Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność IGCP w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność IGCP w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Działalność IGCP w 2013 roku
Informacje syntetyczne

2 Pomoc publiczna Projekt rozporządzenia Komisji (UE) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata (Komunikat Komisji Europejskiej z dnia r.) Projekt wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz sektora energetycznego i na ochronę środowiska (tzw. pomoc horyzontalna) Projekt rozporządzenia Komisji (UE) z dnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

3 Projekt rozporządzenia Komisji (WE) w sprawie wyłączeń blokowych
Pomoc regionalna [art ] Zgodnie z projektem rozporządzenia nie dotyczy ono pomocy regionalnej dla sektora energetycznego: produkcji energii elektrycznej infrastruktury energetycznej (kategorie określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) z dnia r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej) kogeneracji systemów ciepłowniczych

4 Projekt rozporządzenia Komisji (WE) w sprawie wyłączeń blokowych
Pomoc na rzecz ochrony środowiska [art ]  Wsparcie inwestycji na rzecz: energii ze źródeł odnawialnych kogeneracji efektywnych systemów ciepłowniczych będzie dozwolone na warunkach pomocy horyzontalnej (pomoc na ochronę środowiska i energetykę).

5 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
I. OŚ PRIORYTETOWA Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (MG) Produkcja i dystrybucja OZE Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach Inteligentne sieci na sieciach niskiego i średniego napięcia Promowanie strategii niskoemisyjnych we wszystkich obszarach, w tym obszarach miejskich 4.7 - Wysokosprawna kogeneracja II. OŚ PRIORYTETOWA Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (MŚ) Inwestycje zapewniające odporność na klęski żywiołowe oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi Wypełnienie zobowiązań prawa UE w sektorze gospodarki odpadami Redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja V. OŚ PRIORYTETOWA Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego (MG) Rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej

6 Regionalne programy operacyjne
Różny stan zaawansowania prac nad regionalnymi programami operacyjnymi w poszczególnych województwach Koordynatorzy – pełnomocnicy IGCP ds. RPOP monitorują prace nad RPO Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów dokumentów Udział w spotkaniach konsultacyjnych Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy koordynatorami

7 Niezbędne programy Zintegrowane inwestycje terytorialne - ZIT
Plany gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” (22 lipca 2013 r. )  ZIT będą realizowane na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na realizację ZIT przeznaczona została część rezerwy programowej (4,5% funduszy strukturalnych). Obszar ZIT wyznaczany jest uchwałą zarządu Województwa w uzgodnieniu z zainteresowanymi gminami. Prezydenci miast opracowują nowy dokument pn. „Strategia ZIT” (wydzielona część RPO) Miasta (gminy), w których nie będą opracowywane „Strategie ZIT”, przygotowane zostaną plany gospodarki niskoemisyjnej: Zgodnie z POIiŚ wsparciem finansowym objęte zostaną tylko inwestycje podejmowane na obszarach, dla których opracowano plany gospodarki niskoemisyjnej i które zostały uwzględnione w tych planach: budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą; wymiana źródeł ciepła

8 Wsparcie inwestycji objętych systemem ETS
Projekty rozporządzeń unijnych w sprawie FS i EFRR wykluczają z dofinansowania inwestycje na instalacjach (działalnościach) objętych dyrektywą ETS, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie na ten cel ma pochodzić z mechanizmów krajowych wynikających z nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Inwestycje zawarte w Krajowym Planie Inwestycyjnym, mają na celu nie tylko redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2), ale także innych zanieczyszczeń: NO2, SO2, pył. Wydaje się, że inwestycje służące ograniczeniu innych zanieczyszczeń niż CO2 (na instalacji podlegającej dyrektywie ETS) będą mogły być finansowane z FS i EFRR. Informacja z KE (to nie jest oficjalne stanowisko) na temat wsparcia inwestycji w kogeneracji z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( z r. do MRR). Inwestycje na instalacjach spalania (poza spalarniami odpadów) o mocy powyżej 20 MWt, podlegają dyrektywie ETS i w związku z tym nie mogą otrzymać wsparcia z FS i EFRR. Czy takie podejście dotyczy wszystkich inwestycji na instalacjach ETS? Jednak zapis projektów rozporządzeń unijnych FS i EFRR mówi o „redukcji emisji gazów cieplarnianych …”, a nie o wszystkich działaniach na tych instalacjach. Wyjaśnienie tej kwestii z MRR, MG i MŚ!

9 Pierwsza wersja modelu dotyczący zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2012 – 2015 opracowana przez Prezesa URE i przekazany do konsultacji publicznych Istota modelu zaproponowanego przez Prezesa URE

10 Wersja opublikowana w Informacji nr 9/2013 ( kwiecień 2013 )
𝑷𝒄 𝒏 ≤ 𝑷𝒄 𝒏−𝟏 𝟏+ 𝟏−𝒛 ∗𝑹𝑷𝑰+𝒛∗𝒌 𝟏𝟎𝟎 ⇔ 𝑷𝒄 𝒏 ≤ 𝑲 𝒖 +𝑾𝑨𝑪𝑪∗𝑾𝑹𝑨 albo 𝑷𝒄 𝒏 = 𝑲 𝒖 +𝒖 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪∗𝑾𝑹𝑨∗𝑬𝑾𝑨 ⇔ 𝑷𝒄 𝒏 > 𝑷𝒄 𝒏−𝟏 𝟏+ 𝟏−𝒛 ∗𝑹𝑷𝑰+𝒛∗𝒌 𝟏𝟎𝟎     W indywidualnych, uzasadnionych ekonomicznie okolicznościach, przy zachowaniu zasady ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat oraz biorąc pod uwagę poprawę efektywności prowadzonej działalności, można zastosować wyższą wartość wskaźnika EWA niż wynikającą z przedstawionych poniżej zasad. W szczególności takimi okolicznościami może być brak ekonomicznych warunków do podjęcia działań poprawiających efektywność wykorzystania aktywów albo jeżeli przemawiają za tym względy techniczne lub bezpieczeństwa energetycznego dostawy ciepła. 𝑾𝑨𝑪𝑪 𝒑𝒓𝒆−𝒕𝒂𝒙 = 𝒓 𝒅 × 𝑫 𝑫+𝑬 + 𝒓 𝒆 𝟏−𝒕 × 𝑬 𝑫+𝑬 + p p- premia efektywnościowa związana z redukcja kosztów zależnych od przedsiębiorstwa, która może być stosowana przez przedsiębiorstwa, których planowany uzasadniony przychód z wytwarzania lub z przesyłania i dystrybucji ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy będącej przedmiotem toczącego się postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem premii p, mieści się w ograniczeniu określonym wzorem 4a. Uwzględnienie premii p, nie może spowodować przyrostu kwoty zwrotu z kapitału więcej, niż połowa uzyskanych oszczędności kosztów u – współczynnik zapewniający ochronę interesów odbiorców został sparametryzowany jako u=Cs/Cp i jest w przedziale 0≤ u ≤ 1 i un-1≤ u ≤ un-1 + 0,2

11 Uwagi szczegółowe Kalkulacja kosztu kapitału korekta parametrów wnioskowana przez IGCP
wg URE / % / wg IGCP / % / βa – odlewarowany współczynnik beta ( asset beta ) 0,40 0,8 DP – premia za ryzyko udostępnienia kapitału obcego 1,00 1,65 1,8 RP – premia za ryzyko udostępnienia kapitału własnego 4,90 malejąca o 0,1 5,742/ 5,577 / 5,413 5,742 stała Udział kapitału obcego 42%/46%/50% udział kapitału obcego odpowiada indywidualnej dla przedsiębiorstwa strukturze finasowania działalności rf – stopa wolna od ryzyka 4,784 obligacje 5-letnie

12 Brak Trójpaku Zmiany w modelu regulacji

13 Projekt: Organizacja lokalnego rynku ciepła
Nowe zadanie realizowane na poziomie IGCP i odpowiadające na zmiany zachodzące na rynku ciepłowniczym w Polsce

14 Projekt: Nowy system wsparcia kogeneracji
Zadanie celowe współfinansowane przez duże przedsiębiorstwa Zawarto specjalne porozumienie Utworzono Komitet Sterujący dla zadania Utworzono Zespół Roboczy Zadanie zrealizowano w czasie czerwiec –listopad 2013 ( wyniki prac przekazano do Ministerstwa Gospodarki ) IGCP zawarła porozumienia o współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izbą Energetyki Przemysłowej

15 Regulacje dotyczące wsparcia dla kogeneracji
IGCP kilkakrotnie inicjowała podjęcie prac nad mechanizmem przedłużenia wsparcia dla kogeneracji. IGCP wniosła w tej sprawie odpowiedni wniosek w ramach tzw małego trójpaku. Projekt ustawy o przedłużeniu obecnego systemu do końca 2014, autorstwa MG pojawił się w Sejmie dopiero w kwietniu br Obecnie trwa procedura notyfikacji w KE i od jej efektów zależy czy przedłużenie zaistnieje! Polska argumentuje, że nie jest to pomoc publiczna, więc KE nie powinna nam zabraniać wspierania za pomocą certyfikatów. Tym bardziej że „fioletowe” jeszcze działają. Jak na razie szykuje się rok bez wsparcia

16 Nowy system wsparcia dla kogeneracji – prace zespołu IGCP
Geneza systemu leży w projekcie ustawy PE zawartej w tzw Trójpaku – nowe certyfikaty – pomarańczowe – o wartości (400 – cena energii elektrycznej); Certyfikaty wydawane miałyby być dla instalacji uruchomionych po pewnej dacie ( po 1 stycznia 2013) przy zachowaniu dotychczasowej ideologii wsparcia dla istniejących instalacji (opłaty zastępcze wyznaczane przez Prezesa URE) ; Wątpliwości – czy aby system ten nie będzie naruszał zasad udzielania pomocy publicznej w UE!!

17 Nowy mechanizm wsparcia dla kogeneracji – prace Zespołu IGCP
Przyjęcie idei świadectw pochodzenia dla nowych instalacji; Zagwarantowanie w wartości świadectw pochodzenia „sprawiedliwego” poziomu zwrotu z inwestycji; Ustalenie wartości wsparcia stosownie do technologii i wielkości instalacji poprzez współczynniki korygujące; Ograniczenie czasu wsparcia z gwarancją inwestycyjną do max 15 lat; Stworzenie mechanizmów stabilizujących wartość świadectw (krótki termin ważności) ; Ograniczenie możliwości rozliczania się z obowiązków poprzez opłatę zastępczą.

18 Alternatywny mechanizm wsparcia zgodny z projektem wytycznych KE ws pomocy publicznej
Wsparcie ma być dane tylko na technologie, które muszą być zastosowane i nie gwarantują określonej „przyzwoitej” rentowności działania PODMIOTU!; Wsparcie nie ma prawa spowodować nieuzasadnionego wzbogacenia Wsparcie operacyjne może być przyznawane według zasady feed in tarif lub feed in premium bez wsparcia na poziomie inwestycyjnym; Wsparcie inwestycyjne powinno być przyznawane na zasadzie przetargowej – dostanie ten kto zrobi to najtaniej.

19 Prawo energetyczne – nowelizacja w ramach małego trójpaku – ustawa z dnia 26 lipca 2013
Określono nową ścieżkę postępowania wobec odbiorców ciepła w gospodarstwach domowych (nowe art. 6b do 6e); Tryb ochronny przewiduje prawo odbiorcy energii w gospodarstwie domowym do składania reklamacji wobec zamiaru wstrzymania dostarczania energii spowodowanej zaleganiem z płatnościami lub nielegalnym jej poborem. Negatywne rozpatrzenie reklamacji umożliwia wszczęcie postępowania przed konsumenckim sądem polubownym. Do czasu zamknięcia procedury dostarczania energii nie wstrzymuje się. Wprowadzono zmiany do art. 44 wprowadzając kontrowersyjną zasadę sporządzania osobnych sprawozdań finansowych dla różnych zakresów działalności , w tym energetycznej…

20 Efektywność energetyczna – kogo dotyczą obowiązki – art
Efektywność energetyczna – kogo dotyczą obowiązki – art. 12 ust 2 i 3 Realizacja wg przepisów wykonawczych do ustawy Według odpowiedzi URE : Każdy podmiot sprzedający ciepło za pośrednictwem jakiejkolwiek sieci ciepłowniczej (generalnie ten kto ma koncesje PCC), którego odbiorcy końcowi zamawiają w sumie więcej niż 5 MW; granica 5MW dotyczy przedsiębiorstwa a nie sieci; Z obowiązku zwolnione są podmioty, które nie sprzedają ciepła odbiorcom końcowym oraz sprzedające ciepło odbiorcom końcowym tylko bezpośrednio ze źródeł lub nie spełniają warunku wielkości mocy zamówionej.

21 Efektywność energetyczna – wielkość obowiązku – art
Efektywność energetyczna – wielkość obowiązku – art. 12 ust 1 Realizacja wg przepisów wykonawczych do ustawy Zgodnie z rozporządzeniem MG z dnia 19 września 2012 r. wartość obowiązku wynosi: 1% w 2013, (1,5% w 2014 i 1,5% w 2015 r.) Wartość sprzedaży ciepła liczona jest z wartości planowanej w danym roku rozliczeniowym, sprzedaży ciepła dla WSZYTKICH odbiorców końcowych podmiotu: Wartość sprzedaży ciepła obejmuje TYLKO część zmienną za ciepło w GJ –bez opłat stałych i usługi przesyłowej!!! Przychód danego roku rozliczeniowego obniża się o wartość umorzonych świadectw i wniesionej opłaty zastępczej w tymże roku rozliczeniowym ( dla roku 2013 jest to „0”)

22 Rozliczanie obowiązku Realizacja wg przepisów wykonawczych do ustawy
Rozliczenie obowiązku następuje poprzez: przedstawienie Prezesowi URE do umorzenia odpowiedniej ilości świadectw efektywności energetycznej, które można zakupić na rynku lub otrzymać po wygraniu przetargu na przedsięwzięcie efektywnościowe; albo uiszczenie opłaty zastępczej w wysokości odpowiadającej wielkości obowiązku z uwzględnieniem wartości jednostkowej opłaty zastępczej; Termin rozliczenia obowiązku za rok 2013 – 31 marca 2014

23 Podatek akcyzowy dla paliw węglowych
Rok 2013 zaowocował zmianą w zasadach opodatkowania strat paliw węglowych powstałych w trakcie „przemieszczania” wyrobów akcyzowych – rozwiązano część problemów dotyczących strat transportowych i składowania; Z podatku akcyzowego zwolnione są generalnie przedsiębiorstwa ciepłownicze jako podmioty energochłonne albo uczestniczące w systemie ETS lub systemie białych certyfikatów;

24 Podatek akcyzowy dla paliw gazowych
Rok 2013 (dokładnie od 1 listopada)zaowocował wprowadzeniem podatku akcyzowego dla paliw gazowych; Z podatku akcyzowego zwolnione są przedsiębiorstwa ciepłownicze, będące jednocześnie podmiotem energochłonnym i uczestniczącym w systemie ETS lub systemie białych certyfikatów; IGCP, dzięki współpracy z kancelarią podatkową, stworzyła warunki dla członków dla uzyskiwania pomocy prawnej w sprawie podatków akcyzowych (wnioski o interpretacje) jak również oddziaływała na MF w tym zakresie;

25 System handlu emisjami od 2013
IGCP bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach przygotowujących Krajowe Środki Wykonawcze na okres po roku 2012, skupiając się między innymi na korzystnym dla branży przeniesieniem mechanizmów Decyzji KE (np. ciepło dla gospodarstw domowych); Pomimo przekazania KŚW do KE do chwili obecnej nie jest wiadoma oficjalna wielkość darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w nowym okresie rozliczeniowym! Brak więc oficjalnych podstaw do określania wielkości deficytu uprawnień np. do celów taryfowych (chociaż Prezes URE zaczął deficyty akceptować) i zakupu dla zbilansowania;

26 System handlu emisjami ad Efekty Decyzji KE w sprawie ograniczenia ilości uprawnień w trzecim okresie ETS: - Średnia wartość współczynnika korekcyjnego w ciągu 8 lat wynosi 11.58%. - Komisja Europejska może zmienić wysokość MWK w ciągu trwania 3 Fazy. - W sumie do końca 2020 roku za darmo zostanie rozdzielonych 6,6 miliarda uprawnień, co stanowi około 43% całkowitego limitu emisji w ramach SHE. Pozostała część trafi na rynek poprzez aukcje. - Do końca roku każdy z Krajów Członkowskich powinien opublikować ostateczną decyzję w sprawie przydziału oraz uaktualnić Krajowe Tabele Alokacji w Rejestrze Unii. Dopiero wtedy możliwe jest fizyczne rozdysponowanie jednostek na rachunki instalacji. W Polsce KOBiZE deklaruje zakończenie prac niedługo

27 System handlu emisjami ad Efekty Decyzji KE w sprawie ograniczenia ilości uprawnień w trzecim okresie ETS: Scenariusz redukcji puli uprawnień wg decyzji KE czyli wartość współczynników korekcyjnych 2013: % 2014: % 2015: % 2016: % 2017: % 2018: % 2019: % 2020: %

28 Emisje z dużych źródeł spalania – Dyrektywa EID
Obejmuje od 1 stycznia 2016 praktycznie wszystkie instalacje - kominy o mocy większej niż 50MW (liczonej w paliwie wprowadzonym); Proces wdrażania mechanizmów Dyrektywy zapoczątkował Przejściowy Plan Krajowy, przygotowany przy współpracy IGCP z TGPE i PTEZ; Obecnie trwają prace konsultacyjne nad projektem rozporządzenia MŚ w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. IGCP razem z TGPE i PTEZ realizują dla MŚ opracowanie określające skutki propozycji zawartych w projekcie i potencjalny zakres postulowanych zmian. Z pierwszych analiz w ciepłownictwie wynika, że dla instalacji starych zmiana definicji LCP nie przyniosłaby zaostrzenia standardów emisyjnych. Problem pojawia się w przypadku instalacji nowych.

29 Emisje z dużych źródeł spalania – Dyrektywa EID
Od kiedy Dyrektywa zacznie wpływać na działanie instalacji ciepłowniczych? Generalnie – od początku 2016 r; Praktycznie – dużo później wskutek zestawu odstępstw (derogacji) z których mogą skorzystać: instalacje ciepłownicze mniejsze niż 200 MW, w których więcej niż 50% ciepła dostarczana jest do publicznych sieci ciepłowniczych - od roku 2023; instalacje deklarujące maksymalny czas łączny pracy w tym okresie nie większy niż godzin-od roku 2024.

30 Emisje z dużych źródeł spalania – Dyrektywa EID
Czy każda instalacja ciepłownicza może skorzystać z tej derogacji? Każda, dla której pozwolenie wydano przed 27 listopada 2002 i która oddana została do eksploatacji przed 27 listopada 2003 r . W praktyce, według deklaracji MŚ, wspomniane pozwolenie dotyczyć ma pozwolenia na budowę pierwszego kotła ciepłowni jako takiej – czyli początku budowy obiektu. Jakie będą standardy emisyjne w okresie derogacji? Takie, jak określi pozwolenie zintegrowane wydane przed 31 grudnia 2015 r . W praktyce, według deklaracji MŚ i projektu rozporządzenia o standardach – mogą się niczym nie różnić o obecnych.

31 Konkluzje BAT Konkluzje BAT określają standardy techniczne, technologiczne i ekologiczne dla przyszłych instalacji energetycznych wskazane do zastosowania; Dyrektywa IED wskazuje standardy np. emisyjne, jako wartości maksymalne. Wniosek: Standardy BAT będą bardziej „ostre”, i one znajdą się z warunkach stanowionych przez pozwolenia dla nowych instalacji!! Obecnie trwają prace nad opiniowaniem propozycji BAT opublikowanej w czerwcu tego roku. IGCP uczestniczyła, wspólnie z TGPE i PTEZ, w procedurze opiniowania tych propozycji w ramach wspólnego zadania. Termin praktycznego wejścia w życie nowych BAT – nie wcześniej niż 2019 r

32 Konkluzje BAT Przykład potencjalnych wymagań BAT dla instalacji nowych 50 – 100 MW: dwutlenek siarki mg NOx – mg Pyły 2-15 mg Do tego pomiar ciągły zanieczyszczeń oraz ograniczenia nowego zanieczyszczenia – rtęci. Także wymogi w zakresie emisji do wody i gruntu!! Wniosek: każda obecnie planowana duża instalacja energetyczna MUSI uwzględnić konkluzje BAT. Aspekty ekonomiczne stosowania BAT w instalacjach węglowych mogą być elementem decydującym o zmianie paliwa!

33 Nowe propozycje UE w zakresie standardów emisji dla średnich źródeł spalania paliw - Dyrektywa MCP
KE przedstawiła do oceny propozycję objęcia standardami emisyjnymi grupę tzw średniej wielkości instalacji spalania paliw – od 1 do 50 MW, oczywiście ustaloną zgodnie z zasadą agregacji w kominie!! Instalacje te powinny podlegać rejestracji w odpowiednich organach i monitoringowi emisji – pomiary okresowe raz na trzy lata dla instalacji poniżej 20 MW i raz na rok w pozostałych.

34 Nowe propozycje UE w zakresie standardów emisji dla średnich źródeł spalania paliw - Dyrektywa MCP
Standardy emisyjne dla źródeł istniejących – węgiel kamienny: SO2 – 400 mg/Nm3 NOx – 650 mg/Nm3 pył mg/Nm3 Standardy emisyjne dla źródeł nowych – węgiel kamienny: NOx – 300 mg/Nm3 pył mg/Nm3

35 Nowe propozycje UE w zakresie standardów emisji dla średnich źródeł spalania paliw - Dyrektywa MCP
Standardy emisyjne dla źródeł znajdujących się w strefach szczególnie zagrożonych niska emisją– węgiel kamienny: Wielkość MW Standard mg/Nm3 NOx 1-5 100 5-50 pył 10 5

36 Nowe propozycje UE w zakresie standardów emisji dla średnich źródeł spalania paliw - Dyrektywa MCP
Czas wejścia w życie Dyrektywy – na razie nie znany; Czas transpozycji do prawa krajowego – 1,5 roku od daty wejścia w życie; Czas zastosowania nowych przepisów przez podmioty – kolejny 1 rok od wejścia w życie przepisów krajowych.

37 Planowana zmiana – projekt ustawy o korytarzach przesyłowych
Pismo przewodnie Ministra Gospodarki do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów ( ) Koszty odszkodowań ustalanych i wypłacanych na podstawie ustawy uznano za koszty uzasadnione w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne Utrzymano zapis w Art. 57 ust 3 W przypadku urządzeń przesyłowych elektroenergetycznych o napięciu fazowym nie przekraczającym 1 KV, sieci ciepłowniczych o średnicy nie większej niż 150 mm oraz gazociągów niskiego ciśnienia nie przekraczających 10 kPa ułamek kwoty bazowej odszkodowania obliczony zgodnie z ust. 1 przemnaża się przez współczynnik 0,1

38 Nowelizacja Kodeksu cywilnego
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o gospodarce nieruchomościami Projekt wniesiony przez posłów PO Dotyczy u[porządkowania przepisów regulujących własność urządzeń przesyłowych i związanych z nimi praw do grudniu 26 lipca 2012 roku został skierowany do Biura legislacyjnego 26 lipca 2012 roku został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych w celu sprawdzenia zgodności z prawem UE 28 sierpnia 2012 skierowany do konsultacji Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu W roku 2013 nie dokonano postępu w pracach legislacyjnych. IGCP utrzymuje bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej wykonało również prace merytoryczne )

39 Program Promocji Ciepła Systemowego
KAMPANIE REKLAMOWE Na początku listopada zakończyła się jesienna odsłona kampanie reklamowej. W ramach działa promowane były zalety ciepła systemowego, takie jak: bezpieczeństwo, wygoda, pewność i ekologia. Spoty emitowane były na antenie Radia Zet i Trójki. Była to kontynuacja działań z pierwszego kwartału 2013 roku. Łączna wartość cennikowa zrealizowanych w 2013 roku kampanii reklamowych to 1,95 mln zł netto. PUBLIC RELATIONS Stała obecność problematyki branżowej w opiniotwórczych mediach. Dzięki działaniom PR prowadzonym w ramach Programu Promocji o cieple systemowym piszą dziennikarze na łamach „Rzeczpospolitej”, „Pulsu Biznesu”, „Gazety Finansowej”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Polityki” i wielu innych. W przeliczeniu na ekwiwalent powierzchni reklamowej wartość opublikowanych tekstów w 2013 roku to 1,3 mln zł netto. CSR Pod koniec listopada rozpocznie się promocja akcji charytatywnej Trójki pt. „Święta bez granic”. Ciepło Systemowe po raz trzeci z rzędu jest głównym sponsorem tego wydarzenia, promując markę hasłem „Ogrzewamy miasta i serca”. Budowany jest w ten sposób wizerunek dostawców Ciepła Systemowego jako firm zaangażowanych społecznie. W tym roku beneficjentem akcji jest Fundacja Synapsis, zajmująca się pomocą ludziom dotkniętym autyzmem.

40 Program Promocji Ciepła Systemowego
MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO Na początku grudnia ukaże się kolejny numer Magazynu Ciepła Systemowego. Kwartalnik trafia bezpośrednio do klientów firm dostarczających Ciepło Systemowe. Każdy numer dystrybuowany jest w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, a łącznie, w trakcie trwania Programu, wydrukowanych zostało już blisko 90 tys. egzemplarzy magazynu. DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Opracowana została książeczka z przygodami Czerwonego Kapturka w mieście, z której dzieci dowiadują się skąd bierze się ciepła i jak z niego racjonalnie korzystać. Książeczka jest dystrybuowana przez dostawców Ciepła Systemowego do lokalnych szkół. Nakład pierwszej produkcji to prawie 15 tys. egz. Książeczka trafi du uczniów klas 1-3. Dla nieco starszych dzieci przygotowywana jest gra komputerowa pt. „Czarny Smog”. Zadaniem gracza jest uruchomienie produkcji ciepła i prądu oraz dostarczenie go do miasta i mieszkania w bloku. Gra ma charakter logiczny i uczy procesu produkcji ciepła oraz zasady korzystania z niego w mieszkaniu. Gra dostępna będzie na stronach www dostawców Ciepła Systemowego oraz w sklepach Android Market i AppStore w najbliższych tygodniach. FACEBOOK Marka Ciepła Systemowego obecna jest także w tzw. nowych mediach. Profil /lubie.cieplo na Facebooku zyskał ponad 10 tys. fanów w ciągu dwóch lat obecności. To miejsce, w którym marka promowana jest w lżejszy sposób, często z humorem lub poprzez ciekawostki. STRONA INTERNETOWA To podstawowe źródło informacji o marce. Strona w 2013 roku została przebudowana i dostosowana do wyświetlania na urządzaniach mobilnych. Od początku jej istnienia stronę odwiedziło ponad użytkowników.

41 Program Promocji Ciepła Systemowego - materiały dla dzieci
14700 ezg. - łączny nakład pierwszego wydania Autorskie ilustracje. Opracowana wersja słuchowiska na www.

42 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

43 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

44 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

45 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

46 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

47 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

48 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

49 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

50 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

51 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

52 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

53 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

54 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

55 Program Promocji Ciepła Systemowego - gra komputerowa

56 Działalność w ramach E&P
Rozpoczęty został proces negocjacji dotyczący zmian E&P w zakresie: organizacyjnym, merytorycznym, finansowym

57 Aktywność na poziomie konferencji energetycznych
XIX Spotkanie Ciepłowników w Wiśle Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL w dniach lutego w Kazimierzu Dolnym. Dni Ciepłownictwa w Czechach w dniach 9-11 kwietnia w Brenie. XVI Konferencja GAZTERM maja w Międzyzdrojach. Europejski Kongres Gospodarczy w dniach maja odbył się w Katowicach. Euro POWER (XVII) w dniach maja w Warszawie. Kongres EuroHeat and Power w dniach 26 – 28 maja w Wiedniu. Power Pool Heat w dniach czerwca 2013, w Kazimierzu nad Wisłą – konferencja pod nazwą Perspektywy rozwoju polskiego rynku ciepła i energii Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2013 w dniach 9-11 września. Międzynarodowy Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w dniach 7-8 października 2013 w Poznaniu. XVIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER w dniach listopada w Warszawie. VII Forum Energetyczne w dniach grudnia br. w Sopocie

58 Nowa forma komunikacji - webinarium
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (od 20 lutego 2013 r.) „Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.„ „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 (….)” Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. Kontekst prawny dialogu technicznego - dialog jest realizowany jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie jest postępowaniem sformalizowanym

59 Działalność IGCP w 2012 – 2013 roku
Informacje syntetyczne


Pobierz ppt "Działalność IGCP w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google