Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r.
Małopolski regionalny program operacyjny Założenia interwencji w obszarze wspierania MŚP Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r.

2 Małopolska 2020 – od strategii do programu:
2014 Nowy program regionalny 2013 Regionalna Strategia Innowacji 2011 Strategia Rozwoju Województwa

3 Life science ICT, w tym multimedia Energia zrównoważona Chemia
Regionalna Strategia Innowacji punkt odniesienia dla regionalnej polityki wspierania przedsiębiorczości i regionalnej specjalizacji Life science ICT, w tym multimedia Energia zrównoważona Chemia

4 Regionalna Strategia Innowacji 2013-2020
Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy A.1. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE A.2. SIEĆ FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH A.3. POŻYCZKI I PORĘCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ A.4. INFRASTRUKTURA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH B.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA B.2. PROMOCJA GOSPODARCZA I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU C.1. CENTRA TECHNOLOGII I ROZWOJU C.2. CENTRUM KREATYWNOŚCI I DIZAJNU Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje D.1. KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTW REGIONALNEJ SZANSY D.2. KOMPETENCJE KADR NAUKOWYCH I STUDENTÓW E.1. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW E.2. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW E.3. MAŁOPOLSKIE BONY NA INNOWACJE E.4. ROZWÓJ KLASTRÓW Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

5 Wersja 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM)
Projekt MRPO Wersja 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM) 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 2. Cyfrowa Małopolska 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp. 5. Ochrona środowiska naturalnego 6. Dziedzictwo regionalne 8. Otwarty rynek pracy 9. Region spójny społecznie 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 12. Pomoc Techniczna (Efs)

6 Projekt MRPO 2014-2020 Wersja 2.0 (PRZED ZATWIERDZENIEM PRZEZ ZWM)
alokacja wynikająca z propozycji MRR (PAŹDZIERNIK 2013) 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji Województwa 15-stki: regiony słabiej rozwinięte  całkowita końcowa alokacja na RPO EFRR EFS DOLNOŚLĄSKIE 2 250,4 1 622,8 627,6 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 901,7 1 371,3 530,4 LUBELSKIE 2 228,8 1 607,2 621,6 LUBUSKIE 906,1 653,4 252,7 ŁÓDZKIE 2 253,9 1 625,3 628,6 MAŁOPOLSKIE 2 875,5 2 073,5 801,9 OPOLSKIE 944,1 680,8 263,3 PODKARPACKIE 2 112,2 1 523,1 589,1 PODLASKIE 1 212,4 874,3 338,1 POMORSKIE 1 863,0 1 343,4 519,6 ŚLĄSKIE 3 473,6 2 504,9 968,8 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 363,2 983,0 380,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 726,6 1 245,1 481,5 WIELKOPOLSKIE 2 447,9 1 765,2 682,7 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 599,7 1 153,6 446,1 RAZEM 15 29 159,1 21 026,9 8 132,2 Województwo całkowita alokacja na RPO EFRR EFS Mazowieckie 2 087,9 1 544,7 543,2

7 cele Cel główny: Cele szczegółowe: Oś priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Cel główny: wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową, a także wzmocnieniem działań stymulujących komercjalizację wiedzy oraz popyt na innowacje w sektorze przedsiębiorstw Cele szczegółowe: PI 1.1 PI 1.2 wzmocnienie potencjału jednostek naukowych w zakresie zdolności do prowadzenia wysokiej jakości badań i prac badawczo-rozwojowych w obszarach specjalizacji regionalnej oraz promowanie kompetencji w zakresie nauki i innowacji wzrost nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową, poprzez wdrożenie mechanizmów zwiększających aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w ramach działalności realizowanej samodzielnie oraz we współpracy z proinnowacyjnym otoczeniem biznesu cele

8 plan finansowy Oś priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy plan finansowy

9 Typy interwencji Oś priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PI 1.1 wsparcie jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo- rozwojowej w obszarach specjalizacji regionalnej utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji PI 1.2 bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wsparcie w formule bonów na innowacje skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw, z przeznaczeniem na projekty o małej skali, ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej oraz współpracę z organizacjami badawczymi, wsparcie ośrodków innowacji typu parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, w zakresie rozwoju infrastruktury oraz oferty specjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorstw, zgodnie z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji Typy interwencji

10 Typy interwencji Oś priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PI 1.2 W zakresie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw w B+R+I: badania oraz prace B+R, w tym badania stosowane, badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, z uwzględnieniem przygotowania prototypów doświadczalnych oraz wytworzeniem instalacji pilotażowych / demonstracyjnych; wsparcie powinno zapewnić doprowadzenie danego rozwiązania do etapu gotowości do wdrożenia (komercjalizacji lub zastosowania w praktyce działalności danego przedsiębiorstwa) wdrożenia technologii, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane i wykorzystane w praktyce, posiadające postać wyników prac B+R (opracowane lub nabyte) oraz uruchomienie na ich podstawie pierwszej produkcji i wprowadzenie na rynek wsparcie może również obejmować przeprowadzenie kolejnych etapów prac badawczo- rozwojowych, w celu rozwinięcia lub udoskonalenia danej technologii tworzenia i rozwijania infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i innego typu infrastrukturę niezbędną do rozwinięcia działalności innowacyjnej wsparcie powinno przyczyniać się do uruchamiania i rozszerzania działalności laboratoriów B+R oraz działów B+R, tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. badania oraz prace B+R – projekty o wartości do 1 mln zł (w dyskusji o linii demarkacyjnej proponowane podwyższenie do 3 mln – do potwierdzenia) wdrożenia technologii, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane i wykorzystane w praktyce, posiadające postać wyników prac B+R (opracowane lub nabyte) oraz uruchomienie na ich podstawie pierwszej produkcji i wprowadzenie na rynek – projekty o wartości do 25 mln zł tworzenie i rozwijania infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i innego typu infrastrukturę niezbędną do rozwinięcia działalności innowacyjnej – projekty o wartości do 25 mln zł W tej grupie operacji wdrożony zostanie także mechanizm zapewniający możliwość realizacji kompleksowego cyklu inwestycyjnego, od fazy badań, poprzez prace rozwojowe, aż do wdrożenia tj. wprowadzenia do praktycznego zastosowania danego rozwiązania w rynkowej działalności przedsiębiorstw. Typy interwencji

11 Typy beneficjentów Oś priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PI 1.1 jednostki naukowe, szkoły wyższe konsorcja jednostek naukowych konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną PI 1.2 przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców konsorcja przedsiębiorców i organizacji badawczych klastry oraz inicjatywy klastrowe z wyraźnie określoną funkcją B+R+I instytucje otoczenia biznesu, w tym organizacje badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz organizacje pozarządowe Typy beneficjentów

12 Instrumenty finansowe
Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PI 1.1 oraz PI 1.2 Zakłada się, że w ramach priorytetów inwestycyjnych wsparcie udzielane będzie wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji i nie jest planowane wykorzystanie instrumentów finansowych Instrumenty finansowe

13 cele cele Cel główny: Cele szczegółowe: Oś priorytetowa 3.
Aktywna gospodarczo małopolska Cel główny: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji Cele szczegółowe: PI 3.3 PI 3.1 wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP tworzenie warunków zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych PI 3.2 zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej i turystycznej oraz zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP cele cele

14 Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo małopolska plan finansowy

15 Typy interwencji Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo małopolska
PI 3.1 tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej, w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start-up), komplementarne względem wsparcia w ramach 8. osi priorytetowej PI 3.2 promocja gospodarcza i turystyczna regionu, w wymiarze krajowym i zagranicznym promocja przedsiębiorczości oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm wsparcie na rzecz zwiększania aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP PI 3.3 wsparcie inwestycyjne na rzecz MŚP, w tym również realizowane w ramach klastrów i powiązań kooperacyjnych wsparcie na specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP oraz klastrów i powiazań kooperacyjnych Typy interwencji

16 Typy beneficjentów Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo małopolska
PI 3.1 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje otoczenia biznesu organizacje pozarządowe mikroprzedsiębiorcy (start-up) PI 3.2 PI 3.3 MŚP klastry i powiązania kooperacyjne Typy beneficjentów

17 Instrumenty finansowe
Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo małopolska W ramach PI planuje się wykorzystanie wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji, jak i w formie zwrotnej, tj. z wykorzystaniem instrumentów finansowych PI 3.1 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia inwestycyjnego nowopowstałych firm (start-up) PI 3.2 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do interwencji dotyczących promocji gospodarczej i turystycznej regionu, oraz promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjności wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane jest w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia na rzecz zwiększania aktywności międzynarodowej MŚP PI 3.3 bezzwrotne dotacje przewidywane w odniesieniu do interwencji dotyczących wsparcia doradczego wykorzystanie instrumentów zwrotnych lub mieszanych form wsparcia, łączących wsparcie bezzwrotne z dotacjami, rozważane w odniesieniu do wsparcia inwestycyjnego MŚP Instrumenty finansowe

18 Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Grupa ds. MSP, Warszawa 19 listopada 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google