Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57 Seminarium informacyjno - konsultacyjne Klastra Spawalniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57 Seminarium informacyjno - konsultacyjne Klastra Spawalniczego."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel Seminarium informacyjno - konsultacyjne Klastra Spawalniczego KLASTAL Inkubator technologiczny wsparcie dla firm z branży spawalniczej Stalowa Wola 13 grudzień 2013

2 2 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel Struktura właścicielska 100% Urząd Miasta i Gminy Stalowa Wola

3 3 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel Wynajem powierzchni: biura dla firm inkubowanych, strategicznych, biura dla firm inkubowanych, strategicznych, parkingi parkingi Nowoczesny park maszynowy: centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów Doradztwo specjalistyczne: prawne prawne księgowe księgowe marketingowe marketingowe audyty audyty Szkolenia: branżowe branżowe okołobiznesowe okołobiznesowe Networking: wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych giełdy kooperacyjne giełdy kooperacyjne Nowoczesne laboratoria: metaloznawcze metaloznawcze pomiarowe pomiarowe badań nieniszczących badań nieniszczących Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania: fundusze zalążkowe, fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu, aniołowie biznesu, Baza konferencyjno- szkoleniowa: sala na 200 osób sala na 200 osób Usługa wirtualnego biura: adres firmy adres firmy obsługa korespondencji obsługa korespondencji pomoc asystentki pomoc asystentki Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: preferencyjne warunki startu preferencyjne warunki startu program benefits for business program benefits for business

4 4 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie: projektowym, technologiczno-produkcyjnym, projektowym, technologiczno-produkcyjnym, handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. Efekt synergii powstały w wyniku: współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, wspólnej promocji w mediach, wspólnej promocji w mediach, dostępu do informacji dostępu do informacji Szeroka sieć kontaktów z: przedsiębiorcami, przedsiębiorcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, Instytucjami Otoczenia Biznesu, ośrodkami innowacji, ośrodkami innowacji, administracją, administracją, samorządem gosp. samorządem gosp. uczelniami, uczelniami, klastrami i stowarzyszeniami klastrami i stowarzyszeniami Szeroka oferta usług towarzyszących Dostęp do nowoczesnej infrastruktury: lokalowej, lokalowej, telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej oraz produkcyjnej oraz laboratoryjnej laboratoryjnej Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi Atrakcyjne oferty dla lokatorów: wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Trenażer spawalniczy

10 10

11 11 Urządzenie do spawania wiązką elektronów Agregaty spawalnicze do spawania tradycyjnymi metodami MIG/MAG, TIG, mikroplazma

12 12 TrueLaser Robot Seria 5000 Obszary zastosowań: Cięcie laserowe Spawanie Laserowe Napawanie proszkowe Przy użyciu urządzenia TruLaser Robot Seria 5000 można wykonywać spawanie, cięcie lub lutowanie. Możliwe jest to zarówno w przypadku małej ilości detali, jak i produkcji dużych serii, a także obróbce skomplikowanych geometrii. Urządzenie TruLaser Robot Serii 5000 zapewnia ekonomiczną produkcję także małej liczby detali i najlepiej nadaje się do obróbki skomplikowanych geometrii. Dzieki opcji TeachLine zwiększają się w znaczący sposób możliwości urządzenia. Optyczne rozpoznawanie spoiny automatycznie koryguje tolerancje detali i przyrządów. Zapewnia to skrócenie czasów programowania, redukcję kosztów oprzyrządowania oraz lepszą i bardziej stabilną pracę.

13 13 Tomograf komputerowy Spektrometr FT RAMAN

14 14 Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją

15 Finansowanie projektów B+R

16 Program Badań Stosowanych Celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych

17 1 Termin naboru – – Budżet konkursu – 200 mln PLN 3 Beneficjenci – Konsorcja naukowe w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca Program Badań Stosowanych Założenia konkursu

18 Fundusze Europejskie 2014 – 2020

19 Fundusze Europejskie na lata

20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Infrastruktura i Środowisko – mln 2 Inteligentny Rozwój – mln 3 Wiedza, Edukacja, Rozwój – mln 4 Polska Wschodnia – mln 5 Polska Cyfrowa – mln 6 Pomoc Techniczna – 570 mln

21 Programy Operacyjne w okresie programowania CEL GŁÓWNY Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R,

22 Programy Operacyjne w okresie programowania CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Wzmacnianie powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, Wsparcie działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

23 Architektura Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój I. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, III. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. OŚ PRIORYTETOWA Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego

24 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów W sposób szczególny w programie wspierane będą tzw. krajowe klastry kluczowe. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o jakościową ocenę według ustalonych kryteriów. Krajowe klastry kluczowe będą mogły korzystać z działań ukierunkowanych na internacjonalizację działalności (wsparcie dla koordynatorów), zaś poszczególni członkowie powiązania klastrowego otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach przewidzianych w programie instrumentów wsparcia.

25 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów Priorytet inwestycyjny promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację

26 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów W Polsce niewiele przedsiębiorstw prowadzi działalność innowacyjną oraz realizuje projekty B+R. Wynika to m.in. z braku odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego – własnego lub udostępnianego przez instytucje otoczenia biznesu. Potencjał firm do współpracy z sektorem nauki jest na niskim poziomie. Przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy dotyczącej zasad, możliwości i korzyści płynących ze współpracy z jednostkami naukowymi oraz IOB. Firmy w niewystarczającym stopniu uczestniczą w porozumieniach, izbach, klastrach, co utrudnia przepływ wiedzy pomiędzy nimi.

27 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój z pozostałymi programami operacyjnymi Projekty wdrażania innowacji, wymagającego przeprowadzenia prac B+R, realizowane zarówno przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja oraz ponadregionalne inicjatywy (np. ponadregionalne klastry), które mogą obejmować także stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R; W uzupełnieniu PO IR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wspierane są: Projekty badawczo-rozwojowe, realizowane przez inicjatywy o charakterze ponadregionalnym (w szczególności klastry ponadregionalne), obejmujące zarówno komponent badawczy jak i wdrożenie wyników prac B+R do systemu produkcji; Działania związane z internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R oraz wzmocnienie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (klastrów/inicjatyw klastrowych).

28 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój z pozostałymi programami operacyjnymi projekty obejmujące stworzenie nowego lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach; W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw projekty przedsiębiorstw obejmujące wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/ technologii/ praw do własności intelektualnej etc. projekty instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na rozwój usług innowacyjnych

29 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój z pozostałymi programami operacyjnymi W ramach PO IR finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie zasobami. Z kolei Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, (PO IŚ) wspiera działania inwestycyjne przyczyniające się do transformacji w kierunku zielonej, niskoemisyjnej gospodarki, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, m.in. w zakresie: produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, zastosowania energooszczędnych metod produkcji, wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania energią oraz systemu inteligentnych sieci energetycznych. W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są:

30 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój z pozostałymi programami operacyjnymi projekty obejmujące stworzenie nowego lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach; W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw projekty przedsiębiorstw obejmujące wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/ technologii/ praw do własności intelektualnej etc. projekty instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na rozwój usług innowacyjnych

31 31 Cezary Kubicki, Prezes Zarządu tel.:


Pobierz ppt "1 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 03 57 Seminarium informacyjno - konsultacyjne Klastra Spawalniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google