Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie."— Zapis prezentacji:

1

2 Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Dz.U.UE.L.2013.347.320 Wejście w życie – 21 grudnia 2013 r.

4 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r.) Wejście w życie – 15 marca 2015 r.

5 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r.) Wejście w życie – 1 kwietnia 2015 r.

6 LGD w RLKS (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności) Art. 4. 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. 2. Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa - w miejscowości położonej w jednym z tych województw. 3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z tym że: 1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw; 2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa; 3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR; 4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości należy: a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej "operacjami", które mają być realizowane w ramach LSR, oraz b) ustalenie kwoty wsparcia - zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, zwany dalej "radą", chyba że w statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu.

7 LGD w RLKS (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności) 4. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków albo przez zebranie delegatów LGD, spośród członków LGD. Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD. 5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne. 6. W przypadku gdy do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013, członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013. 7. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o radzie należy przez to rozumieć zarząd, jeżeli do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013.

8 Struktura i wymagania dotyczące LSR Przedstawiamy zestawienie informacji, które powinny znaleźć się w każdej LSR i które będą podlegać ocenie podczas konkursu na wybór LSR. Kluczowym jest, aby informacje te wpisały się w przywołaną strukturę LSR. W ten sposób możliwe będzie ujednolicenie ich formy w skali całego kraju, które z kolei przełoży się na sprawniejszą, szybszą i bardziej obiektywną ocenę LSR. Po wskazówki i porady nt. wypełnienia treścią poszczególnych jej części LSR zaleca się sięgnąć do „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014- 2020”. Opracowując LSR należy ponadto przestrzegać wymagań redakcyjno-edytorskich podanych w regulaminie konkursowym.

9 Struktura lokalnej strategii rozwoju STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI Rozdział I CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Rozdział II PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR Rozdział III DIAGNOZA – OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI Rozdział IV ANALIZA SWOT Rozdział V CELE I WSKAŹNIKI Rozdział VI SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU Rozdział VII PLAN DZIAŁANIA Rozdział VIII BUDŻET LSR Rozdział IX PLAN KOMUNIKACJI Rozdział X ZINTEGROWANIE Rozdział XI MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIKI - Procedura aktualizacji LSR - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu - Budżet LSR sporządzony na załączonych formularzach - Plan komunikacji Struktura i wymagania dotyczące LSR

10 Tekst LSR wraz z załącznikami nie przekracza 80 stron (120 stron w przypadku wielofunduszowych) i spełnia poniższe parametry: - format A4, - wielkość czcionki nie mniejsza niż 11 pkt, - odstęp między wierszami co najmniej 1 wiersz, - marginesy co najmniej 1 cm, - forma uniemożliwiająca jego samoistną dekompletację (trwale zszyta). Struktura i wymagania dotyczące LSR (wymagania techniczne)

11 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział I „Charakterystyka LGD” - nazwa LGD - krótki i zwięzły opis obszaru - w przypadku LGD wielofunduszowych wskazanie zakresu oddziaływania poszczególnych EFSI - mapa obszaru objętego LSR z zaznaczeniem granic poszczególnych gmin

12 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział II „Partycypacyjny charakter LSR” Opis partycypacyjnych metod tworzenia LSR i jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji grup istotnych z punktu widzenia LSR, który wskazuje na: - dane z konsultacji społecznych - partycypacyjne metody konsultacji wykorzystane na każdym kluczowym etapie prac na LSR - wyniki przeprowadzonej analizy wniosków z konsultacji - podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych konsultacji LSR ze społecznością lokalną (daty spotkań, ilość uczestników itp.)

13 Rozdział III „Diagnoza – opis obszaru i ludności” - określenie grup istotnych z punktu widzenia LSR - charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości - opis rynku pracy - opis działalności sektora społecznego - wskazanie problemów społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa i wykluczenia społecznego - wykazanie innej niż przestrzenna wewnętrznej spójności obszaru LSR - w przypadku LSR współfinansowanych z EFMiR charakterystyka rybactwa i rynku rybnego

14 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VI „Analiza SWOT” Opis dokonanej analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego LSR oraz zidentyfikowanych szans i zagrożeń.

15 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział V „Cele i wskaźniki” - specyfikacja i opis celów ogólnych oraz przypisanych im celów szczegółowych i przedsięwzięć - wykazanie zgodności celów z celami programów, z których finansowane będzie lsr - przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania - przedstawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach rlks (sposób realizacji wraz z uzasadnieniem) - specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów ogólnych - źródła pozyskiwania danych do pomiaru - sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru i uaktualniania danych - stan początkowy wskaźnika i sposób jego ustalenia - stan docelowy wskaźnika (ewentualnie poziomy przejściowe) i sposób jego ustalenia

16 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VI „Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru” - Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno- instytucjonalnych - Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, z których finansowana będzie LSR - Wskazanie, w jaki sposób w kryteriach uwzględniono innowacyjność oraz jej definicja - Informacja o realizacji projektów grantowych - Wskazanie wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności - Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR

17 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VII „Plan działania” Zwięzła charakterystyka przyjętego harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników wskazująca czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR.

18 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział VIII „Budżet LSR” - Ogólna charakterystyka budżetu ze wskazaniem funduszy EFSI będących źródłem finansowania LSR - Krótki opis powiązania budżetu z celami LSR

19 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział IX „Plan komunikacji” Zwięzła charakterystyka zaprojektowanego przez LGD Planu komunikacji ze wskazaniem jego celów i wskaźników działań komunikacyjnych i grup docelowych

20 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział X „Zintegrowanie” - opis zgodności ii komplementarności z innymi dokumentami planistycznymi - opis sposobu zintegrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć

21 Struktura i wymagania dotyczące LSR Rozdział XI „Monitoring i ewaluacja” Ogólna charakterystyka zasad i procedur dokonywania ewaluacji oraz monitorowania.

22 Rozdział XII „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” - Informacja o przeprowadzeniu analizy LSR pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikujących do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i o wynikach tej analizy - W przypadku LSR wymagającej przeprowadzenia ww. oceny, pisemne podsumowanie zawierające informacje, o których mowa w w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

23 Dodatkowe warunki udziału w konkursie dla LSR  LSR zawiera wskazanie grup defaworyzowanych (w szczególności w kontekście dostępu do rynku pracy), które uzyskają wsparcie w jej ramach oraz opis stosowanego podejścia do każdej z tych grup  50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy

24 24 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Rola LSR we wdrażaniu podejścia LEADER w nowej perspektywie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google