Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis tre ś ci *Kalendarium ż ycia *Alfabet skojarzen *Wiersz *Album ze zdj ę ciami *Bibliografia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis tre ś ci *Kalendarium ż ycia *Alfabet skojarzen *Wiersz *Album ze zdj ę ciami *Bibliografia."— Zapis prezentacji:

1

2 Spis tre ś ci *Kalendarium ż ycia *Alfabet skojarzen *Wiersz *Album ze zdj ę ciami *Bibliografia

3

4 Kalendarium 22.02.1810 – Data urodzenia w Ż elazowej Woli 1816 – Pierwsze lekcje gry na fortepianie 1817 – Pierwszy wydany drukiem utwór (polonez g- moll) 1818 – Pierwszy publiczny wyst ę p na koncercie dobroczynnym 1822 – Pierwsze lekcje kompozycji 1823 – Rozpocz ę cie nauki w Liceum Warszawskim 1825 – Fryderyk gra przed Aleksandrem i Romanowem 1826 – Pocz ą tek nauki w Szkole G ł ównej Muzyki 1827 – Ś mier ć najm ł odszej siostry Fryderyka 1828 – Pierwsza podró ż zagraniczna (wyjazd do Berlina) 17.03.1830 – Pierwszy biletowy koncert(Teatr Wielki w Warszawie)

5 11.10.183o – Koncert Po ż egnalny 05.11.1830 – Opuszczenie Polski 10.09.1831 – Przyjazd do Pary ż a 26.02.1832 – Pierwszy koncert w Pary ż u( w Salle Pleyel) 1833 – Fryderyk zostaje cz ł onkiem Towarzystwa Literackiego w Pary ż u) 1836 – Zar ę czyny z Mari ą Wodzi ń sk ą. W lecie pierwsze spotkanie z George Sand 1837 – Fryderyk odrzuca tytu ł Pierwszego pianisty Jego Carskiej Wysoko ś ci Cara Rosji. Utraci ł w ten sposób mo ż liwo ść powrotu do Ojczyzny. Zerwa ł zar ę czyny. 03.05.1844 – Umiera ojciec Fryderyka (Miko ł aj) 16.02.1848 – Ostatni koncert Fryderyka w Pary ż u

6 19.04.1848 – Wyjazd z Jane Stirling do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii --.11.1848 – Powrót do Pary ż a 17.10.1849 – Oko ł o godziny 2 w nocy umiera w Pary ż u Fryderyk Franciszek Chopin

7

8 A- As-dur(polonez)- dzie ł o Chopin zadedykowane pierwszemu nauczycielowi W. Ż ywnemu. B- bli ź niacze dzie ł o – koncert fortepianowy(e-moll i f- moll). Łą czy ł je podobny styl,koncepcja koncertu i liczne szczegó ł y. C- Chopin- nazwisko kompozytora. D-Dominik Dziewanowski- kolega u którego sp ę dzi ł pierwsze wakacje Fryderyk,rezultatem fascynuj ą cego miejsca pobytu powstaj ą mazurki b-dur i g-dur. E- Emilia – najm ł odsza siostra Fryderyka, bardzo utalentowana artystycznie i literacko. F- Franciszek Grembecki -chrzestny kompozytora, G- gru ź lica- choroba na któr ą zachorowa ł a nast ę pnie umar ł 17 pa ź dziernika Fryderyk Chopin. H- h-moll(sonet) –ostatnie z dziel przed chorob ą.

9 I-Izabela –m ł odsza siostra Fryderyka, równie ż bardzo utalentowana. J –ks. Jozef Cybulski- Pierwszy wydawca utworów Fryderyka Chopina w sztycharni nut. K- Konstancja G ł adkowska –pierwsza mi ł o ść Fryderyka. L-Ludwika – najstarsza siostra kompozytora.Utalentowana artystycznie - muzycznie i literacko. Bardzo z ż yta z Fryderykiem. M-Maurycy Mochnacki- wielki publicysta,patriota z którym Chopin prowadzi ł o ż ywione kontakty b ę d ą c w Warszawie. N- nokturny - Chopin napisa ł 19 nokturnów. Pierwsze s ą sentymentalne, pó ź niejsze s ą coraz bardziej urozmaicone. O-okres romantyzmu- wtedy komponowa ł Fryderyk Chopin..

10 P- polonezy – Komponowa ł je Fryderyk podczas swojego ż ycia R-(etiuda) Rewolucyjna – c-moll- w najbardziej bezpo ś redni i oczywisty sposób oddaje emocje, dramatyzm prze ż y ć kompozytora zwi ą zanych z tragicznymi wydarzeniami w kraju. S- Szko ł a G ł owna Muzyki -tam uczy ł si ę przez d ł ugi czas Chopin. T- Tekla Justyna Krzy ż anowska-matka Chopina, mia ł a silny wp ł yw na kszta ł towanie artystycznej wra ż liwo ś ci syna, osoba muzykalna,dobrze ś piewaj ą ca i graj ą ca na fortepianie.Dzi ę ki niej mia ł o miejsce pierwsze zetkniecie kompozytora z fortepianem. U-Chopin w swojej karierze zakomponowa ł wiele pi ę knych utworów. W- Wojciech Ż ywny –pierwszy nauczyciel Chopina,gry na fortepianie. Z-zapalenie p ł uc- na nie chorowa ł w m ł odo ś ci Chopin.

11 Mariana Piechal (1950 – 89)

12 Nuty Chopina Tu kraj nasz, przywo ł any wspomnieniem dalekiem, tak samo jak wspomnienie z melodii wysnuty, przywalony jak trumn ą dziewi ę tnastym wiekiem, spomi ę dzy strun wyj ę ty, przemieniony w nuty. Tu palcem spod klawiszy wydobyte ż ycie, które w strunach milcz ą cych jak krew w ż y ł ach p ł ynie, u ł o ż one na wieczno ść w nutowym zeszycie i zamkni ę te kluczami w basie i w wiolinie. Tu cz ł owiek ż ywy – ż ywy jego trud czeka, a ż sprawiedliwo ść z ciszy go odemknie, a ż pod natchnieniem dzioby otworz ą si ę nut i zmartwychwstanie ż ycie, ocalone d ź wi ę kiem.

13

14

15

16

17

18

19

20 Nasze informacje czerpa ł y ś my z nast ę puj ą cych stron: *http://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin *http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Urodzenia_Fryderyka_ Chopina *ksi ąż ka o Fryderyku Chopinie

21

22


Pobierz ppt "Spis tre ś ci *Kalendarium ż ycia *Alfabet skojarzen *Wiersz *Album ze zdj ę ciami *Bibliografia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google