Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu
Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

2 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Plan wystąpienia Zarządzanie kompetencjami Ocena pracy w bibliotece Kryteria oceniania – typologia, przykłady Zasady opracowywania kryteriów Kryteria oceny w BU UAM w Poznaniu Podsumowanie Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

3 Zarządzanie kompetencjami
Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja i dobór pracowników Wartościowanie pracy Ocena personelu Planowanie szkoleń i ocena ich efektów Tworzenie planów selekcji Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

4 Ocenianie pracowników
Ocena – sąd wartościujący, wykorzystywany w procesie za-rządzania; powstaje w wyniku porównania cech, kwalifikacji, zachowań, efektów pracy konkretnego pracownika w odnie-sieniu do innych pracowników bądź do ustalonego wzorca (standardu) Ocena okresowa: ma charakter sformalizowany dokonywana jest w ustalonych odstępach czasu ma określone zasady, metody, narzędzia i procedury o utrwa-lonym i powtarzalnym charakterze służy kompleksowej ocenie pracy Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

5 System ocen okresowych pracowników (SOOP)
Zbiór celowo dobranych i wzajemnie powią-zanych elementów mających na celu zwięk-szenie efektywności bieżącego i strategicznego ZZL w kontekście misji i celów organizacji cele i funkcje zasady oceniania kryteria oceniania podmiot i przedmiot metody oceniania narzędzia oceniania częstotliwość oceniania procedura oceniania Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

6 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Kryteria oceny – mierniki służące za podstawę oceny Co zamierzamy oceniać? wyniki pracy zawodowej realizacja celów sposób wykonania zadań stan i rozwój kwalifikacji i wiedzy fachowej cechy, umiejętności i zachowania Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

7 Kryteria oceny – typologia
Kryteria kwalifikacyjne Kryteria efektywnościowe Kryteria behawioralne Kryteria osobowościowe Kryteria kompetencyjne Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

8 Kryteria kwalifikacyjne
Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Znajomość obsługi komputera Umiejętność obsługi określonych urządzeń Znajomość określonych metod i technik, np. zarządzania, kierowania ludźmi Umiejętność uczenia się nowych zagadnień Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

9 Kryteria efektywnościowe
Ilość wykonanej pracy Jakość Terminowość Stopień realizacji zadań Skuteczność działania Dokładność Minimalizacja kosztów pracy Skrócenie czasu realizacji określonego przedsięwzięcia Wprowadzanie zmian Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

10 Kryteria behawioralne
Zainteresowanie pracą Wytrwałość i systematyczność w działaniu Staranność Organizowanie pracy własnej Zaangażowanie Współpraca Punktualność Stosunek do klientów, przełożonych i współpracowników Gotowość doskonalenia zawodowego Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

11 Kryteria osobowościowe (psychologiczne)
Odpowiedzialność Dokładne wykonywanie obowiązków Samodzielność w realizacji zadań Kreatywność i inicjatywność Umiejętność podejmowania decyzji Umiejętność komunikowania się Umiejętność pracy w zespole Stabilność emocjonalna Kultura osobista Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

12 Kryteria kompetencyjne
Opierają się na kompetencjach Kompetencje – umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy w danym zakresie i osiągania pożą-danych wyników w ramach standardów określonych przez organizację, ujawniających się we wszystkich as-pektach aktywności zawodowej Mogą obejmować kryteria z wszystkich wymienionych grup Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

13 Zasady opracowywania kryteriów
Włączenie wszystkich pracowników w proces do-boru i definiowania kryteriów Dostosowanie do specyfiki pracy w bibliotece Oparcie się na opisach stanowisk pracy Powiązanie kryteriów z celami procesu oceniania, strategią i kulturą organizacyjną biblioteki Zgodność z zasadami etycznymi Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

14 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Cele oceniania w BU UAM Określenie przydatności na zajmowanym stanowisku Optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników Właściwe motywowanie pracowników Dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej Kształtowanie właściwych postaw pracowniczych Planowanie rozwoju zawodowego i indywidualnych ścieżek kariery Doskonalenie komunikacji i poprawa stosunków między kierownictwem a podwładnymi Zwiększenie efektywności pracy Poprawa jakości pracy Planowanie i prowadzenie prawidłowej polityki personalnej Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

15 Kryteria oceniania w BU UAM
OPISY STANOWISK PRACY CELE SYSTEMU OCEN KRYTERIA OCENY I. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO WYKONYWANIA ZADAŃ II. EFEKTYWNOŚĆ PRACY III. POSTAWY I ZACHOWANIA IV. DYSCYPLINA PRACY Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

16 I. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO WYKONYWANIA ZADAŃ
KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Wykształcenie wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy Wiedza i umiejętności zawodowe zasób wiadomości i umiejętności (praktycznych/techni-cznych) pozwalający na wywiązywanie się z nałożo-nych zadań; szkolenia, warsztaty i kursy zawodowe; ogólna znajomość pracy bibliotecznej Rozwój zawodowy uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę na zajmowanym stanowisku pracy Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

17 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
II. EFEKTYWNOŚĆ PRACY KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Organizacja i planowanie pracy własnej planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykona-nia zadań, umiejętność ustalania priorytetów, efektywne wykorzystanie czasu Jakość wykonywanej pracy rzetelne i staranne wykonywanie zadań zgodnie z obowią-zującymi standardami/wymaganiami Terminowość przestrzeganie terminów realizacji poszczególnych zadań i czynności Stopień realizacji przydzielonych zadań efektywne realizowanie zadań Samodzielność w realizacji zadań umiejętność pracy bez stałego nadzoru; zdolność do samo-dzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formuło-wania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykona-nia zleconych zadań Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

18 III. POSTAWY I ZACHOWANIA (1)
KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Postawa wobec użytkownika dbałość o użytkownika i jego potrzeby, umiejętność uważnej i otwartej współpracy z użytkownikiem w realizacji jego aktualnych i przewidywanych oczekiwań Życzliwość, uprzejmość Dbałość o miejsce pracy dbałość o warsztat pracy i powierzone mienie Identyfikacja z biblioteką i troska o jej wizerunek utożsamianie się z biblioteką, znajomość i akceptacja jej misji i celów; myśle-nie systemowe o bibliotece jako całości; budowanie dobrego wizerunku bib-lioteki, wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z interesem biblioteki, godne jej reprezentowanie Współpraca w zespole umiejętność dobrego ułożenia stosunków w miejscu pracy, harmonijna współpraca z innymi, zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań, nastawienie na partnerstwo, akceptacja norm grupo-wych, bezkonfliktowość Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

19 III. POSTAWY I ZACHOWANIA (2)
KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Zaangażowanie właściwe podejście do wykonywania obowiązków, konsekwencja w re-alizacji zadań, podejmowanie nowych wyzwań, gotowość do wypełnia-nia dodatkowych zadań i poleceń przełożonych Odpowiedzialność poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania; stopień, w jakim można na pracowniku polegać w zakresie realizacji przyjętych zobo-wiązań Inicjatywa, kreatywność umiejętność zauważania potrzeby określonych działań; umiejętność ge-nerowania nowych rozwiązań, pomysłów; twórcze myślenie i inicjowa-nie zmian; udoskonalanie pracy na własnym stanowisku Komunikatywność umiejętność precyzyjnego formułowania myśli, przedstawiania prob-lemów i zjawisk, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, efektywna komunikacja z przełożonymi, współpracownikami i użytkow-nikami Kultura osobista odpowiedni sposób bycia i zachowania; takt; kultura języka; dbałość o wygląd zewnętrzny, właściwy i estetyczny ubiór, higiena osobista Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

20 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
IV. DYSCYPLINA PRACY KRYTERIUM Przestrzeganie ustalonych procedur (regulaminów, zarządzeń) Przestrzeganie czasu pracy Punktualność Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

21 PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH (1)
KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Umiejętność planowania i organizowania pracy umiejętność dokonywania podziałów pracy, planowanie realizacji i przydzielanie zadań podległym pracownikom, delegowanie upraw-nień Dbałość o realizację celów umiejętność ustalania celów i sposobów ich realizacji, planowanie i ustalanie priorytetów w działaniu Umiejętność podejmowania decyzji umiejętność analizowania i interpretowania informacji oraz wycią-gania z nich logicznych wniosków, podejmowanie odpowiedzial-ności, kalkulowanie następstw decyzji, podejmowanie decyzji Umiejętność sprawowania właściwej kontroli i nadzoru bieżąca kontrola wykonywania zadań, korekta błędów i zapewnie-nie podwładnym informacji zwrotnej, umiejętność wpływania na innych i sprawowania skutecznego nadzoru Stosunek do podwładnych dbałość o stosunki międzyludzkie, dążenie do nawiązywania i pod-trzymywania dobrych relacji z wszystkimi podległymi pracownikami, umiejętność rozwiązywania konfliktów Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

22 PRACOWNICY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH (2)
KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM Dbałość o rozwój zawodowy pracowników wspieranie rozwoju podległych pracowników, zachęcanie do podno-szenia kwalifikacji, wyznaczanie zadań pozwalających pracownikom wykazywać się kompetencjami Motywowanie pracowników zachęcanie i mobilizowanie podległych pracowników do efektywnej pracy i podnoszenia jakości świadczonych usług, wyzwalanie krea-tywności i innowacyjności; nagradzanie, karanie Umiejętność oceniania podwładnych zdolność do obiektywnej i sprawiedliwej oceny działań swoich pod-władnych Komunikacja umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, wła-ściwe przekazywanie poleceń, gotowość do zapoznawania się z opi-niami podwładnych, zachęcanie podwładnych do wyrażania opinii Stabilność emocjonalna zrównoważenie emocjonalne, opanowanie; radzenie sobie z emo-cjami w trudnych sytuacjach Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

23 Podsumowanie Nie istnieje coś takiego,
jak nieomylna ocena ludzi. Istnieje jednak pewna liczba menedżerów, którzy poważnie traktują decyzje personalne i poświęcają im trochę pracy Peter F. Drucker Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

24 Dziękuję za uwagę Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 Poznań


Pobierz ppt "Kryteria oceny pracy w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google