Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na podstawie znowelizowanej decyzji nr 187/MON z r. Ewa Wieczorek czerwca 2011 r. 1

2 PODSTAWA PRAWNA Decyzja nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi znowelizowana przez: decyzję nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 121) oraz decyzję MON w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (skierowaną do podpisu Ministra ON)

3 INNE PRZEPISY RESORTOWE
Decyzja nr 411/MON z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 250) Decyzja nr 212/MON z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 – znowelizowana w 2010 r.) Decyzja nr 280/MON z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 151)

4 WAŻNE ZMIANY W DECYZJI NR 187/MON
Decentralizacja procesu planowania współpracy - sporządzanie planu w jednostkach wojskowych, bez pośrednictwa MON; - zmiana harmonogramu. Wyłączenie jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra ON z zakresu resortu ON (podmiotowość i uwłaszczenie: AMW, WAM, uczelnie wojskowe, muzea, ordynariaty polowe, przedsiębiorstwa państwowe). Sprecyzowanie zasad wsparcia logistycznego przedsięwzięć nie ujętych w planie współpracy – przy udostępnianiu nieruchomości wymagana zgoda Dyrektora DI. Konieczność uzgodnienia projektu porozumienia o współpracy z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej.

5 Planowanie współpracy w jednostkach wojskowych – bez pośrednictwa MON
NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Do 10 września Wnioski partnerów społecznych (PS) Dowódcy jednostek wojskowych (JW), od których PS oczekują wsparcia Do 30 września Plany współpracy JW Drogą służbową do uzgodnienia w dowództwach RSZ (IWSZ, DGW, KGŻW) Do 31 października Uzgodnione plany współpracy RSZ (DOSZ, IWSZ, DGW, KGŻW) Do akceptacji Sekretarza Stanu i do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Do 30 listopada Zaakceptowane plany RSZ (DOSZ, IWSZ, DGW, KGŻW) Do realizacji do podległych jednostek organizacyjnych

6 Planowanie współpracy w jednostkach wojskowych – bez pośrednictwa MON
NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Decyzja nr 411/MON z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” „Ramowy program obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych z udziałem najwyższych władz państwowych…” - zamiast planu uroczystości państwowych, wojskowych i obchodów rocznicowych z udziałem partnerów społecznych Dezaktualizacja § 20 pkt 1 decyzji nr 187/MON

7 NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON
Planowanie współpracy po wejściu w życie decyzji nr 411/MON z 9 grudnia 2009 r. NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Dowódcy jednostek wojskowych, od których wnioskodawca oczekuje wsparcia Wnioski do planu współpracy Wnioski o udział asysty honorowej Dowódcy garnizonów Wnioski o udział orkiestry wojskowej nie stanowiącej asysty honorowej Dowódcy będący dysponentami orkiestr

8 Wniosek do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi * na rok ………… DANE WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa…….. Adres wnioskodawcy…….. Nr KRS lub innej ewidencji……. Nr REGON……… Telefon kontaktowy………. Dowódca Jednostki Wojskowej wspierającej przedsięwzięcie Lp Nazwa przedsięwzięcia Data dd.mm.rr Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy Nazwy innych jednostek wojskowych, które będą wspierały to przedsięwzięcie Wniosko-dawca Miejsce realizacji 1. Krótki opis przedsięwzięcia. Planowany udział innych jednostek wojskowych, które będą udzielały wsparcia dla tego przedsięwzięcia (proszę wymienić nazwę każdej jednostki wojskowej do której został lub będzie skierowany wniosek do planu współpracy dotyczący tego przedsięwzięcia, razem z zakresem oczekiwanej pomocy). Wskazanie podmiotu ponoszącego koszty wnioskowanej pomocy. Przewidywana liczba uczestników przedsięwzięcia. Planowane działania promocyjne. Źródła finansowania przedsięwzięcia. Współorganizatorzy przedsięwzięcia. Dane osoby odpowiedzialnej za przedsięwzięcie ( imię, nazwisko i telefon kontaktowy).

9 Planowanie sprzętu i uzbrojenia wojskowego na potrzeby współpracy
NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON § 20. Dowódcy jednostek wojskowych uwzględniają potrzeby związane ze współpracą z partnerami społecznymi w przewidywanych na rok następny limitach sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Trzeba mieć na uwadze, że rozkaz nr 293/GG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP” nie uwzględnia planowania współpracy z partnerami społecznymi, zaś dostosowanie harmonogramu tworzenia planów współpracy do terminów wskazanych w powyższym rozkazie spowodowałoby konieczność zgłaszania wniosków w lutym, co oznaczałoby dla wielu partnerów społecznych znaczne ograniczenia lub nawet uniemożliwienie znalezienia się w planie współpracy.

10 PLANY WSPÓŁPRACY SPORZĄDZANE W DWiPO
Plan na 2011 r.: wzrost o 256% w porównaniu z planem na 2008 r. ALE! Ze sprawozdań jednostek organizacyjnych wynika, że w 2010 r. SZ RP zaplanowały 1221 przedsięwzięć, a zrealizowały 5022 przedsięwzięcia. 10

11 PLANOWANIE A REALIZACJA

12 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2010 R.

13 WSPARCIE LOGISTYCZNE NA PODSTAWIE PLANU WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI
ZASADY WSPÓŁPRACY Udostępnienie nieruchomości lub ich części (mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych MON) Umowa z rejonowym zarządem infrastruktury Udostępnienie uzbrojenia i sprzętu wojskowego Umowa z dowódcą jednostki

14 WSPARCIE MERYTORYCZNE I LOGISTYCZNE PRZEDSIĘWZIĘĆ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
Liczba przedsięwzięć, które były wspierane przez jednostki wojskowe w następujących formach: Pomoc merytory-czna Wojsko-wa asysta honoro-wa Udział orkiestry wojsko-wej Udostępnianie Patro-naty honoro-we pomie-szczeń terenu wojsko-wego sprzętu wojsko-wego uzbroje-nia 1624 1407 1155 1116 427 524 98 64 1468 1581 777 573 219 379 136 51 2009 r.: 2010 r.:

15 Udostępnianie pojazdów
Decyzja nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej wprowadziła niezgodne z decyzją nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. przepisy odnoszące się do partnerów społecznych, mianowicie: - uzależniła wsparcie od porozumień z MON; - wprowadziła tryb wydawania decyzji administracyjnych przez Ministra ON w odniesieniu do wniosków o wsparcie. DWiPO zaproponował, aby pojazdy były udostępniane: bezpłatnie - na potrzeby związane z realizacją planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi; odpłatnie - na potrzeby związane z realizacją inicjatyw pozaplanowych po uzyskaniu zgody dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Wojskowej Służby Zdrowia, lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

16 Udostępnianie nieruchomości
Bezpłatne udostępnienie na podstawie umowy użyczenia Nieodpłatne korzystanie, bez umowy cywilnoprawnej Użyczanie pomieszczeń na siedziby organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności Kluby wojskowe dostępne dla wszystkich partnerów społecznych na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięć Użyczenie = zezwolenie na bezpłatne używanie oddanej w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.).

17 OPŁATY ZA UŻYCZONE MIENIE
Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.) energia cieplna energia elektryczna zużycie wody i odprowadzanie ścieków podatek od nieruchomości podatek gruntowy połączenia telefoniczne Zasada trzecia: organizacje ponoszą wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia albo refundują jednostce wojskowej poniesione przez tę jednostkę jej wydatki z tego tytułu. I. Bezpłatnie udostępnianie (bezpłatne użyczanie w kodeksie cywilnym) oznacza, że organizacja nie ponosi opłaty za czynsz czy za najem lokalu. II. Wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia to inaczej koszty zwykłe, o których mówi art. 713 kodeksu cywilnego: „Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej”. Oznacza to, że użytkownik jest zobowiązany ponosić koszty związane z używaniem udostępnionych rzeczy w zgodności z ich naturą, czyli ze społeczno-gospodarczym ich przeznaczeniem, powodującym zużycie w przeciętnym czasie, a także dokonywać napraw tak używanych rzeczy. W odniesieniu do użyczonych pomieszczeń są to opłaty za świadczenia komunalne: a) energię elektryczną b) energię cieplną c) zużycie wody i odprowadzanie ścieków c) podatek od nieruchomości d) podatek gruntowy Oraz f) połączenia telefoniczne przez wojskowy węzeł telekomunikacyjny oraz TPSA

18 Nieruchomości wojskowe = mienie Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd jednostek organizacyjnych resortu ON Ustawa o gospodarce nieruchomościami: 43.1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 2. Jednostka organizacyjna ma prawo (…) korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) (…) 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

19 MONITOROWANIE I OCENA WSPÓŁPRACY
Obowiązek składania przez Radę Ministrów Sejmowi i Senatowi sprawozdania z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie co dwa lata. Sprawozdanie organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego z rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczna informacja o współpracy Sił Zbrojnych z partnerami społecznymi. Informacje roczne partnerów społecznych o realizacji porozumień o współpracy. Stały przepływ informacji wewnętrznej między jednostkami wojskowymi i MON.

20 POROZUMIENIA DOWÓDCÓW JW. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Jednostki organizacyjne Liczba porozumień zawartych w 2009 r. Liczba porozumień z NGO's r. SG WP WL 16 74 SP 5 MW 1 14 WS 2 DO GW IWSZ 7 19 ŻW RAZEM 33 132 Liczba porozumień zawartych w 2010 r. 12 9 3 2 2* 19 47 Liczba porozumień z NGO's r. 83 25 17 2 37 168 Tendencja wzrostowa w budowaniu współpracy opartej na porozumieniach: 2008 r. porozumień było ogółem 100 porozumień; 2009 r. – 132 porozumienia; 2010 r. – 168 porozumień. Uwaga! Podano deklarowaną przez jednostki organizacyjne liczbę porozumień na koniec 2010 r. , toteż liczby porozumień w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nie zawsze są sumą liczby na koniec 2009 r. i podpisanych w 2010 r. Różnice wynikają z tego, że porozumienia były także rozwiązywane, a także z błędów w sprawozdaniach jednostek. Błędy te są jednak niewielkie (np. WL poinformowały, że porozumień nie rozwiązywano w 2010 r., zatem powinno ich być na koniec 2010 r. 86, a nie 83, jak zadeklarowano; w IWSZ różnica wynosi tylko 1 porozumienie). *GW 7 porozumień patronackich rozwiązał

21 POROZUMIENIA DOWÓDCÓW JW. ZE SZKOŁAMI I IPS
Jednostki organizacyjne Liczba porozumień zawartych w 2010 r. z: Ogółem liczba porozumień r. szkołami i zakładami doskonalenia zawodowego jednostkami samorządu terytorialnego innymi partnerami społecznymi ze szkołami innymi partnerami społecznymi SG WP WL 27 1 55 53 SP 14 28 36 MW WS DO GW 2 6 IWSZ 8 5 11 29* ŻW 4 RAZEM 7 101 144 UWAGA: nie uwzględniono 105 porozumień IWSZ, „które miały charakter roboczych umów, zawartych w jednym tylko, do tego ograniczonym czasowo, celu. Dotyczyły one wyłącznie promocji NSR i służby przygotowawczej i zawarte zostały przez komendantów WKU z: - Powiatowymi Urzędami Pracy – 30; urzędami miast i gmin – 25; starostwami powiatowymi – 15; kołami Ligi Obrony Kraju – 23; - lokalnymi organizacjami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 12”. * Ponadto w jednostkach IWSZ 105 porozumień roboczych (notatek uzgodnieniowych) dot. promocji NSR i służby przygotowawczej.

22 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JW
ZAWARTE W LATACH 2009–2010 Wśród 14 porozumień z innymi partnerami społecznymi: -7 to porozumienia z władzami samorządowymi; - 7 – z Iron Team sp. z o.o., Ochotniczy Hufiec Pracy, gminne ośrodki kultury, Metro – Gewert Organizator Targów Edukacyjnych ??, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, uczelnie. Uwaga! Jednostki wojskowe nie przysyłają meldunków o wszystkich podpisanych porozumieniach. Wpłynęło 26 meldunków Po porównaniu wykazów porozumień ze szkołami z danymi przesłanymi w informacji o współpracy w 2010 r. okazało się, że liczba podpisanych porozumień ze szkołami (oraz ZDZ jako organizatorami szkół) wynosi 53, a nie 39. Jednocześnie ogólna liczba porozumień ze szkołami na koniec roku 2010 okazała się mniejsza, niż wynikało to z poprzednich informacji, i wyniosła 101. 22

23 LICZBA POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JW
w latach 2008–2010 r. – 413 porozumień dowódców jednostek wojskowych, w tym: 101 ze szkołami 144 z władzami samorządowymi i innymi partnerami społecznymi 168 z organizacjami pozarządowymi. Na koniec 2009 r. w jednostkach wojskowych funkcjonowało 301 porozumień zawartych przez dowódców jednostek wojskowych, w tym: 169 porozumień ze szkołami, władzami samorządowymi i innymi partnerami społecznymi oraz 132 porozumienia z organizacjami pozarządowymi. 23

24 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
USTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej przez władze samorządowe na zasadach określonych w ustawie; zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Art. 5.  1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach: 1)zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 2)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 3)konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 4)konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 5)tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 6)umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 7)umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). Zespoły w 2010 r. SG WP – DWiPO – Federacja Stowarzyszeń Oficerów Rezerwistów i Weteranów SZ RP – przygotowanie i przeprowadzenie Kongresu Letniego Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Służb Mundurowych (CIOMR) oraz Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) . W WS w JW Lubliniec – Komitet Organizacyjny Święta Pułku z udziałem Fundacji Byłych Żołnierzy Sił Specjalnych „Szturman” i Wojskowego Klubu Biegacza „Meta. 3 zespoły w WL.

25 POROZUMIENIA Z MINISTREM ON współpracuje na podstawie 76 porozumień
: 80 organizacji współpracuje na podstawie 76 porozumień 25

26 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY MINISTRA ON Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Stan r.: 76 porozumień o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i 80 organizacjami pozarządowymi. Odnotowujemy stopniowy spadek liczby wpływających do MON wniosków o podpisanie porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Jest to między innymi skutek zmiany przepisów w resorcie, tj. stworzenia szerokich możliwości rozwijania współpracy na szczeblu dowódcy każdej jednostki wojskowej. W 2010 r. wpłynęło 14 wniosków organizacji pozarządowych, które zostały rozpatrzone (lub są rozpatrywane) zgodnie z procedurą, w wyniku której: 2 porozumienia zostały podpisane (ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Aktywnych Rezerwistów); Pozostałe 3 podpisane w 2010 r. to nowe porozumienia, zastępujące porozumienia nieaktualne (LOK, ZOSP RP, Polski Związek Krótkofalowców) Po wejściu w życie decyzji nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. rozpoczęto pracę nad aktualizacją prawną i merytoryczną wszystkich porozumień. Dotychczas zaktualizowano poprzez aneks lub nowe porozumienie blisko 20 dokumentów. 12 wniosków zostało oddalonych z powodu niespełnienia przez organizację warunków formalnoprawnych lub merytorycznych, określonych w procedurze. Większość oddalonych wniosków została zarekomendowana do podpisania przez dowódcę jednostki wojskowej, z którą organizacja współpracowała na co dzień. W 2009 r. zostały podpisane 4 porozumienia o podpisały: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Żandarmerii Polskiej „Żandarm”, Związek Piłsudczyków oraz Światowy Związek Żołnierzy AK (aktualizacja porozumienia z 1996 r.).

27 PRIORYTETY WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2011 r.
Cele Zwiększenie naboru do Narodowych Sił Rezerwowych. Utrwalanie pozytywnego wizerunku SZ RP. Edukacja obronna młodzieży. Zapewnienie dobrej komunikacji wewnętrznej w obszarze współpracy ze społeczeństwem oraz zewnętrznej między resortem obrony narodowej a partnerami społecznymi działającymi na rzecz obronności państwa. Główne formy działania: Inspirowanie partnerów społecznych do działania na rzecz obronności oraz SZ RP. Wspieranie merytoryczne i logistyczne inicjatyw organizacji pozarządowych i partnerów społecznych odpowiednio do potrzeb SZ RP. Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji innowacyjnych programów przysposobienia wojskowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Uczestnictwo jednostek wojskowych w życiu lokalnych społeczności. Udział wojska w życiu lokalnych społeczności i wspieranie inicjatyw społecznych ma podstawowe znaczenie dla utrwalania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i zachęcania młodych ludzi do służby wojskowej. W 2011 r. nasze działania będą ukierunkowane na: 1) motywowanie młodzieży do wstępowania do Narodowych Sił Rezerwowych i wybrania zawodu żołnierza, 2) upowszechnianie i doskonalenie wiedzy i umiejętności obronnych oraz 3) zapewnienie dobrej komunikacji w zakresie współpracy ze społeczeństwem, zarówno między jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP, jak i między wojskiem a partnerami społecznymi.

28 Dziękuję za uwagę i proszę o pytania
Ewa Wieczorek tel


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google