Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 3 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

2 2 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00% Podział środków WRPO na Priorytety

3 3 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Finansowanie Priorytetu odbywa się ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Linia demarkacyjna: - czytelny podział pomiędzy programami regionalnymi a programami centralnymi, pomiędzy priorytetami i poszczególnymi działaniami, Efekty realizacji WRPO: - powstanie nowych firm do dwóch lat działalności - 900 szt., - powstanie nowych miejsc pracy – 4200 szt., - powstanie firm innowacyjnych – 700 szt., - firmy wdrażające projekty w zakresie ekoefektywne – 100 szt., Niezależność przedsiębiorstwa: to takie przedsiębiorstw, które nie posiada udziałów powyżej 25% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie a/lub inne nie posiada w nim powyżej 25% kapitału lub głosu.

4 4 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Pomoc publiczna –zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 - w przypadku inwestycji max intensywność pomocy dla wielkopolski = 40%, podwyższa się o 20 pp. dla małych firm i 10 pp., dla średnich firm, za wyjątkiem sektora transportu, - w przypadku doradztwa max intensywność pomocy = 50%, Cross financingu – mechanizm elastycznego finansowania - wysokość udziału do 10% na poziomie priorytetu i 20% na poziomie projektu Projekty kluczowe – wybierane przez Zarząd województwa (realizacja ze środków priorytetu !!!)

5 5 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne Pomoc może być udzielana na: realizację nowej inwestycji !!! Nową inwestycją nie jest: odtworzenie zdolności produkcyjnej, nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, Pomoc może zostać udzielona jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do: celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji, wydatków kwalifikowanych, intensywności pomocy, trwałości projektu, Trwałość projektu: utrzymanie inwestycji do 3 lat od dnia jej zakończenia

6 6 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,0 (działanie 1.8 realizuje Departament Wdrażania Programu) Działania skierowane do sektora MSP (w mln ) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13,2 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 132,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln ) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,0 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) 83,0 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,3 1.6. Promocja regionalnej gospodarki 3,0 1.7. Rozwój sieci i kooperacji 4,0

7 7 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP Cel: W spieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych

8 8 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw - 13,2 mln Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa, kt ó re zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

9 9 Priorytet I. D ziałanie 1.1 Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro –60%40%9 tys.200 tys. Projekty inwestycyjne Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro-50%3 tys.60 tys.

10 10 Priorytet I. Działanie 1.2. Podział na poddziałania Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) CEL BENEFICJENCI Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN Małe Średnie Przedsiębiorstwa Mikro, Małe Średnie Przedsiębiorstwa

11 11 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro60% 40% >200 tys.1,2 mln 2. Małe60% 9 tys.1,2 mln 3. Średnie50% 9 tys.1 mln Poddziałanie 1.2.1 Projekty inwestycyjne

12 12 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowani a (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max (w PLN) 1. Mikro 50% 60 tys. 200 tys. 2. Małe 3 tys. 3. Średnie 3 tys. Poddziałania 1.2.1 Projekty doradcze

13 13 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowania (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1.Mikro60% 4,8 mln 2.Małe60% 3. Średnie50% 4 mln 4. Sektor MSP 40%3,2 mln Poddziałanie 1.2.2 Projekty inwestycyjne i doradcze

14 14 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjn e Przekładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produkt ó w lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

15 15 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

16 16 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1-1.2 (cd.) b) akup robót i materiałów budowlanych, c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych ), d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

17 17 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta,

18 18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania 1.1-1.2 a) zakup usług doradczych, w tym : przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej.

19 19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

20 20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!!

21 21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: planowane są dwa w roku, - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), wypis z KRS/zaświadczenie o działalności gospodarczej, niezbędne oświadczenia beneficjenta np. niezaleganie ze zobowiązaniami wobec ZUS, US, prawie do dysponowania gruntem, o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, itp. - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą,

22 22 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie Wniosek powinien zawierać w szczególności : nazwę beneficjenta pomocy, tytuł i miejsce realizacji inwestycji, cel realizacji, opis rezultatów realizacji inwestycji, planowana data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, wartość inwestycji, wydatki kwalifikowane, wnioskowaną kwotę dofinansowania,

23 23 Priorytet I. Działania dla sektora MSP Schemat realizacji projektów 1.1 - 1.2 Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II

24 24 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw Działania 1.3 – 1.7

25 25 Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

26 26 Inicjatywa JEREMIE Nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na rozwój ich działalności. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

27 27 Inicjatywa JEREMIE Przykładowe typy instrumentów finansowych a)instrumenty pożyczkowe - pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane, b)instrumenty poręczeniowe, c)instrumenty quasi-kapitałowe, Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

28 28 Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski wykorzystanie odnawialnego charakteru wsparcia, uzyskanie efektu mnożnika zwiększającego ilość dostępnej kwoty wsparcia dla MSP – nawet do 4 razy, zwrot do budżetu Wielkopolski po 2013 roku kwoty wsparcia, czyli ok. 60 mln euro z przeznaczeniem na dalsze wspieranie MSP. Możliwość utworzenia instytucji na wzór niemieckich regionalnych banków inwestycyjnych, zmiana sposobu myślenia władz regionalnych o inżynierii finansowej – konieczność przygotowania do 2013 roku nowej instytucji - NAJWAŻNIEJSZE

29 29 Działanie 1.3.Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Korzyści pośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - jako instytucji pośredniczących – możliwość otrzymania dość dużych środków na działania powinna się przyczynić do wzmocnienia ich potencjału, a także możliwość wypracowania zysku pożyczonych środków, minimalna bariera wejścia zmusiła władze województwa do przeznaczenia większych środków na to działanie, co w konsekwencji oznacza większe wsparcie dla MSP, wdrożenie inicjatywy JEREMIE doprowadzi także do zwiększenia wachlarza instrumentów finansowania działalności MSP (dotychczas wyłącznie pożyczki i poręczenia), elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach Holding Fund – możliwość realokacji środków zależnie od zmiennej sytuacji rynkowej.

30 30 Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

31 31 Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji W ramach działania realizowane będą projekty kluczowe Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS), szacunkowa wartość projektu – 49 mln Inkubator Technologiczny w Kaliszu, szacunkowa wartość projektu – 5,1 mln Regionalny Instytut Transferu Technologii. szacunkowa wartość projektu – 3,9 mln

32 32 Projekty inwestycyjne – schemat I Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN Projekt własny samorządu - Wielkopolskie Centrum Innowacji b) zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

33 33 Projekty oferty usług proinnowacyjny Schemat II Przykładowe rodzaje projektów: a) badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach, - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN b) wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo- rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo- rozwojowych oraz praw własności przemysłowej. - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

34 34 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe działające non-profit, podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), sieci, konsorcja, partnerstwa w/w podmiotów, Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

35 35 Forma płatności: Refundacja, Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20%, Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: Konkursowy, Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

36 36 Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Cel działania: a) wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu, b) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych,

37 37 Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) b) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej, c ) tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN) Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

38 38 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe działające non-profit, podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

39 39 Forma płatności: refundacja, Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20%, Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: Konkursowy, Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

40 40 Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

41 41 Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa). Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw. Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu ( w tym projekt własny Samorządu Województwa). Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki

42 42 Koszty kwalifikowane: wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki

43 43 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe działające non- profit, instytucje otoczenia biznesu (non profit), powiązania kooperacyjne, sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów, Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki

44 44 Forma płatności: refundacja, Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - do 20%, Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy, systemowy, Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki

45 45 Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji Cel działania: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

46 46 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki naukowo- badawcze, instytucje otoczenia biznesu, organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, związki w/w podmiotów. Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji

47 47 Forma płatności: refundacja, Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu – do 20%, Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: Konkursowy, Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji

48 48 Działanie 1.8. Przygotowanie terenów inwestycyjnych Cel działania: Celem działania jest utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczyni się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje.

49 49 WZÓR WNIOSKU APLIKACYJNEGO Elementy wniosku Projekt dla Działań 1.4 – 1.7

50 50 –tytuł/rodzaj/typ projektu –identyfikacja rodzaju interwencji –zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: zrównoważony rozwój, równość szans, społeczeństwa informacyjnego, I. Informacje ogólne o projekcie

51 51 II. Identyfikacja Wnioskodawcy forma prawna prowadzonej działalności dane Wnioskodawcy, dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów, dane osoby/osób upoważnionej/ych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie, inne podmioty zaangażowane w realizację projektu,

52 52 III. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI podmiot, którego dotyczy projekt, data i miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok), doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorców, zasoby Wnioskodawcy,

53 53 IV Opis projektu c harakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany Lokalizacja projektu Cel planowanego projektu (zgodny z celem działania) Opis planowanego projektu Uzasadnienie projektu Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Kategorie wydatków kwalifikowanych Kategorie wydatków niekwalifikowanych Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu Harmonogram realizacji projektu Stopień przygotowania projektu

54 54 trwałość projektu, informacje na temat doświadczeń w zakresie korzystania z pomocy w ramach programów pomocowych, zgodność projektu z prawem zamówień publicznych, pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie, pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat, informacje dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy IV. Opis projektu cd.

55 55 Działanie 1.4 schemat II Działanie 1.5 a i b Działanie 1.6 wszystkie schematy Działanie 1.7 wszystkie typy projektów poza infrastrukturalnymi Załączniki Projekty gotowe do realizacji - usługowe

56 56 Statut beneficjenta / umowa spółki Kopia bilansu oraz rachunek wyników za ostatnie 2 lata (lub za cały okres działalności, jeśli Wnioskodawca działa krócej niż 2 lata) oraz za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału)/opinia RIO dla jst Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Oświadczenie o zachowaniu celów projektu Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS/US Załączniki Projekty gotowe do realizacji - usługowe

57 57 Pozwolenie na budowę Prawo do dysponowania nieruchomością Studium wykonalności / biznesplan projektu inwestycyjnego Dokumentację świadczącą o zabezpieczeniu finansowym (w przypadku samorządu: uchwała) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Oświadczenie o wpływie inwestycji na obszar NATURA 2000 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub odpowiednie oświadczenie, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych decyzja środowiskowa nie jest wymagana (jeżeli dotyczy) Załączniki Projekty infrastrukturalne II etap

58 58 Ocena oddziaływania na środowisko, a w przypadku jeżeli odrębne przepisy tak stanowią, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli dotyczy) Mapy, szkice lokalizacyjne projektu inwestycyjnego - z wyraźnym zaznaczeniem obszaru realizacji Promesa/umowa kredytowa Załączniki cd. Projekty infrastrukturalne

59 59 Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno-techniczna Zarząd Województwa Uchwała o przyjęciu do realizacji Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Wniosek Projekt Ocena formalna II Procedura konkursowa wyboru projektów- 1.4 -1.7 gotowe do realizacji

60 60 Procedura konkursowa wyboru projektów- infrastrukturalne 1.4 - 1.7 Beneficjent Wniosek Departament Gospodarki Ocena formalna I Ocena merytoryczno- techniczna (ocena punktowa) Zarząd Województwa Przyznanie promesy na dofinansowanie Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena merytoryczno- techniczna 0/1 Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno- technicznego Wniosek Projekt Ocena formalna II Wniosek + wszystkie załączniki

61 61 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań (Victoria Center) Tel. 061 858 12 01 wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku Victoria Center ul. Strzelecka 49 tel. 061 858 12 27, 061 858 12 37

62 www. wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info. wrpo@wielkopolskie.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "3 grudnia 2007r. Poznań WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google