI REGIONALNE Konferencja Naukowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google