Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA"— Zapis prezentacji:

1 WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOMUNIKACJI WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA ppłk Adam BŁOTNIAK tel. (22) Warszawa r. 1

2 Plan prezentacji warunki udzielania licencji oraz zasady użytkowania oprogramowania; procedura pozyskania oprogramowania SI PROMIEŃ i PGO; procedura pozyskania cyfrowych produktów geograficznych; 2

3 Dokumenty odniesienia.
Pełnomocnictwo nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca  r. do udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie jednostkom organizacyjnym i organom administracji rządowej, a także samorządowej programów komputerowych lub systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez te podmioty dla realizacji celów własnych lub związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz w ramach współpracy i wymiany informacji z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej – do których resortowi obrony narodowej przysługują autorskie prawa majątkowe (Dz. Urz. MON Nr 7 poz. 92 z 2011r.). Decyzja Nr 4 Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie określenia procedury udzielania zgody na nieodpłatne udostępnianie jednostkom organizacyjnym i organom administracji rządowej a także samorządowej oprogramowania.

4 Warunki licencji. Wybrane zapisy z Warunków Udzielenia Licencji.
§ 2 p.4 OTRZYMUJĄCY nie może udzielać dalszej licencji. § 4 p.2 Uprawnienie licencyjne jest udzielone na okres oznaczony tj. od do i uprawnia do uruchamiania na jednym komputerze. § 4 p.4. OTRZYMUJĄCY ma prawo korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 4 p.5. OTRZYMUJĄCY nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystywanych środków technicznych, do umożliwiania osobom trzecim korzystania z OPROGRAMOWANIA, ani też wykorzystywania OPROGRAMOWANIA dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w Warunkach Udzielenia Licencji. W szczególności OTRZYMUJĄCY nie jest upoważniony do korzystania z OPROGRAMOWANIA w celu świadczenia usługi na rzecz osób trzecich. § 6 p. 3. OTRZYMUJĄCY nie ma prawa OPROGRAMOWANIA sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, prezentować publicznie ani umożliwiać dostępu do OPROGRAMOWANIA.   § 6 p. 4. OTRZYMUJĄCY nie ma prawa odtwarzać, rozkodowywać, dekompilować, dezasemblować OPROGRAMOWANIA, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających. 4

5 Procedura pozyskania oprogramowania.
Jednostka organizacyjna/organ administracji rządowej/organ administracji samorządowej, zwane dalej Wnioskodawcą, chcący wykorzystywać oprogramowanie pobiera (ze strony internetowej DIiT zakładka „dokumenty do pobrania”) Wniosek o nieodpłatne udostępnienie oprogramowania. Wnioskodawca po zapoznaniu się z Warunkami Udzielenia Licencji (opublikowanymi na stronie internetowej DIiT zakładka „dokumenty do pobrania”) przesyła pismo wraz z wypełnionym wnioskiem do Dyrektora DIiT . Dyrektor DIiT w przypadku nie udzielenia zgody na udostępnienie oprogramowania informuje, o tym fakcie wnioskodawcę. Dyrektor DIiT po wydaniu „Zgody na nieodpłatne udostępnienie oprogramowania” przesyła, pismo wraz z załączoną zgodą do Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), celem dalszej realizacji procedury udostępnienia przedmiotowego oprogramowania. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi przygotowuje Protokół nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania.

6 Procedura pozyskania cyfrowych produktów geograficznych
W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania SI PROMIEŃ i PGO niezbędne jest wykorzystanie cyfrowych danych geograficznych będących w zasobach resortu obrony narodowej, które wytwarzane są w ramach zadań zabezpieczenia geograficznego SZ RP, przyjmowane na ewidencję ilościowo-wartościową i dystrybuowane do komórek/jednostek organizacyjnych resortu. Obecny stan prawny nie uprawnia Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2 (ZAWiR-P2) jako gestora produktów geografii wojskowej na dysponowanie tymi produktami w zakresie zaopatrywania organów administracji rządowej i samorządowej. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA1 istnieje możliwość wzajemnego nieodpłatnego przekazywania materiałów pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) oraz z wojskowego zasobu geograficznego (wzg) pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych- P22. JIM: 7644PL – Cyfrowe produkty geograficzne. Zestaw rozszerzony. Wersja 3. 1Rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii z dnia 28 maja 2010 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 718). 2 § 4 Rozporządzenia MSWiA.

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WDRAŻANIE SI PROMIEŃ W OGNIWACH KSWSIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google