Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LGD w świetle ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LGD w świetle ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW."— Zapis prezentacji:

1 LGD w świetle ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

2 Wspólnotowe podstawy tworzenia i działania LGD: Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 – m.in. Art. 62; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) 1974/2006;

3 Art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW kształtuje podstawy tworzenia nowych lokalnych grup działania.

4 O pomoc w ramach PROW 2007- 2013 mogą ubiegać się LGD: Które powstały i uzyskały pomoc w ramach Pilotażowego Programu Leader + w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Które powstały jako nowe podmioty na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.

5 Nowe lokalne grupy działania (I): Działają w formie stowarzyszenia – nie jest to typowa forma stowarzyszenia zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, lecz forma zmodyfikowana zgodnie z wymogami efektywnego działania LGD, przez ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW;

6 Nowe lokalne grupy działania (II): Członkami zwyczajnymi mogą być zarówno osoby fizyczne jaki i osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego – rozszerzenie kręgu członków zwyczajnych umożliwia pełne współdziałania przedstawicieli trzech sektorów zgodnie z ideą Leadera;

7 Nowe lokalne grupy działania (III): Nadzór nad nowymi LGD sprawuje marszałek województwa – pozostałe lokalne grupy działania podlegają nadzorowi zgodnie z ustawami na podstawie, których zostały utworzone; Obowiązkiem LGD jest posiadać radę utworzoną zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW;

8 Nowe lokalne grupy działania (IV): Mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i określoną w statucie – regulacja ta jest odmienna od ustawy Prawo o stowarzyszeniach – gdzie możliwe było prowadzenie każdej działalności jeśli tylko służyła ona realizacji celów statutowych. Nowa LGD powinna wpisać w treść statutu rodzaje działalności (zgodnie z PKD) jakie zamierza prowadzić.

9 Rada lokalnej grupy działania (I): Jest organem do, którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów wnioskodawców w ramach osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, - Odnowa i rozwój wsi;

10 Rada lokalnej grupy działania (II): oraz innych projektów zwanych dalej małymi projektami, które niekwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Jest wybierana przez walne zebranie członków lokalnej grupy działania;

11 Rada lokalnej grupy działania (II): Co najmniej połowę członków stanowią podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 1698/2005 (partnerzy gospodarczy i społeczni, inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet); Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej ani zarządu.

12 Tworzenie nowej lokalnej grupy działania: Pierwszy krok to stworzenie komitetu założycielskiego; Komitet założycielski powinien uchwalić statut lokalnej grupy działania; Komitet założycielski powinien napisać protokół zebrania założycielskiego wraz z listą obecności; Wniosek o rejestrację w KRS wraz z statutem oraz protokołem powinien zostać złożony w KRS;

13 Lokalna grupa działania w PROW 2007-2013 (I): Samorząd wojewódzki prowadzi konkurs oraz wybiera lokalne grupy działania; Ocena lokalne grupy działania dotyczy lokalnej strategii rozwoju i potencjału organizacyjno – administracyjnego; Planowana liczba to około 200 lokalnych grup działania;

14 Lokalna grupa działania w PROW 2007-2013 (II): Lokalne grupy działania dokonują wyboru projektów w ramach osi 3 oraz małych projektów; Lokalne grupy działania wdrażają projekty współpracy; Lokalne grupy działania wdrażają projekty z zakresu funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji.


Pobierz ppt "LGD w świetle ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google