Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJA PERSONALNA. Funkcja personalna zarządzanie kadrami zarządzanie personelem zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna to zorganizowany zbiór.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJA PERSONALNA. Funkcja personalna zarządzanie kadrami zarządzanie personelem zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna to zorganizowany zbiór."— Zapis prezentacji:

1 FUNKCJA PERSONALNA

2 Funkcja personalna zarządzanie kadrami zarządzanie personelem zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna to zorganizowany zbiór działań nakierowanych na ludzi zatrudnionych w instytucji, zmierzających: * z jednej strony - do ukształtowania takiego ich potencjału, aby byli w stanie osiągać cele instytucji, * z drugiej - do zaspokajania ich potrzeb.

3 * Kwalifikacje personelu - wiedza - umiejętności - cechy psychiczne - cechy fizyczne * Doświadczenie * Cechy demograficzne - wiek - płeć - staż pracy - pochodzenie * Liczebność zatrudnienia * Struktura personelu - wg wieku - wg stażu pracy - wg poziomu wykształcenia * Postawy pracowników * Indywidualne i zbiorowe zachowania pracowników Potencjał personelu i jego składniki Potencjał personelu to zintegrowany zestaw pożądanych cech ludzi zatrudnionych w instytucji, który powinien być odpowiedni do specyfiki jej działalności

4 Model funkcji personalnej w instytucji Bezpośrednie zadania składające się na funkcję personalną Ocena personelu 1. całościowa ocena personelu 2. indywidualna ocena pracowników Aktywizowanie personelu 1.kierowanie ludźmi przez przełożonych 2. wybór odpowiedniego stylu kierowanie 3. motywowanie 4. funkcja socjalna Formowanie personelu 1. ustalanie pożądanego potencjału, 2. rekrutacja 3. dobór 4. integracja 5. przemieszczenia 6. zwolnienia Doskonalenie personelu 1. szkolenie wewnętrzne 2. samodoskonalenie Sprzężenia zwrotne Uwarunkowania sprzyjające sprawnej realizacji funkcji personalnej Elementy innych funkcji zarządzania System informacyjny Stosunki pracy Kultura organizacyjna

5 Etapy procesu rekrutacji i selekcji Czynności formalne związane z przyjęciem do pracy Rekrutacja ANALIZA PRACY Analiza stanowiska Analiza otoczenia Analiza instytucji Analiza i dobór metod badania kandydatów Ustalenie źródeł rekrutacji Identyfikacja wymagań kwalifikacyjnych, ustalenie i hierarchizacja kryteriów doboru Badanie przydatności kandydatów Wybór kandydatów nadających się do pracy

6 Metody stosowane w procesie rekrutacji i selekcji I. Metody nie ustrukturyzowane 1. Metody losowe 2. Wykorzystanie źródeł wpływu 3. Uzgodnienia II. Metody ustrukturyzowane 1. Metody rezerwy kadrowej 2. Konkurs na stanowisko 3. Wykorzystanie profesjonalnych firm Źródła rekrutacji 1. Wewnętrzne 2. Zewnętrzne

7 Motywowanie Motywowanie to rozpoznawanie potrzeb podwładnych oraz świadome aktywizowanie tych potrzeb w celu pobudzenia podwładnych do takiego działania, które jest zgodne z wolą kierownika, a zarazem prowadzi do zaspokojenia potrzeb podwładnych. BODZIEC POTRZEBA MOTYW CEL DZIAŁANIE

8 System motywacyjny to obowiązujący w instytucji, przemyślany i wzajemnie powiązany zestaw instrumentów (narzędzi) motywowania personelu. Potencjalne instrumenty systemu motywacyjnego NegatywnePozytywneMaterialneNiematerialneFormalneNieformalne

9 Kierowanie ludźmi Kierowanie ludźmi to oddziaływanie kierowników na ludzi. I. Interpersonalne - reprezentant - przywódca - łącznik II. Informacyjne - monitor - siewca informacji - rzecznik III. Decyzyjne - przedsiębiorca - rozwiązujący problemy - alokator zasobów - negocjator Role kierownicze: Style kierowania: - dyrektywny (autorytarny) - demokratyczny (partycypacyjny) - zorientowany na ludzi - zorientowany na zadania

10 Ocena pracowników Ocena pracowników to proces porównywania ich wyników pracy, posiadanych kwalifikacji i cech osobowościowych oraz przejawianych postaw i zachowań według ustalonych kryteriów zgodnych z przyjętymi w instytucji wzorcami. Formy ocen pracowniczych: - bieżąca (w trakcie wykonywania zadań) - okresowa (regularna, wysoce sformalizowana) - okazjonalna (nieregularna, służąca konkretnemu celowi) Kierunki wykorzystania ocen pracowniczych: - motywacja niematerialna oraz materialna - doskonalenie systemu zarządzania instytucją - rozwój (doskonalenie) potencjału personelu - przemieszczenia personelu


Pobierz ppt "FUNKCJA PERSONALNA. Funkcja personalna zarządzanie kadrami zarządzanie personelem zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna to zorganizowany zbiór."

Podobne prezentacje


Reklamy Google