Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Art. 55 (…) Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w danym okresie. Projekty generujące dochód

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 55, cd. (…) W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, dochód wygenerowany w okresie pięciu lat od zakończenia operacji [projektu] jest odliczany od wydatków zadeklarowanych Komisji [Europejskiej]. Projekty generujące dochód

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 55, cd. (…) W przypadku gdy, nie później niż trzy lata po zamknięciu programu operacyjnego, stwierdza się, że operacja [projekt] wygenerowała dochód, który nie został uwzględniony (…), dochód taki zwraca się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej proporcjonalnie do wkładu funduszy. Projekty generujące dochód

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006: Art. 55, cd. Przepisy nie dotyczą projektów objętych pomocą publiczną Projekty generujące dochód

5 Projekt wniosku o dofinansowanie: Projekty generujące dochód D.6. Dochody generowane przez projekt Projekt generuje dochód zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tak /ni e W przypadku procedury preselekcji - wyliczenie kwoty dotacji wraz ze stosownym uzasadnieniem lub uzasadnieniem, że projekt nie generuje dochodów w rozumieniu ww. przepisu - Załącznik do wniosku. W przypadku procedury konkursowej w zwykłym trybie - nazwa i nr stron(y) dokumentu (studium wykonalności), gdzie zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem dochodów generowanych przez projekt lub uzasadnieniem, że projekt nie generuje dochodów w rozumieniu ww. przepisu

6 Szczegółowy Opis Priorytetów RPO Ocena merytoryczno – techniczna projektu: - Kryterium prawidłowości metodologicznej i rachunkowej analizy finansowej Projekty generujące dochód

7 Metodologia dokonywania obliczeń Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 19 września 2007 r. w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Projekty generujące dochód

8 Pomoc publiczna Pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

9 Pomoc publiczna Przedsiębiorca: Rozumiany jako podmiot oferujący produkty / usługi na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa pomiędzy krajami UE, Może nim być np. gmina, organizacja pozarządowa, publiczny i niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

10 Pomoc publiczna Rozporządzenia nie wymagające notyfikacji Komisji Europejskiej: z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399); z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1398); z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317); z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318);

11 Pomoc publiczna Rozporządzenia wymagające notyfikacji Komisji Europejskiej: w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie publicznego transportu miejskiego w ramach regionalnych programów operacyjnych; w sprawie udzielania pomocy na nabycie lub modernizację pasażerskiego taboru kolejowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych; w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych; w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo- rozwojowej i lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.

12 Pomoc publiczna Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Pomoc może być udzielana na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, Nowa inwestycja to przede wszystkim: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowa przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów przedsiębiorstwa, zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, Nową inwestycją nie jest np. odtworzenie zdolności produkcyjnych,

13 Pomoc publiczna Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Maksymalna intensywność pomocy: dla województwa podkarpackiego - 50%, Dodatkowo: do 60% w przypadku średniego przedsiębiorcy, do 70% w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy

14 Pomoc publiczna Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Prace związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie i po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, iż nowa inwestycja spełnia warunki określone Rozporządzeniem, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, Pomoc ulega kumulacji z każdą inną pomocą, w tym de minimis, łączna wartość nie może przekroczyć pułapów intensywności

15 Pomoc publiczna Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (w przypadku transportu drogowego – 100 tys. euro).

16 Zaliczki Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Są województwa, w których zaliczki nie będą udzielane ze względu na występujące wątpliwości i trudności proceduralne, Kwestia zaliczek będzie przedmiotem rozważań i decyzji Zarządu Województwa.

17

18 Podatek VAT Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowany wtedy, gdy: a)został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, oraz b)beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

19 Podatek VAT Odzyskanie podatku VAT: a)odliczenie go od podatku należnego lub b)zwrot w określonych przypadkach. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Pobierz ppt "Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google