Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

2 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu2 Plan wystąpienia Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Ocena pracy w bibliotece Ocena pracy w bibliotece Kryteria oceniania – typologia, przykłady Kryteria oceniania – typologia, przykłady Zasady opracowywania kryteriów Zasady opracowywania kryteriów Kryteria oceny w BU UAM w Poznaniu Kryteria oceny w BU UAM w Poznaniu Podsumowanie Podsumowanie

3 Zarządzanie kompetencjami Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja i dobór pracowników Rekrutacja i dobór pracowników Wartościowanie pracy Wartościowanie pracy Ocena personelu Ocena personelu Planowanie szkoleń i ocena ich efektów Planowanie szkoleń i ocena ich efektów Tworzenie planów selekcji Tworzenie planów selekcji 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu3

4 Ocenianie pracowników Ocena – sąd wartościujący, wykorzystywany w procesie za- rządzania; powstaje w wyniku porównania cech, kwalifikacji, zachowań, efektów pracy konkretnego pracownika w odnie- sieniu do innych pracowników bądź do ustalonego wzorca (standardu) Ocena – sąd wartościujący, wykorzystywany w procesie za- rządzania; powstaje w wyniku porównania cech, kwalifikacji, zachowań, efektów pracy konkretnego pracownika w odnie- sieniu do innych pracowników bądź do ustalonego wzorca (standardu) Ocena okresowa: Ocena okresowa: ma charakter sformalizowany ma charakter sformalizowany dokonywana jest w ustalonych odstępach czasu dokonywana jest w ustalonych odstępach czasu ma określone zasady, metody, narzędzia i procedury o utrwa- lonym i powtarzalnym charakterze ma określone zasady, metody, narzędzia i procedury o utrwa- lonym i powtarzalnym charakterze służy kompleksowej ocenie pracy służy kompleksowej ocenie pracy 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu4

5 System ocen okresowych pracowników (SOOP) Zbiór celowo dobranych i wzajemnie powią- zanych elementów mających na celu zwięk- szenie efektywności bieżącego i strategicznego ZZL w kontekście misji i celów organizacji 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu5 cele i funkcje cele i funkcje zasady oceniania zasady oceniania kryteria oceniania kryteria oceniania podmiot i przedmiot podmiot i przedmiot metody oceniania metody oceniania narzędzia oceniania narzędzia oceniania częstotliwość oceniania częstotliwość oceniania procedura oceniania procedura oceniania

6 Kryteria oceny – mierniki służące za podstawę oceny Co zamierzamy oceniać? Co zamierzamy oceniać? wyniki pracy zawodowej wyniki pracy zawodowej realizacja celów realizacja celów sposób wykonania zadań sposób wykonania zadań stan i rozwój kwalifikacji i wiedzy fachowej stan i rozwój kwalifikacji i wiedzy fachowej cechy, umiejętności i zachowania cechy, umiejętności i zachowania 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu6

7 Kryteria oceny – typologia Kryteria kwalifikacyjne Kryteria kwalifikacyjne Kryteria efektywnościowe Kryteria efektywnościowe Kryteria behawioralne Kryteria behawioralne Kryteria osobowościowe Kryteria osobowościowe Kryteria kompetencyjne Kryteria kompetencyjne 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu7

8 Kryteria kwalifikacyjne Wykształcenie Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Znajomość języków obcych Znajomość obsługi komputera Znajomość obsługi komputera Umiejętność obsługi określonych urządzeń Umiejętność obsługi określonych urządzeń Znajomość określonych metod i technik, Znajomość określonych metod i technik, np. zarządzania, kierowania ludźmi np. zarządzania, kierowania ludźmi Umiejętność uczenia się nowych zagadnień Umiejętność uczenia się nowych zagadnień Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu8

9 Kryteria efektywnościowe Ilość wykonanej pracy Ilość wykonanej pracy Jakość Jakość Terminowość Terminowość Stopień realizacji zadań Stopień realizacji zadań Skuteczność działania Skuteczność działania Dokładność Dokładność Minimalizacja kosztów pracy Minimalizacja kosztów pracy Skrócenie czasu realizacji określonego przedsięwzięcia Skrócenie czasu realizacji określonego przedsięwzięcia Wprowadzanie zmian Wprowadzanie zmian 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu9

10 Kryteria behawioralne Zainteresowanie pracą Zainteresowanie pracą Wytrwałość i systematyczność w działaniu Wytrwałość i systematyczność w działaniu Staranność Staranność Organizowanie pracy własnej Organizowanie pracy własnej Zaangażowanie Zaangażowanie Współpraca Współpraca Punktualność Punktualność Stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników Stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników Gotowość doskonalenia zawodowego Gotowość doskonalenia zawodowego 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu10

11 Kryteria osobowościowe (psychologiczne) Odpowiedzialność Odpowiedzialność Dokładne wykonywanie obowiązków Dokładne wykonywanie obowiązków Samodzielność w realizacji zadań Samodzielność w realizacji zadań Kreatywność i inicjatywność Kreatywność i inicjatywność Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność komunikowania się Umiejętność komunikowania się Umiejętność pracy w zespole Umiejętność pracy w zespole Stabilność emocjonalna Stabilność emocjonalna Kultura osobista Kultura osobista 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu11

12 Kryteria kompetencyjne Opierają się na kompetencjach Opierają się na kompetencjach Kompetencje – umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy w danym zakresie i osiągania pożą- danych wyników w ramach standardów określonych przez organizację, ujawniających się we wszystkich as- pektach aktywności zawodowej Mogą obejmować kryteria z wszystkich wymienionych grup Mogą obejmować kryteria z wszystkich wymienionych grup 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu12

13 Zasady opracowywania kryteriów Włączenie wszystkich pracowników w proces do- boru i definiowania kryteriów Włączenie wszystkich pracowników w proces do- boru i definiowania kryteriów Dostosowanie do specyfiki pracy w bibliotece Dostosowanie do specyfiki pracy w bibliotece Oparcie się na opisach stanowisk pracy Oparcie się na opisach stanowisk pracy Powiązanie kryteriów z celami procesu oceniania, strategią i kulturą organizacyjną biblioteki Powiązanie kryteriów z celami procesu oceniania, strategią i kulturą organizacyjną biblioteki Zgodność z zasadami etycznymi Zgodność z zasadami etycznymi 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu13

14 Cele oceniania w BU UAM Określenie przydatności na zajmowanym stanowisku Określenie przydatności na zajmowanym stanowisku Optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników Optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników Właściwe motywowanie pracowników Właściwe motywowanie pracowników Dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej Dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej Kształtowanie właściwych postaw pracowniczych Kształtowanie właściwych postaw pracowniczych Planowanie rozwoju zawodowego i indywidualnych ścieżek kariery Planowanie rozwoju zawodowego i indywidualnych ścieżek kariery Doskonalenie komunikacji i poprawa stosunków między kierownictwem a podwładnymi Doskonalenie komunikacji i poprawa stosunków między kierownictwem a podwładnymi Zwiększenie efektywności pracy Zwiększenie efektywności pracy Poprawa jakości pracy Poprawa jakości pracy Planowanie i prowadzenie prawidłowej polityki personalnej Planowanie i prowadzenie prawidłowej polityki personalnej 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu14

15 Kryteria oceniania w BU UAM OPISY STANOWISK PRACY CELE SYSTEMU OCEN KRYTERIA OCENY 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu15 I. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO WYKONYWANIA ZADAŃ II. EFEKTYWNOŚĆ PRACY III. POSTAWY I ZACHOWANIA IV. DYSCYPLINA PRACY

16 I. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO WYKONYWANIA ZADAŃ KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Wykształcenie wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy Wiedza i umiejętności zawodowe zasób wiadomości i umiejętności (praktycznych/techni- cznych) pozwalający na wywiązywanie się z nałożo- nych zadań; szkolenia, warsztaty i kursy zawodowe; ogólna znajomość pracy bibliotecznej Rozwój zawodowy uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę na zajmowanym stanowisku pracy 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu16

17 II. EFEKTYWNOŚĆ PRACY KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Organizacja i planowanie pracy własnej planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykona- nia zadań, umiejętność ustalania priorytetów, efektywne wykorzystanie czasu Jakość wykonywanej pracy rzetelne i staranne wykonywanie zadań zgodnie z obowią- zującymi standardami/wymaganiami Terminowość przestrzeganie terminów realizacji poszczególnych zadań i czynności Stopień realizacji przydzielonych zadań efektywne realizowanie zadań Samodzielność w realizacji zadań umiejętność pracy bez stałego nadzoru; zdolność do samo- dzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formuło- wania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykona- nia zleconych zadań 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu17

18 III. POSTAWY I ZACHOWANIA (1) KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Postawa wobec użytkownika dbałość o użytkownika i jego potrzeby, umiejętność uważnej i otwartej współpracy z użytkownikiem w realizacji jego aktualnych i przewidywanych oczekiwań Życzliwość, uprzejmość Dbałość o miejsce pracy dbałość o warsztat pracy i powierzone mienie Identyfikacja z biblioteką i troska o jej wizerunek utożsamianie się z biblioteką, znajomość i akceptacja jej misji i celów; myśle- nie systemowe o bibliotece jako całości; budowanie dobrego wizerunku bib- lioteki, wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z interesem biblioteki, godne jej reprezentowanie Współpraca w zespole umiejętność dobrego ułożenia stosunków w miejscu pracy, harmonijna współpraca z innymi, zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań, nastawienie na partnerstwo, akceptacja norm grupo- wych, bezkonfliktowość 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu18

19 III. POSTAWY I ZACHOWANIA (2) KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Zaangażowanie właściwe podejście do wykonywania obowiązków, konsekwencja w re- alizacji zadań, podejmowanie nowych wyzwań, gotowość do wypełnia- nia dodatkowych zadań i poleceń przełożonych Odpowiedzialność poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania; stopień, w jakim można na pracowniku polegać w zakresie realizacji przyjętych zobo- wiązań Inicjatywa, kreatywność umiejętność zauważania potrzeby określonych działań; umiejętność ge- nerowania nowych rozwiązań, pomysłów; twórcze myślenie i inicjowa- nie zmian; udoskonalanie pracy na własnym stanowisku Komunikatywność umiejętność precyzyjnego formułowania myśli, przedstawiania prob- lemów i zjawisk, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, efektywna komunikacja z przełożonymi, współpracownikami i użytkow- nikami Kultura osobista odpowiedni sposób bycia i zachowania; takt; kultura języka; dbałość o wygląd zewnętrzny, właściwy i estetyczny ubiór, higiena osobista 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu19

20 IV. DYSCYPLINA PRACY KRYTERIUM Przestrzeganie ustalonych procedur (regulaminów, zarządzeń) Przestrzeganie czasu pracy Punktualność 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu20

21 PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH (1) KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Umiejętność planowania i organizowania pracy umiejętność dokonywania podziałów pracy, planowanie realizacji i przydzielanie zadań podległym pracownikom, delegowanie upraw- nień Dbałość o realizację celów umiejętność ustalania celów i sposobów ich realizacji, planowanie i ustalanie priorytetów w działaniu Umiejętność podejmowania decyzji umiejętność analizowania i interpretowania informacji oraz wycią- gania z nich logicznych wniosków, podejmowanie odpowiedzial- ności, kalkulowanie następstw decyzji, podejmowanie decyzji Umiejętność sprawowania właściwej kontroli i nadzoru bieżąca kontrola wykonywania zadań, korekta błędów i zapewnie- nie podwładnym informacji zwrotnej, umiejętność wpływania na innych i sprawowania skutecznego nadzoru Stosunek do podwładnych dbałość o stosunki międzyludzkie, dążenie do nawiązywania i pod- trzymywania dobrych relacji z wszystkimi podległymi pracownikami, umiejętność rozwiązywania konfliktów 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu21

22 PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH (2) KRYTERIUMOPIS KRYTERIUM Dbałość o rozwój zawodowy pracowników wspieranie rozwoju podległych pracowników, zachęcanie do podno- szenia kwalifikacji, wyznaczanie zadań pozwalających pracownikom wykazywać się kompetencjami Motywowanie pracowników zachęcanie i mobilizowanie podległych pracowników do efektywnej pracy i podnoszenia jakości świadczonych usług, wyzwalanie krea- tywności i innowacyjności; nagradzanie, karanie Umiejętność oceniania podwładnych zdolność do obiektywnej i sprawiedliwej oceny działań swoich pod- władnych Komunikacja umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, wła- ściwe przekazywanie poleceń, gotowość do zapoznawania się z opi- niami podwładnych, zachęcanie podwładnych do wyrażania opinii Stabilność emocjonalna zrównoważenie emocjonalne, opanowanie; radzenie sobie z emo- cjami w trudnych sytuacjach 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu22

23 Podsumowanie Nie istnieje coś takiego, jak nieomylna ocena ludzi. Istnieje jednak pewna liczba menedżerów, którzy poważnie traktują decyzje personalne i poświęcają im trochę pracy Peter F. Drucker 2014-01-23Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu23

24 Dziękuję za uwagę Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań library@amu.edu.pl


Pobierz ppt "Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google