Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
Działania „regionalne” LEADER Marek Poręba Gmina Trzebownisko

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013
Plan spotkania: Prezentacja członków LGD „EUROGALICJA” Omówienie programu Leader Harmonogram działania Statut „EUROGALICJA” Wystąpienia / wolne wnioski Zakończenie – ustalenie daty spotkania założycielskiego

3 PROW LEADER CEL LEADER jest podejściem przekrojowym i partnerskim, umożliwiającym realizowanie i osiąganie celów osi III. Celem LEADER-a jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

4 Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
PROW LEADER LEADER ma za zadanie łączyć wiedzę i umiejętności trzech sektorów: publicznego, gospodarczego społecznego, dla opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Przedstawiciele tych trzech sektorów tworzą partnerstwo trójsektorowe (tzw. Lokalna Grupa Działania; LGD), które opracowuje i realizuje LSR.

5 PROW LEADER Lokalna grupa działania działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005. art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005: LGD „muszą składać się z grupy już zakwalifikowanej do inicjatyw LEADER II lub LEADER+, lub zgodnie z podejściem LEADER, albo być nową grupą reprezentującą partnerów z różnych lokalnych sektorów społeczno-ekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa lokalnego”.

6 PROW LEADER Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że: członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego; nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje Marszałek Województwa;

7 PROW LEADER lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach; obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której wyłącznej właściwości należy wybieranie operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju. co najmniej połowę członków rady lokalnej grupy działania stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1698/2005, lub ich przedstawiciele, z tym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy działania ani jej zarządu.

8 PROW 2007-2013 LEADER Art.. 62. ust. 4 rozporządzenia WE:
„Lokalne Grupy Działania wybierają projekty, które mają być finansowane w ramach strategii. Mogą również wybierać projekty współpracy”.

9 PROW LEADER Pomoc może być przyznana jeżeli (kryteria dostępu): LGD spełnia wymogi określone w art. … Ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich (Dz.U….. Nr ….z dnia…) W radzie LGD na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia. Obszar objęty LSR jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Dla spójności obszaru objętego strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców.

10 PROW 2007-2013 LEADER Wybór LGD i strategii - ETAPY:
Ogłoszenie naboru i kryterium regionalnego, Złożenie wniosku przez LGD, ocena formalna i merytoryczna wniosku, Ustalenie listy rankingowej i podanie do wiadomości, Podpisanie umów.

11 Lokalnej Strategii Rozwoju
PROW LEADER Zakres i struktura Lokalnej Strategii Rozwoju Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji w sądzie. Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania składu LGD. Opis procesu budowania partnerstwa. Doświadczenie LGD i partnerów w realizacji projektów, sposób wykorzystania nabytych doświadczeń.

12 Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)
PROW LEADER Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Problemy i potrzeby zdiagnozowane na obszarze objętym LSR. Opis i uzasadnienie spójności obszaru objętego LSR. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR. Wizja i misja LGD. Cele mierzalne LSR. Cele długoterminowe wraz z uzasadnieniem; Cele średnioterminowe wraz z uzasadnieniem; Mierzalne Rezultaty;

13 PROW 2007-2013 LEADER DZIAŁANIA
W ramach osi LEADER pomoc jest przyznawana na następujące działania określone w przepisach rozporządzenia nr 1698/2005: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w rozumieniu art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005, wdrażanie projektów współpracy w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005, funkcjonowanie lokalnej grupy działania w rozumieniu art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005;

14 LEADER działanie:Lokalne strategie rozwoju oraz różnicowanie działań na obszarach wiejskich
Pomoc w ramach działania jest przyznawana: na operacje wybrane, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, przez lokalną grupę działania wybraną w drodze konkursu do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, które: odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi, nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa powyżej, jeżeli operacje te będą realizowane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, a ich realizacja jest zgodna z tą strategią;

15 LEADER działanie:Lokalne strategie rozwoju oraz różnicowanie działań na obszarach wiejskich
Projekty: Zgodne z LSR, które uzyskały uchwałę LGD o finansowaniu projektu, są finansowane z puli środków określonych dla LGD na realizację LSR.; Zgodne z LSR, których finansowanie nie jest możliwe z powodu braku środków finansowych przyznanych LGD na realizację LSR, mogą być finansowane z puli finansowej działania w danym województwie, Niezgodne z LSR, które nie uzyskały uchwały o wyborze do finansowania przez LGD z puli środków przyznanych na realizację LSR, mogą być finansowane wyłącznie z puli finansowej działania w danym województwie;

16 LEADER schemat działania

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google