Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na podstawie znowelizowanej decyzji nr 187/MON z r. Ewa Wieczorek 14 czerwca 2011 r.

2 Decyzja nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi znowelizowana przez: decyzję nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 121) oraz decyzję MON w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (skierowaną do podpisu Ministra ON)

3 Decyzja nr 411/MON z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 250) Decyzja nr 212/MON z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 – znowelizowana w 2010 r.) Decyzja nr 280/MON z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 151)

4 WAŻNE ZMIANY W DECYZJI NR 187/MON 1.Decentralizacja procesu planowania współpracy - sporządzanie planu w jednostkach wojskowych, bez pośrednictwa MON; - zmiana harmonogramu. 2.Wyłączenie jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra ON z zakresu resortu ON (podmiotowość i uwłaszczenie: AMW, WAM, uczelnie wojskowe, muzea, ordynariaty polowe, przedsiębiorstwa państwowe). 3.Sprecyzowanie zasad wsparcia logistycznego przedsięwzięć nie ujętych w planie współpracy – przy udostępnianiu nieruchomości wymagana zgoda Dyrektora DI. 4. Konieczność uzgodnienia projektu porozumienia o współpracy z dysponentem środków budżetowych sprawującym obsługę finansową jednostki wojskowej.

5 NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Planowanie współpracy w jednostkach wojskowych – bez pośrednictwa MON Wnioski partnerów społecznych (PS) Dowódcy jednostek wojskowych (JW), od których PS oczekują wsparcia Do 10 września Do 30 września Plany współpracy JWDrogą służbową do uzgodnienia w dowództwach RSZ (IWSZ, DGW, KGŻW) Uzgodnione plany współpracy RSZ (DOSZ, IWSZ, DGW, KGŻW) Do 31 października Do akceptacji Sekretarza Stanu i do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Do 30 listopada Zaakceptowane plany RSZ (DOSZ, IWSZ, DGW, KGŻW) Do realizacji do podległych jednostek organizacyjnych

6 NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Planowanie współpracy w jednostkach wojskowych – bez pośrednictwa MON Decyzja nr 411/MON z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Ramowy program obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych z udziałem najwyższych władz państwowych… - zamiast planu uroczystości państwowych, wojskowych i obchodów rocznicowych z udziałem partnerów społecznych Dezaktualizacja § 20 pkt 1 decyzji nr 187/MON

7 NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Planowanie współpracy po wejściu w życie decyzji nr 411/MON z 9 grudnia 2009 r. Wnioski o udział orkiestry wojskowej nie stanowiącej asysty honorowej Dowódcy będący dysponentami orkiestr Wnioski o udział asysty honorowej Dowódcy garnizonów Dowódcy jednostek wojskowych, od których wnioskodawca oczekuje wsparcia Wnioski do planu współpracy

8 Lp Nazwa przedsięwzięcia Data dd.mm.rr Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy Nazwy innych jednostek wojskowych, które będą wspierały to przedsięwzięcie Wniosko- dawca Miejsce realizacji 1. DANE WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa …….. Adres wnioskodawcy …….. Nr KRS lub innej ewidencji ……. Nr REGON ……… Telefon kontaktowy ………. Krótki opis przedsięwzięcia. Planowany udział innych jednostek wojskowych, które będą udzielały wsparcia dla tego przedsięwzięcia (proszę wymienić nazwę każdej jednostki wojskowej do której został lub będzie skierowany wniosek do planu współpracy dotyczący tego przedsięwzięcia, razem z zakresem oczekiwanej pomocy). Wskazanie podmiotu ponoszącego koszty wnioskowanej pomocy. Przewidywana liczba uczestników przedsięwzięcia. Planowane działania promocyjne. Źródła finansowania przedsięwzięcia. Współorganizatorzy przedsięwzięcia. Dane osoby odpowiedzialnej za przedsięwzięcie ( imię, nazwisko i telefon kontaktowy). Dowódca Jednostki Wojskowej wspierającej przedsięwzięcie Wniosek do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi * na rok …………

9 NOWELIZACJA DECYZJI NR 187/MON Planowanie sprzętu i uzbrojenia wojskowego na potrzeby współpracy § 20. Dowódcy jednostek wojskowych uwzględniają potrzeby związane ze współpracą z partnerami społecznymi w przewidywanych na rok następny limitach sprzętu i uzbrojenia wojskowego.

10 PLANY WSPÓŁPRACY SPORZ Ą DZANE W DWiPO ALE! Ze sprawozdań jednostek organizacyjnych wynika, że w 2010 r. SZ RP zaplanowały 1221 przedsięwzięć, a zrealizowały 5022 przedsięwzięcia. Plan na 2011 r.: wzrost o 256% w porównaniu z planem na 2008 r.

11 PLANOWANIE A REALIZACJA

12 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2010 R.

13 ZASADY WSPÓŁPRACY WSPARCIE LOGISTYCZNE NA PODSTAWIE PLANU WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI Udostępnienie uzbrojenia i sprzętu wojskowego Udostępnienie nieruchomości lub ich części (mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych MON) Umowa z rejonowym zarządem infrastruktury Umowa z dowódcą jednostki

14 Liczba przedsięwzięć, które były wspierane przez jednostki wojskowe w następujących formach: Pomoc merytory- czna Wojsko- wa asysta honoro- wa Udział orkiestry wojsko- wej Udostępnianie Patro- naty honoro- we pomie- szczeń terenu wojsko- wego sprzętu wojsko- wego uzbroje- nia WSPARCIE MERYTORYCZNE I LOGISTYCZNE PRZEDSIĘWZIĘĆ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 2010 r.: 2009 r.:

15 Decyzja nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej wprowadziła niezgodne z decyzją nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. przepisy odnoszące się do partnerów społecznych, mianowicie: - uzależniła wsparcie od porozumień z MON; - wprowadziła tryb wydawania decyzji administracyjnych przez Ministra ON w odniesieniu do wniosków o wsparcie. Udostępnianie pojazdów DWiPO zaproponował, aby pojazdy były udostępniane: bezpłatnie - na potrzeby związane z realizacją planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi; odpłatnie - na potrzeby związane z realizacją inicjatyw pozaplanowych po uzyskaniu zgody dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Wojskowej Służby Zdrowia, lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

16 Użyczenie = zezwolenie na bezpłatne używanie oddanej w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.). Udostępnianie nieruchomości Nieodpłatne korzystanie, bez umowy cywilnoprawnej Kluby wojskowe dostępne dla wszystkich partnerów społecznych na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięć Bezpłatne udostępnienie na podstawie umowy użyczenia Użyczanie pomieszczeń na siedziby organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności

17 energia cieplna energia elektryczna zużycie wody i odprowadzanie ścieków podatek od nieruchomości podatek gruntowy połączenia telefoniczne Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.)

18 Ustawa o gospodarce nieruchomościami: Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 2. Jednostka organizacyjna ma prawo (…) korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) (…) 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomości wojskowe = mienie Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd jednostek organizacyjnych resortu ON

19 MONITOROWANIE I OCENA WSPÓŁPRACY 1.Obowiązek składania przez Radę Ministrów Sejmowi i Senatowi sprawozdania z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie co dwa lata. 2.Sprawozdanie organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego z rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 3.Roczna informacja o współpracy Sił Zbrojnych z partnerami społecznymi. 4.Informacje roczne partnerów społecznych o realizacji porozumień o współpracy. 5.Stały przepływ informacji wewnętrznej między jednostkami wojskowymi i MON.

20 Jednostki organizacyjne Liczba porozumień zawartych w 2009 r. Liczba porozumień z NGO's r. SG WP 0 0 WL 1674 SP 5 16 MW 1 14 WS 2 2 DO 0 0 GW 1 5 IWSZ 7 19 ŻW 1 1 RAZEM POROZUMIENIA DOWÓDCÓW JW. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI *GW 7 porozumień patronackich rozwiązał Liczba porozumień zawartych w 2010 r * Liczba porozumień z NGO's r

21 POROZUMIENIA DOWÓDCÓW JW. ZE SZKOŁAMI I IPS Jednostki organizacyjne Liczba porozumień zawartych w 2010 r. z: Ogółem liczba porozumień r. szkołami i zakładami doskonalenia zawodowego jednostkami samorządu terytorialnego innymi partnerami społecznymi ze szkołami innymi partnerami społecznymi SG WP WL SP MW WS DO GW IWSZ * ŻW RAZEM * Ponadto w jednostkach IWSZ 105 porozumień roboczych (notatek uzgodnieniowych) dot. promocji NSR i służby przygotowawczej.

22 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JW ZAWARTE W LATACH 2009–2010

23 LICZBA POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY DOWÓDCÓW JW w latach 2008–2010

24 USTAWOWE FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 2)konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 4)zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej przez władze samorządowe na zasadach określonych w ustawie; 5)zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

25 POROZUMIENIA Z MINISTREM ON : 80 organizacji współpracuje na podstawie 76 porozumień

26 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY MINISTRA ON Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

27 Cele 1.Zwiększenie naboru do Narodowych Sił Rezerwowych. 2.Utrwalanie pozytywnego wizerunku SZ RP. 3.Edukacja obronna młodzieży. 4.Zapewnienie dobrej komunikacji wewnętrznej w obszarze współpracy ze społeczeństwem oraz zewnętrznej między resortem obrony narodowej a partnerami społecznymi działającymi na rzecz obronności państwa. Główne formy działania: 1.Inspirowanie partnerów społecznych do działania na rzecz obronności oraz SZ RP. 2.Wspieranie merytoryczne i logistyczne inicjatyw organizacji pozarządowych i partnerów społecznych odpowiednio do potrzeb SZ RP. 3.Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji innowacyjnych programów przysposobienia wojskowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 4.Uczestnictwo jednostek wojskowych w życiu lokalnych społeczności.

28 Dziękuję za uwagę i proszę o pytania Ewa Wieczorek tel


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA SIŁ ZBROJNYCH RP Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google