Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw KONTROLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw KONTROLE."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw KONTROLE

2 Akty prawne Unii Europejskiej: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych

3 Akty prawne Unii Europejskiej cd. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych

4 Polskie akty prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz.1206)

5 /NPR/ Art. 50. 1. Kontrolę realizacji Planu wykonują: 1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego; 2) instytucje zarządzające i instytucje pośredniczące w odniesieniu do programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 13; 3) instytucja płatnicza w odniesieniu do publicznych Środków wspólnotowych w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 13; 4) wojewoda albo minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w odniesieniu do kontraktów; 5) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, właściwi ministrowie i minister właściwy do spraw finansów publicznych w odniesieniu do strategii wykorzystania Funduszu Spójności; 6) jednostki monitorująco - kontrolne w odniesieniu do publicznych Środków wspólnotowych. 2. Przepisy ust. 1 nie naruszają uprawnień kontrolnych innych organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów.

6 Polskie akty prawne cd: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz.U. 166, poz.1744) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023)

7 Polskie akty prawne cd: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. 216, poz.2205 i 2206)

8 Polskie akty prawne cd: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006

9

10 Umowa o dofinansowanie projektu – Dz. U. Nr 259 poz. 2588

11

12

13

14

15 abrus@mnii.gov.pl


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw KONTROLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google