Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.3 Rozliczanie Projektów Warszawa, 26 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.3 Rozliczanie Projektów Warszawa, 26 września."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.3 Rozliczanie Projektów Warszawa, 26 września 2006r. Zespół Instrumentów Inwestycyjnych, PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development

2 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DANE STATYSTYCZNE (21.09.2006) Zawarto 2491 umów o dofinansowanie na kwotę 1 469 milionów PLN; Wpłynęło do PARP 1215 wniosków o płatność na kwotę 505 mln PLN; Zatwierdzono do wypłaty 1150 wniosków; Wypłacono prawie 400 mln PLN wsparcia na postawie 946 wniosków o płatność.

3 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DANE STATYSTYCZNE (21.09.2006) UMOWY ROZWIĄZANE: Rezygnacja Beneficjenta z kontynuowania zawartej umowy. Beneficjenci wypowiedzieli 35 umów (1,4% zawartych), na kwotę 21,7 mln PLN.

4 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DANE STATYSTYCZNE (21.09.2006) UMOWY ROZWIĄZANE: Umowy wypowiedziane przez PARP - przyczyny: Niepełna realizacja zakresu rzeczowego projektu; Niezłożenie sprawozdania końcowego po upływie terminu realizacji; Konflikt interesów przy wyborze dostawcy. Wypowiedziano 12 umów (niecałe 0,5%) na kwotę 7,5 mln PLN.

5 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA Błędy w wypełnianiu wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu. Braki w załącznikach do wniosku o płatność wymaganych dokumentami programowymi.

6 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : szkolenia dla pracowników RIF-ów i Punktów Konsultacyjnych z zakresu rozliczania projektów; instrukcje do wniosku o płatność i sprawozdania z realizacji projektu oraz Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność na stronie internetowej PARP; Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje – poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Drugie, zaktualizowane wydanie Poradnika w opracowaniu; pomoc przedsiębiorcom, odpowiedzi na pytania.

7 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Niepełna realizacja wskaźników: Wskaźniki produktu powinny być w pełni zrealizowane (dopuszczalne odchylenie do 10%); Wskaźniki rezultatu dotyczące zatrudnienia (decydujące o przyznaniu wsparcia) powinny być osiągnięte przed wypłatą wsparcia; Pozostałe wskaźniki rezultatu i oddziaływania monitorowane przez 5 lat.

8 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Brak realizacji przez Beneficjentów wskaźników rezultatu i oddziaływania po zakończeniu realizacji projektu i wypłacie wsparcia. Wskaźniki które nie miały wpływu na uzyskanie dofinansowania, bądź zostały zrealizowane częściowo, na poziomie gwarantującym uzyskanie dofinansowania w toku oceny. Zgodnie z interpretacją potwierdzoną przez IP brak realizacji wskaźników nie będzie skutkował obowiązkiem zwrotu dofinansowania.

9 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Brak realizacji przez Beneficjentów wskaźników rezultatu i oddziaływania po zakończeniu realizacji projektu i wypłacie wsparcia. wskaźnik rezultatu wzrost zatrudnienia, który miał wpływ na przyznanie dofinansowania i został przez Beneficjenta zrealizowany na poziomie, który nie gwarantowałby uzyskania dofinansowania - dopuszczalne prolongowanie terminu realizacji wskaźnika. Beneficjent jest zobligowany ściśle wskazać termin osiągnięcia wskaźnika. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika po deklarowanym terminie powstaje obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

10 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Używane środki trwałe - brak oświadczeń poprzednich właścicieli. oświadczenie sprzedającego, że środek trwały nie został zakupiony przy udziale środków publicznych w okresie ostatnich 7 lat; faktura zakupu przez sprzedającego tego środka trwałego; dodatkowo jeśli środek trwały został nabyty przez sprzedającego jako używany: oświadczenie poprzedniego sprzedającego, iż środek trwały nie został zakupiony przy udziale środków publicznych, jeśli od jego nabycia do dnia nabycia przez Beneficjenta upłynęło mniej niż 7 lat.

11 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Używane środki trwałe - brak oświadczeń poprzednich właścicieli. - umożliwiono uznanie za koszt kwalifikowany na podstawie oświadczenia beneficjenta o niemożności dostarczenia oświadczenia od poprzedniego sprzedającego (na podstawie decyzji IŻ); - analogicznie przy dokumentowaniu zakupu nieruchomości.

12 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Podjęcie działań w ramach realizowanego projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Regionalnej Instytucji Finansującej. Przypadki działań o charakterze przedrealizacyjnym, mających na celu przygotowanie projektu do realizacji i sprawne, terminowe jej przeprowadzenie, są rozpatrywane indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach rekomendowane do wsparcia (na podstawie decyzji IŻ).

13 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROBLEMY I PODJĘTE DZIAŁANIA : Zmiana lokalizacji projektu w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu polegająca na przeniesieniu inwestycji do innego powiatu. Zgodnie z interpretacją IP z dnia 07.09.2006r. oraz w świetle obowiązujących obecnie dokumentów programowych uniemożliwia wypłatę wsparcia/oznacza obowiązek zwrotu dofinansowania. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.08.2004r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz uchylenie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.11.2004r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006.

14 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFEKTY PRZYJĘTYCH UPROSZCZEŃ Okres od złożenia wniosku o płatność do wypłaty wsparcia skrócił się o 30 dni (z 4 do 3 miesięcy). Jakość wniosków o płatność poprawiła się w wyniku podjętych działań informacyjnych, ale nadal większość z nich wymaga uzupełnień. RIF dokonuje kontroli 100% projektów po złożeniu wniosku o dofinansowanie ale przed wypłatą wsparcia. Rozwiązanie to umożliwia usunięcie w trybie działań pokontrolnych powstałych nieprawidłowości przed ostatecznym rozliczeniem projektu. Wizyta monitorująca oprócz funkcji kontrolnej umożliwia bezpośrednie skonsultowanie problemów, które powstały w toku realizacji projektu.

15 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.3 Rozliczanie Projektów Warszawa, 26 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google