Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r.

2 2014 Nowy program regionalny 2013 Regionalna Strategia Innowacji 2011 Strategia Rozwoju Województwa Małopolska 2020 – od strategii do programu:

3 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI punkt odniesienia dla regionalnej polityki wspierania przedsiębiorczości i regionalnej specjalizacji Life science Energia zrównoważona ICT, w tym multimedia Chemia

4 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI PRIORYTET 1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY A.1. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE A.2. SIEĆ FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH A.3. POŻYCZKI I PORĘCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ A.4. INFRASTRUKTURA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH B.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA B.2. PROMOCJA GOSPODARCZA I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU C.1. CENTRA TECHNOLOGII I ROZWOJU C.2. CENTRUM KREATYWNOŚCI I DIZAJNU PRIORYTET 2. KREOWANIE POPYTU NA INNOWACJE D.1. KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTW REGIONALNEJ SZANSY D.2. KOMPETENCJE KADR NAUKOWYCH I STUDENTÓW E.1. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW E.2. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW E.3. MAŁOPOLSKIE BONY NA INNOWACJE E.4. ROZWÓJ KLASTRÓW PRIORYTET 3. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

5 Projekt MRPO WERSJA 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM) Projekt MRPO WERSJA 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM) 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 8. OTWARTY RYNEK PRACY 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. POMOC TECHNICZNA (EFS)

6 Projekt MRPO WERSJA 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM) Projekt MRPO WERSJA 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM) ALOKACJA WYNIKAJĄCA Z PROPOZYCJI MRR (PAŹDZIERNIK 2013) 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji Województwa 15-stki: regiony słabiej rozwinięte całkowita końcowa alokacja na RPO EFRREFS DOLNOŚLĄSKIE2 250,41 622,8627,6 KUJAWSKO-POMORSKIE1 901,71 371,3530,4 LUBELSKIE2 228,81 607,2621,6 LUBUSKIE906,1653,4252,7 ŁÓDZKIE2 253,91 625,3628,6 MAŁOPOLSKIE2 875,52 073,5801,9 OPOLSKIE944,1680,8263,3 PODKARPACKIE2 112,21 523,1589,1 PODLASKIE1 212,4874,3338,1 POMORSKIE1 863,01 343,4519,6 ŚLĄSKIE3 473,62 504,9968,8 ŚWIĘTOKRZYSKIE1 363,2983,0380,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE1 726,61 245,1481,5 WIELKOPOLSKIE2 447,91 765,2682,7 ZACHODNIOPOMORSKIE1 599,71 153,6446,1 RAZEM , ,98 132,2 Województwo całkowita alokacja na RPO EFRREFS MAZOWIECKIE2 087,91 544,7543,2

7 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY CELE CEL GŁÓWNY: wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową, a także wzmocnieniem działań stymulujących komercjalizację wiedzy oraz popyt na innowacje w sektorze przedsiębiorstw CELE SZCZEGÓŁOWE: wzmocnienie potencjału jednostek naukowych w zakresie zdolności do prowadzenia wysokiej jakości badań i prac badawczo-rozwojowych w obszarach specjalizacji regionalnej oraz promowanie kompetencji w zakresie nauki i innowacji wzrost nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową, poprzez wdrożenie mechanizmów zwiększających aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w ramach działalności realizowanej samodzielnie oraz we współpracy z proinnowacyjnym otoczeniem biznesu PI 1.1 PI 1.2

8 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY PLAN FINANSOWY

9 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY TYPY INTERWENCJI PI 1.1 wsparcie jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo- rozwojowej w obszarach specjalizacji regionalnej utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji PI 1.2 bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wsparcie w formule bonów na innowacje skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na projekty o małej skali, ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz współpracę z organizacjami badawczymi, wsparcie ośrodków innowacji typu parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, w zakresie rozwoju infrastruktury oraz oferty specjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorstw, zgodnie z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji

10 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY TYPY INTERWENCJI PI 1.2 W zakresie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w B+R+I: badania oraz prace B+R, w tym badania stosowane, badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, z uwzględnieniem przygotowania prototypów doświadczalnych oraz wytworzeniem instalacji pilotażowych / demonstracyjnych; wsparcie powinno zapewnić doprowadzenie danego rozwiązania do etapu gotowości do wdrożenia (komercjalizacji lub zastosowania w praktyce działalności danego przedsiębiorstwa) wdrożenia technologii, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane i wykorzystane w praktyce, posiadające postać wyników prac B+R (opracowane lub nabyte) oraz uruchomienie na ich podstawie pierwszej produkcji i wprowadzenie na rynek wsparcie może również obejmować przeprowadzenie kolejnych etapów prac badawczo- rozwojowych, w celu rozwinięcia lub udoskonalenia danej technologii tworzenia i rozwijania infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i innego typu infrastrukturę niezbędną do rozwinięcia działalności innowacyjnej wsparcie powinno przyczyniać się do uruchamiania i rozszerzania działalności laboratoriów B+R oraz działów B+R, tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. W tej grupie operacji wdrożony zostanie także mechanizm zapewniający możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy badań, poprzez prace rozwojowe, aż do wdrożenia tj. wprowadzenia do praktycznego zastosowania danego rozwiązania w rynkowej działalności przedsiębiorstw.

11 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY TYPY BENEFICJENTÓW PI jednostki naukowe, szkoły wyższe 2.konsorcja jednostek naukowych 3.konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców 4.jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną PI przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców 2.konsorcja przedsiębiorców i organizacji badawczych 3.klastry oraz inicjatywy klastrowe z wyraźnie określoną funkcją B+R+I 4.instytucje otoczenia biznesu, w tym organizacje badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz organizacje pozarządowe

12 Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY INSTRUMENTY FINANSOWE PI 1.1 oraz PI 1.2 Zakłada się, że w ramach priorytetów inwestycyjnych wsparcie udzielane będzie wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji i nie jest planowane wykorzystanie instrumentów finansowych

13 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA CELE CEL GŁÓWNY: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji CELE SZCZEGÓŁOWE: PI 3.1 PI 3.3 PI 3.2 tworzenie warunków zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej i turystycznej oraz zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP

14 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA PLAN FINANSOWY

15 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA TYPY INTERWENCJI PI 3.1 tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej, w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start-up), komplementarne względem wsparcia w ramach 8. osi priorytetowej PI 3.2 promocja gospodarcza i turystyczna regionu, w wymiarze krajowym i zagranicznym promocja przedsiębiorczości oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm wsparcie na rzecz zwiększania aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP PI 3.3 wsparcie inwestycyjne na rzecz MŚP, w tym również realizowane w ramach klastrów i powiązań kooperacyjnych wsparcie na specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP oraz klastrów i powiazań kooperacyjnych

16 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA TYPY BENEFICJENTÓW PI jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2.jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 3.instytucje otoczenia biznesu 4.organizacje pozarządowe 5.mikroprzedsiębiorcy (start-up) PI jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2.jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 3.instytucje otoczenia biznesu 4.organizacje pozarządowe PI MŚP 2.klastry i powiązania kooperacyjne

17 Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA Oś priorytetowa 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA INSTRUMENTY FINANSOWE W ramach PI planuje się wykorzystanie wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji, jak i w formie zwrotnej, tj. z wykorzystaniem instrumentów finansowych PI 3.1 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia inwestycyjnego nowopowstałych firm (start-up) PI 3.2 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do interwencji dotyczących promocji gospodarczej i turystycznej regionu, oraz promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjności wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane jest w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia na rzecz zwiększania aktywności międzynarodowej MŚP PI 3.3 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia doradczego wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane w odniesieniu do wsparcia inwestycyjnego MŚP

18 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google