Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inkubator Technologiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inkubator Technologiczny"— Zapis prezentacji:

1 Inkubator Technologiczny
Seminarium informacyjno - konsultacyjne Klastra Spawalniczego KLASTAL Inkubator technologiczny wsparcie dla firm z branży spawalniczej Stalowa Wola 13 grudzień 2013 Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

2 Definicja Struktura właścicielska
100% Urząd Miasta i Gminy Stalowa Wola Definicja Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

3 A IT – oferta dla firm Wynajem powierzchni:
biura dla firm inkubowanych, strategicznych, parkingi Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: preferencyjne warunki startu program „benefits for business” Doradztwo specjalistyczne: prawne księgowe marketingowe audyty Nowoczesne laboratoria: metaloznawcze pomiarowe badań nieniszczących A Szkolenia: branżowe okołobiznesowe Baza konferencyjno-szkoleniowa: sala na 200 osób Networking: wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych giełdy kooperacyjne Usługa wirtualnego biura: adres firmy obsługa korespondencji pomoc asystentki Nowoczesny park maszynowy: centra obróbcze, maszyna do cięcia strumieniem wody, elektrodrążarka wgłębna, spawanie wiązką elektronów Doradztwo z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania: fundusze zalążkowe, aniołowie biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

4 IT – dlaczego my? Wieloletnie doświadczenie kadry w zakresie:
projektowym, technologiczno-produkcyjnym, handlowo-kooperacyjnym, innowacyjnym. Atrakcyjne oferty dla lokatorów: wszystkie podstawowe usługi w cenie najmu, atrakcyjne stawki za korzystanie z maszyn Szeroka sieć kontaktów z: przedsiębiorcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu, ośrodkami innowacji, administracją, samorządem gosp. uczelniami, klastrami i stowarzyszeniami Dostęp do nowoczesnej infrastruktury: lokalowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej oraz laboratoryjnej Dobra lokalizacja, innowacyjne środowisko parkingi Stała współpraca z uczelniami i instytutami naukowymi Szeroka oferta usług towarzyszących Efekt synergii powstały w wyniku: współpracy z innymi lokatorami Inkubatora, wspólnej promocji w mediach, dostępu do informacji Możliwość współuczestniczenia w projektach finansowanych ze środków unijnych, bezpłatnych szkoleniach, audytach technologicznych, audytach innowacyjności Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, Stalowa Wola, tel. 15 

5 Oferta - baza lokalowa

6 Oferta - park maszynowy

7 Oferta - laboratoria

8 Szkolenia, praktyki, konferencje, seminaria, zajęcia dla dzieci i młodzieży

9 Szkolenia, praktyki, konferencje, seminaria, zajęcia dla dzieci i młodzieży
Trenażer spawalniczy

10 Specjalizacja – Spawanie w Inkubatorze Technologicznym
Inkubator Technologiczny dysponuje szeregiem urządzeń do prowadzenia zarówno prac spawalniczych jak i do przeprowadzania badania nieniszczących i niszczących uzyskanych połączeń. Inkubator jest członkiem i animatorem klastra zrzeszającego firmy specjalizujące się w spawaniu – „KLASTAL”. W perspektywie do końca 2013 roku będzie Inkubator dysponował wszystkimi technologiami spawalniczymi.

11 Specjalizacja – Spawanie w Inkubatorze Technologicznym
Agregaty spawalnicze do spawania tradycyjnymi metodami MIG/MAG, TIG, mikroplazma Urządzenie do spawania wiązką elektronów

12 Laboratorium Zaawansowanych Technik Laserowych
Laboratorium Międzyuczelniane Laboratorium Zaawansowanych Technik Laserowych TrueLaser Robot Seria 5000 Obszary zastosowań: Cięcie laserowe Spawanie Laserowe Napawanie proszkowe Przy użyciu urządzenia TruLaser Robot Seria 5000 można wykonywać spawanie, cięcie lub lutowanie. Możliwe jest to zarówno w przypadku małej ilości detali, jak i produkcji dużych serii, a także obróbce skomplikowanych geometrii. Urządzenie TruLaser Robot Serii 5000 zapewnia ekonomiczną produkcję także małej liczby detali i najlepiej nadaje się do obróbki skomplikowanych geometrii. Dzieki opcji TeachLine zwiększają się w znaczący sposób możliwości urządzenia. Optyczne rozpoznawanie spoiny automatycznie koryguje tolerancje detali i przyrządów. Zapewnia to skrócenie czasów programowania, redukcję kosztów oprzyrządowania oraz lepszą i bardziej stabilną pracę.

13 Laboratorium Międzyuczelniane Laboratorium Inżynierii Materiałowej
Tomograf komputerowy Spektrometr FT RAMAN

14 Dyfraktometr rentgenowski
Laboratorium Międzyuczelniane Laboratorium Inżynierii Materiałowej Dyfraktometr rentgenowski Spektrometr ICP MS i UES z laserową ablacją

15 Finansowanie projektów B+R

16 Program Badań Stosowanych
„Celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych”

17 Program Badań Stosowanych
Założenia konkursu 1 Termin naboru – – 2 Budżet konkursu – 200 mln PLN 3 Beneficjenci – Konsorcja naukowe w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca

18 Fundusze Europejskie 2014 – 2020

19 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Infrastruktura i Środowisko – mln € 2 Inteligentny Rozwój – mln € 3 Wiedza, Edukacja, Rozwój – mln € 4 Polska Wschodnia – mln € 5 Polska Cyfrowa – mln € 6 Pomoc Techniczna – 570 mln €

21 Programy Operacyjne w okresie programowania
CEL GŁÓWNY Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R,

22 Programy Operacyjne w okresie programowania
CELE SZCZEGÓŁOWE Podniesieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Wzmacnianie powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, Wsparcie działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

23 Architektura Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój I. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, III. OŚ PRIORYTETOWA Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. OŚ PRIORYTETOWA Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

24 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów
„W sposób szczególny w programie wspierane będą tzw. krajowe klastry kluczowe. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu w oparciu o jakościową ocenę według ustalonych kryteriów. Krajowe klastry kluczowe będą mogły korzystać z działań ukierunkowanych na internacjonalizację działalności (wsparcie dla koordynatorów), zaś poszczególni członkowie powiązania klastrowego otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach przewidzianych w programie instrumentów wsparcia.”

25 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów
„Priorytet inwestycyjny promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację”

26 Kluczowe zapisy PO Inteligentny Rozwój z punktu widzenia klastrów
„W Polsce niewiele przedsiębiorstw prowadzi działalność innowacyjną oraz realizuje projekty B+R. Wynika to m.in. z braku odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego – własnego lub udostępnianego przez instytucje otoczenia biznesu. Potencjał firm do współpracy z sektorem nauki jest na niskim poziomie. Przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy dotyczącej zasad, możliwości i korzyści płynących ze współpracy z jednostkami naukowymi oraz IOB. Firmy w niewystarczającym stopniu uczestniczą w porozumieniach, izbach, klastrach, co utrudnia przepływ wiedzy pomiędzy nimi.”

27 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
z pozostałymi programami operacyjnymi W uzupełnieniu PO IR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wspierane są: Projekty wdrażania innowacji, wymagającego przeprowadzenia prac B+R, realizowane zarówno przez pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i ich konsorcja oraz ponadregionalne inicjatywy (np. ponadregionalne klastry), które mogą obejmować także stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R; Projekty badawczo-rozwojowe, realizowane przez inicjatywy o charakterze ponadregionalnym (w szczególności klastry ponadregionalne) , obejmujące zarówno komponent badawczy jak i wdrożenie wyników prac B+R do systemu produkcji; Działania związane z internacjonalizacją klastrów w zakresie B+R oraz wzmocnienie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (klastrów/inicjatyw klastrowych).

28 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
z pozostałymi programami operacyjnymi W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są: projekty obejmujące stworzenie nowego lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach; projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw projekty przedsiębiorstw obejmujące wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/ technologii/ praw do własności intelektualnej etc. projekty instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na rozwój usług innowacyjnych

29 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
z pozostałymi programami operacyjnymi W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są: W ramach PO IR finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie zasobami. Z kolei Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, (PO IŚ) wspiera działania inwestycyjne przyczyniające się do transformacji w kierunku zielonej, niskoemisyjnej gospodarki, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, m.in. w zakresie: produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, zastosowania energooszczędnych metod produkcji, wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania energią oraz systemu inteligentnych sieci energetycznych.

30 Komplementarność PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
z pozostałymi programami operacyjnymi W uzupełnieniu PO IR w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wspierane są: projekty obejmujące stworzenie nowego lub rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach; projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw projekty przedsiębiorstw obejmujące wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/ technologii/ praw do własności intelektualnej etc. projekty instytucji otoczenia biznesu ukierunkowane na rozwój usług innowacyjnych

31 Cezary Kubicki, Prezes Zarządu
tel.: Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Inkubator Technologiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google