Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© PARP Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wykorzystanie środków z Działania 2.1 SPO WKP w 2005 r. i środki na 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© PARP Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wykorzystanie środków z Działania 2.1 SPO WKP w 2005 r. i środki na 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 © PARP Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wykorzystanie środków z Działania 2.1 SPO WKP w 2005 r. i środki na 2006 r. Warszawa, 23 listopada 2005 r. Izabela Wójtowicz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development

2 © PARP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności MSP działających na terenie Polski poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej

3 © PARP ZAKRES PRZEDMIOTOWY - DORADZTWO W ZAKRESIE: 1) prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE, 2) jakości, 3) innowacji i nowych technologii, 4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, 5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 6) łączenia się przedsiębiorstw, 7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

4 © PARP BUDŻET DZIAŁANIA 2.1: 33 mln Euro (wkład publiczny ogółem), w tym: – 23,1 mln Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, – 9,9 mln Euro z budżetu państwa (wkład publiczny krajowy) DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

5 © PARP WARTOŚĆ WSPARCIA W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU: nie może być niższa niż 2 500 złotych nie może być wyższa niż 250 000 złotych DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

6 © PARP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO NrTerminStan I16 grudnia 2004 r.,Zakończona II30 marca 2005 r.Zakończona III24 czerwca 2005 rZakończona IV16 września 2005 r.Raport do IZ 14.11.05 V5 grudnia 2005 r.Trwa nabór wniosków VI17 lutego 2006 r.Ogłoszona VII21 kwietnia 2006 r.Ogłoszona VIII23 czerwca 2006 r.Ogłoszona IX11 sierpnia 2006 r.Ogłoszona RUNDY APLIKACYJNE

7 © PARP Porównanie (runda I - IV) DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

8 © PARP Podsumowanie I runda II runda III runda IV runda Razem Wnioski złożone do RIF6997306684202517 Wnioski odrzucone w RIF332 (47%) 205 (28%) 192 (29%) 84 (20%) 813 (32%) Wnioski odrzucone w PARP, w tym z powodów: 153 (22%) 167 (23%) 83 (12%) 97 (23%) 500 (20%) formalnych30329576 techniczno-ekonomicznych1071064775335 merytorycznych1629271789 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 214 (31%) 358 (49%) 393 (59%) 239 (57%) 1204 (48%) DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

9 © PARP Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (zgodność administracyjna): wniosek nie jest kompletny (kopia i/lub oryginał nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub zawiera niepoprawne załączniki), wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją, w tym niewypełnione wymagane pola wniosku, kopia niepoprawnie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub brak wersji elektronicznej lub wersja elektroniczna nietożsama z wersją drukowaną wniosku, deklaracja we wniosku nie jest podpisana przez osobę uprawnioną, wniosek nie jest parafowany na każdej stronie. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

10 © PARP Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (uchybienia dotyczące załączników): brak informacji o otrzymanej pomocy innej niż de minimis, brak dokumentu rejestrowego, brak zaświadczenia z ZUS i US, brak kopii dokumentów finansowych, brak kopii decyzji o nadaniu NIP, brak harmonogramu zadaniowo-finansowego/błędy rachunkowe. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

11 © PARP Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (zgodność z zasadami działania): wydatki kwalifikowane projektu nie mieszczą się w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 2.1 SPO-WKP, zakres przedmiotowy projektu nie jest zgodny z zakresem merytorycznym Działania 2.1 SPO-WKP (lub wykracza poza ten zakres), okres trwania projektu nie mieści się w ramach Działania 2.1 SPO-WKP, projekt wnioskodawcy dotyczy wykluczonych działalności. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

12 © PARP Wybrane nieprawidłowości pod względem spełnienia kryteriów techniczno-ekonomicznych niekwalifikowane szkolenia jako koszty kwalifikowane, niekwalifikowane usługi techniczne jako koszty kwalifikowane, nierealne / niepoprawnie skwantyfikowane wskaźniki celów realizacji projektu, certyfikacja lub odnowienie certyfikatu jako koszty kwalifikowane, brak / niewystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

13 © PARP Najczęstsze powody niskiej oceny merytorycznej wniosków niewystarczająco wykazana trwałość rezultatów projektu w czasie, niska efektywność kosztowa, projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy oraz analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy, zbyt oszczędnie przedstawiona rola doradztwa oraz jego uzasadnienie (potrzeba) na poszczególnych etapach projektu, niewystarczający opis planowanych działań. DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

14 © PARP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Budżet Działania 2.1 (w PLN)135.980.967,74 Wnioski rekomendowane do dofinansowania1.204 Kwota przyznanego dofinansowania (w PLN)29.940.416,20 Wykorzystanie budżetu Działania 2.1 (w %)22% Złożone wnioski o płatność (PARP)38 Kwota wniosków o płatność (w PLN)820 538,50

15 © PARP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Rodzaj działalności wg nr PKD liczba projektów % Przetwórstwo przemysłowe PKD 15-30 373 21,00 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej PKD 31 89 5,01 budownictwo PKD 45 235 13,23 Handel PKD 50, 51, 52 117 6,59 hotele i restauracje PKD 55 19 1,07 transportPKD 60-63 42 2,36 usługi PKD 64-72 162 9,12 Architektura i inżynieria PKD 7420 588 33,11 Inne 151 8,50 Suma 1776 100,00

16 © PARP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Wielkość przedsiębiorstwa Liczba projektów % Wartość projektów % Mikroprzedsiębiorstwo281 23,346 186 387,82 20,66 Małe598 49,6711 822 528,46 39,49 Średnie325 26,9911 931 499,92 39,85 Suma1204 100,0029 940 416,20 100,00

17 © PARP Podpisane umowy a dziedziny specjalizacji Kategoria projektuI rundaII rundaAkredytacja Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej 10,84%10,43%16% Jakość 74,38%71,17%27% Innowacje i nowe technologie 10,34%16,87%28% Wprowadzanie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne 1,97%0,61%5% Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw 0,00% 2% Łączenie się przedsiębiorstw 0,00% 7% Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności 2,46%0,92%15% DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

18 © PARP Aktywność akredytowanych wykonawców DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Podpisanych umów z beneficjentami programu – 460 Aktywnych wykonawców – 250 Procent aktywnych wykonawców – 28% Średnia ilość umów przypadających na jednego wykonawcę – 1,84 Maks. ilość umów podpisanych przez jednego wykonawcę – 19 Średni czas trwania projektu – 3 m-ce.

19 © PARP Akredytacja (wrzesień 2004 – listopad 2005) DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Liczba wniosków przyjętych przez PARP:1150 Liczba podmiotów akredytowanych: 918 Liczba udzielonych akredytacji: 1360 Średnia ilość specjalizacji / jeden wykonawca: 1,49 Procent ocen negatywnych (wnioski firm): 16 Łączna liczba zgłoszonych ekspertów: 6090 Łączna liczba zatwierdzonych ekspertów: 5048 Procent ocen negatywnych (CV ekspertów): 17% Średnia ilość zatwierdzonych ekspertów / jeden wykonawca: 5,5


Pobierz ppt "© PARP Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wykorzystanie środków z Działania 2.1 SPO WKP w 2005 r. i środki na 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google