Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 listopad 2011r, Spytkowice. Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. pod nazwą Stowarzyszenie Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 listopad 2011r, Spytkowice. Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. pod nazwą Stowarzyszenie Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości Promocji."— Zapis prezentacji:

1 10 listopad 2011r, Spytkowice

2 Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. pod nazwą Stowarzyszenie Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości Promocji i Rozwoju Gmin z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przez Członków Założycieli obejmujących Gminy: Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce. Obecnie członkami Stowarzyszenia są wszystkie gminy powiatu suskiego oraz starostwo suskie. Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej nastąpiła w 2000 r. i trwa do dzisiaj.

3 rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju turystyki i agroturystyki, rozwoju gospodarczego, ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego człowieka, wykorzystania i transferu nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju zasobów ludzkich.

4 tworzenie i realizację programów aktywnej walki z bezrobociem, świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub też innych podmiotów, których celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub innych podmiotów, świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

5 Walne Zebranie Członków Zarząd Komisja Rewizyjna

6 Organizacja non-profit – to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.

7 działalność gospodarczą prowadzi w imieniu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia, dochody z działalności Stowarzyszenia przeznacza się na realizacje celów statutowych.

8 Od 2005r. Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług (KSU) w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych i finansowych udzielanie pożyczek.

9 Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć około 200 współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji, które świadczą na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe.

10 Usługi doradczeUsługi finansoweUsługi informacyjne

11 Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej realizuje usługi doradcze odpłatne głównie w zakresie : przygotowywania biznes planów oraz opracowywania wniosków o dotację główne do Urzędu Pracy inne w zależności od potrzeb klienta.

12 Okres realizacji projektu listopad 2011 – październik 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z 6 instytucjami.

13 W ramach projektu świadczone będą usługi doradcze obejmujące dwa etapy: diagnozę potrzeb MMŚP związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, działania wynikające z przeprowadzonej diagnozy MMŚP, których celem będzie rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu. Cel projektu

14 mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający na terenie Województwa Małopolskiego siedzibę, oddział lub filię. Beneficjenci projektu

15 Innowacyjność – podniesienie konkurencyjności przez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe, Aspekty formalno- prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych, Marketing przedsiębiorstwa – konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym narzędzi informatycznych, marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu. Zakres tematyczny doradztwa

16 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem- organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. Finanse przedsiębiorstwa – zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu, formy opodatkowania działalności, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, Eksport - prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą. Zakres tematyczny doradztwa

17 Średni czas trwania usługi doradczej to 15h. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty, prowadzona będzie na bieżąco w okresie trwania projektu. Ważne! Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

18 l.p.Nazwa instytucjiObszar terytorialny 1Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Miasto Kraków, Miasto Nowy Sącz, powiat krakowski, wielicki, myślenicki, bocheński, nowosądecki, olkuski 2Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Powiat miechowski, chrzanowski 3Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Powiat oświęcimski 4Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Miasto Kraków, Miasto Tarnów, powiat krakowski, proszowicki, tarnowski, dąbrowski 5Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Powiat brzeski, tatrzański, nowotarski 6Sądecka Izba Gospodarcza Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, limanowski, gorlicki 7Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej Powiat suski, wadowicki

19 Kontakt Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicz 175 Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Osoba do kontaktu Natalia Borowy

20 Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju realizuje usługi finansowe w ramach następujących funduszy pożyczkowych: Fundusz Małopolska Południowo – Zachodnia, Fundusz Beskid, Fundusz Skawa, Fundusz TOR, Fundusz Odbudowa.

21 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP) Działanie 1.2.1. ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

22 mikro i małym przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym oraz innym osobom nie prowadzącym działalności pod warunkiem uruchomienia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach za wyjątkiem rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego i monopolowego. Pożyczka może być udzielona:

23 przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zasięg terytorialny

24 Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części, zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę. Obrotowy (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług, itp. Cel pożyczki

25 wszystkie pożyczki musi być rozliczone na podstawie faktur, rachunków, umów i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów, każda pożyczka musi być rozliczona do 6 miesięcy licząc od dnia przelania środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków, Pożyczkobiorca rozlicza się z całości pożyczki oraz 20 % wkładu własnego. Warunki rozliczenia

26 Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł, przy czym podmiot działający krócej niż 6 miesięcy może otrzymać pożyczkę w wysokości do 100.000,00 zł Wartość pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 72 miesięcy. Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres spłaty Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Karencja

27 Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie może być niższe niż stopa referencyjna, która na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%, Stopa referencyjna jest określana dla danego wnioskodawcy w oparciu o rating jaki zostanie dla niego wyznaczony na podstawie dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej i finansowej oraz siły przedstawionych zabezpieczeń. Oprocentowanie

28 0,50 % prowizji od wartości udzielonej pożyczki jednak nie mniej niż 50 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub spółki w odpowiednich organach, do dnia zarejestrowania wniosku w Funduszu). 2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 3 miesiące. Prowizja udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia nie może być mniejsza niż 20% wartości pożyczki. Wkład własny

29 Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: Weksel własny In blanco, Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych, Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego, Ustanowienie hipoteki, Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, Obligacje Skarbu Państwa, Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego, Zastaw rejestrowy, Blokada środków finansowych na lokacie, Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

30 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 501 609 564 Dorota Augustyn email: d.augustyn@centrump-sucha.pl Michał Stasik email: fundusze@centrump-sucha.pl

31

32 mikro i małym przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym oraz innym osobom nie prowadzącym działalności pod warunkiem uruchomienia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach za wyjątkiem rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego i monopolowego. Pożyczka może być udzielona:

33 przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zasięg terytorialny

34 Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części, zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę. Obrotowy (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług, itp. Cel pożyczki

35 wszystkie pożyczki muszą być rozliczone na podstawie faktur, rachunków, umów i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów, każda pożyczka musi być rozliczona do 6 miesięcy licząc od dnia przelania środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków. Warunki rozliczenia

36 Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł, przy czym podmiot działający krócej niż 6 miesięcy może otrzymać pożyczkę w wysokości do 100.000,00 zł Wartość pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 72 miesięcy. Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres spłaty Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Karencja

37 Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie może być niższe niż stopa referencyjna, która na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%, Stopa referencyjna jest określana dla danego wnioskodawcy w oparciu o rating jaki zostanie dla niego wyznaczony na podstawie dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej i finansowej oraz siły przedstawionych zabezpieczeń. Oprocentowanie

38 0,50 % prowizji od wartości udzielonej pożyczki jednak nie mniej niż 50 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub spółki w odpowiednich organach, do dnia zarejestrowania wniosku w Funduszu). 2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 3 miesiące. Prowizja BRAK Wkład własny

39 Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: Weksel własny In blanco, Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych, Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego, Ustanowienie hipoteki, Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, Obligacje Skarbu Państwa, Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego, Zastaw rejestrowy, Blokada środków finansowych na lokacie, Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

40 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 501 609 564 Dorota Augustyn email: d.augustyn@centrump-sucha.pl Michał Stasik email: fundusze@centrump-sucha.pl

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

42 wyłącznie mikroprzedsiębiorcom, osobom bezrobotnym oraz innym osobom nie prowadzącym działalności pod warunkiem uruchomienia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach za wyjątkiem rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego i monopolowego. Pożyczka może być udzielona:

43 przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na terytorium Województwa Małopolskiego. Zasięg terytorialny

44 Wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części, Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu, Zakup wartości niematerialnych i prawnych. Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone Regulaminem oraz umową pożyczki. Cel pożyczki

45 wszystkie pożyczki muszą być rozliczone na podstawie faktur, rachunków, umów i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów, każda pożyczka musi być rozliczona do 6 miesięcy licząc od dnia przelania środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków. Warunki rozliczenia

46 Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł, Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł. Wartość pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 72 miesięcy. Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres spłaty Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Karencja

47 Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie może być niższe niż stopa referencyjna, która na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%, Stopa referencyjna jest określana dla danego wnioskodawcy w oparciu o rating jaki zostanie dla niego wyznaczony na podstawie dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej i finansowej oraz siły przedstawionych zabezpieczeń. Oprocentowanie

48 0,50 % prowizji od wartości udzielonej pożyczki jednak nie mniej niż 50 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub spółki w odpowiednich organach, do dnia zarejestrowania wniosku w Funduszu). 2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 3 miesiące. Prowizja BRAK Wkład własny

49 Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: Weksel własny In blanco, Poręczenie co najmniej jednej osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej, Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego, Ustanowienie hipoteki, Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, Obligacje Skarbu Państwa, Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego, Zastaw rejestrowy, Blokada środków finansowych na lokacie, Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

50 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 506 254 080 Magdalena Drabina email: m.drabina@funduszskawa.pl Monika Marek email: m.zawila@funduszskawa.pl www.funduszskawa.pl

51 TOR#10

52 osobom bezrobotnym, osobom które są zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie dwóch ostatnich lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, osobom które uzyskały poprzednio pożyczkę ze środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez opóźnień, osobom bezrobotnym do 25 roku życia lub osobom bezrobotnym legitymującym się dyplomem wyższej uczelni, którzy nie ukończyli 27 roku życia, podmiotom gospodarczym, które zatrudniają lub zatrudnią przynajmniej dodatkowo jedną osobę bezrobotną (w przeliczeniu na pełny etat) skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy. Pożyczka może być udzielona:

53 osobom rozpoczynającym lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP lub na terenie sąsiednich województw. Zasięg terytorialny

54 Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części, zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę. Obrotowy (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług, itp. Cel pożyczki

55 wszystkie pożyczki muszą być rozliczone na podstawie faktur, rachunków, umów i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów, każda pożyczka musi być rozliczona do 6 miesięcy licząc od dnia przelania środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków. Warunki rozliczenia

56 Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł, Maksymalna kwota pożyczki to 120.000,00 zł. Wartość pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres spłaty Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Karencja

57 Oprocentowanie pożyczek odnoszone jest do poziomu oprocentowania redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP), oprocentowanie wynosi: 0,70 % stopy procentowej redyskonata weksla, które obecnie wynosi ok. 3,30% Oprocentowanie

58 3,50 % kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia. Prowizja Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia. Wkład własny

59 Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: Weksel własny In blanco, Poręczenie co najmniej jednej osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej, Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego, Ustanowienie hipoteki, Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, Obligacje Skarbu Państwa, Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego, Zastaw rejestrowy, Blokada środków finansowych na lokacie, Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

60 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 506 254 080 Magdalena Drabina email: m.drabina@funduszskawa.pl Monika Marek email: m.zawila@funduszskawa.pl

61 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi MRPO Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Esparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

62 wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom: którzy zostali poszkodowani wskutek klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w miejscu faktycznego wykonywania działalności w okresie po 1 maja 2010 roku i wystąpią z wnioskiem do Funduszu o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody; którzy w dniu wystąpienia zdarzenia prowadzili faktyczną działalność ; Pożyczka może być udzielona:

63 którzy prowadzą działalność gospodarczą we wszystkich sektorach za wyjątkiem rolniczego, tytoniowego, monopolowego oraz zbrojeniowego; którzy przedstawią dokument potwierdzający fakt wystąpienia szkody oraz wartość powstałej szkody (operat szacunkowy, ewidencja księgowa, itp.); którzy przeznaczą pożyczkę na wyłącznie na finansowanie inwestycji związanych z działalnością w ramach której powstała szkoda. Pożyczka może być udzielona c.d.:

64 Pożyczka może być udzielona: przedsiębiorcom posiadającym siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działalności, na terytorium Województwa Małopolskiego. Zasięg terytorialny

65 Wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym): Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części, Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu, wyłącznie gdy są one samochodami specjalnymi (nr 743 według Klasyfikacji Śródków Trwałych) lub pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 według Klasyfikacji Śródków Trwałych), Zakup wartości niematerialnych i prawnych. Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone Regulaminem oraz umową pożyczki Cel pożyczki

66 wszystkie pożyczki muszą być rozliczone na podstawie faktur, rachunków, umów i innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów, każda pożyczka musi być rozliczona do 6 miesięcy licząc od dnia przelania środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami wydatków. Warunki rozliczenia

67 Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł, Maksymalna kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Wartość pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 72 miesięcy. Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okres spłaty Okres karencji w spłacie kapitału nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Karencja

68 Pożyczki mogą być umarzane do 50% wartości pożyczki, jednakże wartość umorzenia nie może przekroczyć wartości powstałej szkody. Warunkiem umorzenia jest spłata co najmniej 50% wartości kapitału pożyczki oraz rozliczenia się z wydatków w terminie i zgodnie z harmonogramem wydatków Umorzenie Oprocentowanie pożyczki stałe 4,00 % Oprocentowanie Brak prowizji Prowizja

69 Nie wymaga się wkładu własnego

70 Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń: Weksel własny In blanco, Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych, Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego, Ustanowienie hipoteki, Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, Obligacje Skarbu Państwa, Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego, Zastaw rejestrowy, Blokada środków finansowych na lokacie, Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

71 Beneficjenci funduszu c.d. Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1 października 2004 roku).

72 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 506 254 030 Agnieszka Grabiec email: a.grabiec@centrump-sucha.pl Dorota Nitecka email: d.nitecka@centrump-sucha.pl

73 Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju realizuje bezpłatne usługi informacyjne w ramach Punktu Konsultacyjnego dla firm oraz osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

74 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przez dofinansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 2 Działanie 2.2 Poddziałania 2.2.1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt własny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych

75 Celem realizowanego projektu jest zapewnienie dostępności oferty bezpłatnych usług informacyjnych PK dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

76 Przedstawiciele mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, Bezrobotni, w tym: długotrwale bezrobotni, Osoby nieaktywne zawodowo, w tym: uczące się lub kształcące się, Osoby zatrudnione, w tym: rolnik, samozatrudniony, zatrudniony w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie, Inne osoby. Odbiorcy usługi

77 Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w tym m.in.: podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, zatrudnienie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw, rezygnacja z prowadzenia działalności itp. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu,

78 Informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych informacje nt. możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, informacje nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń.

79 Kalwaria Zebrzydowska Cech Rzemiosł Różnych ul. Jagiellońska 6 kom.: 0 519-187-915 każda środa miesiąca: 9.00 – 15.00 Wadowice Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości ul. Krakowska 10 kom.: 0 519 187 915 każdy piątek miesiąca: 9.00 – 15.00

80 Kontakt Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03 Tel./fax.: 033 874 12 85 Kom.: 0 506 254 030 Anna Kulak email: kulak@pk-sucha.pl Monika Nowak email: nowak@pk-sucha.pl Magdalena Więcław email: wieclaw@pk-sucha.pl www.pk-sucha.pl

81

82 Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt realizowany przez MARR S.A. w konsorcjum z 8 instytucjami.

83 Celem projektu było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania na terenie małopolski mikroprzedsiębiorstw w tym innowacyjnych. Projekt był realizowany na terenie powiatu suskiego, wadowickiego i limanowskiego. W efekcie zrealizowanego projektu powstały 83 nowe mikroprzedsiębiorstwa.

84 Okres realizacji projektu styczeń 2010r. – czerwiec 2012r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt realizowany przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z 5 instytucjami

85 Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania samozatrudnienia wśród mieszkańców całego Województwa Małopolskiego. Cel projektu

86 Ryszard Janiszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dorota Nitecka – Specjalista ds. finansowych

87 Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175 34-200 Sucha Beskidzka www.centrump-sucha.pl Tel. 033 874 11 03; Tel./fax. 033 874 12 85 email.: sekretariat@centrump-sucha.pl


Pobierz ppt "10 listopad 2011r, Spytkowice. Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r. pod nazwą Stowarzyszenie Podbeskidzkie Centrum Przedsiębiorczości Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google