Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU - METODYKA OCENY WNIOSKÓW, ODWOŁANIA Stowarzyszenie LGR Obra – Warta Ewa Walkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU - METODYKA OCENY WNIOSKÓW, ODWOŁANIA Stowarzyszenie LGR Obra – Warta Ewa Walkowska."— Zapis prezentacji:

1 CEL I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU - METODYKA OCENY WNIOSKÓW, ODWOŁANIA Stowarzyszenie LGR Obra – Warta Ewa Walkowska

2 KOMITET – organ, który jest zobowiązana posiadać w swych strukturach każda LGR (oprócz walnego zebrania członków, zarządu i organu kontroli wewnętrznej - komisja rewizyjna) Do jego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGR Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu Zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

3 Komitet jest organem wybieranym przez WZC stowarzyszenia albo zebranie delegatów spośród członków tego stowarzyszenia. Co najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1198/2006 (partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne stosowne podmioty – z wyłączeniem organów publicznych) i w art. 23 ust.1 akapit 4 rozporządzenia nr 498/2007 (przedstawiciele sektora rybactwa oraz innych stosownych lokalnych sektorów społeczno-ekonomicznych). Członek komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu Zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego

4 Co najmniej połowę miejsc w komitecie stanowią podmioty, o których mówi § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia (rybacy zgodnie z definicją MINROLa). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013 Dodatkowo komitet powinien posiadać odpowiednie proporcje sektorowe (sektor publiczny, Społeczny i gospodarczy – przynajmniej po 3 przedstawicieli), min. 75% składu zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym LSROR, co najmniej po jednym przedstawicielu z każdej gminy wchodzącej w skład LGR, co najmniej 2 osoby poniżej 30 roku życia i co najmniej 2 kobiety.

5 Komitet dokonuje oceny, a następnie wyboru operacji do realizacji w ramach LSROR zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Regulaminem Organizacyjnym Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta, stanowiącym załącznik do LSROR, oraz na podstawie określonych przez LGR kryteriów oceny zgodności operacji z LSROR i kryteriów wyboru operacji.

6 Ocena operacji – metodologia: 1. Komitet – 23 osoby. 2. Posiedzenia komitetu – zwoływane przez Przewodniczącego lub Zastępcę, nie później niż 14 dni po zakończeniu naboru, quorum 50% + 1. 3. Bezstronność członków komitetu (deklaracja bezstronności i poufności). 4. Ocena operacji za pomocą kart oceny: - zgodności operacji z LSROR (4 rodzaje kart), - zgodności operacji z kryteriami wyboru (4 rodzaje kart).

7 Na podstawie dokonanych ocen komitet tworzy listę rankingową operacji zgodnych z LSROR i dokonuje wyboru operacji do realizacji do wysokości limitu określonego dla danego rodzaju operacji w ramach konkursu. W stosunku do operacji mieszczących się w w/w limicie Komitet podejmuje uchwały o wyborze operacji do realizacji w ramach LSROR. W stosunku do operacji nie mieszczących się w limicie środków komitet podejmuje uchwały o nie wybraniu operacji do realizacji. Komitet tworzy także listę operacji niezgodnych z LSROR, które nie mogą być wybrane do realizacji i podejmuje stosowną uchwałę w stosunku do każdej z nich.

8 Na podstawie podjętych uchwał komitet sporządza listy ocenionych operacji, w tym listę operacji wybranych do realizacji, ustalając ich kolejność wg liczby uzyskanych w ramach oceny punktów, oraz listę operacji nie wybranych do realizacji. Listy podpisane przez Przewodniczącego stanowią załącznik do protokołu i są następnie za pośrednictwem Biura LGR przekazywane Wnioskodawcom z pisemną informacją o wynikach oceny i możliwości złożenia odwołania. Listy ocenionych operacji wybranych i nie wybranych są również publikowane, najpóźniej następnego dnia po posiedzeniu Komitetu na stronie internetowej oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w Biurze LGR. Tabela – procedura ocenyprocedura oceny

9 Wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komitetu. Odwołanie Wnioskodawca składa w Biurze LGR na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do regulaminu, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania na stronie internetowej www.lgrow.pl listy ocenionych operacji. Odwołania złożone przez osobę inną niż Wnioskodawca, w innej formie, niż na formularzu, lub złożone po terminie Komitet pozostawia bez rozpatrzenia.

10 Posiedzenie Komitetu w sprawie rozpatrzenia odwołań zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca w 33-34 dniu licząc od dnia zakończenia naboru wniosków w danym konkursie, podobnie jak posiedzenie konkursowe. Odwołania są rozpatrywane zgodnie z przyjętą procedurą oceny i wyboru operacji, co oznacza, że operacja jeszcze raz przechodzi proces oceny.

11 Schematy: 1. Procedura oceny 2. Procedura odwoławcza 3. Procedura wyłączenia członka komitetuProcedura ocenyProcedura odwoławczaProcedura wyłączenia członka komitetu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "CEL I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU - METODYKA OCENY WNIOSKÓW, ODWOŁANIA Stowarzyszenie LGR Obra – Warta Ewa Walkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google